FFAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – SANITARNI INŽENJERING

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

I I II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Doc. dr Kristijan Dinjar

30.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

05.10.2023.

Četvrtak

10:00h

 

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

10.10.2023.

Utorak

10:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

16.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

FStrani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

02.10.2023.

Ponedeljak

15:30h

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom gentikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

31.10.2023.

Utorak

17:00h

 

Biohemija

Doc. dr Darko Manjenčić

14.10.2023.

Subota

10:00-11:00h

 

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

24.10.2023.

Utorak

10:00h

 

Ekologija i zaštita životne sredine

Doc.dr Miro Maksimović

14.10.2023.

Subota

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

13.10.2023.

Petak

10:00h

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.10.2023.

Petak

10:00h

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

18.10.2023.

Srijeda

14:00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

07.10.2023.

Subota

10:00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

31.10.2023.

Utorak

17:00h

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

19.10.2023.

Četvrtak

10:00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

16.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

02.10.2023.

Ponedeljak

15:30h

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof.dr Jasminka Sadadinović

24.10.2023.

Utorak

10:00h

 

Patologija

Doc. dr Suad Keranović

07.10.2023.

Subota

10:00h

 

Prehrambeni aditivi i kontaminenti

Doc. dr Munevera Bećarević

09.10.2023.

Ponedeljak

10:00h

 

Upravljanje i zaštita voda

Doc. dr Miro

Maksimović

14.10.2023.

Subota

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

14.10.2023.

Subota

16:00h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

21.10.2023.

Subota

11:00h

 

Statističke metode*

Doc. dr Dario Galić

05.10.2023.

Četvrtak

10:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Homeopatija

Doc. dr Munevera Bećarević

09.10.2023.

Ponedeljak

10:00h

 

Analiza vode

Doc. dr Darko Manjenčić

14.10.2023.

Subota

11:00-12:00h

 

Analiza namirnica

Doc. dr Igor Dragičević

13.10.2023.

Petak

15:00h

 

Stručna praksa I

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Doc. dr Munevera Osmić

14.10.2023.

Subota

12:00h

 

Upravljanje otpadom

Prof.dr Mustafa Burgić

11.10.2023.

Srijeda

13:00h

 

Ekološko-sanitarno zakonodavstvo i nadzor

Doc. dr Munevera Bećarević

09.10.2023.

Ponedeljak

10:00h

 

Stručna praksa II

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

19.10.2023.

Četvrtak

10:00h

 

Mentalno zdravlje *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

19.10.2023.

Četvrtak

10:00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

18.10.2023.

Srijeda

14:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Uzorkovanje u sanitarnom higijenskom nadzoru

Doc. dr Igor Dragičević

13.10.2023.

Petak

15:00h

 

Analiza, kontrola i zaštita vazduha

Prof.dr Mustafa Burgić

11.10.2023.

Srijeda

13:00h

 

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

Doc. dr Igor Dragičević

13.10.2023.

Petak

15:00h

 

Sanitarni problemi okoliša

Doc. dr Munevera Bećarević

09.10.2023.

Ponedeljak

10:00h

 

VIII SEMESTAR

Kvalitet i bezbjednost hrane

Prof. dr Mustafa Burgić

11.10.2023.

Srijeda

13:00h

 

Sanitarni inženjering vode za kupanje i rekreaciju

Prof. dr Mustafa Burgić

11.10.2023.

Srijeda

13:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

20.10.2023.

Petak

10:00h

 

Osnovi biomedicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

19.10.2023.

Četvrtak

10:00h

 

Epidemiološke metode u medicini *

Doc. dr Munevera Osmić

14.10.2023.

Subota

12:00h