s FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – FIZIOTERAPIJA I RADNA TERAPIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Kristijan Dinjar

30.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

05.10.2023.

Četvrtak

10:00h

 

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof. dr Vera Ilanković

07.10.2023.

Subota

10:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

16.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

02.10.2023.

Ponedeljak

15:30h

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom gentikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

31.10.2023.

Utorak

17:00h

 

Okupaciona terapija

Prof. dr Nikola Ilanković

07.10.2023.

Subota

10:00h

 

Biomehanika

Prof. dr Branimir Mikić

18.10.2023.

Srijeda

11:00h

 

Kineziologija

Prof. dr Branimir Mikić

18.10.2023.

Srijeda

11:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

13.10.2023.

Petak

10:00h

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.10.2023.

Petak

10:00h

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

18.10.2023.

Srijeda

14:00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

07.10.2023.

Subota

10:00h

 

Kinezimetrija

Prof. dr Izudin Tanović

11.10.2023.

Srijeda

13:00h

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

19.10.2023.

Četvrtak

10:00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

16.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

02.10.2023.

Ponedeljak

15:30h

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

24.10.2023.

Utorak

10:00h

 

Patologija

Doc. dr Suad Keranović

07.10.2023.

Subota

10:00h

 

Protetika i ortotika

Prof. dr Vera Ilanković

07.10.2023.

Subota

10:00h

 

Fizioterapija u reumatologiji

Prof. dr Vera Ilanković

07.10.2023.

Subota

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

14.10.2023.

Subota

16:00h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

21.10.2023.

Subota

11:00h

 

Statističke metode*

Doc. dr Dario Galić

05.10.2023.

Četvrtak

10:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Balneologija

Prof.dr Sanda Pribić

18.10.2023.

Srijeda

14:00h

 

Fizioterapija u pedijatriji

Prof. dr Vera Ilanković

07.10.2023.

Subota

10:00h

 

Fizioterapija u neurologiji

Prof. dr Vera Ilanković

07.10.2023.

Subota

10:00h

 

Manuelna masaža

Prof. dr Vera Ilanković

07.10.2023.

Subota

10:00h

 

Stručna praksa I

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Fizioterapija u gerijatriji

Prof. dr Vera Ilanković

07.10.2023.

Subota

10:00h

 

Fizioterapija u ginekologiji

Prof. dr Vera Ilanković

07.10.2023.

Subota

10:00h

 

Ergonomija i medicina rada

Doc.dr Zoran Petrović

16.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji

Prof. dr Nedima Kapidžić Bašić

21.10.2023.

Subota

10:00h

 

Stručna praksa II

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

19.10.2023.

Četvrtak

10:00h

 

Mentalno zdravlje *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

19.10.2023.

Četvrtak

10:00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

18.10.2023.

Srijeda

14:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji

Prof. dr Vera Ilanković

07.10.2023.

Subota

10:00h

 

Fizioterapija u palijativnoj medicini i onkologiji

Prof. dr Vera Ilanković

07.10.2023.

Subota

10:00h

 

Stručna praksa III

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Neurologija i pridružena njega

Prof. dr Branimir Marjanović

30.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

VIII SEMESTAR

Elektroterapija

Prof.dr Vera as

 

 

 

 

Sportski turizam i wellness

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

20.10.2023.

Petak

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo*

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Prof. dr Albina Fazlović

20.10.2023.

Petak

10:00h

 

Osnovi biomedicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

19.10.2023.

Četvrtak

10:00h

 

Epidemiološke metode u medicini *

Doc. dr Munevera Osmić

14.10.2023.

Subota

12:00h