FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – STOMATOLOGIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Doc. dr Kristijan Dinjar

30.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

05.10.2023.

Četvrtak

10:00h

 

Opšta hemija

Prof. dr Ranka Kubiček

10.10.2023.

Utorak

10:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

16.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić,lektor

02.10.2023.

Ponedeljak

15:30h

 

Medicinska terminologija

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

19.10.2023.

Četvrtak

10:00h

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

31.10.2023.

Utorak

17:00h

 

Dentalna anatomija

Prof. dr Nenad Tanasković

06.10.2023.

Petak

10:00h

 

Biohemija

Prof. dr Darko Manjenčić

14.10.2023.

Subota

10:00-11:00h

 

Histologija i embriologija

Prof. dr Branimir Marjanović

30.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc. dr Dario Galić

05.10.2023.

Četvrtak

10:00h

 

Sociologija*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

06.10.2023.

Petak

10:00h

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

18.10.2023.

Srijeda

14:00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof. dr Nikola Ilanković

07.10.2023.

Subota

10:00h

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

19.10.2023.

Četvrtak

10:00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

31.10.2023.

Utorak

17:00h

 

Cervikofacijalna patologija

Prof. dr Branimir Marjanović

30.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

16.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

02.10.2023.

Ponedeljak

15:30h

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

24.10.2023.

Utorak

10:00h

 

Uvod u dentalnu medicinu

Prof. dr Dobrila Regoje

24.10.2023.

Utorak

15:00h

 

Oralna medicina i oralna patologija

Prof. dr Nenad Tanasković

06.10.2023.

Petak

10:00h

 

Interna medicina

Prof. dr Mithat Tabaković

17.10.2023.

Utorak

12:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

14.10.2023.

Subota

16:00h

 

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof. dr Azijada Beganlić

21.10.2023.

Subota

11:00h

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

20.10.2023.

Petak

10:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Dermatovenerologija

Prof. dr Mithat Tabaković

17.10.2023.

Utorak

12:00h

 

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom

Prof. dr Nikola Ilanković

07.10.2023.

Subota

10:00h

 

Dentalna radiologija

Prof. dr Branimir Marjanović

30.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Imunologija

Doc. dr Munevera Osmić

14.10.2023.

Subota

12:00h

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc. dr Igor Dragičević

13.10.2023.

Petak

15:00h

 

Stručna praksa I

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Psihostomatologija

Doc. dr Edin Kaletović

30.10.2023.

Ponedeljak

16:00-17:00h

 

Otorinolaringologija

Doc. dr Suad Keranović

07.10.2023.

Subota

10:30h

 

Gnatologija

Doc. dr Edin Hrštić

21.10.2023.

Subota

11:30h

 

Ginekologija i porodništvo

Doc. dr Zoran Petrović

16.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Stručna praksa II

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

19.10.2023.

Četvrtak

10:00h

 

Mentalno zdravlje *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

19.10.2023.

Četvrtak

10:00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

18.10.2023.

Srijeda

14:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Oralna hirurgija I

Prof. dr Dobrila Regoje

24.10.2023.

Utorak

15:00h

 

Pretklinika i laboratorijska protetika

Doc. dr Edin Kaletović

30.10.2023.

Ponedeljak

16:00-17:00h

 

Maksilofacijalna hirurgija

Prof. dr Nenad Tanasković

06.10.2023.

Petak

10:00h

 

VIII SEMESTAR

Oralna hirurgija II

Prof. dr Dobrila Regoje

24.10.2023.

Utorak

15:00h

 

Pacijenti rizika u stomatologiji

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

19.10.2023.

Četvrtak

10:00h

 

Oralna implantologija

Prof. dr Nenad Tanasković

06.10.2023.

Petak

10:00h

 

Restauracijska stomatologija

Prof. dr Dobrila Regoje

24.10.2023.

Utorak

15:00h

 

Stomatološki materijali

Prof. dr Miljan Bajić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Gerontostomatologija *

Doc. dr Edin Hrštić

21.10.2023.

Subota

11:30h

 

Prevencija i

 kontrola infekcija *

Doc. dr Igor Dragičević

13.10.2023.

Petak

15:00h

 

Osnovi biomedicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

19.10.2023.

Četvrtak

10:00h

 

 

IX i X SEMESTAR

 

IX SEMESTAR

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

19.10.2023.

Četvrtak

10:00h

 

Endodoncija

Prof. dr Dobrila Regoje

24.10.2023.

Utorak

15:00h

 

Parodontologija

Prof. dr Miljan Bajić

 

 

 

 

Dječija i preventivna stomatologija

Prof. dr Dobrila Regoje

24.10.2023.

Utorak

15:00h

 

X SEMESTAR

Sudska medicina

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

19.10.2023.

Četvrtak

10:00h

 

Ortodoncija

Doc. dr Edin Hrštić

21.10.2023.

Subota

11:30h

 

Mobilna protetika

Doc. dr Edin Hrštić

21.10.2023.

Subota

11:30h

 

IZBORNI PREDMETI

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr Zoran Milošević

06.10.2023.

Petak

10:00h

 

Okluzije *

Doc. dr Edin Hrštić

21.10.2023.

Subota

11:30h

 

Prometni traumatizam *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

19.10.2023.

Četvrtak

10:00h

 

 

XI i XII SEMESTAR

 

XI SEMESTAR

Estetska stomatologija

Prof. dr Dobrila Regoje

24.10.2023.

Utorak

15:00h

 

Fiksna protetika

Doc. dr Edin Hrštić

21.10.2023.

Subota

11:30h

 

Forenzička stomatologija

Doc. dr Edin Kaletović

30.10.2023.

Ponedeljak

16:00-17:00h

 

Stomatološka praksa

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

XII SEMESTAR

Maksilofacijalna i oralna hirurgija u praksi

Prof. dr Nenad Tanasković

06.10.2023.

Petak

10:00h

 

Restauracijska stomatologija  u praksi

Prof. dr Dobrila Regoje

24.10.2023.

Utorak

15:00h

 

Protetika u praksi

Doc. dr Edin Kaletović

30.10.2023.

Ponedeljak

16:00-17:00h

 

Endodoncija u praksi

Prof. dr Nenad Tanasković

06.10.2023.

Petak

10:00h

 

Ortodoncija u praksi

Doc. dr Edin Kaletović

30.10.2023.

Ponedeljak

16:00-17:00h