STUDIJSKI PROGRAM MATEMATIKA I FIZIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

Prof. dr Radoslav Galić

20.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

Matematika I

vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Opšta psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

07.06.2024.

05.07.2024.

Petak

10:00h

 

Opšta psihologija vježbe

Milka Bilić, demonstrator

 

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:30h

13:00h

 

II SEMESTAR

Opšta fizika I

Prof. dr Hrustem Smailhodžić

07.06.2024.

11.07.2024.

Petak

Četvrtak

11:00h

12:00h

 

Opšta pedagogija

Prof. dr Esed Karić

24.06.2024.

09.07.2024.

Ponedeljak

Utorak

12:00h

 

Linearna algebra I

Prof. dr Radoslav Galić

21.06.2024.

19.07.2024.

Petak

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Aplikativni softver *

Prof. Halid Žigić

13.06.2024.

11.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

15:00h

 

Analitička geometrija *

Prof. dr Sead Rešić

18.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

10:00h

 

Računari u nastavi fizike*

Doc. dr Goran Popović

08.06.2024.

06.07.2024.

Subota

Subota

10:00h

14:00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Didaktika

Prof. dr Esed Karić

24.06.2024.

09.07.2024.

Ponedeljak

Utorak

12:00h

 

Opšta fizika II

Doc.dr Alija Muhibić

15.06.2024.

20.07.2024.

Subota

14:00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:30h

13:00h

 

IV SEMESTAR

Matematika II

Prof. dr Sead Rešić

18.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

10:00h

 

Matematika II vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

13.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

13:00h

 

Vjerovatnoća i statistika

Prof. dr Sead Rešić

18.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

 

Istorija matematike i fizike *

Prof. dr Sead Rešić

18.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

10:00h

 

Diskretna matematika *

Prof. dr Sead Rešić

18.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

10:00h

 

Računari u nastavi matematike *

Doc. dr Goran Popović

08.06.2024.

06.07.2024.

Subota

Subota

10:00h

14:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Opšta fizika III

Doc. dr Alija Muhibić

15.06.2024.

20.07.2024.

Subota

14:00h

 

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

21.06.2024.

19.07.2024.

Petak

10:00h

 

Matematika III vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Metodika nastave matematike

Prof. dr Sead Rešić

18.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

10:00h

 

VI SEMESTAR

Geometrija

Prof. dr Sead Rešić

18.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

10:00h

 

Metodika nastave fizike

Prof. dr Hrustem Smailhodžić

07.06.2024.

11.07.2024.

Petak

Četvrtak

11:00h

12:00h

 

Atomska fizika

Doc. dr Alija Muhibić

15.06.2024.

20.07.2024.

Subota

14:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Fizika okoline *

Prof. dr Hrustem Smailhodžić

07.06.2024.

11.07.2024.

Petak

Četvrtak

11:00h

12:00h

 

Pedagoška informatika *

Prof. dr Esed Karić

24.06.2024.

09.07.2024.

Ponedeljak

Utorak

12:00h

 

Nove IKT tehnologije *

Prof. dr Zvezdan Stojanović

22.06.2024.

13.07.2024.

Subota

10:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Fizička elektronika

Prof. dr Hrustem Smailhodžić

07.06.2024.

11.07.2024.

Petak

Četvrtak

11:00h

12:00h

 

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike

Prof. dr Sead Rešić

18.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

10:00h

 

Linearna algebra II

Prof. dr Radoslav Galić

21.06.2024.

19.07.2024.

Petak

10:00h

 

VIII SEMESTAR

Statistička fizika

Prof. dr Jugoslav Stahov

26.06.2024.

17.07.2024.

Srijeda

14:00h

 

Kompleksna analiza

Prof. dr Radoslav Galić

21.06.2024.

19.07.2024.

Petak

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Internet *

Prof. dr Zvezdan Stojanović

22.06.2024.

13.07.2024.

Subota

10:00h

 

Algebarske strukture *

Prof. dr Radoslav Galić

21.06.2024.

19.07.2024.

Petak

10:00h

 

Metrologija *

Doc. dr Dario Galić

13.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

10:00h