PRAVNI FAKULTET- STUDIJSKI PROGRAM OPŠTI SMJER I BEZBJEDNOST

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Fazlović

06.10.2023.

Petak

14:00h

 

Osnovi ekonomije

Prof. dr Nevenka Nićin

26.10.2023.

Četvrtak

09:30h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

16.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

02.10.2023.

Ponedeljak

15:30h

 

II SEMESTAR

Rimsko pravo

Doc. dr Jovan Stojanović

17.10.2023.

Utorak

16:00h

 

Pravna istorija

Doc. dr Jovan Stojanović

17.10.2023.

Utorak

16:00h

 

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

06.10.2023.

Petak

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

13.10.2023.

Petak

10:00h

 

Pravna etika *

Prof. dr Kemal Brkić

16.10.2023.

Ponedeljak

13:00h

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.10.2023.

Petak

10:00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Fazlović

06.10.2023.

Petak

14:00h

 

Građansko pravo

Prof. dr Brana Komljenović

21.10.2023.

Subota

08:30h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

16.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

02.10.2023.

Ponedeljak

15:30h

 

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

20.10.2023.

Petak

10:00h

 

Nasljedno pravo

Doc. dr Jovan Stojanović

16.10.2023.

Ponedeljak

16:00h

 

Porodično pravo

Doc. dr Jovan Stojanović

16.10.2023.

Ponedeljak

16:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Međunarodno krivično pravo *

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr Merima Gigović, viši asistent

20.10.2023.

Petak

10:00h

 

Pravo intelektualne svojine *

Prof. dr Brana Komljenović

21.10.2023.

Subota

08:30h

 

Ljudska prava *

Prof.dr Kemal Brkić

16.10.2023.

Ponedeljak

13:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Doc.dr Milanko Aladžić

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

20.10.2023.

Petak

10:00h

 

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

09.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Međunarodno javno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

02.10.2023.

Ponedeljak

11:00h

 

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Doc. dr Albina Fazlović

06.10.2023.

Petak

14:00h

 

Obligaciono pravo

Prof. dr Brana Komljenović

21.10.2023.

Subota

08:30h

 

Ekonomska politika

Prof.dr Nevenka Nićin

26.10.2023.

Četvrtak

09:30h

 

Kriminalistika

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Milanko Aladžić

20.10.2023.

Petak

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Kriminologija *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Milanko Aladžić

20.10.2023.

Petak

10:00h

 

Pravo osiguranja *

Prof.dr Nenad Avramović

02.10.2023.

Ponedeljak

11:00h

 

Komunikacijske vještine *

Prof. dr Kemal Brkić

16.10.2023.

Ponedeljak

13:00h

 

Ekonomska poltika – ispit polažu studenti Opšteg prava

Kriminalistika – ispit polažu studenti Bezbjednosti

Izborni predmeti za studente studijskog programa Bezbjednost

 

Kriminologija *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Milanko Aladžić

20.10.2023.

Petak

10:00h

 

Ekološka bezbjednost *

Prof. dr Kemal Brkić

16.10.2023.

Ponedeljak

13:00h

 

Korporativna bezbjednost *

Prof. dr Kemal Brkić

16.10.2023.

Ponedeljak

13:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

Forenzika u krivičnom postupku – polažu samo studenti studijskog programa Opšteg smjera

Savremeni sistemi bezbjednosti – polažu samo studenti studijskog programa Bezbjednost

 

 

VII SEMESTAR

Građansko procesno pravo

 

 

 

 

 

Poslovno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

02.10.2023.

Ponedeljak

11:00h

 

Forenzika u krivičnom postupku

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr Merima Gigović, viši asistent

20.10.2023.

Petak

10:00h

 

Savremeni sistemi bezbjednosti

Doc.dr Milanko Aladžić

19.10.2023.

Četvrtak

15:00h

 

VIII SEMESTAR

Međunarodno privatno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

02.10.2023.

Ponedeljak

11:00h

 

Radno i socijalno pravo

Prof. dr Faruk Sinanović

16.10.2023.

Ponedeljak

16:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistika *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Milanko Aladžić

20.10.2023.

Petak

10:00h

 

Nomotehnika *

Prof. dr Brana Komljenović

21.10.2023.

Subota

08:30h

 

Pravo EU *

Prof. dr Nenad Avramović

02.10.2023.

Ponedeljak

11:00h

 

Izborni predmeti za studente studijskog programa Bezbjednost

Međunarodno humanitarno pravo *

Prof. dr Nenad Avramović

02.10.2023.

Ponedeljak

11:00h

 

Pravo EU *

Prof.dr Nenad Avramović

02.10.2023.

Ponedeljak

11:00h

 

Međunarodne bezbjedonosne organizacije *

Doc.dr Milanko Aladžić

19.10.2023.

Četvrtak

15:00h