Ranko Golijanin
 • Prof. dr Ranko Golijanin, vanredni profesor

 • Rođen 10.02.1963. Sarajevo, BiH

 • Završen fakultet : Stomatološki fakultet u Sarajevu

 • Magistratura : Medicinski fakultet u Kragujevcu

  Tema : “Mikrobiologija hroničnih periapikalnih inflamatornih lezija”

 • Doktorat : Medicinski fakultet u Kragujevcu

  Tema: “Korelacija oralne higijene i oralnog zdravlja stanovništva Srbije”

Biografija

Rođen u Sarajevu (BiH) –10.02.1963.god Oženjen, troje dece

Bibliografija

Monografije

 • Monografija pod nazivom „Stomatološka zdravstvena zaštita u Srbiji“, ISBN broj 978-86-85919-04-06, autor Ranko Golijanin, Izdavač agencija „Mag“ Kragujevac, štampa „Spektar7“ Kragujevac, tiraž 300 primeraka. • Udžbenik pod nazivom “Istorija stomatologije”, autori: Hristo Anđelski, Milutin Obradović, Ranko Golijanin, izdavač Stomatološki fakultet Pančevo, 2011.

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

Naučni radovi

 • Morphometric analysis of collagen and inflammatory cells in periodontal disease Golijanin Ranko, Kujundžić Bojan, Milosavljević Zoran, Milovanović Dragan R., Anđelković Zlatibor, Obrenović Miroslav, Nikolić Radivoje Vojnosanitetski pregled, 2015 OnLine-First (00):76-76 DOI:10.2298/VSP130627076G Epidemiološke odlike povreda zuba kod dece u Srbiji Ana Vuković, Dejan Marković, Bojan Petrović, Mirjana Apostolović, Ranko Golijanin,Tatjana Kanjevac, Branislava Stojković, Tamara Perić, Duška Blagojević, Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):744-749

Naučni skupovi, konferencije

Projekti

 • Konkurs raspisalo: MINISTARSTVO NAUKE I TEHNOLOGIJE, Naziv projekta: ORALNO ZDRAVLJE U OBOLjELIH OD DIABETES MELLITUSA, Oblast istraživanja kojoj pripada projekat: biomedicina i zdravstvo Nosilac projekta: Stomatološki fakultet Foča, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Broj. 06/0-020/961-36/07 Ministarstvo zdravlja Republike Srbije: – Beli zubi – zdravi zubi 2011-2013 – Preventivna stomatološka zdravstvena zaštita dece 2010-2015 Grad Kragujevac: – Zdravstveno preventivni rad sa decom od 1-5 godina života koja nisu organizovano smeštena u vrtićima i zabavišnim grupama, 2013

Ostalo