EKONOMSKI FAKULTET

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

*Izborni predmeti

 

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof.dr Nevenka Nićin

26.10.2023.

Četvrtak

09:30h

 

Matematika I

Prof. dr Radoslav Galić

12.10.2023.

Četvrtak

10:00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

16.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Mirza Karamehić, lektor

02.10.2023.

Ponedeljak

15:30h

 

II SEMESTAR

Makroekonomija

Prof.dr Nevenka Nićin

26.10.2023.

Četvrtak

09:30h

 

Makroekonomija vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.10.2023.

Petak

10:00h

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

13.10.2023.

Petak

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc. dr Dario Galić

05.10.2023.

Četvrtak

10:00h

 

Preduzetništvo*

Prof.dr Hariz Agić

14.10.2023.

Subota

16:00h

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

14.10.2023.

Subota

16:00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

26.10.2023.

Četvrtak

09:30h

 

Međunarodna ekonomija

Prof. dr Izet Banda

09.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

16.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić,

lektor

02.10.2023.

Ponedeljak

15:30h

 

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Darko Pašalić

13.10.2023.

Petak

16:30h

 

Marketing

Doc.dr Boro Ninić

11.10.2023.

Srijeda

15:30h

 

Finansijsko izvještavanje

Prof. dr Anka Bulatović

13.10.2023.

Petak

13:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment *

Prof. dr Šemsudin Dervić

28.10.2023.

Subota

10:00h

 

Organizacija preduzeća *

Doc. dr Ferhat Ćejvanović

24.10.2023.

Utorak

17:00h

 

Menadžment ljudskih resursa *

Prof.dr Hariz Agić

14.10.2023.

Subota

16:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Opšti smjer

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

13.10.2023.

Petak

10:00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

26.10.2023.

Četvrtak

09:30h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

02.10.2023.

Ponedeljak

11:00h

 

VI SEMESTAR

Monetarna ekonomija

Doc.dr Lidija Vučićević

31.10.2023.

Utorak

16:00h

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Boro Ninić

11.10.2023.

Srijeda

15:30h

 

Ponašanje potrošača

Doc.dr Lidija Vučićević

31.10.2023.

Utorak

16:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Lidija Vučićević

31.10.2023.

Utorak

16:00h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

06.10.2023.

Petak

18:00h

 

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

02.10.2023.

Ponedeljak

11:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Računovodstvo i revizija

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

13.10.2023.

Petak

10:00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

26.10.2023.

Četvrtak

09:30h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

02.10.2023.

Ponedeljak

11:00h

 

VI SEMESTAR

Revizija

Prof. dr Anka Bulatović

13.10.2023.

Petak

13:00h

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Boro Ninić

11.10.2023.

Srijeda

15:30h

 

Finansijsko računovodstvo

Prof.dr Edin Ajanović

20.10.2023.

Petak

14:00h

 

Finansijsko računovodstvo

Vježbe

Mr Marijana Džombić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Lidija Vučićević

31.10.2023.

Utorak

16:00h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

06.10.2023.

Petak

18:00h

 

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

02.10.2023.

Ponedeljak

11:00h

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment i preduzetništvo

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

13.10.2023.

Petak

10:00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

26.10.2023.

Četvrtak

09:30h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

02.10.2023.

Ponedeljak

11:00h

 

 

VI SEMESTAR

Međunarodno poslovno finansiranje

Prof. dr Izet Banda

09.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Menadžment u trgovini

Prof. dr Šemsudin Dervić

28.10.2023.

Subota

10:00h

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Boro Ninić

11.10.2023.

Srijeda

15:30h

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Lidija Vučićević

31.10.2023.

Utorak

16:00h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

06.10.2023.

Petak

18:00h

 

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

02.10.2023.

Ponedeljak

11:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Turizam i ekologija

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

13.10.2023.

Petak

10:00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

26.10.2023.

Četvrtak

09:30h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

02.10.2023.

Ponedeljak

11:00h

 

 

VI SEMESTAR

Kulturni turizam

Prof. dr Tešo Ristić

21.10.2023.

Subota

12:00h

 

Industrijska ekologija

Prof. dr Branislava Narančić jović

19.10.2023.

Četvrtak

16:00h

 

Turistička politika i razvoj

Prof. dr Branislava Narančić jović

19.10.2023.

Četvrtak

16:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Lidija Vučićević

31.10.2023.

Utorak

16:00h

 

Marketing logistike*

Doc. Dr Stevo Stević

06.10.2023.

Petak

18:00h

 

Pravo osiguranja*

Prof. dr Nenad Avramović

02.10.2023.

Ponedeljak

11:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment javne uprave

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

13.10.2023.

Petak

10:00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

26.10.2023.

Četvrtak

09:30h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

02.10.2023.

Ponedeljak

11:00h

 

 

VI SEMESTAR

Monetarna ekonomija

Doc.dr Lidija Vučićević

31.10.2023.

Utorak

16:00h

 

Ponašanje potrošača

Doc.dr Lidija Vučićević

31.10.2023.

Utorak

16:00h

 

Revizija

Prof. dr Anka Bulatović

13.10.2023.

Petak

13:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Lidija Vučićević

31.10.2023.

Utorak

16:00h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

06.10.2023.

Petak

18:00h

 

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

02.10.2023.

Ponedeljak

11:00h

 

VII i VIII SEMESTAR

IV godina Ekonomskog fakulteta – Opšti smjer

 

VII SEMESTAR

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

09.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Strategijski menadžment

Prof. dr Darko Pašalić

13.10.2023.

Petak

16:30h

 

Specijalni bilansi

Prof.dr Nevenka Nićin

26.10.2023.

Četvrtak

09:30h

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof. dr Nevenka Nićin

26.10.2023.

Četvrtak

09:30h

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Doc. dr Stevo Stević

06.10.2023.

Petak

18:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem *

Prof. dr Izet Banda

09.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Revizija *

Prof. dr Anka Bulatović

13.10.2023.

Petak

13:00h

 

Međunarodno poslovno finansiranje *

Prof. dr Izet Banda

09.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

IV godina Ekonomskog fakulteta – Računovodstvo  i revizija

 

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi

Prof.dr Nevenka Nićin

26.10.2023.

Četvrtak

09:30h

 

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

09.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Računovodstveni informacioni sistemi

Prof. dr Anka Bulatović

13.10.2023.

Petak

10:00h

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof. dr Nevenka Nićin

26.10.2023.

Četvrtak

09:30h

 

Upravljačko računovodstvo

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

 

Komparativno računovodstvo

Prof. dr Nevenka Nićin

26.10.2023.

Četvrtak

09:30h

 

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem*

Prof. dr Izet Banda

09.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Interni obračun*

Doc. dr Boro Ninić

11.10.2023.

Srijeda

15:30h

 

Međunarodno poslovno finansiranje*

Prof. dr Izet Banda

09.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

 

 

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

IV godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment i preduzetništvo

 

VII SEMESTAR

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

09.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Strategijski menadžment

Prof. dr Darko Pašalić

13.10.2023.

Petak

16:30h

 

Korporativno upravljanje

Prof. dr Hariz Agić

14.10.2023.

Subota

16:00h

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof. dr Nevenka Nićin

26.10.2023.

Četvrtak

09:30h

 

Upravljačko računovodstvo

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

 

Monetarna ekonomija

Doc. dr Lidija Vučićević

31.10.2023.

Utorak

16:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem *

Prof. dr Izet Banda

09.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Elektronsko poslovanje *

Prof. dr Zvezdan Stojanović

21.10.2023.

Subota

12:00h

 

Ekonomika turizma *

Doc. dr Boro Ninić

11.10.2023.

Srijeda

15:30h

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

IV godina Ekonomskog fakulteta – Turizam i ekologija

 

VII SEMESTAR

Ekonomika turizma

Doc. dr Boro Ninić

11.10.2023.

Srijeda

15:30h

 

Ekonomski aspekti životne sredine

Prof. dr Anka Bulatović

13.10.2023.

Petak

10:00h

 

Upravljanje ekološkim rizikom

Prof. dr Tešo Ristić

21.10.2023.

Subota

12:00h

 

VIII SEMESTAR

Menadžment turističke destinacije

Doc. dr Ferhat Ćejvanović

24.10.2023.

Utorak

17:00h

 

Turistička geografija

Prof. dr Tešo Ristić

21.10.2023.

Subota

12:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Ekološki menadžment*

Doc. dr Miro Maksimović

14.10.2023.

Subota

10:00h

 

Marketing u turizmu*

Doc. dr Boro Ninić

11.10.2023.

Srijeda

15:30h

 

Globalni turizam*

Prof. dr Tešo Ristić

21.10.2023.

Subota

12:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR
IV godina Ekonomskog fakultetaMenadžment javne uprave

 

VII SEMESTAR

Poreski sistem

Prof. dr Izet Banda

09.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

09.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Fazlović

06.10.2023.

Petak

14:00h

 

VIII SEMESTAR

Međunarodno poslovno finansiranje

Prof. dr Izet Banda

09.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Upravno pravo

Doc. dr Albina Fazlović

06.10.2023.

Petak

14:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Strategijski menadžment

Prof. dr Darko Pašalić

13.10.2023.

Petak

16:30h

 

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Fazlović

06.10.2023.

Petak

14:00h

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Doc. dr Stevo Stević

06.10.2023.

Petak

18:00h