Milinko Ranilovic
 • Prof. dr Milinko Ranilović, redovni profesor

 • Rođen 07.06.1963. Kozarska Dubica, BiH

 • Završen fakultet :Ekonomski fakultet u Novom Sadu

 • Magistratura : Educons Faculty Novi Sad,

  Tema : JAVNE FINANSIJE U RS I BIH, KROZ PRIZMU
  FUNKCIJONISANJA PDV-a

 • Doktorat : Megatrend Univerzitet Beograd,

  Tema: USPEŠNOST POSLOVANJA PREDUZEĆA KAO POSLEDICA EFIKASNOSTI MENADŽMENTA

Biografija

Izbor u zvanje docenta dobio sam na “Internacionalnom Univerzitetu” u Travniku gdje i danas radim kao profesor iz ekonomske
struke. Kao diplomirani ekonomista, po završetku studija zapošljavam se u firmu DP ”Trgokop” Zagreb u komercijalni sektor, gdje
ubrzo postajem šef samostalnih referenata te firme. Isto tako radio sam kao samostalni referent za firmu “Velprom” Sanski Most iz
Sanskog Mosta, a po završetku rata osnivam svoju sopstvenu firmu DOO ”Šampion” Kozarska Dubica iz Kozarske Dubice, koja
danas uspješno radi i zapošljava određen broj radnika. A isto tako moram da naglasim da sam se u mlađim danima aktivno bavi o
sportom. U poslijeratnom periodu u par navrata radio sam u nevladinim organizacijama i Udruženjima građana kao predavač iz
ekonomske struke. Te, kao što sam prethodno napomenuo, osnovao sam svoju sopstvenu firmu gdje živim i radim, te želja mi je da
na mlađem naraštaju prenesem sva moja dosadašnja iskustva iz oblasti ekonomije.

Bibliografija

Monografije

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

“Osnovi menadžmenta i menadžment preduzeća“, autora dr Milinka Ranilovića, izdavač
Internacionalni Univerzitet Travnik, 2011. godine
 “Predužetništvo“, autora dr Milinka Ranilovića, izdavač Internacionalni Univerzitet Travnik, 2012.
godine
 „Osiguranje“, autora dr Milinka Ranilovića, izdavač Internacionalni Univerzitet Travnik, 2013.
godine
 „Međunarodna ekonomija“, Banja Luka, 2013.godine, autora dr Milinka Ranilovića, izdavač
Društvo za energetsku efikasnost BiH, 2013. Godine
 „Skripta iz analize i planiranje“, Kiseljak, 2012.godine.
 „Skripta iz ekonomije BiH“, Kiseljak, 2012.godine.
 „Skripta iz Upravljanje rizicima“, Kiseljak, 2012.godine.
 „Skripta iz Poslovnih finansija“, Kiseljak, 2013.godine.
 „Skripta iz oporezivanja preduzeća“, Kiseljak, 2013.godine.
 „Skripta iz upravljanja troškovima“, Kiseljak, 2012.godine.
 „Skripta iz ekonomskog razvoja“, Kiseljak, 2013.godine.
 „Skripta iz makroekonomije I“, Kiseljak, 2013.godine.
 „Skripta iz Finansijska tržišta i institucije“, Kiseljak, 2013.godine.
 „Skripta iz Ekonomike i politike investiranja“, Kiseljak, 2013.godine.
 .„Skripta iz Ekonomike razvoja“, Kiseljak, 2012.godine.

Naučni radovi

 • 1.SUOČENOST ORGANIZACIJA SA SVAKODNEVNIM PROMJENAMA
  (IMPINGEMENT WITH EVERYDAY ORGANIZATION CHANGE), Naučno stručni
  časopis ”MENADŽMENT, INOVACIJE RAZVOJ” broj 11 (2009) Zrenjanjin.
  2.ANALIZA EKONOMIJE U BOSNII HERCEGOVINI (,,ANALYSIS OF ECONOMY IN
  BOSNIA AND HERZEGOVINA”, Naučno stručni časopis ”MENADŽMENT, INOVACIJE,
  RAZVOJ”, broj 12-13 (2009) Zrenjanin.
  3.PROMJENE U PREDUZEĆIMA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE U BiH I UTICAJ
  MEĐUNARODNE ZAJEDNICE NA REFORME (“CHANGES IN ENTERPRISES IN THE
  PRIVATIZATION PROCESS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA AND THE
  INTERNATIONAL COMMUNITY IN IMPACT ACTIVITIES), Naučno stručni časopis
  ”RAZVOJ I UPRAVLJANJE”, br 2 (2009) Zrenjanin.
  4.KOMENTAR I PRIMJENA PDV-a (“COMMENTS AND APPLICATION OF VAT”)
  Međunarodni naučno- stručni skup ”ENERGETSKA EFIKASNOST-2009, Vrnjačka Banja
  2009.
  5.MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA, OBUKA I USAVRŠAVANJE (“HUMAN
  RESOURCES MANAGEMENT, TRAINING AND DEVELOPMENT”), Međunarodni naučni
  skup,sa tematskom konferencijom: razvoj i upravljanje, Vrnjačka Banja 2009.
  6.RAZVOJ NAUKE O JAVNIM FINANSIJAMA (“DEVELOPMENT OF THE SCIENCE OF
  PUBLIC FINANCES”), Međunarodni naučni skup ENERGETSKA EFIKASNOST-2009, sa
  tematskom konferencijom:razvoj i upravljanje.Vrnjačka Banja 2009.
  7.MARKETING MIKS – MARKETING STRATEGIJA ( „MARKETING MIX – MARKETING
  STRATEGIES), Međunarodni naučni skup ENERGETSKA EFIKASNOST-2010, sa
  tematskom konferencijom: menadžment, inovacija i razvoj.Vrnjačka Banja 2010.
  8.OPERATIVNI STRATEGIJSKI MENADŽMENT – STRATEGIJSKA KONTROLA
  („OPERATING STRATEGIC MANAGMENT – STRATEGIC CONTORL), Međunarodni
  naučni skup ENERGETSKA EFIKASNOST-2010, sa tematskom konferencijom:
  menadžment, inovacija i razvoj.Vrnjačka Banja 2010.
  9.ŽIVOTNO OSIGURANJE KAO NAROČITA VRSTA OSIGURANJA LICA (“LIFE
  INSURANCE AS A PARTICULAR TYPE OF INSURANCE OF PERSONS”) – Skup
  Zrenjanin 2010.godine.
  10.STANDARDI, TEORETSKE PRETPOSTAVKE I NAPREDNI ALATI KAO PUT KA
  POBOLJŠAVNJU EFIKASNOSTI IZRADE INFORMACIONIH SISTEMA (“STANDARDS,
  THEORETICAL ASUMTIONS AND ADVANCED TOOLS AS A WAY TO IMPROVE THE
  EFFICIENCY OF INFORMATION SYSTEMS”) –Skup Zrenjanin 2010.godine.
  11.STRANE DIREKTNE INVESTICIJE – NAJPOVOLJNIJI OBLIK PRILIVA STRANOG
  KAPITALA (FOREIGN DIRECT INVESTMENT – the most favorable amount of foreign
  capital), sa tematskom konferencijom: menadžment, inovacija i razvoj.Vrnjačka Banja
  2011.
  12.ULOGA I ZNAČAJ ROBNE MARKE U IZGRAĐIVANJU KONKURENTSKE
  SPOSOBNOSTI PREDUZEĆA (ROLE AND IMPORTANCE OF BRAND NAMES
  INCOMPETITIVE ABILITY OF THE COMPANY BUILDING), sa tematskom
  konferencijom: menadžment, inovacija i razvoj. Vrnjačka Banja 2011.
  13.INOVACIJE U FUNCIJI TEHNOLOŠKOG RAZVOJA PREDUZEĆA (INNOVATION AS A
  FUNCTION OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTCOMPANY) NAUČNI SKUP „EOR-
  2012“, Travnik.
  14.PERSPEKTIVE I BUDUĆNOST RAZVOJA MALOG BIZNISA (PERSPECTIVES AND
  FUTUREDEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS), NAUČNI SKUP “EOR-2012”,Travnik.
  15.ZNAČAJ OSIGURANJA U TURIZMU (THE IMPORTANCE OF INSURANCE IN
  TOURISM), 2013. Travnik.
  16.ZNAČAJ PREDUZETNIČKOG UMIJEĆA ZA TURIZAM (IMPORTANCE OF
  TOURISM ART OF ENTREPRENEURIAL), 2013. Travnik.
  17.EKONOMSKI PROCESI MENADŽMENTA U SAOBRAĆAJU (ECONOMIC
  PROCESSES IN TRAFFIS MANAGMENT), 2013. Travnik.
  18.SAVREMENI TRENDOVI U MARKETINGU I PREDUZETNIŠTVU (CURRENT TRENDS
  IN MARKETING AND ENTREPRENEURSHIP), 2013. Travnik.
  19.BENČMARKING I KONKURENTNOST U TURIZMU (BENCHAMRKING AND
  COMPETITVENESS IN TOURISM), 2013. Travnik
  20.DO PROFITA EKOLOŠKIM POSLOVANJEM, Banja Luka,10.10-12.10.2013.god.
  21.DRŽAVA KAO ORGANIZATOR I REGULATOR FINANSIJSKIH TRŽIŠTA (STATE
  CONTROLLER AS ORGANIZED AND FINANCIAL MARKETS), Međunarodni simpozijum
  „EFIKASNOST I UPRAVLJANJE
  2013“, sa tematskom konferencijom: znanje,poslovanje,finansije; Banja Luka,10.10-
  12.10.2013.god.
  22.DRŽAVNA REVIZIJA I NJENA ULOGA U KREIRANJU POSLOVNOG AMBIJENTA,
  Međunarodni simpozijum „EFIKASNOST I UPRAVLJANJE 2013“, Banja Luka,10.10-
  12.10.2013.god.
  23.FINANSIJSKA REVIZIJA U TRANZICIONIM USLOVIMA (FINANCIAL AUDIT IN
  TRANSITION) , Međunarodni simpozijum „EFIKASNOST I UPRAVLJANJE 2013“, Banja
  Luka,10.10-12.10.2013.god.
  24.FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI U FUNKCIJI POBOLJŠANJA INFORMATIVNIH
  MOGUĆNOSTI Međunarodni simpozijum „EFIKASNOST I UPRAVLJANJE 2013“, Banja
  Luka,10.10-12.10.2013.god.
  25.POREZI U BIH (TAXES IN BIH) , Međunarodni simpozijum „EFIKASNOST I
  UPRAVLJANJE 2013“, Banja Luka,10.10-12.10.2013.god.
  26.POLITIČKA SPREMNOST BOSNE I HERCEGOVINE ZA ODRŽIVI RAZVOJ I
  DOSADAŠNJA POSTIGNUĆA I POTEŠKOĆE U IMPLEMENTACIJI, May 24 -25, 2014,
  Faculty of management Zajecar, Republic of Serbia.27.ZELENA EKONOMIJA U
  EVROPSKOJ UNIJI I POVEZANOST SA BOSNOM I HERCEG

Naučni skupovi, konferencije

Projekti

Ostalo