Prof. dr Šaćira Mešalić

[vc_row 0=””][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”17616″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text 0=””]
 • Dr Šaćira Mešalić, redovni profesor
 • Rođena 10.10.1945. Bileća, BiH
 • Završen fakultet : Defektološki fakultet u Beogradu
 • Magistratura : Medicinski fakultet u Tuzli

Tema : Obrazovanje i rehabilitacija hendikepirane djece i omladine u ratnim uslovima

 • Doktorat : ERF Univerzitet u Tuzli,

Tema: „Efekti edukacije i socijalizacije učenika usporenog kognitivnog razvoja uključenih u redovne škole“[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Biografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]

Osnovnu i srednju Učiteljsku školu završila sam u Tuzli a Defektološki fakultet u Beogradu. Postdiplomski studij (opći smjer) završila sam na Medicinskom fakultetu u Tuzli 1994/95., gdje sam i magistrirala. Na Defektološkom fakultetu u Tuzli stekla sam naučni stepen doktora društvenih nauka. Bila sam šef Katedre i u dva mandata Prodekan za Naučno-istraživački rad na ERF Univerziteta  u Tuzli. Aktivno sam učestvovala na naučnim i stručnim skupovima, kongresima i simpozijumima  u zemlji i inozemstvu. Predavala sam na više fakulteta u BiH i inostranstvu. Imenovana sam za   nastavnika na postdiplomskom studiju  u Banjaluci, Tuzli i Sarajevu, Mostaru i Nikšiću u oblasti inkluzije. Napisala je pet udžbenika za učenike s posebnim potrebama a  više puta bila je  recenzent. Autor sam i koautor pet udžbenika i dva  priručnika za studente ERF kao i studente na ostalim fakultetima gdje se izučava problematika inkluzivnog obrazovanja i metodike rada u uslovima inkluzije. Sudjelovala sam u pet  projekta međunarodnog značaja, u kojima sam bila član Naučnog komiteta, Savjetodavnog odbora  i voditelj dijela projekta koji su se provodili u B i H i  Crnoj Gori u školama. Aktivno se služim engleskim i ruskim jezikom i poznajem  rad na računaru. Obavljala sam brojne društvene, stručne i naučne aktivnosti na državnom i međunarodnom planu.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Bibliografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]

Udžbenici,  priručnici i nastavni tekstovi

 1. Mešalić, Š., Mahmutagić, A., Hadžihasanović, H (2004). Edukacija i socijalizacija učenika usporenog kognitivnog razvoja, Univerzitet U Tuzli, Defektološki fakultet. Odlukom Senata Univerziteta u Tuzli broj: 04/1-3290-3.1/04, od 22.06.2004. godine odobreno je izdavanje i upotreba udžbenika pod naslovom “Edukacija i socijalizacija učenika usporenog kognitivnog razvoja.”
 2. Mešalić Š, Šakotić N, Nikolić, M „Pristup inkluzivnoj praksi u vaspitanju i obrazovanju” (2007): Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica, Izdavaĉ, Zoljić-Tuzla, štampa: SUTIGRAF-Tuzla.
 3. Nada Šakotić, Šaćira Mešalić, Sulejman Hrnjica (2009): Inkluzivno vaspitanje i obrazovanje u osnovnoj školi . Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica.
 4. Mešalić, Š., Vasiljević, I., Šakotić, N. (2011): Teškoće u čitanju i pisanu uzrokovane govorno-jezičkim smetnjama-Priruĉnik za nastavnike, stručne saradnike i studente. Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica.
 5. Vukajlović, B., Mešalić, Š. (2012): Metodički pristup posebne potrebe u vaspitanju i obrazovanju Izdavač: Nezavisni univerzitet Banjaluka, odobren Odlukom Naučno-nastavnog vijeća za upotrebu na Univerzitetu.
 6. Integracija jedan mogući eksperiment u Bosni i Hercegovini, Šarenac, O., Bajramović M, Šunkić Z. (ur), Poglavlje –Tekstovi. Izdavač: UNOPS (Ured Ujedinjenih nacija za projeltne usluge) (1999):11-103.
 7. Emina Begović., Šaćira Mešalić (2017): Inkluzivno vaspitanje i obrazovanje u reformisanoj školi. Izdavač:”OFF-SET” Tuzla.

Udžbenici za učenike s posebnim potrebama

U Katalogu izdavačke djelatnosti Federalnog ministrastva obrazovanja, nauke, kulture i sporta objavljeni su rukopisi sa pozitivnom recenzijom čiji sam autor:

 • Čitanka za četvrti razred specijalne osnovne škole
 • Čitanka za peti razred specijalne osnovne škole
 • Čitanka za sedmi razred specijalne osnovne škole
 • Čitanka za osmi razred specijalne osnovne škole
 • Poznavanje prirode i društva za četvrti razred specijalne osnovne škole

 

Naučni radovi

 1. Tomić R, Mešalić Š, Ĉišić B, Ibralić F, Mešalić L (2002) Mladi o sebi i svojoj generaciji. Defektologija, 7: 139-151.
 2. Hadžihalilović J, Hadžiselimović R, Mešalić Š, Hamidović H, Hadžiavdić V, Adrović A (2002) Neki pokazatelji rasta i razvoja dječaka sa podruČja Općine Tuzla. Medicinski arhiv 56 (3): 135-142 (Rad u objavljen u indeksiranom ĉasopisu).
 3. Mešalić Š (2002) Sociometrijski poloţaj uĉenika usporenog kognitivnog razvoja u
  uvjetima integracije. Naša škola, 22: 9-22.
 4. Žigić, Z., Pašagić, I., Mešalić, Š (2002) Koliko mladi znaju o drogama. Naša škola, 22:
  35-42.
 5. Tomić R, Mešalić Š, Bećirović E, Hadţihalilović J, Mešalić L (2003) Uticaj tjelesnog i
  zdravstvenog odgoja, sporta i rekreacije na razvoj mentalnog zdravlja kod djece.
  Defektologija, 8: 33-37.
 6. Isabegović E, Mešalić S, Ĉišić B, Pepeljak S (2003) Rezultati edukacije i socijalizacije
  uĉenika usporenog kognitivnog razvoja integrirane u redovnu osnovnu školu. Defektologija, 8: 15-23.
 7. Mešalić Š, Hadžihalilović J (2003) Stavovi nastavnika u nekim školama na području Tuzle i defektologa prema odgojno-obrazovnoj integraciji. Defektologija, 8: 139-145.
 8. Isabegović E, Mešalić Š, Ĉišić B, Pepeljak S (2003) Postignuća učenice usporenog
  kognitivnog razvoja uključene u redovnu osnovnu školu. U: Zbornik radova sa skupa
  «Inkluzija u školstvu Bosne i Hercegovine-put prevazilaţenja neravnopravnosti u odgoju I obrazovanju», Sarajevo, 291-307.
 9. Hatibović Ć, Mešalić Š (2003) Savremeni pristup školovanju djece oštećena sluha-studijaslučaja. U: Zbornik radova sa skupa «Inkluzija u školstvu Bosne i Hercegovine-put prevazilaţenja neravnopravnosti u odgoju i obrazovanju», Sarajevo, 308-317.
 10. Ĉišić B, Ĉišić F, Mešalić Š, (2004) Refleks porodične strukture na tok edukacije djece sa poremećajima u ponašanju. U: Zbornik radova 2. Nauĉnog skupa s međunarodnim uĉešćem: «Socioemocionalni rast i razvoj strategija učenja», Tuzla, 35-44.
 11. Šarenac O, Ibralić F, Mešalić Š (2004) Uključivanje djece s posebnim potrebama u
  redovne predškolske ustanove i transformacija socijalne sredine. U: Zbornik radova 2.
  Nauĉnog skupa s meĊunarodnim uĉešćem: «Socioemocionalni rast i razvoj strategija
  učenja», Tuzla, 97-104.
 12. Mešalić Š, Ibralić F, Stančić Z, Nikolić M (2004) Procjena nivoa socijalizacije učenika s posebnim potrebama. U: Zbornik radova 2. Nauĉnog skupa s međunarodnim učešćem: «Socioemocionalni rast i razvoj strategija učenja», Tuzla, 193-199.
 13. Galušić B, Mešalić Š, Nikolić M (2004) Odnos nastavnika prema integraciji učenika s
  posebnim potrebama s obzirom na lokalnu zajednicu. Defektologija, 9-10: 139-146.
 14. Mešalić Š, Stanĉić Z, Junuzović L, Ĉišić B (2004) Socijalizacija učenika u uvjetima
  integracije mjerena sociometrijskim testom. Defektologija, 11: 21-26.
 15. Duranović M, Mešalić Š, Ĉehajić A (2004) Postignuća u nastavi bosanskog, srpskoh i
  hrvatskog jezika i knjiţevnosti učenika trećeg razreda ukljuĉenih u posebne uvjete
  školovanja. Naša škola, 29: 41-47.
 16. Mešalić Š, Hadžihasanović J, Ĉišić B, Osmić I (2004) Odnos roditelja prema odgojnoobrazovnoj integraciji u nekim školama sa područja Federacije Bosne i Hercegovine. Naša škola, 30: 75-89.
 17. Mešalić Š, Stanĉić Z, Junuzović L (2004) Some experiences in educational integration of pupils and youth with special needs following the implementation of internationl projects in Bosnia and Herzegovina. Defektologica Slovenica 12, 39-51 (Indeksirani časopis).
 18. Hadžihalilović J, Hadžiselimović R, Terzić R, Hasković E, Ahmić A, H.Halilović A, Osmić M, Mešalić Š, Hamidović H (2004) Relations Between Some Exogenous Factors and Anthropometric Factors of Growth and Development of Male Children and Youngsters in the Tuzla Region, Bosnia nad Herzegovina. Coll. Antropol.28, 1: 245-260 (Rad u Ind. časopisu).
 19. Mešalić Š, Hadžihalilović J, Hamidović H, H.Halilović E i Kulić I (2005) Evaluacija
  postignutih rezultata u nastavi bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti u uvjetima integracije. Naša škola, Varedni broj, 109-116.
  Kovačević, Mešalić, (2005) Relation between scool results and family characteriscics of the students with behavioral disoreder in primary school. Defektološka teorija i praktika, 3-4: 77-87.
 20. Jusufović F, Mešalić Š, Hadžihalilović J, Kasumović M i Rudić A (2005) Rast, razvoj i
  ishranjenost djece na području Tuzlanskog kantona. U: Zbornik radova sa simpozijuma sameđunaronim učešćem «Interdisciplinarni aspekti u edukaciji i rehabilitaciji», Tuzla, 23-27.
 21. Hadžihalilovijć J, H. Halilović E, Mešalić Š, Hamidović H (2005) Stavovi učenika osnovnih škola i gimnazija sa TK-a o njihovom udžbeniku iz biologije. Naša škola, 31: 97-105.
 22. Teskeredžić A, Oberman-Babić M, Mešalić Š i Sarajlić Dž (2005) Vizuelana percepcija u odnosu na dob djece s naočalima. U: Zbornik radova sa simpozijuma sa međunaronim uĉešćem «Interdisciplinarni aspekti u edukaciji i rehabilitaciji», Tuzla, 47-50.
 23. Kovaĉević J, Andrejević D i Mešalić Š (2005) Stavovi nastavnika redovnih osnovnih škola o inkluzivnom obrazovanju. U: Zbornik radova sa simpozijuma sa međunaronim uĉešćem «Interdisciplinarni aspekti u edukaciji i rehabilitaciji», Tuzla, 85-94.
 24. Mešalić Š (2005) Stavovi roditelja prema inkluzivnom obrazovanju. U: Zbornik radova sasimpozijuma sa međunaronim uĉešćem «Interdisciplinarni aspekti u edukaciji i rehabilitaciji»,Tuzla, 95-101.
 25. Š. Mešalić (2006) Znaĉaj međunarodnih projekata za uvođenje inkluzije u školski sistem u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova i sažetaka Međunarodne Konferencije
  „Multidisciplinarni pristupi u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji“, Beograd, str. 17- 21.
 26. Nikolić M, Vantić-Tanjić M, Mešalić Š (2006) Stavovi odgajatelja predškolskih ustanova prema integraciji djece sa mentalnom retardacijom. Defektologija 9 (2): 309-316.
 27. Mešalić Š, Trbović V, Nikolić M, H.Halilović E (2006) Uticaj rehabilitacijskog tretmana u radu sa uĉenicom usporenog kognitivnog razvoja. Defektologija, 12: 151-157.
 28. Mešalić, Š., Hadžihalilović, J., Mehanović, M (2006) Socijalizacija uĉenika u uvjetima integracije. Naša škola, (38) 75-83.
 29. Dželilović, S., Mešalić,Š  (2006) Odnos nastavnika iz nekih vaspitno- obrazovnih institucija u Sarajevu prema inkluziji. U: Zbornik radova i sažetaka Međunarodne konferencije „Multidisciplinarni pristupi u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji“, Beograd, 32.-42.
 30. Mešalić, Š., Hadžihalilović, J (2007) Obrazovna dostignuća učenika usporenog
  kognitivnog razvoja u višim razredima osnovnih škola u uslovima integracije. Nove tendencije u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji. Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju-Centar za izdavaĉku djelatnost (CCIDD).
 31. Mešalić, Šaćira (2010) «Inkluzija u svakodenvnom životu», Zbornik radova sa
  Međunarodnog simpozijuma «Inkluzija-šansa za djecu sa i bez poteškoća u razvoju».
  Integrativni dječiji vrtić «Sunĉani most» Mostar i Diakoniewerk Gallneukirchn, Austrija, 14-17.
 32. Šaćira Mešalić, Emina Begović, Osmić Amila (2009) Slušna percepcija kao važan factor u praćenju nastave učenika usporenog kognitivnog razvoja u uslovima inkluzije. Didaktički putokazi br.52- strana 32-36.
 33. Šaćira Mešalić, Emina Begović, (2010) Sociometrijski položaj učenika od petog do osmog razreda osnovne škole u uvjetima integracije. Didaktički putokazi br.54- strana 36-42.
 34. Šaćira Mešalić, Emina Begović, Borka Vukajlović (2009) Slušno i vidno pamćenje
  učenika kao važan preduslov za školsko učenje. „Naša Škola” LV broj 49/219.
 35. Šaćira Mešalić, Izet Pehlić, Muharem Adilović (2010) Inkluzija u praksi (stavovi
  nastavnika). Znanstveno- struĉna konferencija s međunarodnim uĉešćem . Sistem
  preveniranja socijalnog isključivanja mladih.Odsjek za socijalnu pedagogiju Islamskog
  pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici. Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici. Zenica, 2011 9: (9) 153-169.
 36. Šaćira Mešalić, Izet Pehlić, Muharem Adilović (2011) Inkluzija u praksi iz perspektive
  osnovnoškolskih nastavnika. Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici. Zenica, 2011 9: (9) 143-149.
 37. Muharem Adilović, Šaćira Mešalić (2010) Mogućnost uključivanja učenika sa posebnim potrebama u redovne škole prema mišljenju roditelja. Znanstveno- stručna konferencija s međunarodnim učešćem . Sistem preveniranja socijalnog isključivanja mladih.Odsjek za socijalnu pedagogiju Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici. Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici. Zenica, 2011 9: (9) 133-148.
 38. Šaćira Mešalić i Izet Pehlić (2010) Stavovi roditelja prema inkluziji u nekim školama na području Zenice. Pedagoški fakultet u Zenici Znanstveno- stručna konferencija s
  međunarodnim učešćem . Sistem preveniranja socijalnog isključivanja mladih. Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici.
 39. Šaćira Mešalić (2010) Inkluzija u reformi obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini.
  Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici.
 40. Šaćira Mešalić i Emina Begović, (2010) Uticaj prilagođenog programa na rezultate rada sa učenicima usporenog kognitivnog razvoja u uslovima inkluzije. U: Zborniku radova  Niš, 17-22.
 41. Mešalić, Š. (2000) Obrazovanje i rehabilitacija hendikepirane djece i omladine na TPK-u. Naša škola, (46) 7-8, 41-51.
 42. Mešalić, Š. (2000) Obrazovanje i rehabilitacija hendikepirane djece i omladine u ratnim
  Defektologija, 5 (5) 61-63.
 43. Mešalić, Šaćira (2000) Rezultati ispitivanja nekih subjektivnih i objektivnih
  pretpostavki za provođenje integracije u osnovnim školama . Naša škola, 47 (17) 33-38.
 44. Mešalić, Šehović M, Stanĉić, Hadžihalilović (2000): Pismeni radovi prognane djece kao način izražavanja emocionalnih reakcija. Naša škola, 46 (11) 21-29.
 45. Tomić, R Mešalić Š (2000) Ocjenjivanje u službi unapređivanja odgojno-obrazovnog rada.Naša škola, 46 (13) 29-39.
 46. Mešalić, Hadţić, Mešković, Marković, Krstanović, Zonić, Isabegović (2000). Rezultati
  ispitivanja nekih subjektivnih i objektivnih pretpostavki za provođenje integracije u B i H. U: Hatibović, Ć. (ur.) Zbornik radova sa međunarodnog seminara “Pozitivna integracijska praksa” Udruţenje studenata sa posebnim potrebama i volontera- USSPPIV Univerzitet u Tuzli 112-128.
 47. Mešalić,Š., Šehović,M., Hadžihalilović,J., Žigić (2002) Emocionalne reakcije prognane djece izražene putem crteţa i pismenih radova. Međunarodni simpozij o komplementarnim suportivnim terapijama “Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala”. Zbornik radova: Hvar, 405-409.
 48. Tomić, Mešalić, Ĉišić, Ibralić, Mešalić (2002) Mladi o sebi i svojoj generaciji.
  Defektologija, 7: 139-151.
 49. Hadžihalilović J, Hadžiselimović R, Mešalić Š, Hamidović H, Hadţiavdić V, Adrović A
  (2002) Neki pokazatelji rasta i razvoja dječaka sa područja Općine Tuzla. Medicinski arhiv 56 (3): 135-142 (Rad u objavljen u indeksiranom časopisu).
 50. Mešalić Š (2002) Sociometrijski poloţaj učenika usporenog kognitivnog razvoja u
  uvjetima integracije. Naša škola, 22: 9-22.
 51. Isabegović E, Mešalić S, Ĉišić B, Pepeljak S (2003) Rezultati edukacije i socijalizacije
  učenika usporenog kognitivnog razvoja integrirane u redovnu osnovnu školu. Defektologija, 8: 15-23.
 52. Mešalić Š, Hadžihalilović J (2003) Stavovi nastavnika u nekim školama na podruĉju Tuzle i defektologa prema odgojno-obrazovnoj integraciji. Defektologija, 8: 139-145.
 53. Galušić B, Mešalić Š, Nikolić M (2004) Odnos nastavnika prema integraciji učenika s
  posebnim potrebama s obzirom na lokalnu zajednicu. Defektologija, 9-10: 139-146.
  Mešalić Š, Stanĉić Z, Junuzović L, Ĉišić B (2004) Socijalizacija učenika u uvjetima
  integracije mjerena sociometrijskim testom. Defektologija, 11: 21-26.
 54. Mešalić Š, Hadžihasanović J, Ĉišić B, Osmić I (2004) Odnos roditelja prema odgojno-obrazovnoj integraciji u nekim školama sa područja federacije Bosne i Hercegovine. Naša škola, 30:75-89.
 55. Mešalić Š, Stanĉić Z, Junuzović L (2004) Some experiences in educational integration of pupils and youth with special needs following the implementation of internationl projects in Bosnia and Herzegovina. Defektologica Slovenica 12, 39-51 (Indeksirani časopis).
 56. Hadžihalilović J, Hadžiselimović R, Terzić R, Hasković E, Ahmić A, H.Halilović A, Osmić M, Mešalić Š, Hamidović H (2004) Relations Between Some Exogenous Factors and Anthropometric Factors of Growth and Development of Male Children and Youngsters in the Tuzla Region, Bosnia nad Herzegovina. Coll. Antropol.28, 1: 245-260 (Rad objavljen u indeksiranom časopisu).
 57. Kovačević, Mešalić, (2005) Relation between scool results and family characteriscics of the students with behavioral disoreder in primary school. Defektološka teorija i praktika, 3-4:77-87.
 58. Mešalić Š, Trbović V, Nikolić M, H.Halilović E (2006) Uticaj rehabilitacijskog tretmana u radu sa učenicom usporenog kognitivnog razvoja. Defektologija, 12: 151-157.
 59. Mešalić, Hadžihalilović, Mehanović, (2006) Socijalizacija učenika u uvjetima integracije. Naša škola, (38) 75-83.
 60. Mešalić, Š H.Halilović J (2007) Dostignuća učenika usporenog kognitivnog razvoja u višim razredima osnovnih škola u uslovima integracije. Naša škola, 33:75-89.
 61. Šaćira Mešalić, Emina Begović, Osmić Amila (2009) Slušna percepcija kao važan factor u praćenje nastave učenika usporenog kognitivnog razvoja u uslovima inkluzije. Didaktiĉki putokazi br.52- strana 32-36.
 62. Šaćira Mešalić, Emina Begović, (2010) Sociometrijski poloţaj učenika od petog do
  osmog razreda osnovne škole u uvjetima integracije. Didaktiĉki putokazi br.54- strana 36-42.
 63. Šaćira Mešalić, Emina Begović, Borka Vukajlović (2009) Slušno i vidno pamćenje
  učenika kao vaţan preduslov za školsko učenje. „Naša Škola” LV broj 49/219.
 64. Šaćira Mešalić, Izet Pehlić, Muharem Adilović (2010) Inkluzija u praksi (stavovi
  nastavnika). Znanstveno- struĉna konferencija s meĊunarodnim učešćem . Sistem
  preveniranja socijalnog iskljuĉivanja mladih.Odsjek za socijalnu pedagogiju Islamskog
  pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici.
 65. Šaćira Mešalić i Izet Pehlić (2010) Stavovi roditelja prema inkluziji u nekim školama na podruĉju Zenice. Pedagoški fakultet u Zenici Znanstveno- struĉna konferencija s
  međunarodnim učešćem. Sistem preveniranja socijalnog iskljuĉivanja mladih. Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici.
 66. Šaćira Mešalić, Izet Pehlić, Muharem Adilović (2011) Inkluzija u praksi iz perspektive osnovnoškolskih nastavnika. Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici. Zenica, 2011 9: (9) 153-169.
 67. Šaćira Mešalić, Emina Begović, Muharem Adilović (2014) Asocijalno ponašanje mladih srednjoškolskog uzrasta u Zenici, IV Međunarodni Kongres Biomedicina i geonauke: Uticaj ţivotne sredine na zdravlje ljudi Zbornik radova, Beograd; 299-312.
 68. Mešalić Šaćira, Mešalić Lejla, Emina Begović, Fikreta Brahimaj, Šahbegović Samra (2014) Učestalost pušenja, konzumiranja droga i alkohola kod adolescenata na području Tuzle. Zbornik radova: Uticaj životne sredine na zdravlje ljudi, Beograd.63-76.
 69. Šaćira Mešalić, Emina Begović, Vesna Kasagić (2015) Prevencija neprihvatljivog  ponašanja  kod učenika  srednjih škola u Tuzli, Brčkom  i  Banjaluci“ Zbornik radova sa: Treći međunarodni skup katastrofe-Prevencija i saniranje posljedica, EU Brčko .II Tom, 207-226.
 70. Šaćira Mešalić, Alma Glinac (2016) Slobodno vrijeme i stilovi života studenata u Federaciji Bosne i Hercegovine. Srpska nauka danas. Zadužbina Andrejević, br.. 1, 295-306.
 71. Šaćira Mešalić, Emina Begović, Alma Glinac (2016) Raspodjela slobodnog vremena studenata iz urbane i ruralne sredine sa područja Tuzlanskog kantona. Evropska revija br. 1 (3) . Evropski univerzitet Brčko distrikta.9-26.
 72. Šaćira Mešalić, Mahir Mešalić, Dragan Vukajlović, Fejzo Begović, Emina Begović (2017) Emotivna vrijednost dobrog sociometrijskog položaja učenika sa posebnim potrebama u razrednom kolektivu. Zbornik radova VI Internacionalni kongres, Biomedicina i geonauke, Uticaj životne sredine na zdravlje ljudi. Beograd, 286-206.

Stručni radovi

 

 1. Mešalić, Š., (1999) Pokaži pa ću možda znati. Didaktiĉki putokazi, 5 (17) 33-
 2. Mešalić,Š., (1999) Svestrano proučavanje djeteta. Prosvjetni list, 027(3) 18-20.
 3. Mešalić,Š., (2000) Odgoj, obrazovanje i rehabilitacija djece i omladine sa teškoćama u razvoju. Ombudsmani Federacije B i H Odjel za prava djeteta. Specijal izdanje Mostar: Mladi i droga; Tuzla: Ostvarivanje prava djeteta. 53-60.
 4. Mešalić Š., (2000) Kako postići najviši nivo uspješnosti. Prosvjetni list, 4 (4) 33-34.
 5. Mešalić, Š (2000) Značaj i mogućnosti socijalizacije djece sa deficitom. Naša škola, 46 (11) 55-61.
 6. Mešalić, Š. (2002) Integracija i inkluzija u sistemu obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Defektologija 7 (7).
 7. Tomić, Mešalić, Š (2000): Ocjenjivanje u službi unapređivanja odgojno-obrazovnog rada. Naša škola, 46 (13) 29-39.
 8. Mešalić, (2001) Jednakopravne mogućnosti školovanja. Prosvjetni list, 051 (5) 12-13.
 9. Mešalić Š, Osmić I, Tomić R, Nikolić M (2004) Imperativ u radu nastavnika. Prosvjetni list, 12-14.
 10. Mešalić Š, Ĉišić B, Junuzović L, Teskeredžić A (2004) Nastavnici treba da postiču svaki uspjeh učenika. Prosvjetni list, 911/912, 20-22.
 11. Vukajlović, B., Mešalić Š (2005) Defektolog član tima u inkluzivnom obrazovnaju. U: Zbornik radova sa simpozijuma sa međunaronim učešćem «Interdisciplinarni aspekti u edukaciji i rehabilitaciji», Tuzla, 137-141.
 12. Tomić, Mešalić (2006) Osposobljavanje osoba ometenih u razvoju. Prosvjetni list Nova serija, 102: 8.
 13. Šaćira Mešalić (2010) Inkluzija u reformi obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini. Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici –Zbornik radova.
 14. Mešalić Š (2004) Pravo na obrazovanje pod jedankim uvjetima djece i omladine s posebnim potrebama i uloga defektologa u školama. Defektologija, 9-10: 103-108.
 15. Mešalić Š (2004) Aktuelnost integracije-inkluzije u školskom sistemu u Bosni i Hercegovini. Defektologija, 9-10: 51-60.
 16. Kovačević, Andrejević, Mešalić (2004) Djeca sa posebnim potrebama i neke predpostavke inkluzije. Defektologija, 11: 165-171
 17. Mešalić Š, Nikolić M (2004) Učenici s posebnim potrebama i individualizacija. Didaktički putokazi 33, 36-41.
 18. Mešalić Š, Osmić I, Tomić R, Nikolić M (2004) Imperativ u radu nastavnika. Prosvjetni list, 12-14.
 19. Mešalić Š, Čišić B, Junuzović L, Teskeredžić A (2004) Nastavnici treba da postiču svaki uspjeh učenika. Prosvjetni list, 911/912, 20-22.
 20. Vukajlović, Mešalić Š (2005) Defektolog član tima u inkluzivnom obrazovnaju. U: Zbornik radova sa simpozijuma sa međunaronim učešćem «Interdisciplinarni aspekti u edukaciji i rehabilitaciji», Tuzla, 137-141.
 21. Tomić, Mešalić (2006) Osposobljavanje osoba ometenih u razvoju. Prosvjetni list Nova serija, 102: 8-10.
 22. Šaćira Mešalić (2010) Reforma i inkluzija u obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini. Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici –Zbornik radova.

 

Članci u indeksiranim časopisima

 1. Jasminka H, Rifat H, Šaćira M, Hajrija H, Vesna H, Avdul A (2002) SOME INDEKXES OF THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF BOYS FROM THE REGION COMMUNITY TUZLA. Medicinski Arhiv 56 (3) 135-143.
 2. Mešalić, Stančić, Junuzović (2004) Some experijences in educational integration of pupils and youth with special needs after applying international projects in Bosnia and Herzegovina  Defektologica Slovenica–Specialna in rehabilitacijska pedagogika. Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (12):, 1  39-54.
 3. Hadžihalilović J, Hadžiselimović R, Terzić R, Hasković E, Ahmić A, H.Halilović A, Osmić M, Mešalić Š, Hamidović H (2004) Relations Between Some Exogenous Factors and Anthropometric Factors of Growth and Development of Male Children and Youngsters in the Tuzla Region, Bosnia nad Herzegovina. Coll. Antropol.28, 1: 245-260.

Naučni skupovi, konferencije

 1. Mešalić, i sar. (2002) Emotional Reactions of Children Refugees Expressed in Drawings and Essays. International Symposium on Complementary Suportive Therapies “Art and Science in Life Potential Development”. Hvar, Hrvatska. Book of Abstracts:
 2. Mešalić, Š Hadţihalilović, H.Halilović (2007) Obrazovna dostignuća uĉenika
  usporenog kognitivnog razvoja u višim razredima osnovnih škola u uslovima integracije. Nove tendencije u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji. Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju-Centar za izdavačku djelatnost (CCIDD).
 3. Mešalić, Šaćira (2010) «Inkluzija u svakodenvnom životu», Zbornik radova sa
  Međunarodnog simpozijuma «Inkluzija-šansa za djecu sa i bez poteškoća u razvoju».
  Integrativni djeĉiji vrtić «Sunčani most» Mostar i Diakoniewerk Gallneukirchn, Austria
  (2006) 14-17.
 4. Šaćira Mešalić, Izet Pehlić, Muharem Adilović (2010) Inkluzija u praksi (stavovi
  nastavnika). Znanstveno- struĉna konferencija s međunarodnim učešćem . Sistem
  preveniranja socijalnog isključivanja mladih.Odsjek za socijalnu pedagogiju Islamskog
  pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici.
 5. Šaćira Mešalić, Izet Pehlić, Muharem Adilović (2011) Inkluzija u praksi iz
  perspektive osnovnoškolskih nastavnika. Zbornik radova Islamskog pedagoškog
  fakulteta Univerziteta u Zenici. Zenica, 2011 9: (9) 153-169.
 6. Muharem Adilović, Šaćira Mešalić (2010) Mogućnost uključivanja učenika sa
  posebnim potrebama u redovne škole prema mišljenju roditelja. Znanstveno- stručna
  konferencija s međunarodnim učešćem. Sistem preveniranja socijalnog isključivanja
  Odsjek za socijalnu pedagogiju Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u
  Zenici.
 7. Šaćira Mešalić i Izet Pehlić (2010) Stavovi roditelja prema inkluziji u nekim školama
  na području Zenice. Pedagoški fakultet u Zenici Znanstveno- struĉna konferencija s
  međunarodnim uĉešćem. Sistem preveniranja socijalnog isključivanja mladih.
  Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici.
 8. Šaćira Mešalić (2010) Inkluzija u reformi obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini.
  Nauĉni skup. Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici
 9. Šaćira Mešalić i Emina Begović, (2010) Uticaj prilagođenog programa na rezultate
  rada sa učenicomusporenog kognitivnog razvoja u uslovima inkluzije.
  Zbornik radova u Nšu.
 10. Šaćira Mešalić i Izet Pehlić (2010) Stavovi roditelja prema inkluziji u nekim školama
  na području Zenice. Pedagoški fakultet u Zenici Znanstveno- stručna konferencija s
  međunarodnim uĉešćem. Sistem preveniranja socijalnog iskljuĉivanja mladih.
  Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici
 11. .Učešće na Konferenciji: «Višestruka marginalizacija osoba sa autizmom u procesu društvenih promena». Društvo za pomoć osobama sa autizmom grada Novog Sada od 17-19 juna 2005. godine.
 12. Poziv na «Trening za nastavnike/ce iz inkluzivne nastave» 03.11.2006. godine O Š «Simin Han» Tuzla.
 13. Simpozij «Inkluzija-šansa za djecu sa i bez poteškoća» od 05.05.2006. godine u Mostaru.
 14. Okrugli sto «Specijalna edukacija i rehabilitacija-koraci i iskoraci», Beograd 11.2005. godine.
 15. Učesvovala u radu međunarodne Konferencije «Kvalitet u visokom obrazovanju» 10.12.2003. godine u
 16. Certifikat kojim se potvrđuje da je prof.dr.sc Šaćira Mešalić, učestvovala na simpozijumu «Interdisciplinarni aspekti u edukaciji i rehabilitaciji»u Tuzli od 25.26.09. 2004. godine.
 17. U okviru PIR projekta-informacioni sistem Univerziteta u Tuzli prisustvovala sam predavanju eksperta Ivana Marića iz Sveučilišnog računarskog centra-SRCE iz Zagreba, na temu e-Infrastruktura u sistemu nauke i visokog obrazovanja 15.10. 2004. godine.
 18. Certifikat kojim se potvrđuje da je Šaćira Mešalić, bila učesnik  Ljetnog Univerziteta u Tuzli 2004. godine i sa uspjehom pohađala kurs «Opšte i specifične teškoće u učenju» «Kreativno izražavanje slikanjem kao put komunikaciji» od 5-15. 07.2004. godine.
 19. Certifikat kojim se potvrđuje da je Šaćira Mešalić, učestvovala na 2. Naučnom skupu sa međunarodnim učešćem «Socioemocionalni rast i razvoj strategija učenja» održan od 24-25.02. 2003. godine u Tuzli.
 20. Certifikat kojim se potvrđuje da je Šaćira Mešalić, učestvovala u radu Međunarodne konferencije »Međusobne interakcije i učenje u školi za sve» u okviru projekta «Special Needs Education towards Inclusion» U Sarajevu od 19.-20.11. 2004. godine.
 21. Certifikat za aktivno učešće i doprinos Međunarodna konferencija «Multidisciplinarni pristupi u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji» Povodom 35. godina rada Zavoda, u Beogradu, od 15.-16. 09. 2006. godine.
 22. Certifikat kojim se potvrđuje da je Šaćira Mešalić, učestvovala na Naučnom skupu «Nove tendencije u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji», Zlatibor od 30.05.- 03.06. 2007. godine.
 23. Potvrdnica da je Šaćira Mešalić, sudjelovala na 6. znanstvenom skupu «Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima», U Zagrebu od 23. do 25. listopada 2002. godine.
 24. Inkluzija u svakodenvnom životu. Izlaganje na međunarodnom simpoziju «Inkluzija-šansa za djecu sa i bez poteškoća u razvojua», Mostar, maj (u organizaciji Integrativnog dječijeg vrtića «SUNČANI MOST» i Diakoniewerk Gallneukirchn, Austria 14-17.8. Rad izlagan u plenumu (2006). Mostar.
 25. Učesvovala u radu Konferencije “Edukacija i rehabilitacija u sistemu inkluzivnog obrazovanja” koja je održana u Tuzli 26.10.2006. godine u organizaciji Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.
 26. Mešalić, i sar. (1999) Emocionalne reakcije prognane djece izražene putem crteža. Međunarodni simpozij o komplementarnim suportivnim terapijama “Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala”. Hvar, Hrvatska, Knjiga sažetaka: 38.
 27. Mešalić, i sar. (2002) Emotional Reactions of Children Refugees Expressed in Drawings and Essays. International Symposium on Complementary Suportive Therapies “Art and Science in Life Potential Development”. Hvar, Hrvatska. Book of Abstracts:
 28. Hadžihalilović, Hadžiselimović, Hasković, Ahmić, Osmić, Mešalić (2002) Relatons between some exogenous factors and anthropometric indexes of growth and development of male children and youngsters in Tuzla Region.13 th Congress of the European Anthropological Association. Zagreb, Abstracts: 80.
 29. Mešalić Š (1997) Socijalizacija učenika u uslovima integracije.  Znanstveni skup “Rehabilitacija i inkluzija”. Zagreb.
 30. Šaćira M (2002) «Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima», 6. znanstveni skup Zagreb.

Projekti- Učešće u domaćim i inostranim nauĉno-istraţivačkim projektima

 1. Mešalić Š, –stručni saradnik na projektu “Program socijalne zaštite na području Tuzlansko-podrinjskog kantona” čiji je nositelj bila Cooperazione Italiana (1995-1996).
 2. Mešalić Š, -koordinator tima unutar projekta «Detekcija i identifikacija djece sa posebnim potrebama u redovnim osnovnim školama Tuzlanskog kantona», Naučnoistraţivaĉki projekat Kantonalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, 2006 / 07.
 3. Projekat Finske i Bosanskohercegovaĉke vlada (TEPD) koji je svoje aktivnosti zapoĉeo poĉetkom 2001. godine, educiranjem nastavnika iz oblasti inkluzivnog obrazovanja. U ovom projektu izabrana sam za člana Savjetodavnog odbora, a u drugoj godini planiranih aktivnost u pomenutom projektu imenovana sam i za mentora nastavnicima ukljuĉenim u projekat.
 4. Saradnik i mentor na CES Projektu – Finnish-Co-peration in the Education Sector of Bosnia and Herzegovina, Ministry of Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina, Ministry of Foreign Affairs of Finnland, 2003-2006.
 5. Inkluzija u svakodenvnom ţivotu Mostar, maj (u organizaciji Integrativnog djeĉijeg vrtića «SUNĈANI MOST» i Diakoniewerk Gallneukirchn, Austria Mostar, maj (u organizaciji Integrativnog dječijeg vrtića «SUNČANI MOST» i Diakoniewerk Gallneukirchn, Austria 14-17.8. Rad izlagan u plenumu (2006). Mostar.

 

Poziv na predavanja na drugim univerzitetima

 1. U okviru TEPD-a projekta Finske i Bosanskohercegovačke vlade sudjelovala sam u realizaciji nastave na postdiplomskom studiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.
 2. U okviru saradnje na području inkluzivnog obrazovanja, a u vezi s projektom Finnish Co-operation in the Education Sector of Bosnia and Herzegovina 2003-2006, Ministry of Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina, Ministry of Foreign Affairs of Finnland (CES) održala sam u dva semestra odabrana predavanja za studente postdiplomskog studija na Filozofskom fakultetu u Banjaluci, školske 2004./2005. godine.
 3. Imenovana za nastavnika posdiplomskog studija na Filozofskom fakultetu u Sarajevu

2000/2001/02. školske.godine,  i Filozofskom fakultetu u Banja Luci  2005. godine.

 1. Poziv na «Trening za nastavnike/ce iz inkluzivne nastave» 03.11.2006. godine O Š

«Simin Han» Tuzla. (Predavač).

 1. Simpozij «Inkluzija-šansa za djecu sa i bez poteškoća» od 05.05.2006. godine u Mostaru

(Predavač).

 1. U Resursnom centru «Vladimir Nazor» u Sarajevu održala predavanje za studente

specijalističkog studija sa Filozofskog fakulteta u Nikšiću na temu:»Inkluzivno

obrazovanje u Bosni i Hercegovini» (2007)

.4.  Poziv na «Trening za nastavnike/ce iz inkluzivne nastave» 03.11.2006. godine O Š

«Simin Han» Tuzla. (Predavač).

 1. Simpozij «Inkluzija-šansa za djecu sa i bez poteškoća» od 05.05.2006. godine u Mostaru (Predavač).
 2. April, 2005. Predavanje na Postdiplomskom studiju “Individualizacija i inkluzija u BiH.

 

Predavač na postdiplomskom studiju

 1. Predavala dva predmeta na Postdiplomskom studiju koji je realizovan 2002/2003.godine

na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, Univerziteta  u Tuzli. školske, 2002/2003 i

2006/2007.

 1. Predavala na Postdiplomskom studiju «Individualizacija i inkluzija u obrazovanju», Filozofski fakultet u Banja Luci april,2004/ 2005. Godine
 2. Predavala na Postdiplomskom studiju «Individualizacija i inkluzija u obrazovanju», Filozofski fakultet u Mostaru, 2005. Godine
 3. Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Sarajevu 2000/2001/02. školske godine,
 4. Predavala studentima specijalističkog studija Filozofskog fakulteta iz Nikšića  godine.
 5. U okviru saradnje na području inkluzivnog obrazovanja, au vezi s projektom TEPD održala sam dio nastave na postdiplomskom studiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu školske 2001/2002 godine.

 

Rukovođenje organizacijom i realizacijom naučnih  skupova

 1. Član organizacionog odbora Naučnog skupa: “Socio-emocionalni rast i razvoj strategija učenja” sa međunarodnim učešćem . Tuzla, (2003).
 2. Član organizacionog odbora Okruglog stola: „Edukacija i rehabilitacija u sistemu inkluzivnog obrazovanja”. Tuzla, (2006).
 3. Član Naučnog odbora Međunarodne konferncije „Multidisciplinarni pristupi u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji” Održanoj u Beogradu. 15-17. septembar, 2006. god.
 4. Član organizacionog odbora Međunarodne konferencije: “Međusobne interakcije i učenje u školi za sve”. Razredna proučavanja i inovacije u pravcu inkluzije Sarajevo, Novembar, 19-20, 2004.

 

 

 

Certifikati o sudjelovanju s radovima na naučnim i stručnim skupovima

1.Učešće na Konferenciji: «Višestruka marginalizacija osoba sa autizmom u procesu društvenih
promena». Društvo za pomoć osobama sa autizmom grada Novog Sada od 17-19 juna 2005.
godine.
2.Poziv na «Trening za nastavnike/ce iz inkluzivne nastave» 03.11.2006. godine O Š «Simin Han» Tuzla.
3.Simpozij «Inkluzija-šansa za djecu sa i bez poteškoća» od 05.05.2006. godine u Mostaru.
4.Okrugli sto «Specijalna edukacija i rehabilitacija-koraci i iskoraci», Beograd 15.11.2005. godine.
5.Uĉesvovala u radu međunarodne Konferencije «Kvalitet u visokom obrazovanju» 10.12.2003.
godine u Tuzli.
6.Certifikat kojim se potvrĊuje da je uvaţena Šaćira Mešalić, učestvovala na simpozijumu
«Interdisciplinarni aspekti u edukaciji i rehabilitaciji»u Tuzli od 25.26.09. 2004. godine.
7.U okviru PIR projekta-informacioni sistem Univerziteta u Tuzli prisustvovala sam predavanju
eksperta Ivana Marića iz Sveuĉilišnog raĉunarskog centra-SRCE iz Zagreba, na temu:” Infrastruktura u sistemu nauke i visokog obrazovanja.” 15.10. 2004. godine.
8.Certifikat kojim se potvrđuje da je Šaćira Mešalić, bila učesnik 9. Ljetnog Univerziteta u Tuzli
2004. godine i sa uspjehom pohaĊala kurs «Opšte i specifiĉne teškoće u uĉenju» «Kreativno
izraţavanje slikanjem kao put komunikaciji» od 5-15. 07.2004. godine.
9.Certifikat kojim se potvrđuje da je Šaćira Mešalić, učestvovala na 2. Nauĉnom skupu sa
međunarodnim učešćem «Socioemocionalni rast i razvoj strategija učenja» održan od 24-25.02.
2003. godine u Tuzli.
10. Certifikat kojim se potvrđuje da je Šaćira Mešalić, uĉestvovala u radu Međunarodne
konferencije »Međusobne interakcije i učenje u školi za sve» u okviru projekta «Special Needs
Education towards Inclusion» U Sarajevu od 19.-20.11. 2004. godine.
11. Certifikat za aktivno učešće i doprinos Međunarodna konferencija «Multidisciplinarni
pristupi u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji» Povodom 35. godina rada Zavoda, u Beogradu, od 15.-16. 09. 2006.
12. Potvrdnica da je Šaćira Mešalić, sudjelovala na 6. znanstvenom skupu «Istraţivanja u
edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima», U Zagrebu od 23. do 25. listopada 2002. godine.
13. Certifikat kojim se potvrđuje da je Šaćira Mešalić, uĉestvovala na Naučnom skupu «Nove
tendencije u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji», Zlatibor od 30.05.- 03.06. 2007. godine.
14. Inkluzija u svakodenvnom ţivotu. Izlaganje na međunarodnom simpoziju «Inkluzija-šansa za
djecu sa i bez poteškoća u razvojua», Mostar, maj (u organizaciji Integrativnog dječijeg vrtića «SUNĈANI MOST» i Diakoniewerk Gallneukirchn, Austria 14-17.8. Rad izlagan u plenumu (2006). Mostar.
15. Uĉesvovala u radu Konferencije “Edukacija i rehabilitacija u sistemu inkluzivnog obrazovanja”koja je odrţana u Tuzli 26.10.2006. godine u organizaciji Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.
Prisustvo seminarima u Bosni i Hercegovini
1.U julu, 2002., 2004., 2005., 2006., 2007. godine prisustvovala predavanjima u okviru
manifestacije “Ljetni univerzitet” u Tuzli.
2.Certifikat o uspješno zatvorenom jednogodišnjem ciklusu seminara za obuku nastavnika u
organizaciji TEPD programa u periodu od februara 2001. do januara 2002. godine.
3.Certifikat o imenovanju Šaćire Mešalić za ulogu mentora radnih grupa tokom jednogodišnje
implementacije TEPD programa seminara struĉnog usavršavanja za nastavnike i predavače na
nastavničkim fakultetima u Bosni i Hercegovini, i učestvovala u prezentaciji rezultata rada na
trodnevnoj međunarodnoj konferenciji «Individualizacija i inkluzija u obrazovanju» Sarajevo
28.30.05. 2003. godine. Učesvovala u radu Konferencije “Edukacija i rehabilitacija u sistemu
inkluzivnog obrazovanja” koja je održana u Tuzli 26.10.2006. godine u organizaciji Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.
Prisustvo seminarima u inostranstvu Uĉešće na seminaru International Study Group on Special
Educationnal Needs Twenthie- Third research and development seminar 2003., 2004., 2005.,
godine. Odluka o upućivanju na stručno usvršavanje broj:01-4923-1/05. od 24.09. 2005. Godini.
U organizaciji Finland- Bosnia and Herzegovina Cooperation in Education Teacher Education and Professional Development Seminar Inkluzivnog Obrazovanja na kojem sam uĉestvovala u
Helsinkiju i Oulu -Finska od 02.-09. 12. 09. 2003. godine.

Ostalo
Radovi koje sam recenzirala
1. Upoznajte nas bolje (zbirka tekstova i radnih materijala sa treninga za roditelje i
staratelje (1999) Tuzla. Autori: Tomić, Arnautović, Franca, Avdibegović, Huremović,
«Crtice iz ratnog djetinstva».
2. Poznavanje prirode i društva za V razred specijalne osnovne škole (1996) (autori pod
šifrom
3. Poznavanje prirode i društva za VI razred specijalne osnovne škole (1996) (autori pod
šifrom). Za navedene recenzje udžbenika imenovana sam od strane Federalnog
ministrastva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.
4. Ĉlan Recenzentskog odbora za publikovani Zbornik radova sa 2. Nauĉnog skupa:
“Socio-emocionalni rast i razvoj strategija učenja” sa međunarodnim učešćem. Tuzla,
(2003).
5. Ĉlan Recenzentskog odbora za publikovani Zbornik radova sa Simpozijuma sa
međunarodnim uĉešćem”Interdisciplinarni aspekti u edukaciji i rehabilitaciji” sa
međunarodnim učešćem. Tuzla, (2005).

Pozivna predavanja na drugim univerzitetima
1. U okviru TEPD-a projekta Finske i Bosanskohercegovaĉke vlade sudjelovala sam u
realizaciji nastave na postdiplomskom studiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

 1. U okviru saradnje na području inkluzivnog obrazovanja, a u vezi s projektom Finnish Cooperation in the Education Sector of Bosnia and Herzegovina 2003-2006, Ministry of
  Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina, Ministry of Foreign Affairs of Finnland (CES)
  odrţala sam u dva semestra odabrana predavanja za studente postdiplomskog studija na
  Filozofskom fakultetu u Banjaluci, školske 2004./2005. godine.

3.Imenovana za nastavnika posdiplomskog studija na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 2000/2001/02. školske.godine, i Filozofskom fakultetu u Banja Luci 2005. godine.

 1. Poziv na «Trening za nastavnike/ce iz inkluzivne nastave» 03.11.2006. godine O Š «Simin Han» Tuzla. (Predavaĉ).

5.Simpozij «Inkluzija-šansa za djecu sa i bez poteškoća» od 05.05.2006. godine u Mostaru (Predavaĉ).

 1. U Resursnom centru «Vladimir Nazor» u Sarajevu održala predavanje za studente specijalističkog studija sa Filozofskog fakulteta u Nikšiću na temu:»Inkluzivno obrazovanje u Bosni i Hercegovini» (2007)
  Predavač na postdiplomskom studiju
  1. Predavala dva predmeta na Postdiplomskom studiju koji je realizovan
  2002/2003.godine na Edukacijsko- rehabilitacijskom fakultetu, Univerziteta u Tuzli. školske, 2002/2003 I 2006/2007.
  2. Predavala na Postdiplomskom studiju «Individualizacija i inkluzija u obrazovanju»,
  Filozofski fakultet u Banja Luci 2004/ 2005. Godine
  3. Predavala na Postdiplomskom studiju «Individualizacija i inkluzija u obrazovanju»,
  Filozofski fakultet Sarajevo
  4. Predavala na Postdiplomskom studiju «Individualizacija i inkluzija u obrazovanju»,
  Filozofski fakultet u Mostaru, 2005. Godine
  5. Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Sarajevu 2000/2001/02. školske godine,
  6. Predavala studentima specijalistiĉkog studija Filozofskog fakulteta iz Nikšića 2007.
  godine.
  7. U okviru saradnje na podruĉju inkluzivnog obrazovanja, au vezi s projektom TEPD
  odrţala sam dio nastave na postdiplomskom studiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu
  školske 2001/2002 godine.
  Rukovođenje organizacijom i realizacijom naučnih skupova
  1. Ĉlan organizacionog odbora 2. Naučnog skupa: “Socio-emocionalni rast i razvoj
  strategija učenja” sa međunarodnim učešćem . Tuzla, (2003).
  2. Član organizacionog odbora Okruglog stola „ Edukacija i rehabilitacija u sistemu
  inkluzivnog obrazovanja”. Tuzla, (2006).
  3. Ĉlan Nauđnog odbora Međunarodne konferncije „Multidisciplinarni pristupi u
  specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji” Održanoj u Beogradu. 15-17. septembar, 2006. god.
  4. Ĉlan organizacionog odbora Međunarodne konferencije: “Međusobne interakcije i
  uĉenje u školi za sve”. Razredna prouĉavanja i inovacije u pravcu inkluzije Sarajevo,
  Novembar, 19-20, 2004.
  Ĉlanstvo u komisijama za izbor u više zvanje i odbranu diplomskih radova
  Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerzitet u Tuzli donio je Odluku broj: 02/2-1393.5/07
  od 27.02.2007. godine, o imenovanju komisije za pripremanje prijedloga za izbor u
  nauĉno-nastavna zvanja kandidata Medine Vantić-Tanjić.
  48 Rješenja o obrazovanju Komisije za odbranu diplomskog rada u svojstvu mentora, te
  40 Rješenja o obrazovanju Komisije za odbranu diplomskog rada u svojstvu prdsjednika
  Komisije.
  Ĉlanstvo u komisijama za nostrifikaciju inozemnih diploma
  Odlukom broj 03-795-7.5./07 od 21.02.2007. godine imenovana sam u Komisiju za
  nostrifikaciju inozemne diplome o steĉenom struĉnom nazivu: Magistar filozofije,
  kandidata Ivone Krištić.
  Odlukom broj 03-795-7.4./07 od 21.02.2007. godine imenovana sam u Komisiju za
  nostrifikaciju inozemne diplome o steĉenom struĉnom nazivu: Magistar filozofije,
  kandidata Tatjane Pavlović.
  Ĉlanstvo u komisijama vlade TK i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta
  Stalni ĉlan (ispitivaĉ) u Komisijama za polaganje struĉnih ispita Edukatora-rehabilitatora.
  Odlukom Ministrastva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona
  imenovana sam za ispitivaĉa u Komisijama za polaganje struĉnog ispita iz područja
  edukacije i rehabilitacije za više kandidata (više od 75 kandidata).
  Ĉlanstvo u komisijama za izbor u više zvanje
  Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerzitet u Tuzli donio je Odluku broj: 02/2-1393.5/07
  od 27.02.2007. godine, o imenovanju komisije za pripremanje prijedloga za izbor više
  kandidata u nauĉno-nastavna zvanja.
  Priznanja i zahvalnice
  1. Zahvalnica od Međunarodnog udruţenja «Interaktivne otvorene škole» za uĉestvovanje
  i doprinos radu seminara «Inkluzija-teorija, pozitivni primjeri i iskustva» odrţanog 03 i 04.
  11. 2006. godine u Tuzli
  2.JU Univerzitet u Tuzli, Defektološki fakultet: Povodom desete godišnjice od osnivanja
  Defektološkog fakulteta, Univerziteta u Tuzli dodijeljena mi je: Plaketa dr. sci. Šaćiri
  Mešalić za doprinos u nastavnom, struĉnom i nauĉnom razvoju Defektološkog fakulteta,
  te afirmaciji univerzalnih vrijednosti etiĉnosti i humanizma,
  3. Zahvalnica od Međunarodnog udruţenja «Interaktivne otvorene škole» za uĉestvovanje
  i doprinos radu seminara «Inkluzija-teorija, pozitivni primjeri i iskustva» odrţanog 03 i 04.
  11. 2006. godine u Tuzli.
  4. Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju «Prof. dr. Cvetko Brajović»
  dodijeljuje zahvalnicu Šaćiri Mešalić za aktivan doprinos i nesebiĉno zalaganje u
  ostvarivanju humanih, struĉnih i nauĉnih ciljeva koje naša ustanova svakodnevno
  ostvaruje, u Beogradu 15.09.2006. godine.
  5. Uiversity of Oslo Faculty of Education, Department of Special Needs Education Thank
  you Šaćira Mešalić, your contribution in the project Institutional Competence Building and
  Cooperation vith Two Bosnian Universites: «Special needs Education towards Inclusion»,
  partially financ by The Norwegian CPSEE Programme With South-East Europe 2002-
  2004.
  Ĉlanstvo u redakcijskom odboru
  1.Ĉlan Redakcijskog odbora ĉasopisa Defektologija. Izdavaĉ Edukacijsko-rehabilitacijski
  fakultet u Tuzli.
  2. Ĉlan Redakcijskog Zbornika radova sa 2. Nauĉnog skupa: “Socio-emocionalni rast i
  razvoj strategija uĉenja” sa međunarodnim uĉešćem , Tuzla, Februar, 24_ 26, 2003.
  Poznavanje stranih jezika
  Posjedujem Uvjerenje kojim se potvrđuje da je kandidat Šaćira Mešalić sa uspjehom
  odlušala i poloţila III stepen Engleskog jezika pri Školi stranih jezika «MOS-a» Tuzla, od
  27.07.1997., i aktivno se služim i Ruskim jezikom.
  Nastavni rad
  Dr.sc.Šaćira Mešalić, redovni profesor, abgažovana u realizaciji nastave na Evropskom
  univerzitetu-Pedagoši fakultet, na smjeru: Razredna nastava opšti smjer, Razredna
  nastava sa engleskim jezikom, Razredna nastava sa defektologijom i smjeru Vaspitaĉ
  predškolskih ustanova. U toku svog rada stekla sam bogato pedagoško iskustvo radeći
  na više fakulteta u zemlji i inostranstvu, gdje sam učestvovala u nastavi, bila birana u
  različite komisije i mentorstva zaizradu diplomskih magistarskih radova i doktorskih
  disertacija. Trudula sam se da nesebičnu pomoć pruţam studentima kroz nastavu,
  mentorstvo, savjete, sugestije, te direktnu pomoć mladim kolegama u praktičnom radu.
  Imenovana sam za člana Komisije od strane Federalnog ministarstva za obrazovanje,
  nauku , kulturu i sport za izradu Nastavnih planova i programa za učenike osnovnih škola
  U F BiH, ali i na kreiranju Sylabusa za predmete koje predajem. Prepoznatljiv je moj rad i
  po angaţmanu u inoviranju i unapređenju nastavnog procesa. Tokom realizacije
  međunarodnih projekata ostvarila sam dobru saradnju sa inozemnim struĉnjacima sa
  područja specijalne edukacije i rehabilitacije. Uz nastavniĉke aktivnosti od novembra
  2003. godine obavljala sam funkciju šefa Katedre za oligofrenologiju.

Imenovana sam za prodekana za naučno istraţivački rad na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, dva mandata. Tokom proteklih godina mlađim kolegicama i
kolegama organizovala sam i praktiĉna uputstva za kreiranje projekata i pomagala da
apliciraju na konkursima. Dobitnica sam više zahvalnica i priznanja od razliĉitih institucija.
U radu sam zapaţena i cijenjena među svojim kolegama zbog korektnog odnosa prema
radu, saradnicima i studentima.

Mentorstvo pri izradi magistarskih radova

 1. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerzitet u Tuzli, Odlukom broj: 02/2-1752/05-10 od 30.03.2005. imenovana sam za mentora kandidatu Milena Nikolić, dilp. defektolog–oligofrenolog za pružanje pomoći pri izradi magistraskog rada pod naslovom: «Samoprocjena odnosa sa vršnjacima i sociometrijski položaj učenika usporenog kognitivnog razvoja».
 2. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerzitet u Tuzli Odlukom broj: 02/2-4564/06 od 30.03. 2005. godine imenovana sam za mentora kandidatu Selmi Dželilović, dipl. defektologu za pružanje pomoći pri izradi magistarskog rada pod naslovom «Stavovi nastavnika i roditelja prema inkluziji u nekim odgojno-obrazovnim institucijama u Sarajevu».
 3. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerzitet u Tuzli Odlukom broj: 02/2-5965.11/05 od 07.10.2005. godine imenovana sam za mentora kandidatu Selmi Hadžić, dipl. defektologu za pružanje pomoći pri izradi magistarskog rada pod naslovom «Efekti prilagođenih programa u nastavi bosanskog, srpskog i hrvatskog jezika i književnosti u drugom razredu osnovne škole».

 

Članstvo u komisijama za ocjenu podobnosti teme i

        kandidata   za izradu magistarskog rada

 1. Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet donio je: Rješenje broj 3844/06 od 19 07. 2006. godine, prema kojem sam imenovana  u Komisiju za ocjenu podobnosti kandidata i teme za izradu magistarskog rada «Identifikacija i pozicija učenika mlađeg osnovnoškolskog uzrasta sa hiperkinetičkim sindromom i modeli individualizacije vaspitno-obrazovnog rada s njima», kandidatkinje Višnje Šarić.
 2. Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet donio je: Rješenje broj 3859/06 od 19 07. 2006. godine, prema kojem sam imenovana  u Komisiju za ocjenu podobnosti kandidata i teme za izradu magistarskog rada «Saradnja osnovne škole i porodice i identifikaciji učenika sa posebnim potrebama i razvijanju programa njihovog individualizovanog obrazovanja, kandidatkinje Danijele Brajdić.

 

 

Članstvo u komisijama za ocjenu i odbranu magistarskih  radova

 1. Univerzitet u Beogradu, Defektološki fakultet (Odluka broj: 3/54 ) od 03.06. 2003. god. imenovana sam kao član Komisije za ocjenu magistarskog rada kandidata Borke Vukajlović, studenta magistarskih studija –naučno područje Oligofrenologija.
 2. Univerzitet u Beogradu, Defektološki fakultet (Odluka broj: 3/100) od 17.09. 2003. god. imenovana sam za član Komisije za odbranu urađene magistarske teze pod nazivom: «Stavovi roditelja i nastavnika prema inkluzivnom obrazovanju», kandidata Borke Vukajlović, studenta magistarskih studija –naučno područje Oligofrenologija.
 3. Univerzitet u Beogradu, Defektološki fakultet (Rješenje broj: 05-16/88/) od 23.09. 2003. o javnoj odbrani magistarske teze: «Stavovi roditelja i nastavnika prema inkluzivnom obrazovanju», kandidata Borke Vukajlović, diplomiranog defektologa, studenta magistarskih studija – naučno područje Oligofrenologija, održat će se 25.09.2003. god, gdje sam imenovana za člana Komisije.
 4. Edukacijsko-rehabiliatcijski fakultet, Univerziteta u Tuzli donio je Odluku broj: 02/2-5965.6/05 od 07. 10. 2005. kojom sam imenovana za člana Komisije za ocjenu magistraskog rada pod naslovom: «Samoprocjena odnosa sa vršnjacima i sociometrijski položaj učenika», kandidata Milene Nikolić, dipl. defektologa – oligofrenologa.
 5. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerzitet u Tuzli donio je Odluku broj: 02/2-3931.12/06 od 07.06. 2006. godine kojom sam imenovana za člana Komisiju za odbranu magistarskog rada pod naslovom: «Stavovi nastavnika i roditelja prema inkluziji u nekim odgojno-obrazovnim institucijama u Sarajevu», kandidata Selme Dželilović
 6. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerziteta u Tuzli Odlukom broj: 2/2-5965.5/05 od 07.10. 2005. kojom sam imenovana za člana Komisiju za ocjenu magistarskog rada pod naslovom: «Društvena briga o djeci sposebnim potrebama predškolske dobi», kandidata Alme Mešković, dipl. defektologa- oligofrenologa.

 Članstvo u komisijama za ocjenu uslova kandidata za sticanje naučnog stepena doktora nauka, podobnost teme za izradu doktorske disertacije i odbranu doktorske disertacije

 1. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerzitet u Tuzli donio je Odluku broj : 03-7735-11.3.1/06. imenovana sam za člana Komisije za ocjenu uslova kandidata za sticanje naučnog stepena doktora nauka i podobnosti teme za izradu doktorske disertacije kandidata mr. sc Nade Šakotić, tema: «Efekti inkluzivnog obrazovanja u Crnoj Gori»
 2. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerzitet u Tuzli donio je Odluku broj : 03-

7735-11.3.1/06.  imenovana sam za člana Komisije za ocjenu uslova kandidata za sticanje naučnog stepena doktora nauka i podobnosti teme za izradu doktorske disertacije kandidata mr. sc Nade Šakotić, tema: «Efekti inkluzivnog obrazovanja u Crnoj Gori»

 

 1. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerzitet u Tuzli donio je Odluku broj

Medina Vantić-Tanjić; «Stavovi nastavnika prema integraciji romske djece

usporenog kognitivnog razvoja» Edukacijsko-rehablitacijski faklutet Univerziteta u

Tuzli; – rezervni član odluka, od 29.11. 2006.god.

 

4.Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerzitet u Tuzli donio je Odluku broj : 03-7735-11.3.1/06.  imenovana sam za člana Komisije za ocjenu uslova kandidata za sticanje naučnog stepena doktora nauka i podobnosti teme za izradu doktorske disertacije kandidata mr. sc Nade Šakotić, tema: «Efekti inkluzivnog obrazovanja u Crnoj Gori»

 

Članstvo u komisijama za izbor u više zvanje

 1. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerzitet u Tuzli donio je Odluku broj: 02/2-547/06-4 od 10.02.2006. godine kojom sam imenovana za člana Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor kandidata u saradničko zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Oligofrenologija» (dva izvršioca), mr.sc Alma Dizdarević i mr.sc Milena Nikolić.
 2. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerzitet u Tuzli donio je Odluku broj: 02/2-1393.5/07 od 27.02.2007. godine, o imenovanju komisije za pripremanje prijedloga za izbor u naučno-nastavna zvanja kandidata Medine Vantić-Tanjić.

Članstvo u komisijama za nostrifikaciju inozemnih diploma

 1. Odlukom broj 03-795-7.5./07 od 21.02.2007. godine imenovana sam u Komisiju za nostrifikaciju inozemne diplome o stečenom stručnom nazivu: Magistar filozofije, kandidata Ivone Krištić.
 2. Odlukom broj 03-795-7.4./07 od 21.02.2007. godine imenovana sam u Komisiju za nostrifikaciju inozemne diplome o stečenom stručnom nazivu: Magistar filozofije, kandidata Tatjane Pavlović
 3. Odlukom broj 03-2276 4. 1/5. od 20.04.2005. godine imenovana sam u Komisiju za nostrifikaciju inozemne diplome o stečenom stručnom nazivu: Magistar filozofije, kandidata Fadila Imširovića
 4. Član Komisije za nostrifikaciju diplome Alice Dizdarević, rođ. Kozakova od 27.06.2006.

 

Članstvo u komisijama vlade TK  i ministarstva  obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

 1. Stalni član (ispitivač) u Komisijama za polaganje stručnih ispita Edukatora-rehabilitatora.

 

Članstvo u Komisijama Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke

 1. Rješenjem Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke broj. 01-34-4637/03 05-38-1219/526.06. 2003.god., Federalni ministar obrazovanja i nauke donosi Rješenje o obrazovanju Stručne komisije za izradu okvirnog nastavnog plana i programa, standarda i normativa za devetogodišnju osnovnu školu sa podkomisijama, gdje sam imenovana za člana Podkomisija za inkluzivno i specijalno obrazovanje broj 05-38-1219/05. od 07.04.2005.god. U: Koncepcija devetogodišnjeg osnovnog odgoja i obrazovanja. Okvirni nastavni plan i program za 1., 2., i 3., razred. Djeca sa posebnim potrebama u mlađim razredima osnovne škole. Mostar: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke (2006).

Ispitivač u Komisijama za  polaganje pripravničkog ispita

Odlukom Ministrastva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona  imenovana sam za ispitivača u Komisijama za polaganje stručnog ispita iz područja edukacije i rehabilitacije  za više kandidata (više od 75 kandidata).

 

Priznanja i zahvalnice

 1. Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju «Prof. dr. Cvetko Brajović» dodijeljuje zahvalnicu Šaćiri Mešalić za aktivan doprinos i nesebično zalaganje u ostvarivanju humanih, stručnih i naučnih ciljeva koje naša ustanova svakodnevno ostvaruje, u Beogradu 15.09.2006. godine.
 2. University of Oslo Faculty of Education, Department of Special Needs Education Thank you Šaćira Mešalić, for your contribution in the project Institutional Competence Building and Cooperation vith Two Bosnian Universites: «Special needs Education towards Inclusion», partially financ by The Norwegian CPSEE Programme With South-East Europe 2002-2004.
 3. Zahvalnica od  Međunarodnog udruženja «Interaktivne otvorene škole» za učestvovanje i doprinos radu seminara «Inkluzija-teorija, pozitivni primjeri i iskustva» održanog 03 i 04. 11. 2006. godine u Tuzli.
 4. JU Univerzitet u Tuzli, Defektološki fakultet: Povodom desete godišnjice od osnivanja Defektološkog fakulteta, Univerziteta u Tuzli dodijeljena mi je: Plaketa  dr. sci. Šaćiri Mešalić za doprinos u nastavnom, stručnom i naučnom razvoju Defektološkog fakulteta, te afirmaciji univerzalnih vrijednosti etičnosti i humanizma.

Funkcije koje sam obavljala na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, Univerziteta u Tuzli

 1. Rješenjem broj: 02/2-6638-7-1/06 od 27.10.2006. imenovana sam na dužnost Prodekana za naučno-istraživački rad na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu.
 2. Član Naučno-nastavnog vijeća (NNV) ERF od prvog konstituisanja NNV
 1. Član Naučnog vijeća Ureda za NIR (Naučno istraživački rad na,  Univerzitetu u Tuzli

Članstvo u redakcijskom odboru

 1. Član Redakcijskog odbora časopisa Izdavač ERF u Tuzli.
 2. Član Redakcijskog Zbornika radova sa Naučnog skupa: “Socio-emocionalni rast i razvoj strategija učenja” sa međunarodnim učešćem , Tuzla, Februar,  24_ 26, 2003.

 

Nastavni rad

Prof. dr.sc. Šaćira Mešalić, redovni profesor, angažovana u realizaciji nastave na Evropskom
univerzitetu-Pedagoši fakultet, na smjeru: Razredna nastava opšti smjer, Razredna
nastava sa engleskim jezikom, Razredna nastava sa defektologijom i smjeru Vaspitač
predškolskih ustanova. U toku svog rada stekla sam bogato pedagoško iskustvo radeći
na više fakulteta u zemlji i inostranstvu, gdje sam učestvovala u nastavi, bila birana u
različite komisije i mentorstva zaizradu diplomskih magistarskih radova i doktorskih
disertacija. Trudila sam se da nesebičnu pomoć pružam studentima kroz nastavu,
mentorstvo, savjete, sugestije, te direktnu pomoć mladim kolegama u praktičnom radu.
Imenovana sam za člana Komisije od strane Federalnog ministarstva za obrazovanje.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_separator 0=””][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][/vc_column][/vc_row]