Riječ dekana

//Riječ dekana

Riječ dekana

Riječ dekana Ekonomskog fakulteta

Poštovane koleginice i kolege, Zvanje diplomiranog ekonomiste koje možete steći završetkom studija na Ekonomskom fakultetu Evropskog univerziteta u Brčkom, i znanje koje ćete ponijeti, otvara Vam brojne mogućnosti zapošljavanja i obezbjeđuje uklapanje u savremene svjetske trendove. Studije su organizovane kao osnovne akademske studije i postdiplomske specijalističke studije. Tokom ovih studija postajete aktivni učesnici nastavnog procesa, ali i participanti naučno-istraživačkih projekata nastavnika i saradnika Fakulteta. Cilj Evropskog univerziteta Brčko Distrikta je, da uz visoke kriterijume i standarde studiranja po Bolonjskoj deklaraciji, obezbijedi što efikasniju edukaciju i održi visok nivo kvaliteta nastavnog procesa. Koncepcija i način realizacije studijskih programa usmjereni su na što efektivnije usvajanje teorijskih, kao i praktičnih znanja i vještina. Želja nam je da u mladim ljudima, prepoznamo i podstaknemo ambiciju i intelektualnu radoznalost. Iskreno se nadamo, da ćete nakon završenih studija dobiti šansu da stečena znanja uspješno primijenite u poslovnoj praksi. Na taj način stičete mogućnost za brže uključivanje u složene upravljačke procese profitnih i neprofitnih djelatnosti, bolju profesionalnu afirmaciju i veći doprinos razvoju svoje zemlje. Sa ponosom [...]

Riječ dekana Pravnog fakulteta

Poštovani sadašnji i budući studenti, na Pravnom fakultetu Evropskog univerziteta izvodi se nastava na sva tri nivoa studija u okviru studijskih programa – opšte pravo, bezbjednost i forenzika. Studijski programi su usaglašeni sa savremenim naučnim tendencijama i prilagođeni su zahtjevima vremena. Kreirani su po principima Bolonjske deklaracije, čime omogućavaju evropski sistem prenošenja bodova (ECTS). Nastavu izvode vrsni predavači, koji su se dokazali i u teoriji i u praksi. Fakultet raspolaže prostorijom koja je opremljena za simulaciju suđenja. Izvođenjem interaktivne nastave, kod studenata se razvija kreativnost i samostalnost u radu, čime se postižu optimalni rezultati u osposobljavanju studenata za njihov budući rad. Profesori su pristupačni studentima, ne ponašaju se birokratski i nijedan od njih ne pravi „bauk“ od svog predmeta. Oni pomažu studentima da se opredijele za svoj budući posao, u kome će se pronaći i koji će ih ispunjavati. Naši studenti stiču znanja koja mogu efikasno da primijene u praksi. Po diplomiranju, mogu da rade kao sudije, javni tužioci, pravobranioci, advokati, notari, državni službenici u organima uprave, pravnici u [...]

Riječ dekana Fakulteta zdravstvenih nauka

Poštovani budući studenti! Fakultet zdravstvenih nauka prezentira se sa osam smjerova koji su svaki za sebe posebna cjelina, a opet čine ponudu studiranja na zdravstvenim smjerovima koja u potpunosti zadovoljava interese studenata i potrebe tržišta rada. Svi kabineti i učionice potrebni za kvalitetno i suvremeno odžavanje nastave izuzetno su komforni i opremljeni tehničkim pomagalima i specifičnim sadržajima. Zato s ponosom ističemo da praktičan rad u ambulantama, laboratorijima, kabinetima vještina i dvoranama za vježbanje zadovoljavaju najviše svjetske standarde. Odabran je optimalan broj obaveznih predmeta, a studentima je omogućena sloboda i inicijativa da samostalno odaberu izborne predmete u okviru multidisciplinarnih studijskih grupa. Na taj način mogu sticati znanja za i vještine za koje pouzdano znaju da će im biti značajni na budućem random mjestu.Za potrebe obrazovanja i naučno-istraživačkog razvoja angažirani su kadrovi sa naučnim referencama i kompetencijama dokazanim i potvrđenim u naučnoj i stručnoj javnosti naše države ali i Evrope i svijeta. Posebna vrijednost nastavnika Fakulteta zdravstvenih nauka je visoka praktična kompetencija. Svi naši nastavnici vrsni su i priznati praktičari iz [...]

Riječ dekana Pedagoškog fakulteta

Poštovani i uvaženi studenti Pedagoškog fakulteta, Pedagoški fakultet čine  Studijski programi ili kako u javnosti nalazimo i termine Odsjeci ili Grupe:Razredna nastava, Razredna s engleskim jezikom i Razredna nastava sa defektologijom, Vaspitač predškolskih ustanova, Matematika i fizika, Informatika i tehnika, Istorija i Geografija. Očigledno iz naziva Studijskih progarama,nije teško zaklјučiti da se radi o raznovrsnom obrazovanju, kako onom za osnovno tako i onom za srednje.Iako je naš Fakultet novootvorena institucija,koja  svoje radne zadatke obavlјa nekoliko godina,s ponosom možemo konstatovati da nije mali broj studenata koji su stekli diplome na našem Fakultetu,te da svoja znanja prenose mladim naraštajima širom Bosne i Hercegovine, kao i u republikama bivše Jugoslavije.Dakle,mlada institucija,međutim,zasnovana na modernim programima,koji u svojoj strukturi nemaju ništa stereotipno,arhaično,redudantno pa i irelevantno.Programi su sačinjeni na osnovu Zahtjeva koje je postavila Bolonjska deklaracija,u nadanju da će oni koji ovdje steknu zvanje  sa sobom ponijeti i  znanje,te će kao obrazovani stučnjaci  shvatiti  tranziciju,te procese vezane za nju. Naučni proces  značajan je za vas mlade, kao i obrazovni koji će te sticati tokom   vašeg [...]

Riječ dekana Fakulteta politickih nauka

 Poštovani (budući) studenti! Studirati političke nauke (u sve tri prisutne varijacije: žurnalistika, međunarodni odnosi i politikologija) predstavlja izazov. Jer, političke nauke, mimo proširenih zabluda, se studiraju (samo) da bi se čovek bavio praktičnom politikom, već i da bi se shvatilo šta se zaista događa u svetu, ali i da svoju karijeru gradi u nekoj javnoj ili privatnoj instituciji, medijima ili diplomatiji. U tom smislu Evropski univerzitet Brčko distrikta svojim studentima omogućava da se suoče sa naučnim viđenjem politike kroz proučavanje studija klasika politikologije, ali i savremenih istraživača. Politikologija, takođe, omogućava stvaranje lidera i razvoj liderskih ambicija kod onih koji ih poseduju, ali i razvoj racionalističkog pristupa društvenoj stvarnosti, tj. bavljenje naučnim proučavanjem političkih institucija, vrednosti, kulture… Pored toga, studij politikologija razvija i pismenost, kroz zahteve da studenti samostalno pišu određene seminarske i druge radove, zatim daju obrasce mogućih medijskih nastupa, kako na tv, tako i na radiju. Onima, koji, pak, vole novinarstvo, ali i diplomatiju, evo prilike da iskažu svoj stav i da se bore za pravedniji život… No, [...]

Riječ dekana Tehničkog fakulteta

Poštovani budući studenti, Dobro došli na Web sajt Evropskoga univerziteta Brčko distrikt. Pred Vama je donošenje najvažnije životne odluke. Šta upisati, kako do diplome i kako se zaposliti? Na Tehničkom fakultetu imate veliki izbor atraktivnih studijskih programa: Arhitektura, Geodezija, Građevinarstvo, Hidrotehnika, Konstrukcije, Željeznice, aerodromi i tuneli, Saobraćaj- drumski i riječni, Menadžment u saobraćaju, Bezbjednost u saobraćaju, Inženjerska informatika, Poljoprivreda. Svšeni studenti pomenutih smijerova relativno lako nalaze posao na tržištu rada. Nastavni planovi i programi su koncipirani po najsavremenijim standardima razvijenih zemalja i prilagođeni potrebama privrede. Studij se realizira prema pravilima Bolonjske deklaracije kroz dodiplomske, diplomske, master i doktorske akademske studije. Kabineti i učionice su opremljene najsavremenijim laboratorijskim i drugim tehničkim sredstvima u cilju približavanja studentima svjetskih iskustava i znanja. Na fakultetu predaju eminentni stručnjaci iz prakse koji su svoja znanja i iskustva sticali u privredi, organima državne uprave i drugim institucijama koje su bile generator razvoja svake države. Tehnički fakultet je posebno posvećen njegovanju akademskih i naučnih sloboda.  Fakultet će posebno stimulisati kreativnost i inovativnost studenata i otvoren je [...]