FAKULTET ZA MEDICINU, FARMACIJU I ZDRAVSTVO

STUDIJSKI PROGRAM – STOMATOLOGIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Doc.dr Kristijan Dinjar

20.06.2024

03.07.2024.

Četvrtak

Srijeda

10:00h

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

13.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

Opšta hemija

Prof. dr Ranka Kubiček

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

10:00-11:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić,lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:30h

13:00h

 

Medicinska terminologija

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

15.06.2024.

13.07.2024.

Subota

10:00h

 

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

25.06.2024.

16.07.2024.

Utorak

12:00h

 

Dentalna anatomija

Prof. dr Nenad Tanasković

12.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

11:00h

15:00h

 

Biohemija

Prof. dr Darko

Manjenčić

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

14:00h

 

Histologija i embriologija

Prof. dr. Slobodan Marinković

12.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

14:00h

16:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc. dr Dario Galić 

13.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

Sociologija*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

14.06.2024.

12.07.2024.

Petak

09:30h

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

10:00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Doc. dr Dragan Novosel

22.06.2024.

20.07.2024.

Subota

10:00h

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

13.06.2024.

11.07.2024.

Četvrtak

12:00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

25.06.2024.

16.07.2024.

Utorak

12:00h

 

Cervikofacijalna patologija

Prof. dr Branimir Marjanović

29.06.2024.

27.07.2024.

Subota

Subota

12:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:30h

13:00h

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc. dr Indira Hukić

12.06.2024.

01.07.2024.

Srijeda

Ponedeljak

12:00h

 

Uvod u dentalnu medicinu

Prof. dr Dobrila Regoje

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

17:00h

 

Oralna medicina i oralna patologija

Prof. dr Nenad Tanasković

12.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

11:00h

15:00h

 

Stomatološka propedeutika

Prof. dr Rudika Gmajnić

29.06.2024.

18.07.2024.

Subota

Četvrtak

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

08.06.2024.

06.07.2024.

Subota

13:00h

 

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof. dr Azijada Beganlić

15.06.2024.

01.07.2024.

Subota

Ponedeljak

10:00h

 

Zdravstveno pravo *

Doc. dr Denis Husić

15.06.2024.

13.07.2024.

Subota

10:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Dermatovenerologija

Prof. dr Mithat Tabaković

11.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

13:00h

 

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom

Prof. dr Nikola Ilanković

08.06.2024.

20.07.2024.

Subota

11:00h

 

Dentalna radiologija

Prof. dr Branimir Marjanović

29.06.2024.

27.07.2024.

Subota

Subota

12:00h

 

Imunologija

Prof. dr Munevera Osmić

22.06.2024.

06.07.2024.

Subota

12:00h

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc. dr Igor Dragičević

22.06.2024.

06.07.2024.

Subota

14:00h

14:00h

 

 

Stomatološka anesteziologija

Doc. Dr Edin Kaletović

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

13:00h

11:00h

 

VI SEMESTAR

Psihostomatologija

Doc. dr Edin Kaletović

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

13:00h

11:00h

 

Otorinolaringologija

Doc. dr Suad Keranović

18.06.2024.

13.07.2024.

Utorak

Subota

10:00h

 

 

Gnatologija

Doc. dr Edin Hrštić

10.06.2024.

03.07.2024.

Ponedeljak

Srijeda

15:30h

 

Ginekologija i porodništvo

Doc. dr Begzudin Ahmetović

10.06.2024.

08.07.2024.

Ponedeljak

11:00h

 

Interna medicina

Prof. dr Mithat Tabaković

11.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

13:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

13.06.2024.

11.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

Mentalno zdravlje *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

13.06.2024.

11.07.2024.

Četvrtak

14:00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Oralna hirurgija I

Prof. dr Dobrila Regoje

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

17:00h

 

Pretklinika i laboratorijska protetika

Doc. dr Edin Kaletović

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

13:00h

11:00h

 

Maksilofacijalna hirurgija

Prof. dr Nenad Tanasković

12.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

11:00h

15:00h

 

VIII SEMESTAR

Oralna hirurgija II

Prof. dr Dobrila Regoje

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

17:00h

 

Pacijenti rizika u stomatologiji

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

20.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

Oralna implantologija

Prof. dr Nenad Tanasković

12.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

11:00h

15:00h

 

Restauracijska stomatologija

Prof. dr Dobrila Regoje

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

17:00h

 

Stomatološki materijali

Prof. dr Miljan Bajić

15.06.2024.

Subota

12:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Gerontostomatologija *

Doc. dr Edin Hrštić

10.06.2024.

03.07.2024.

Ponedeljak

Srijeda

15:30h

 

Prevencija i

 kontrola infekcija *

Doc. dr Igor Dragičević

22.06.2024.

06.07.2024.

Subota

14:00h

14:00h

 

Osnovi biomedicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

14.06.2024.

12.07.2024.

Petak

10:00h

 

 

IX i X SEMESTAR

 

IX SEMESTAR

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

20.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

12:00h

 

Endodoncija

Prof. dr Dobrila Regoje

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

17:00h

 

Parodontologija

Prof. dr Miljan Bajić

15.06.2024.

Subota

12:00h

 

Dječija i preventivna stomatologija

Prof.dr Dobrila Regoje

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

17:00h

 

X SEMESTAR

Sudska medicina

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

20.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

12:00h

 

 

Ortodoncija

Doc. dr Edin Hrštić

10.06.2024.

03.07.2024.

Ponedeljak

Srijeda

15:30h

 

 

Mobilna protetika

Doc. dr Edin Hrštić

10.06.2024.

03.07.2024.

Ponedeljak

Srijeda

15:30h

 

IZBORNI PREDMETI

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.06.2024.

12.07.2024.

Petak

09:30h

 

Okluzije *

Doc. dr Edin Hrštić

10.06.2024.

03.07.2024.

Ponedeljak

Srijeda

15:30h

 

Prometni traumatizam *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

20.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

14:00h

 

 

XI i XII SEMESTAR

 

XI SEMESTAR

Estetska stomatologija

Prof. dr Dobrila Regoje

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

17:00h

 

Fiksna protetika

Doc. dr Edin Hrštić

10.06.2024.

03.07.2024.

Ponedeljak

Srijeda

15:30h

 

Forenzička stomatologija

Doc. dr Edin Kaletović

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

13:00h

11:00h

 

Urgentna stanja u stomatologiji

Prof. dr Rudika Gmajnić

20.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

14:00h

 

XII SEMESTAR

Primarna stomatološka zdravstvena zaštita – Klinički staž

 

 

 

 

 

Urgentna medicina – Klinički staž

 

 

 

 

 

Urgentna stomatologija – Klinički staž

 

 

 

 

 

Dječija stomatologija (pedodoncija) – Klinički staž

 

 

 

 

 

Oralna hirurgija – Klinički staž

 

 

 

 

 

Liječenje bolesti usta i parodoncija – Klinički staž

 

 

 

 

 

Stomatološka protetika – Klinički staž

 

 

 

 

 

Liječenje bolesti zuba – Klinički staž

 

 

 

 

 

Ortodoncija – Klinički staž

 

 

 

 

 

Osnovi ustavnog sistema BiH FBiH, kao i organizacija zdravstvene zaštite u FBiH