Šaćira Mešalić
 • Prof. dr Šaćira Mešalić, redovni profesor

 • Rođena 10.10.1945. Bileća, BiH

 • Završen fakultet : Defektološki fakultet u Beogradu

 • Magistratura : Medicinski fakultet u Tuzli

  Tema : Obrazovanje i rehabilitacija hendikepirane djece i omladine u ratnim uslovima

 • Doktorat : ERF Univerzitet u Tuzli,

  Tema: „Efekti edukacije i socijalizacije učenika usporenog kognitivnog razvoja uključenih u redovne škole“

Biografija

Osnovnu i srednju Uĉiteljsku školu završila sam u Tuzli a Defektološki fakultet u Beogradu. Postdiplomski studij (opći smjer) završila sam na Medicinskom fakultetu u Tuzli 1994/95., gdje sam i magistrirala. Na Defektološkom fakultetu u Tuzli stekla sam nauĉni stepen doktora društvenih nauka. Aktivno se sluţim engleskim jezikom i poznajem i rad na raĉunaru. Sva akademska zvanja od asistenta do vanrednog profesora stekla sam na Univerzitetu u Tuzli. Predavala sam na više fakulteta u BiH i inostranstvu. U dva mandata bila sam prodekan za NIR (Nauĉno istraţivaĉki rad). Obavljala sam u brojnie društvene, struĉne i nauĉne aktivnosti na drţavnom i meĊunarodnom planu. Aktivno sam sudjelovala na više struĉnih skupova, kongresa i simpozijuma u zemlji i inostranstvu, te bila uĉesnik i rukovodilac u projektima.

Bibliografija

Monografije

1. Mešalić, Š., Mahmutagić, A., Hadţihasanović, H (2004). Edukacija i socijalizacija uĉenika usporenog kognitivnog razvoja, Univerzitet U Tuzli, Defektološki fakultet. Odlukom Senata Univerziteta u Tuzli broj: 04/1-3290-3.1/04, od 22.06.2004. Godine odobreno je izdavanje i upotreba udţbenika pod naslovom “Edukacija i socijalizacija uĉenika usporenog kognitivnog razvoja.”

2. Mešalić Š, Šakotić N, Nikolić, M „Pristup inkluzivnoj praksi u vaspitanju i obrazovanju” (2007): Izdavaĉ: Zavod za udţbenike i nastavna sredstva, Podgorica, Izdavaĉ, Zoljić-Tuzla, štampa: SUTIGRAF-Tuzla.

3. Nada Šakotić, Šaćira Mešalić, Sulejman Hrnjica (2009): Inkluzivno vaspitanje i obrazovanje u osnovnoj školi . Izdavaĉ: Zavod za udţbenike i nastavna sredstva, Podgorica.

4. Mešalić, Š., Vasiljević, I., Šakotić, N. (2011): Teškoće u ĉitanju i pisanu uzrokovane govorno-jeziĉkim smetnjama-Priruĉnik za nastavnike, struĉne saradnike i studente. Izdavaĉ: Zavod za udţbenike i nastavna sredstva, Podgorica.

5. Vukajlović, B., Mešalić, Š. (2012): Metodiĉki pristup posebne potreba u vaspitanju i obrazovanju Izdavaĉ: Nezavisni univerzitet Banjaluka, odobren Odlukom Nauĉno-nastavnog vijeća za upotrebu na Univerzitetu.

6. Integracija jedan mogući eksperiment u Bosni i Hercegovini, Šarenac, O., Bajramović M, Šunkić Z. (ur), Poglavlje –Tekstovi. Izdavaĉ: UNOPS (Ured Ujedinjenih nacija za projeltne usluge) (1999):11-103.

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

Udžbenici za uĉenike s posebnim potrebama

U Katalogu izdavaĉke djelatnosti Federalnog ministrastva obrazovanja, nauke, kulture i sporta objavljeni su rukopisi sa pozitivnom recenzijom ĉiji sam autor:

 • Ĉitanka za ĉetvrti razred specijalne osnovne škole
 • Ĉitanka za peti razred specijalne osnovne škole
 • Ĉitanka za sedmi razred specijalne osnovne škole
 • Ĉitanka za osmi razred specijalne osnovne škole
 • Poznavanje prirode i društva za ĉetvrti razred specijalne osnovne škole

Naučni radovi

1. Tomić R, Mešalić Š, Ĉišić B, Ibralić F, Mešalić L (2002) Mladi o sebi i svojoj generaciji.
Defektologija, 7: 139-151.
2. Hadţihalilović J, Hadţiselimović R, Mešalić Š, Hamidović H, Hadţiavdić V, Adrović A
(2002) Neki pokazatelji rasta i razvoja djeĉaka sa podruĉja Općine Tuzla. Medicinski arhiv 56
(3): 135-142 (Rad u objavljen u indeksiranom ĉasopisu).
3. Mešalić Š (2002) Sociometrijski poloţaj uĉenika usporenog kognitivnog razvoja u
uvjetima integracije. Naša škola, 22: 9-22.
4. Ţigić, Z., Pašagić, I., Mešalić, Š (2002) Koliko mladi znaju o drogama. Naša škola, 22:
35-42.
5. Tomić R, Mešalić Š, Bećirović E, Hadţihalilović J, Mešalić L (2003) Uticaj tjelesnog i
zdravstvenog odgoja, sporta i rekreacije na razvoj mentalnog zdravlja kod djece.
Defektologija, 8: 33-37.
6. Isabegović E, Mešalić S, Ĉišić B, Pepeljak S (2003) Rezultati edukacije i socijalizacije
uĉenika usporenog kognitivnog razvoja integrirane u redovnu osnovnu školu. Defektologija,
8: 15-23.
7. Mešalić Š, Hadţihalilović J (2003) Stavovi nastavnika u nekim školama na podruĉju Tuzle
i defektologa prema odgojno-obrazovnoj integraciji. Defektologija, 8: 139-145.
8. Isabegović E, Mešalić Š, Ĉišić B, Pepeljak S (2003) Postignuća uĉenice usporenog
kognitivnog razvoja ukljuĉene u redovnu osnovnu školu. U: Zbornik radova sa skupa
«Inkluzija u školstvu Bosne i Hercegovine-put prevazilaţenja neravnopravnosti u odgoju i
obrazovanju», Sarajevo, 291-307.
9. Hatibović Ć, Mešalić Š (2003) Savremeni pristup školovanju djece oštećena sluha-studija
sluĉaja. U: Zbornik radova sa skupa «Inkluzija u školstvu Bosne i Hercegovine-put
prevazilaţenja neravnopravnosti u odgoju i obrazovanju», Sarajevo, 308-317.
10. Ĉišić B, Ĉišić F, Mešalić Š, Bijedić M (2004) Refleks porodiĉne strukture na tok edukacije
djece sa poremećajima u ponašanju. U: Zbornik radova 2. Nauĉnog skupa s meĊunarodnim
uĉešćem: «Socioemocionalni rast i razvoj strategija uĉenja», Tuzla, 35-44.
11. Šarenac O, Ibralić F, Mešalić Š (2004) Ukljuĉivanje djece s posebnim potrebama u
redovne predškolske ustanove i transformacija socijalne sredine. U: Zbornik radova 2.
Nauĉnog skupa s meĊunarodnim uĉešćem: «Socioemocionalni rast i razvoj strategija
uĉenja», Tuzla, 97-104.
12. Mešalić Š, Ibralić F, Stanĉić Z, Nikolić M (2004) Procjena nivoa socijalizacije uĉenika s
posebnim potrebama u uvjetima integracije. U: Zbornik radova 2. Nauĉnog skupa s
meĊunarodnim uĉešćem: «Socioemocionalni rast i razvoj strategija uĉenja», Tuzla, 193-199.
13. Galušić B, Mešalić Š, Nikolić M (2004) Odnos nastavnika prema integraciji uĉenika s
posebnim potrebama s obzirom na lokalnu zajednicu. Defektologija, 9-10: 139-146.
14. Mešalić Š, Stanĉić Z, Junuzović L, Ĉišić B (2004) Socijalizacija uĉenika u uvjetima
integracije mjerena sociometrijskim testom. Defektologija, 11: 21-26.
15. Duranović M, Mešalić Š, Ĉehajić A (2004) Postignuća u nastavi bosanskog, srpskoh i
hrvatskog jezika i knjiţevnosti ućenika trećeg razreda ukljuĉenih u posebne uvjete
školovanja. Naša škola, 29: 41-47.
16. Mešalić Š, Hadţihasanović J, Ĉišić B, Osmić I (2004) Odnos roditelja prema odgojnoobrazovnoj
integraciji u nekim školama sa podruĉja federacije Bosne i Hercegovine. Naša
škola, 30: 75-89.
17. Mešalić Š, Stanĉić Z, Junuzović L (2004) Some experiences in educational integration of
pupils and youth with special needs following the implementation of internationl projects in
Bosnia and Herzegovina. Defektologica Slovenica 12, 39-51 (Indeksirani ĉasopis).
18. Hadţihalilović J, Hadţiselimović R, Terzić R, Hasković E, Ahmić A, H.Halilović A, Osmić
M, Mešalić Š, Hamidović H (2004) Relations Between Some Exogenous Factors and
Anthropometric Factors of Growth and Development of Male Children and Youngsters in the
Tuzla Region, Bosnia nad Herzegovina. Coll. Antropol.28, 1: 245-260 (Rad u Ind. Ĉasopisu).
19. Hadţihalilović J, Hadţiselimović R, Terzić R, Hasković E, Ahmić A, H.Halilović A, Osmić
M, Mešalić Š, Hamidović H (2004) Relations Between Some Exogenous Factors and
Anthropometric Factors of Growth and Development of Male Children and Youngsters in the
Tuzla Region, Bosnia nad Herzegovina. Coll. Antropol.28, 1: 245-260 (Rad objavljen u
indeksiranom ĉasopisu).students with behavioral disoreder in primary school. Defektološka
teorija i praktika, 3-4: 77-87.
20. Mešalić Š, Hadţihalilović J, Hamidović H, H.Halilović E i Kulić I (2005) Evaluacija
postignutih rezultata u nastavi bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i knjiţevnosti u uvjetima
integracije. Naša škola, Varedni broj, 109-116.
20. Kovaĉević, Mešalić, (2005) Relation between scool results and family characteriscics of
the students
with behavioral disoreder in primary school. Defektološka teorija i praktika, 3-4: 77-87.
21. Mešalić Š, Hadţihalilović J, Hamidović H, H.Halilović E i Kulić I (2005) Evaluacija
postignutih rezultata u nastavi bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i knjiţevnosti u uvjetima
integracije. Naša škola, Varedni broj, 109-116.
22. Jusufović F, Mešalić Š, Hadţihalilović J, Kasumović M i Rudić A (2005) Rast, razvoj i
ishranjenost djece na podruĉju Tuzlanskog kantona. U: Zbornik radova sa simpozijuma sa
meĊunaronim uĉešćem «Interdisciplinarni aspekti u edukaciji i rehabilitaciji», Tuzla, 23-27.
23. Teskeredţić A, Oberman-Babić M, Mešalić Š i Sarajlić Dţ (2005) Vizuelana percepcija u
odnosu na dob djece s naoĉalima. U: Zbornik radova sa simpozijuma sa meĊunaronim
uĉešćem «Interdisciplinarni aspekti u edukaciji
24. Jusufović F, Mešalić Š, Hadţihalilović J, Kasumović M i Rudić A (2005) Rast, razvoj i
ishranjenost djece na podruĉju Tuzlanskog kantona. U: Zbornik radova sa simpozijuma sa
meĊunaronim uĉešćem «Interdisciplinarni aspekti u edukaciji i rehabilitaciji», Tuzla, 23-27.
25. Teskeredţić A, Oberman-Babić M, Mešalić Š i Sarajlić Dţ (2005) Vizuelana percepcija u
odnosu na dob djece s naoĉalima. U: Zbornik radova sa simpozijuma sa meĊunaronim
uĉešćem «Interdisciplinarni aspekti u edukaciji i rehabilitaciji», Tuzla, 47-50.
26. Kovaĉević J, Andrejević D i Mešalić Š (2005) Stavovi nastavnika redovnih osnovnih škola
o inkluzivnom obrazovanju. U: Zbornik radova sa simpozijuma sa meĊunaronim uĉešćem
«Interdisciplinarni aspekti u edukaciji i rehabilitaciji», Tuzla, 85-94.
27. Mešalić Š (2005) Stavovi roditelja prema inkluzivnom obrazovanju. U: Zbornik radova sa
simpozijuma sa meĊunaronim uĉešćem «Interdisciplinarni aspekti u edukaciji i rehabilitaciji»,
Tuzla, 95-101.
28. Š. Mešalić (2006) Znaĉaj meĊunarodnih projekata za uvoĊenje inkluzije u školski sistem
u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova i saţetaka MeĊunarodne Konferencije
„Multidisciplinarni pristupi u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji“, Beograd, septembar str. 17-
21.
29. Nikolić M, Vantić-Tanjić M, Mešalić Š (2006) Stavovi odgajatelja predškolskih ustanova
prema integraciji djece sa mentalnom retardacijom. Defektologija 9 (2): 309-316.
30. Mešalić Š, Trbović V, Nikolić M, H.Halilović E (2006) Uticaj rehabilitacijskog tretmana u
radu sa uĉenicom usporenog kognitivnog razvoja. Defektologija, 12: 151-157.
31. Mešalić, Hadţihalilović, Mehanović, (2006) Socijalizacija uĉenika u uvjetima integracije.
Naša škola, (38) 75-83.
32. Dţelilović, Mešalić, (2006) Odnos nastavnika iz nekih vaspitno obrazovnih institucija u
Sarajevu prema inkluziji. U: Zbornik radova i saţetaka MeĊunarodne konferencije
„Multidisciplinarni pristupi u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji“, Beograd (2006) 32.-42.
33. Mešalić, Š Hadţihalilović, H.Halilović (2007) Obrazovna dostignuća uĉenika usporenog
kognitivnog razvoja u višim razredima osnovnih škola u uslovima integracije. Nove tendencije
u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji. Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju
i rehabilitaciju-Centar za izdavaĉku djelatnost (CCIDD).
34. Mešalić, Šaćira (2010) «Inkluzija u svakodenvnom ţivotu», Zbornik radova sa
MeĊunarodnog simpozijuma «Inkluzija-šansa za djecu sa i bez poteškoća u razvoju».
Integrativni djeĉiji vrtić «Sunĉani most» Mostar i Diakoniewerk Gallneukirchn, Austria (2006)
14-17.
35. Šaćira Mešalić, Emina Begović, Osmić Amila (2009) Slušna percepcija kao vaţan faktor
u praćenju nastave uĉenika usporenog kognitivnog razvoja u uslovima inkluzije. Didaktiĉki
putokazi br.52- strana 32-36.
36. ćira Mešalić, Emina Begović, (2010) Sociometrijski poloţaj uĉenika od petog do osmog
razreda osnovne škole u uvjetima integracije. Didaktiĉki putokazi br.54- strana 36-42.
37. Šaćira Mešalić, Emina Begović, Borka Vukajlović (2009) Slušno i vidno pamćenje
uĉenika kao vaţan preduslov za školsko uĉenje. „Naša Škola” LV broj 49/219.
38. Šaćira Mešalić, Izet Pehlić, Muharem Adilović (2010) Inkluzija u praksi (stavovi
nastavnika). Znanstveno- struĉna konferencija s meĊunarodnim uĉešćem . Sistem
preveniranja socijalnog iskljuĉivanja mladih.Odsjek za socijalnu pedagogiju Islamskog
pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici. Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta
Univerziteta u Zenici. Zenica, 2011 9: (9) 153-169.
39. Šaćira Mešalić, Izet Pehlić, Muharem Adilović (2011) Inkluzija u praksi iz perspektive
osnovnoškolskih nastavnika. Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u
Zenici. Zenica, 2011 9: (9) 143-149.
40. Muharem Adilović, Šaćira Mešalić (2010) Mogućnost ukljuĉivanja uĉenika sa posebnim
potrebama u redovne škole prema mišljenju roditelja. Znanstveno- struĉna konferencija s
meĊunarodnim uĉešćem . Sistem preveniranja socijalnog iskljuĉivanja mladih.Odsjek za
socijalnu pedagogiju Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici. Zbornik radova
Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici. Zenica, 2011 9: (9) 133-148.
41. Šaćira Mešalić i Izet Pehlić (2010) Stavovi roditelja prema inkluziji u nekim školama na
podruĉju Zenice. Pedagoški fakultet u Zenici Znanstveno- struĉna konferencija s
meĊunarodnim uĉešćem . Sistem preveniranja socijalnog iskljuĉivanja mladih. Pedagoški
fakultet Univerziteta u Zenici.
42. Šaćira Mešalić (2010) Inkluzija u reformi obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini.
Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici.
43. Šaćira Mešalić i Emina Begović, (2010) Uticaj prilagoĊenog programa na rezultate rada
sa uĉenicomusporenog kognitivnog razvoja u uslovima inkluzije. Rad objavljen u Zborniku
radova u septebmbru 2010 U NIŠU.
44. Mešalić, Š. (2000) Obrazovanje i rehabilitacija hendikepirane djece i omladine na TPK-u.
Naša škola, (46) 7-8, 41-51.
45. Mešalić, Š. (2000) Obrazovanje i rehabilitacija hendikepirane djece i omladine u ratnim
uslovima. Defektologija, 5 (5) 61-63.
46. Mešalić, Hadţić, Malkić (2000) Rezultati ispitivanja nekih subjektivnih i objektivnih
pretpostavki za provoĊenje integracije u osnovnim školama . Naša škola, 47 (17) 33-38
47. Mešalić, Šehović M, Stanĉić, Hadţihalilović (2000): Pismeni radovi prognane djece kao
naĉin izraţavanja emocionalnih reakcija. Naša škola, 46 (11) 21-29.
48. Tomić, Mešalić (2000) Ocjenjivanje u sluţbi unapreĊivanja odgojno-obrazovnog rada.
Naša škola, 46 (13) 29-39.
49. Mešalić, Hadţić, Mešković, Marković, Krstanović, Zonić, Isabegović (2000). Rezultati
ispitivanja nekih subjektivnih i objektivnih pretpostavki za provoĊenje integracije u B i H. U:
Hatibović, Ć. (ur.) Zbornik radova sa meĊunarodnog seminara “Pozitivna integracijska
praksa” Udruţenje studenata sa posebnim potrebama i volontera- USSPPIV Univerzitet u
Tuzli 112-128.
50. Mešalić, Šehović, Hadţihalilović, Ţigić (2002) Emocionalne reakcije prognane djece
izraţene putem crteţa i pismenih radova. MeĊunarodni simpozij o komplementarnim
suportivnim terapijama “Umjetnost i znanost u razvoju ţivotnog potencijala”. Zbornik radova:
Hvar, 405-409.
51. Tomić, Mešalić, Ĉišić, Ibralić, Mešalić (2002) Mladi o sebi i svojoj generaciji.
Defektologija, 7: 139-151.
52. Hadţihalilović J, Hadţiselimović R, Mešalić Š, Hamidović H, Hadţiavdić V, Adrović A
(2002) Neki pokazatelji rasta i razvoja djeĉaka sa podruĉja Općine Tuzla. Medicinski arhiv 56
(3): 135-142 (Rad u objavljen u indeksiranom ĉasopisu).
53. Mešalić Š (2002) Sociometrijski poloţaj uĉenika usporenog kognitivnog razvoja u
uvjetima integracije. Naša škola, 22: 9-22.
54. Ţigić, Z., Pašagić, I., Mešalić, Š (2002) Koliko mladi znaju o drogama. Naša škola, 22:
35-42.
55. Tomić R, Mešalić Š, Bećirović E, Hadţihalilović J, Mešalić L (2003) Uticaj tjelesnog i
zdravstvenog odgoja, sporta i rekreacije na razvoj mentalnog zdravlja kod djece.
Defektologija, 8: 33-37.
56. Isabegović E, Mešalić S, Ĉišić B, Pepeljak S (2003) Rezultati edukacije i socijalizacije
uĉenika usporenog kognitivnog razvoja integrirane u redovnu osnovnu školu. Defektologija,
8: 15-23.
57. Mešalić Š, Hadţihalilović J (2003) Stavovi nastavnika u nekim školama na podruĉju Tuzle
i defektologa prema odgojno-obrazovnoj integraciji. Defektologija, 8: 139-145.
58. Galušić B, Mešalić Š, Nikolić M (2004) Odnos nastavnika prema integraciji uĉenika s
posebnim potrebama s obzirom na lokalnu zajednicu. Defektologija, 9-10: 139-146.
59. Mešalić Š, Stanĉić Z, Junuzović L, Ĉišić B (2004) Socijalizacija uĉenika u uvjetima
integracije mjerena sociometrijskim testom. Defektologija, 11: 21-26.
60. Duranović M, Mešalić Š, Ĉehajić A (2004) Postignuća u nastavi bosanskog, srpskoh i
hrvatskog jezika i knjiţevnosti ućenika trećeg razreda ukljuĉenih u posebne uvjete
školovanja. Naša škola, 29: 41-47.
61.Mešalić Š, Hadţihasanović J, Ĉišić B, Osmić I (2004) Odnos roditelja prema odgojnoobrazovnoj
integraciji u nekim školama sa podruĉja federacije Bosne i Hercegovine. Naša škola, 30:
75-89.
61. Mešalić Š, Stanĉić Z, Junuzović L (2004) Some experiences in educational integration of
pupils and youth with special needs following the implementation of internationl projects in
Bosnia and Herzegovina. Defektologica Slovenica 12, 39-51 (Indeksirani ĉasopis).
62. Hadţihalilović J, Hadţiselimović R, Terzić R, Hasković E, Ahmić A, H.Halilović A, Osmić
M, Mešalić Š, Hamidović H (2004) Relations Between Some Exogenous Factors and
Anthropometric Factors of Growth and Development of Male Children and Youngsters in the
Tuzla Region, Bosnia nad Herzegovina. Coll. Antropol.28, 1: 245-260 (Rad objavljen u
indeksiranom ĉasopisu).
63. Kovaĉević, Mešalić, (2005) Relation between scool results and family characteriscics of
the students with behavioral disoreder in primary school. Defektološka teorija i praktika, 3-4:
77-87.
64. Mešalić Š, Trbović V, Nikolić M, H.Halilović E (2006) Uticaj rehabilitacijskog tretmana u
radu sa uĉenicom usporenog kognitivnog razvoja. Defektologija, 12: 151-157.
65. Mešalić, Hadţihalilović, Mehanović, (2006) Socijalizacija uĉenika u uvjetima integracije.
Naša škola,(38) 75-83.
66. Mešalić, Š Hadţihalilović, H.Halilović (2007) Obrazovna dostignuća uĉenika usporenog
kognitivnog razvoja u višim razredima osnovnih škola u uslovima integracije.
67. Šaćira Mešalić, Emina Begović, Osmić Amila (2009) Slušna percepcija kao vaţan faktor
u praćenje nastave uĉenika usporenog kognitivnog razvoja u uslovima inkluzije. Didaktiĉki
putokazi br.52- strana 32-36.
68. Šaćira Mešalić, Emina Begović, (2010) Sociometrijski poloţaj uĉenika od petog do
osmog razreda osnovne škole u uvjetima integracije. Didaktiĉki putokazi br.54- strana 36-42.
69. Šaćira Mešalić, Emina Begović, Borka Vukajlović (2009) Slušno i vidno pamćenje
uĉenika kao vaţan preduslov za školsko uĉenje. „Naša Škola” LV broj 49/219.
70. Šaćira Mešalić, Izet Pehlić, Muharem Adilović (2010) Inkluzija u praksi (stavovi
nastavnika). Znanstveno- struĉna konferencija s meĊunarodnim uĉešćem . Sistem
preveniranja socijalnog iskljuĉivanja mladih.Odsjek za socijalnu pedagogiju Islamskog
pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici.
71. Muharem Adilović, Šaćira Mešalić (2010) Mogućnost ukljuĉivanja uĉenika sa posebnim
potrebama u redovne Škole prema mišljenju roditelja. Znanstveno-struĉna konferencija s
meĊunarodnim uĉešćem. Sistem preveniranja socijalnog iskljuĉivanja mladih.Odsjek za
socijalnu pedagogiju Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici
72. Muharem Adilović, Šaćira Mešalić (2010) Mogućnost ukljuĉivanja uĉenika sa posebnim
potrebama u redovne škole prema mišljenju roditelja. Znanstveno- struĉna konferencija s
meĊunarodnim uĉešćem .
Sistem preveniranja socijalnog iskljuĉivanja mladih.Odsjek za socijalnu pedagogiju Islamskog
pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici.
73. Hadţihalilovijć J, H. Halilović E, Mešalić Š, Hamidović H i Redţić A (2005) Stavovi
uĉenika osnovnih škola i gimnazija sa TK-a o njihovom udţbeniku iz biologije. Naša škola,
31: 97-105.
74. Šaćira Mešalić i Izet Pehlić (2010) Stavovi roditelja prema inkluziji u nekim školama na
podruĉju Zenice. Pedagoški fakultet u Zenici Znanstveno- struĉna konferencija s
meĊunarodnim uĉešćem .
Sistem preveniranja socijalnog iskljuĉivanja mladih. Pedagoški fakultet Univerziteta u
Zenici.
75. Šaćira Mešalić, Emina Begović, Muharem Adilović (2014) Asocijalno ponašanje mladih
srednjoškolskog uzrasta u Zenici, IV MeĊunarodni Kongres Biomedicina i geonauke:
Uticaj ţivotne sredine na zdravlje ljudi Zbornik radova, Beograd; 299-312.
Struĉni radovi
1. Mešalić Š (2004) Pravo na obrazovanje pod jedankim uvjetima djece i omladine s
posebnim potrebama i uloga defektologa u školama. Defektologija, 9-10: 103-108.
2. Mešalić Š (2004) Aktuelnost integracije-inkluzije u školskom sistemu u Bosni i
Hercegovini. Defektologija, 9-10: 51-60.
3. Kovaĉević, Andrejević, Mešalić (2004) Djeca sa posebnim potrebama i neke
predpostavke inkluzije. Defektologija, 11: 165-171
4. Mešalić Š, Nikolić M (2004) Uĉenici s posebnim potrebama i individualizacija. Didaktiĉki
putokazi 33, 36-41.
5. Mešalić, Š., (1999) Pokaţi pa ću moţda znati. Didaktiĉki putokazi, 5 (17) 33-35.
6. Mešalić,Š., (1999) Svestrano prouĉavanje djeteta. Prosvjetni list, 027(3) 18-20.
7. Mešalić,Š., (2000) Odgoj, obrazovanje i rehabilitacija djece i omladine sa teškoćama u
razvoju. Ombudsmani Federacije B I H Odjel za prava djeteta. Specijalno izdanje Mostar:
Mladi i droga; Tuzla: Ostvarivanje prava djeteta. 53-60.
8. Mešalić Š.,(2000) Kako postići najviši nivo uspješnosti. Prosvjetni list, 4 (4) 33-34.ţ
9. Mešalić, Š(2000) Znaĉaj i mogućnosti socijalizacije djece sa deficitom. Naša škola, 46
(11) 55-61.
10. Mešalić, Š., (2002) Integracija i inkluzija u sistemu obrazovanja u Bosni i Hercegovini.
Defektologija 7 (7)
11. Tomić, Mešalić, Š (2000): Ocjenjivanje u sluţbi unapreĊivanja odgojno-obrazovnog rada.
Naša škola, 46 (13) 29-39.
12. Mešalić, (2001) Jednakopravne mogućnosti školovanja. Prosvjetni list, 051 (5) 12-13.
13. Mešalić Š, Osmić I, Tomić R, Nikolić M (2004) Imperativ u radu nastavnika. Prosvjetni list,
12-14.
14. Mešalić Š, Ĉišić B, Junuzović L, Teskeredţić A (2004) Nastavnici treba da postiĉu svaki
uspjeh uĉenika. Prosvjetni list, 911/912, 20-22.
15. Vukajlović, Mešalić Š (2005) Defektolog ĉlan tima u inkluzivnom obrazovnaju. U: Zbornik
radova sa simpozijuma sa meĊunaronim uĉešćem «Interdisciplinarni aspekti u edukaciji i
rehabilitaciji», Tuzla, 137-141.
16. Tomić, Mešalić (2006) Osposobljavanje osoba ometenih u razvoju. Prosvjetni list Nova
serija, 102: 8
17. Šaćira Mešalić (2010) Inkluzija u reformi obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini.
Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici –Zbornik radova.
Ĉlanci u indeksiranim ĉasopisima
1. Jasminka H, Rifat H, Šaćira M, Hajrija H, Vesna H, Avdul A (2002) SOME INDEKXES OF
THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF BOYS FROM THE REGION COMMUNITY
TUZLA. Medicinski Arhiv 56 (3) 135-143.
2. Mešalić, Stanĉić, Junuzović (2004) Some experijences in educational integration of
pupils and youth with special needs after applying international projects in Bosnia and
Herzegovina Defektologica Slovenica–Specialna in rehabilitacijska pedagogika. Pedagoška
fakulteta Univerze v Ljubljani (12):, 1 39-54.
3. Hadţihalilović J, Hadţiselimović R, Terzić R, Hasković E, Ahmić A, H.Halilović A, Osmić
M, Mešalić Š, Hamidović H (2004) Relations Between Some Exogenous Factors and
Anthropometric Factors of Growth and Development of Male Children and Youngsters in the
Tuzla Region, Bosnia nad Herzegovina. Coll. Antropol.28, 1: 245-260

Naučni skupovi, konferencije

1. Mešalić, Š Hadţihalilović, H.Halilović (2007) Obrazovna dostignuća uĉenika
usporenog kognitivnog razvoja u višim razredima osnovnih škola u uslovima integracije.
Nove tendencije u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji. Univerzitet u Beogradu, Fakultet za
specijalnu edukaciju i rehabilitaciju-Centar za izdavaĉku djelatnost (CCIDD).
2. Mešalić, Šaćira (2010) «Inkluzija u svakodenvnom ţivotu», Zbornik radova sa
MeĊunarodnog simpozijuma «Inkluzija-šansa za djecu sa i bez poteškoća u razvoju».
Integrativni djeĉiji vrtić «Sunĉani most» Mostar i Diakoniewerk Gallneukirchn, Austria
(2006) 14-17.
3. Šaćira Mešalić, Izet Pehlić, Muharem Adilović (2010) Inkluzija u praksi (stavovi
nastavnika). Znanstveno- struĉna konferencija s meĊunarodnim uĉešćem . Sistem
preveniranja socijalnog iskljuĉivanja mladih.Odsjek za socijalnu pedagogiju Islamskog
pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici
4. Šaćira Mešalić, Izet Pehlić, Muharem Adilović (2011) Inkluzija u praksi iz
perspektive osnovnoškolskih nastavnika. Zbornik radova Islamskog pedagoškog
fakulteta Univerziteta u Zenici. Zenica, 2011 9: (9) 153-169.
5. Muharem Adilović, Šaćira Mešalić (2010) Mogućnost ukljuĉivanja uĉenika sa
posebnim potrebama u redovne škole prema mišljenju roditelja. Znanstveno- struĉna
konferencija s meĊunarodnim uĉešćem . Sistem preveniranja socijalnog iskljuĉivanja
mladih.Odsjek za socijalnu pedagogiju Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u
Zenici.
6. Šaćira Mešalić i Izet Pehlić (2010) Stavovi roditelja prema inkluziji u nekim školama
na podruĉju Zenice. Pedagoški fakultet u Zenici Znanstveno- struĉna konferencija s
meĊunarodnim uĉešćem . Sistem preveniranja socijalnog iskljuĉivanja mladih.
Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici.
7. Šaćira Mešalić (2010) Inkluzija u reformi obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini.
Nauĉni skup. Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici
8. Šaćira Mešalić i Emina Begović, (2010) Uticaj prilagoĊenog programa na rezultate
rada sa uĉenicomusporenog kognitivnog razvoja u uslovima inkluzije. Rad objavljen u
Zborniku radova u septebmbru 2010 U NIŠU.
9. Šaćira Mešalić i Izet Pehlić (2010) Stavovi roditelja prema inkluziji u nekim školama
na podruĉju Zenice. Pedagoški fakultet u Zenici Znanstveno- struĉna konferencija s
meĊunarodnim uĉešćem . Sistem preveniranja socijalnog iskljuĉivanja mladih.
Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici.

Projekti

 • Uĉešće u domaćim i inostranim nauĉno-istraţivaĉkim projektima
  1.Mešalić Š, –struĉni saradnik na projektu “Program socijalne zaštite na podruĉju Tuzlanskopodrinjskog
  kantona” ĉiji je nositelj bila Cooperazione Italiana (1995-1996).
  2.Mešalić Š, -koordinator tima unutar projekta «Detekcija i identifikacija djece sa posebnim
  potrebama u redovnim osnovnim školama Tuzlanskog kantona», Nauĉnoistraţivaĉki projekat
  Kantonalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, 2006 / 07.
  3. Projekat Finske i Bosanskohercegovaĉke vlada (TEPD) koji je svoje aktivnosti zapoĉeo
  poĉetkom 2001. godine, educiranjem nastavnika iz oblasti inkluzivnog obrazovanja. U ovom
  projektu izabrana sam za ĉlana Savjetodavnog odbora, a u drugoj godini planiranih aktivnost u
  pomenutom projektu imenovana sam i za mentora nastavnicima ukljuĉenim u projekat.
  4. Saradnik i mentor na CES Projektu – Finnish-Co-peration in the Education Sector of Bosnia and
  Herzegovina, Ministry of Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina, Ministry of Foreign Affairs of
  Finnland, 2003-2006.
  Certifikati o sudjelovanju s radovima na nauĉnim i struĉnim skupovima
  1.Uĉešće na Konferenciji: «Višestruka marginalizacija osoba sa autizmom u procesu društvenih
  promena». Društvo za pomoć osobama sa autizmom grada Novog Sada od 17-19 juna 2005.
  godine.
  2.Poziv na «Trening za nastavnike/ce iz inkluzivne nastave» 03.11.2006. godine O Š «Simin Han»
  Tuzla.
  3.Simpozij «Inkluzija-šansa za djecu sa i bez poteškoća» od 05.05.2006. godine u Mostaru.
  4.Okrugli sto «Specijalna edukacija i rehabilitacija-koraci i iskoraci», Beograd 15.11.2005. godine.
  5.Uĉesvovala u radu meĊunarodne Konferencije «Kvalitet u visokom obrazovanju» 10.12.2003.
  godine u Tuzli.
  6.Certifikat kojim se potvrĊuje da je uvaţena Šaćira Mešalić, uĉestvovala na simpozijumu
  «Interdisciplinarni aspekti u edukaciji i rehabilitaciji»u Tuzli od 25.26.09. 2004. godine.
  7.U okviru PIR projekta-informacioni sistem Univerziteta u Tuzli prisustvovala sam predavanju
  eksperta Ivana Marića iz Sveuĉilišnog raĉunarskog centra-SRCE iz Zagreba, na temu e-
  Infrastruktura u sistemu nauke i visokog obrazovanja 15.10. 2004. godine.
  8.Certifikat kojim se potvrĊuje da je Šaćira Mešalić, bila uĉesnik 9. Ljetnog Univerziteta u Tuzli
  2004. godine i sa uspjehom pohaĊala kurs «Opšte i specifiĉne teškoće u uĉenju» «Kreativno
  izraţavanje slikanjem kao put komunikaciji» od 5-15. 07.2004. godine.
  9.Certifikat kojim se potvrĊuje da je Šaćira Mešalić, uĉestvovala na 2. Nauĉnom skupu sa
  meĊunarodnim uĉešćem «Socioemocionalni rast i razvoj strategija uĉenja» odrţan od 24-25.02.
  2003. godine u Tuzli.
  10. Certifikat kojim se potvrĊuje da je Šaćira Mešalić, uĉestvovala u radu MeĊunarodne
  konferencije »MeĊusobne interakcije i uĉenje u školi za sve» u okviru projekta «Special Needs
  Education towards Inclusion» U Sarajevu od 19.-20.11. 2004. godine.
  11. Certifikat za aktivno uĉešće i doprinos MeĊunarodna konferencija «Multidisciplinarni
  pristupi u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji» Povodom 35. godina rada Zavoda, u Beogradu, od
  15.-16. 09. 2006.
  12. Potvrdnica da je Šaćira Mešalić, sudjelovala na 6. znanstvenom skupu «Istraţivanja u
  edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima», U Zagrebu od 23. do 25. listopada 2002. godine.
  13. Certifikat kojim se potvrĊuje da je Šaćira Mešalić, uĉestvovala na Nauĉnom skupu «Nove
  tendencije u
  specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji», Zlatibor od 30.05.- 03.06. 2007. godine.
  14. Inkluzija u svakodenvnom ţivotu. Izlaganje na meĊunarodnom simpoziju «Inkluzija-šansa za
  djecu sa i
  bez poteškoća u razvojua», Mostar, maj (u organizaciji Integrativnog djeĉijeg vrtića «SUNĈANI
  MOST» i Diakoniewerk Gallneukirchn, Austria 14-17.8. Rad izlagan u plenumu (2006).
  Mostar.
  15. Uĉesvovala u radu Konferencije “Edukacija i rehabilitacija u sistemu inkluzivnog obrazovanja”
  koja je
  odrţana u Tuzli 26.10.2006. godine u organizaciji Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.
  Prisustvo seminarima u Bosni i Hercegovini
  1.U julu, 2002., 2004., 2005., 2006., 2007. godine prisustvovala predavanjima u okviru
  manifestacije “Ljetni univerzitet” u Tuzli.
  2.Certifikat o uspješno zatvorenom jednogodišnjem ciklusu seminara za obuku nastavnika u
  organizaciji TEPD programa u periodu od februara 2001. do januara 2002. godine.
  3.Certifikat o imenovanju Šaćire Mešalić za ulogu mentora radnih grupa tokom jednogodišnje
  implementacije TEPD programa seminara struĉnog usavršavanja za nastavnike i predavaĉe na
  nastavniĉkim fakultetima u Bosni i Hercegovini, i uĉestvovala u prezentaciji rezultata rada na
  trodnevnoj meĊunarodnoj konferenciji «Individualizacija i inkluzija u obrazovanju» Sarajevo
  28.30.05. 2003. godine. Uĉesvovala u radu Konferencije “Edukacija i rehabilitacija u sistemu
  inkluzivnog obrazovanja” koja je odrţana u Tuzli 26.10.2006. godine u organizaciji Edukacijskorehabilitacijskog
  fakulteta.
  Prisustvo seminarima u inostranstvu Uĉešće na seminaru International Study Group on Special
  Educationnal Needs Twenthie- Third research and development seminar 2003., 2004., 2005.,
  godine. Odluka o upućivanju na struĉno usvršavanje broj:01-4923-1/05. od 24.09. 2005. Godini.
  U organizaciji Finland- Bosnia and Herzegovina Cooperation in Education Teacher Education and
  Professional Development Seminar Inkluzivnog Obrazovanja na kojem sam uĉestvovala u
  Helsinkiju i Oulu -Finska od 02.-09. 12. 09. 2003. godine.

Ostalo

Ostalo
Radovi koje sam recenzirala
1. Upoznajte nas bolje (zbirka tekstova i radnih materijala sa treninga za roditelje i
staratelje (1999) Tuzla. Autori: Tomić, Arnautović, Franca, Avdibegović, Huremović,
«Crtice iz ratnog djetinstva».
2. Poznavanje prirode i društva za V razred specijalne osnovne škole (1996) (autori pod
šifrom
3. Poznavanje prirode i društva za VI razred specijalne osnovne škole (1996) (autori pod
šifrom). Za navedene recenzje udţbenika imenovana sam od strane Federalnog
ministrastva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.
4. Ĉlan Recenzentskog odbora za publikovani Zbornik radova sa 2. Nauĉnog skupa:
“Socio-emocionalni rast i razvoj strategija uĉenja” sa meĊunarodnim uĉešćem. Tuzla,
(2003).
5. Ĉlan Recenzentskog odbora za publikovani Zbornik radova sa Simpozijuma sa
meĊunarodnim uĉešćem”Interdisciplinarni aspekti u edukaciji i rehabilitaciji” sa
meĊunarodnim uĉešćem. Tuzla, (2005)
Pozivna predavanja na drugim univerzitetima
1. U okviru TEPD-a projekta Finske i Bosanskohercegovaĉke vlade sudjelovala sam u
realizaciji nastave na postdiplomskom studiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.2. U
okviru saradnje na podruĉju inkluzivnog obrazovanja, a u vezi s projektom Finnish Cooperation
in the Education Sector of Bosnia and Herzegovina 2003-2006, Ministry of
Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina, Ministry of Foreign Affairs of Finnland (CES)
odrţala sam u dva semestra odabrana predavanja za studente postdiplomskog studija na
Filozofskom fakultetu u Banjaluci, školske 2004./2005. godine. 3.Imenovana za
nastavnika posdiplomskog studija na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 2000/2001/02.
školske.godine, i Filozofskom fakultetu u Banja Luci 2005. godine.4. Poziv na «Trening
za nastavnike/ce iz inkluzivne nastave» 03.11.2006. godine O Š «Simin Han» Tuzla.
(Predavaĉ).5.Simpozij «Inkluzija-šansa za djecu sa i bez poteškoća» od 05.05.2006.
godine u Mostaru (Predavaĉ).6. U Resursnom centru «Vladimir Nazor» u Sarajevu
odrţala predavanje za studente specijalistiĉkog studija sa Filozofskog fakulteta u Nikšiću
na temu:»Inkluzivno obrazovanje u Bosni i Hercegovini» (2007)
Predavaĉ na postdiplomskom studiju
1. Predavala dva predmeta na Postdiplomskom studiju koji je realizovan
2002/2003.godine na
Edukacijsko- rehabilitacijskom fakultetu, Univerziteta u Tuzli. školske, 2002/2003 i
2006/2007.
2. Predavala na Postdiplomskom studiju «Individualizacija i inkluzija u obrazovanju»,
Filozofski fakultet u Banja Luci april,2004/ 2005. Godine
3. Predavala na Postdiplomskom studiju «Individualizacija i inkluzija u obrazovanju»,
Filozofski fakultet Sarajevo
4. Predavala na Postdiplomskom studiju «Individualizacija i inkluzija u obrazovanju»,
Filozofski fakultet u Mostaru, 2005. Godine
5. Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Sarajevu 2000/2001/02. školske godine,
6. Predavala studentima specijalistiĉkog studija Filozofskog fakulteta iz Nikšića 2007.
godine.
7. U okviru saradnje na podruĉju inkluzivnog obrazovanja, au vezi s projektom TEPD
odrţala sam dio nastave na postdiplomskom studiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu
školske 2001/2002 godine.
RukovoĊenje organizacijom i realizacijom nauĉnih skupova
1. Ĉlan organizacionog odbora 2. Nauĉnog skupa: “Socio-emocionalni rast i razvoj
strategija uĉenja” sa meĊunarodnim uĉešćem . Tuzla, (2003).
2. Ĉlan organizacionog odbora Okruglog stola „ Edukacija i rehabilitacija u sistemu
inkluzivnog obrazovanja”. Tuzla, (2006).
3. Ĉlan Nauĉnog odbora MeĊunarodne konferncije „Multidisciplinarni pristupi u
specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji” Odrţanoj u Beogradu. 15-17. septembar, 2006. god.
4. Ĉlan organizacionog odbora MeĊunarodne konferencije: “MeĊusobne interakcije i
uĉenje u školi za sve”. Razredna prouĉavanja i inovacije u pravcu inkluzije Sarajevo,
Novembar, 19-20, 2004.
.
Ĉlanstvo u komisijama za izbor u više zvanje i odbranu diplomskih radova
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerzitet u Tuzli donio je Odluku broj: 02/2-1393.5/07
od 27.02.2007. godine, o imenovanju komisije za pripremanje prijedloga za izbor u
nauĉno-nastavna zvanja kandidata Medine Vantić-Tanjić.
48 Rješenja o obrazovanju Komisije za odbranu diplomskog rada u svojstvu mentora, te
40 Rješenja o obrazovanju Komisije za odbranu diplomskog rada u svojstvu prdsjednika
Komisije.
Ĉlanstvo u komisijama za nostrifikaciju inozemnih diploma
Odlukom broj 03-795-7.5./07 od 21.02.2007. godine imenovana sam u Komisiju za
nostrifikaciju inozemne diplome o steĉenom struĉnom nazivu: Magistar filozofije,
kandidata Ivone Krištić.
Odlukom broj 03-795-7.4./07 od 21.02.2007. godine imenovana sam u Komisiju za
nostrifikaciju inozemne diplome o steĉenom struĉnom nazivu: Magistar filozofije,
kandidata Tatjane Pavlović.
Ĉlanstvo u komisijama vlade TK i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta
Stalni ĉlan (ispitivaĉ) u Komisijama za polaganje struĉnih ispita Edukatora-rehabilitatora.
Odlukom Ministrastva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona
imenovana sam za ispitivaĉa u Komisijama za polaganje struĉnog ispita iz podruĉja
edukacije i rehabilitacije za više kandidata (više od 75 kandidata).
Ĉlanstvo u komisijama za izbor u više zvanje
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerzitet u Tuzli donio je Odluku broj: 02/2-1393.5/07
od 27.02.2007. godine, o imenovanju komisije za pripremanje prijedloga za izbor više
kandidata u nauĉno-nastavna zvanja.
Priznanja i zahvalnice
1. Zahvalnica od MeĊunarodnog udruţenja «Interaktivne otvorene škole» za uĉestvovanje
i doprinos radu seminara «Inkluzija-teorija, pozitivni primjeri i iskustva» odrţanog 03 i 04.
11. 2006. godine u Tuzli
2.JU Univerzitet u Tuzli, Defektološki fakultet: Povodom desete godišnjice od osnivanja
Defektološkog fakulteta, Univerziteta u Tuzli dodijeljena mi je: Plaketa dr. sci. Šaćiri
Mešalić za doprinos u nastavnom, struĉnom i nauĉnom razvoju Defektološkog fakulteta,
te afirmaciji univerzalnih vrijednosti etiĉnosti i humanizma,
3. Zahvalnica od MeĊunarodnog udruţenja «Interaktivne otvorene škole» za uĉestvovanje
i doprinos radu seminara «Inkluzija-teorija, pozitivni primjeri i iskustva» odrţanog 03 i 04.
11. 2006. godine u Tuzli.
4. Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju «Prof. dr. Cvetko Brajović»
dodijeljuje zahvalnicu Šaćiri Mešalić za aktivan doprinos i nesebiĉno zalaganje u
ostvarivanju humanih, struĉnih i nauĉnih ciljeva koje naša ustanova svakodnevno
ostvaruje, u Beogradu 15.09.2006. godine.
5. Uiversity of Oslo Faculty of Education, Department of Special Needs Education Thank
you Šaćira Mešalić, your contribution in the project Institutional Competence Building and
Cooperation vith Two Bosnian Universites: «Special needs Education towards Inclusion»,
partially financ by The Norwegian CPSEE Programme With South-East Europe 2002-
2004.
Ĉlanstvo u redakcijskom odboru
1.Ĉlan Redakcijskog odbora ĉasopisa Defektologija. Izdavaĉ Edukacijsko-rehabilitacijski
fakultet u Tuzli.
2. Ĉlan Redakcijskog Zbornika radova sa 2. Nauĉnog skupa: “Socio-emocionalni rast i
razvoj strategija uĉenja” sa meĊunarodnim uĉešćem , Tuzla, Februar, 24_ 26, 2003.
Poznavanje stranih jezika
Posjedujem Uvjerenje kojim se potvrĊuje da je kandidat Šaćira Mešalić sa uspjehom
odlušala i poloţila III stepen Engleskog jezika pri Školi stranih jezika «MOS-a» Tuzla, od
27.07.1997., i aktivno se sluţim Ruskim jezik
Nastavni rad
Dr.sc.Šaćira Mešalić, redovni profesor, abgaţovana u realizaciji nastave na Evropskom
univerzitetu-Pedagoši fakultet, na smjeru: Razredna nastava opšti smjer, Razredna
nastava sa engleskim jezikom, Razredna nastava sa defektologijom i smjeru Vaspitaĉ
predškolskih ustanova. U toku svog rada stekla sam bogato pedagoško iskustvo radeći
na više fakulteta u zemlji i inostranstvu, gdje sam uĉestvovala u nastavi, bila birana u
razliĉite komisije i mentorstva zaizradu diplomskih magistarskih radova i doktorskih
disertacija. Trudula sam se da nesebiĉnu pomoć pruţam studentima kroz nastavu,
mentorstvo, savjete, sugestije, te direktnu pomoć mladim kolegama u praktiĉnom radu.
Imenovana sam za ĉlana Komisije od strane Federalnog ministarstva za obrazovanje ,
nauku , kulturu i sport za izradiu Nastavnih planova i programa za uĉenike osnovnih škola
U F BiH, ali i na kreiranju Sylabusa za predmete koje predajem. Prepoznatljiv je moj rad i
po angaţmanu u inoviranju i unapreĊenju nastavnog procesa. Tokom realizacije
meĊunarodnih projekata ostvarila sam dobru saradnju sa inozemnim struĉnjacima sa
podruĉja specijalne edukacije i rehabilitacije. Uz nastavniĉke aktivnosti od novembra
2003. godine obavljala sam funkciju šefa Katedre za oligofrenologiju, a potom imenovana
za prodekana za nauĉno istraţivaĉki rad na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu
Univerziteta u Tuzli, dva mandata. Tokom proteklih godina mlaĊim kolegicama i
kolegama organizovala sam i praktiĉna uputstva za kreiranje projekata i pomagala da
apliciraju na konkursima. Dobitnica sam više zahvalnica i priznanja od razliĉitih institucija.
U radu sam zapaţena i cijenjena meĊu svojim kolegama zbog korektnog odnosa prema
radu, saradnicima i studentima.