STUDIJSKI PROGRAM POLJOPRIVREDA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

*Izborni predmeti

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Opšta hemija

Prof. dr Ranka Kubiček

10.10.2023.

Utorak

10:00h

 

Osnovi ekonomije

Prof. dr Nevenka Nićin

26.10.2023.

Četvrtak

09:30h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

16.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

02.10.2023.

Ponedeljak

15:30h

 

II SEMESTAR

Klimatologija sa meteorologijom

Doc. dr Miro Maksimović

14.10.2023.

Subota

10:00h

 

Zoologija

Doc. dr Vera Milošević

30.10.2023.

Ponedeljak

10:00h

 

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

06.10.2023.

Petak

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Motori i traktori*

Prof. dr Zijad Jagodić

04.10.2023.

Srijeda

09:30h

 

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

13.10.2023.

Petak

10:00h

 

Statističke metode*

Doc. dr Dario Galić

05.10.2023.

Četvrtak

10:00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Mljekarstvo

Prof. dr Milun Petrović

26.10.2023.

Četvrtak

10:30h

 

Anatomija i fiziologija životinja

Prof.dr Jasmina Mijajlović

20.10.2023.

Petak

10:00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

16.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

02.10.2023.

Ponedeljak

15:30h

 

IV SEMESTAR

Botanika

Doc. dr Vera Milošević

30.10.2023.

Ponedeljak

10:00h

 

Biohemija

Doc. dr Darko Manjenčić

14.10.2023.

Subota

10:00-11:00h

 

Pedologija

Doc. dr Petar Stevanović

21.10.2023.

Subota

15:30h

 

IZBORNI PREDMETI

Pčelarstvo *

Prof.dr Jasmina Mijajlović

20.10.2023.

Petak

10:00h

 

Lovstvo *

Prof.dr Jasmina Mijajlović

20.10.2023.

Petak

10:00h

 

Agrošumarstvo *

Doc. dr Petar Stevanović

21.10.2023.

Subota

15:30h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Fiziologija biljaka

Doc. dr Vera Milošević

30.10.2023.

Ponedeljak

10:00h

 

Oplemenjivanje i reprodukcija životinja

Prof.dr Milun Petrović

26.10.2023.

Četvrtak

10:30h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

31.10.2023.

Utorak

17:00h

 

VI SEMESTAR

Genetika

Prof. dr Jasminka H.Halilović

31.10.2023.

Utorak

17:00h

 

Poljoprivredna mehanizacija

Doc. dr Zijad Jagodić

04.10.2023.

Srijeda

09:30h

 

Agrohemija

Prof. dr Ranka Kubiček

10.10.2023.

Utorak

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Ishrana životinja *

Prof.dr Milun Petrović

26.10.2023.

Četvrtak

10:30h

 

Uređenje zemljišne teritorije *

Doc. dr Milorad Živković

07.10.2023.

Subota

11:00h

 

Ribarstvo *

Doc.dr Petar Stevanović

21.10.2023.

Subota

15:30h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Higijena i prevencija bolesti životinja

Prof.dr Milun Petrović

26.10.2023.

Četvrtak

10:30h

 

Navodnjavanje

Doc. dr Petar Stevanović

21.10.2023.

Subota

15:30h

 

Stočarstvo

Prof. dr Milun Petrović

26.10.2023.

Četvrtak

10:30h

 

VIII SEMESTAR

Povrtarstvo

Doc. dr Petar Stevanović

21.10.2023.

Subota

15:30h

 

Voćarstvo i vinogradarstvo

Doc. dr Petar Stevanović

21.10.2023.

Subota

15:30h

 

IZBORNI PREDMETI

Agrobiznis menadžment*

Prof. dr Anka Bulatović

13.10.2023.

Petak

10:00h

 

Proizvodnja vina i alkoholnih pića *

Doc. dr Darko Manjenčić

14.10.2023.

Subota

11:00-12:00h

 

Agrarna politika *

Doc. dr Petar Stevanović

21.10.2023.

Subota

15:30h