STUDIJSKI PROGRAM POLJOPRIVREDA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

*Izborni predmeti

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Opšta hemija

Prof. dr Ranka Kubiček

24.01.2023.

21.02.2023.

Utorak

Utorak

10:00 h

10:00 h

 

Osnovi ekonomije

Prof. dr Nevenka Nićin

30.01.2023.

13.02.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00 h

12:00 h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

30.01.2023.

20.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

11:00 h

11:00 h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

13:30 h

 

II SEMESTAR

Klimatologija sa meteorologijom

Doc. dr Miro Maksimović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Zoologija

Doc. dr Vera Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Motori i traktori*

Prof. dr Zijad Jagodić

18.01.2023.

15.02.2023.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

 

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi informatike

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović

asistent

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Statističke metode*

Prof. dr Dragan N. Stančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Mljekarstvo

Prof. dr Milun Petrović

26.01.2023.

16.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

11:30 h

11:30 h

 

Anatomija i fiziologija životinja

Prof.dr Jasmina Mijajlović

28.01.2023.

25.02.2023.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

30.01.2023.

20.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:30 h

12:30 h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13:15 h

14:45 h

 

IV SEMESTAR

Botanika

Doc. dr Vera Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Pedologija

Doc. dr Petar Stevanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

13IZBORNI PREDMETI

Pčelarstvo *

Prof.dr Jasmina Mijajlović

28.01.2023.

25.02.2023.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

 

Lovstvo *

Prof.dr Jasmina Mijajlović

28.01.2023.

25.02.2023.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

 

Agrošumarstvo *

Prof.dr Jasmina Mijajlović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Fiziologija biljaka

Doc. dr Vera Milošević

16.01.2023.

14.02.2023.

Ponedjeljak

Utorak

10:00 h

10:00 h

 

Oplemenjivanje i reprodukcija životinja

Prof.dr Jasmina Mijajlović

28.01.2023.

25.02.2023.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

31.01.2023.

21.02.2023.

Utorak

Utorak

12.00 h

12:00 h

 

VI SEMESTAR

Genetika

Prof. dr Jasminka H.Halilović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Poljoprivredna mehanizacija

Doc. dr Zijad Jagodić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Agrohemija

Prof. dr Ranka Kubiček

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ishrana životinja *

Prof.dr Jasmina Mijajlović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Uređenje zemljišne teritorije *

Prof. dr

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Ribarstvo *

Prof.dr Jasmina Mijajlović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Higijena i prevencija bolesti životinja

Prof.dr Jasmina Mijajlović

28.01.2023.

25.02.2023.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

 

Navodnjavanje

Doc. dr Petar Stevanović

14.01.2023.

04.02.2023.

Subota

Subota

09:00 h

09:00 h

 

Stočarstvo

Prof. dr Milun Petrović

26.01.2023.

16.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

11:30 h

11:30 h

 

VIII SEMESTAR

Povrtarstvo

Doc. dr Petar Stevanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Voćarstvo i vinogradarstvo

Prof.dr Jasmina Mijajlović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Agrobiznis menadžment*

Prof. dr Anka Bulatović

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

10:00 h

10:00 h

 

Proizvodnja vina i alkoholnih pića *

Doc. dr Darko Manjenčić

28.01.2023.

25.02.2023.

Subota

Subota

13:00 h

13:00 h

 

Agrarna politika *

Prof.dr Jasmina Mijajlović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru