Jasminka H.Halilović
 • Prof. dr Jasminka H.Halilović, vanredni profesor

 • Rođena 18.09.1952. Vrbanja, BiH

 • Završen fakultet : Prirodno-matematički fakultet Univerzitet Sarajevo profesor biologije

 • Magistratura : Medicinski fakultet Univerzitet Tuzla

  Tema : Osobenosti rasta i razvoja muške djece i omladine sa područja općine Tuzla, 1998. godine

 • Doktorat : Prirodno-matematički fakultet Univerzitet Sarajevo

  Tema: Utjecaj nekih egzogenih faktora na rast i razvoj muške djece i omladine na području Tuzle u ratnom i poratnom periodu,2002.godine

Biografija

Jasminka H.Halilović je roĎena u Vrbanji, 18. 09. 1952. godine. Osnovno i srednje medicinsko obrazovanje stekla je u Banjoj Luci. Diplomirala je biologiju (Nastavnički smjer) na Prirodno-matematičkom fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uz odličnu prosječnu ocjenu (9,5) poloţenih ispita. Na postdiplomski studij (Opći smjer) Medicinskog fakultetaUniverziteta u Tuzli upisana je 1994/95, a magistrirala je 1998, odbranivši magistarsku tezu: ”Osobenosti rasta i razvoja muške djece i omladine sa područja općine Tuzla”. Prosječna ocjena na postdiplomskom studiju je 9,2. Stekla je akademski stupanj magistra medicinskih nauka. Akademski stupanj doktora bioloških nauka stekla je (2002.) na Prirodno–matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, uspješnom odbranom disertacije pod naslovom: “Utjecaj nekih egzogenih faktora na rast i razvoj muške djece i omladine na području Tuzle u ratnom i poratnom periodu”. Naučno–stručno dograĎivanje tokom asistentskog staţa kandidatkinja je nastavila na ljetnim kursevima iz oblasti molekularne biologije, genetičkog inţenjerstva, histologije i psihopatologije (International Summer University, Tuzla, 1997.), te u okviru 4th Medical Summer School (Dubrovnik, 1998.) i suradnje Univerziteta u Tuzli i The University of Missoury– Columbia (Tuzla, 2000), te ulozi nauke u procesima rekonstrukcije (Internacionalni ljetni univerzitet u Tuzli, 1999) .Paralelno je usavršavala i engleski govorni jezik, u specijaliziranim univerzitetskim i drugim tuzlanskim institucijama. U periodu od 1976. do 1994. bila je srednjoškolski profesor biologije, a u 1994/95. godini izabrana je za asistenta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (na predmetu Biologija sa humanom genetikom. Na Medicinskom fakultetu je (1999) promovirana u zvanje višeg asistenta. Od 1997/98. angaţirana kao asistent za predmet Metodika nastave biologije, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Od akademske 2001./02. na tom fakultetu joj je povjerena realizacija teorijske nastave na predmetu Metodika nastave biologije, a program vjeţbi iz Biosistematike viših biljaka vodi 2000/01 i 2001/2 škol. godine. U zvanje docenta za naučnu oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“ izabrana je 15. 01. 2003. godine i od tada do danas realizira teorijsku nastavu na tri fakulteta (Prirodno-matematički, Medicinski i Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli). Učestvuje u realizaciji nastave na postdiplomskom studiju na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na Fakultetu za sport i fizičku kulturu Univerziteta u Tuzli, na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli (odsjek Biologija). Od februara 2005. do aprila 2007 vršila je duţnost prodekana za nastavu i studentska pitanja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Učesnik je brojnih seminara za nastavnike i profesore biologije u osnovnim i srednjim školama sa predavanjima po pozivu. Bila je učesnik na 14 kongresa i simpozija u zemlji i inostranstvu gdje je usmeno prezentirala 14 svojih radova, a 1 rad je predstavljen posterom. Ima objavljena 4 rada u časopisu Collegium Antropologicum koji je indeksiran u Current Contensu.”Collegium Antropologicum” (UDC 572, ISSN 0350-6134) sluţbeno je glasilo Hrvatskog antropološkog društva “Collegium Antropologicum” indeksiran je u: Current Contents, Social Science Citation Index, International Current Awareness Services, International Bibliography of Social Science, Abstracts in Anthropology, Biological Abstracts, Periodica Islamica, Sociological Abstracts & LLBA, Science Culture SARL, INIST – CNRS.Za ove radove dva puta je dobila novčanu nagradu od Ministarstva obrazovanja TK-a Bila je član ( mandat 3 godine) Komisije za Opće obrazovanje, savjetodavnog tijela pri Ministarstvu civilnih poslova BiH. U zvanje vanrednog profesora na naučnoj oblasti „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“ izabrana je 15. 3. 2011. godine. Bila je član komisije za polaganje drţavnog ispita za profesore biologije. Šest bgodina je bila angaţirana na uvoĎenju i realizaciji eksterne mature u TK-u. Do danas je bila uspješan mentor na jednoj doktorskoj tezi, 9 magistarskih radova i preko 40 diplomskih radova. Bila je organizator tri školska takmičenja iz biologije za osnovne i srednje škole na općinskom nivou.

Bibliografija

Monografije

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

UNIVERZITETSKE SKRIPTE

1. Terzić R., Eminović I., Hadţihalilović J., Hrnjić M., Hadţiavdić V. (1997): Skripta za vježbe iz Biologije sa humanom genetikom. Medicinski fakultet, Univerzitet u Tuzli. UNIVERZITETSKI PRIRUČNICI 2. Terzić R., Eminović I., Hadţihalilović J., Hrnjić M., Hadţiavdić V. (1998): Uputstva za vježbe iz Biologije sa humanom genetikom. Medicinski fakultet, Univerziteta u Tuzli. 3. Priručnik za dodiplomce pod naslovom:“Uputstva za pisanje diplomskog rada na odsjeku za biologiju PMF-a Univerziteta u Tuzli“ Autori: Hadžihalilović J., Sinanović O., Hrnjić M. (2005) Univerzitet u Tuzli COBISS.BH-ID 14519558. KNJIGA 4. Jasminka H Halilović, Bačinović Mustafa, Baĉinović Selma i Tursunović Aldijana Citologija. (2011) Green Gračanica. Udžbenik za studente biologije i biomedicinskih nauka.Knjiga „Citologija” namijenjena je studentima prve godine biologije i biomedicinskih nauka.

UDŽBENICI BIOLOGIJE ZA OSNOVNO DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE 5. Amela Begić, Jasminka Hadţihalilović Rasima Tupkušić (2009): Biologija. Udžbenik za 6. razred devetogodišnje osnovne škole. Bosanska knjiga. Sarajevo. CIP 57 (075.2) ISBN 978-9958-796- 36 6. Jasminka Hadžihalilović, Amela Begić, Rasima Tupkušić (2010): Biologija. Udžbenik za 7. razred devetogodišnje osnovne škole. Bosanska knjiga. Sarajevo. CIP 57 (075.2) ISBN 978-9958-796- 42-5 7. Amela Begić, Jasminka H Halilović, (2011): Biologija. Udžbenik za 8. razred devetogodišnje osnovne škole. Bosanska knjiga. Sarajevo. CIP 57 (075.2) ISBN 978-9958-796- 68-5 8. Amela Begić, Jasminka H Halilović, (2012): Biologija. Udžbenik za 9. razred devetogodišnje osnovne škole. Bosanska knjiga. Sarajevo. CIP 37.016:57 (075.2) ISBN 978-9958-796- 80-7

RECENZIJE Kao ugledni bh. stručnjak i pedagog, dr. Jasminka Hadžihalilović je bila recenzent dva srednjoškolska i jednog osnovnoškolskog udžbenika: 1. Mikrobiologija i parazitologija – za II razred medicinske i zubotehniĉke škole (2001) 2. Biologija – za I razred opće gimnazije (2001) i 3. Biologija – za VIII razred osnovne škole (2001). 4. Praktukum iz Opće genetike Prirodno-matematiĉki fakultet Univerzitet u Sarajevu (2008); 5. Superrecenzent Pedagoškog zavoda Sarajevo za Biologijuudžbenik za VI razred osnovne škole (2006). 6. Recenzije dva članka u Glasniku ADS (autora iz Bugarske) i to: a) „Krvnogrupni sistemi ABO i Rh faktor i pacijenti sa karcinomom pankreasa” b) „Parametri grudnog koša kod osoba oboljelih od akromegalije” 7. Recenzija udžbenika Citologija autorice Anese Jerković-Mujkić PMF Biologija

Naučni radovi

 • 1. Hadžihalilović J., Hadžiselimović R.: „Growth and Development of Male Children and youth in Tuzla’s Region after the War in Bosnia and Herzegovina“. Coll Antropol. 2001 Jun; 25(1):41-58. Indeksacija: Current Contents, Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index(A&HCI),Scopus,Abstractsin Anthropology, Anthropological Literature, INIST – CNRS, Science Culture SARL, Sociological Abstracts /SocINDEX, UnCover,IndexMedicus/MEDLINE,CSA Sociological Abstracts, International Bibliography of the Social Sciences, International Center for Scientific Research (CIRS). 2. Jasminka Hadžihalilović, Rifat Hadžiselimović, Šaćira Mešalić, Hajrija Hamidović, Vesna Hadţiavdić i Avdul Adrović: „Some Indexes of the Growth and Development of Boys from the Region of Community Tuzla“. Med Arh. 2002; 56(3):135-42. PMID: 12378857 [PubMed – indexed for MEDLINE] 3. Munevera Osmić, Ljubica Tvica, Fatima Jusupović, Jasminka Hadžihalilović, Paula Franjkić – Misija, Hajrija Hamidović: Znaĉaj stilova ţivota srednjoškolske omladine sa podruĉja Tuzle. Materia Socio Medica. 2003;15 (3-4): 109 – 115. 4. Šaćira Mešalić i Jasminka Hadžihalilović: „Stavovi nastavnika u nekim školama sa područja Tuzle i defektologa prema odgojno – obrazovnoj integraciji“. Defektologija, 2003: God. VII (8): 139 – 146. 5. Jasminka Hadžihalilović, Amira Redţić, Rifat Terzić, Fatima Jusupović, Amir Hadţihalilović and Munevera Osmić: „Birth Order Influence on the Anthropometric Properties of the Boys From Tuzla’s Region. Bosn J Basic Med Sci. 2004 May;4(2):45-50. PMID: 15629024 [PubMed – indexed for MEDLINE] 6. J. Hadžihalilović, R. Hadžiselimović, R. Terzić, E. Hasković, A. Ahmić, A. H. Halilović, M. Osmić, Š. Mešalić and H. Hamidović: „Relations Between Some Exogenous Factors and Anthropometric Factors of Growth and Development of Male Children and Youngsters in the Tuzla Region, Bosnia and Herzegovina“. Coll Antropol. 2004 Jun; Vol, 28, (1):245-260. Indeksacija: Current Contents, Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Scopus, Abstracts in Anthropology, Anthropological Literature, INIST – CNRS, Science Culture SARL, Sociological Abstracts/SocINDEX, UnCover, Index Medicus/MEDLINE, CSA Sociological Abstracts, International Bibliography of the Social Sciences, International Center for Scientific Research (CIRS). 7. Hadžihalilović J., Hadžiselimović R., H.Halilović A., Hamidović H., Ahmić A., Jusupović F.: “Mother’s Age Effect on the Boys, Anthropometric Properties in the Region of Tuzla (Bosnia and Herzegovina)”. Coll. Anthropol., 2004 Dec; Vol., 28, (2): 563-570. Indeksacija: Current Contents, Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Scopus, Abstracts in Anthropology, Anthropological Literature, INIST – CNRS, Science Culture SARL, Sociological Abstracts/SocINDEX, UnCover, Index Medicus/MEDLINE, CSA Sociological Abstracts, International Bibliography of the Social Sciences, International Center for Scientific Research (CIRS). 8. Fatima Jusupović, Zijad Bešlagić, Jasminka Hadžihalilović, Munevera Osmić, Vesna Dropić: „Trends in diet and nutritional status in elementary school children in the Tuzla Canton]“ Med Arh. 2004; 58(1 Suppl 1): 53-6. Bosnian. PMID: 15077456 [PubMed – indexed for MEDLINE] 9. Ahmić A., Hadžiselimović R., Pojskić N., Hadžihalilović J., Eminović I., Hamidović H.: “Relacije između genetičke distance i nekih mogućih faktora genetičke heterogenosti lokalnih ljudskih populacija sjeveroistoĉne Bosne”. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, 2004; Vol, 40; (40): 127-139. UDK 572 (05) YU ISSN 0351-148 10. Redžić A, Ličanin I, Hadžihalilović J.: „Some aspects of the psychoactive substances abuse in adolescents“. Bosn J Basic Med Sci. 2004: May;4(2): 51-5. PMID: 15629025 [PubMed – indexed for MEDLINE]. 11. Jasminka Hadžihalilović, Amira Redžić, Rifat Terzić, Fatima Jusupović, Amir Hadžihalilović and Munevera Osmić: „Birth Order Influence on the Anthropometric Properties of the Boys From Tuzla’s Region”. Bosn J Basic Med Sci. 2004 May;4(2): 45-50. PMID: 15629024 [PubMed – indexed for MEDLINE] 12. Amela Dahić, Mirela Kalesić, Rifat Hadžiselimović, Jasminka Hadžihalilović, Adisa Ahmić, Amir Hadžihalilović i Izet Eminović: Populaciono-genetička analiza učestalosti fenotipova četiri kvalitativna svojstva jezika u stanovništvu Graĉanice (Bosna i Hercegovina). Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije (2004) 40 (40): 155-168. UDK 572 (05) YU ISSN 0351-148 13. Jasminka Hadžihalilović, Emina H.Halilović, Šaćira Mešalić, Hajrija Hamidović i Amira Redžić: „Stavovi učenika osnovnih škola i gimnazija sa TK- a o njihovom udžbeniku iz biologije“. Naša Škola – časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. Godina LI (31): 97 – 105.UDK371 BA ISSN 0547-308X 14. Šaćira Mešalić, Hadžihalilović Jasminka, Hajra Hamidović, Emina H.Halilović, Ivana Kulić: „Evaluacija postignutih rezultata u nastavi – Bosanskog, hrvatskog, srpskog, jezika i knjiţevnosti u uvjetima integracije“. Naša škola časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, 2005: Godina LI (Vanredni broj): 109-116.UDK371 BA ISSN 0547-308X. 15. Hadžihalilović J., Hadžiselimović R., Ahmić A., H.Halilović A., Eminović I., Dahić A., Hamidović H., Jusupović F.: “Multipla korelacija kompleksa od 13 egzogenih i 14 antropometrijskih varijabli u uzorku dječaka sa područja Tuzle (Bosna i Hercegovina).” Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, 2005; Vol, 40: 141-154. UDK 613.64/63-053.15(497.6) 16. Hadžihalilović J, Terzić R., Ahmić A., H.Halilović A., Noţinović A, Hamidović H., Šehić A., Jusupović F. :“Secular-trend in body dimensions in boys from Tuzla region in period 1980-1996”. Acta Biologica Slovenica, 2005, Vol, 48 (Št.1): 33-44. Indeksacija: Thomson Reuters Web of Science: Zoological Record, BIOSIS Previews, Biological Abstracts 17. Jusupović Fatima, Hadžihalilović Jasminka, Rudić Aida, Osmić Munevera i Ţigić Zlata: „Karakteristike koţnih nabora školske populacije u urbanoj i ruralnoj sredini Tuzlanskog kantona“. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, 2005; 40 (40): 169-180. UDK 572 (05) YU ISSN 0351-148 18. Dahić Amela, Mirza Demirović, Jasminka Hadžihalilović, Elvira Lonić, Husnija Majdanĉić, Amir H.Halilović:“ Populacijska genetika defektnog viđenja boja u stanovništvu Kladnja (Bosna i Hercegovina)“. Glasnik ADJ, 2005;Vol 41 (41): 379-389. UDK 572 (05) YU ISSN 0351-148 19. Amra Nožinović, Zumreta Nožinović i Jasminka H.Halilović: Prediktivna vrijednost morfoloških karakteristika u društvenim plesovima. Sport .,2005: God.II Broj II. ISSN 1512 – 9519 20. Fatima Jusupović, Mojca Juričić, Aida Rudić, Jasminka Hadžihalilović, Merima Kasumović, Mirela Kalesić: „BMI kod djece osnovnoškolskog uzrasta na podruĉju Tuzlanskog Kantona“. Med Arh, 2005; Vol,59 (2): 75-8. Bosnian. PMID: 15875465 [PubMed – indexed for MEDLINE]. 21. Adisa Ahmić, Rifat Hadžiselimović, Naris Pojskić, Jasminka Hadžihalilović: „Analiza genetiĉke heterogenosti lokalnih ljudskih populacija Sjeveroistočne Bosne posmatranih u dva vremenska perioda s obzirom na neka biohemijsko –fiziološka svojstva”. Glasnik ADJ (2005) 41 (41): 99-111. UDK 572 (05) YU ISSN 0351-148. 22. Hajrija H., Edina H., Jasminka H., Rifet T., Fatima J. i Husnija M:“Populaciono-genetiĉka analiza uĉestalosti fenotipova dva kvalitativna svojstva jezika u stanovništvu Brčkog“. Glasnik ADJ, 2005; Vol 41 (41): 389-402. UDK 572 (05) YU ISSN 0351-148. 23. Jasminka Hadžihalilović, Rifat Hadžiselimović, Adisa Ahmić, Amir H. Halilović, Izet Eminović, Amela Dahić, Hajrija Hamidović i Fatima Jusupović: Multipla korelacija kompleksa od 13 egzogenih i 14 antropometrijskih varijabli u uzorku djeĉaka sa podruĉja Tuzle (Bosna i Hercegovina). Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije (2005) 40 (40): 141-155.UDK 572 (05) YU ISSN 0351-148.Indeksiran u BETA SCI INDEX 24. Jasminka Hadžihalilović, Rifat Hadžiselimović, Adisa Ahmić, Amir H. Halilović, Izet Eminović, Amela Dahić, Hajrija Hamidović i Fatima Jusupović: „Multipla korelacija kompleksa od 13 egzogenih i 14 antropometrijskih varijabli u uzorku djeĉaka sa podruĉja Tuzle (Bosna i Hercegovina)“. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, 2005; 40 (40): 141-155.UDK 572 (05) YU ISSN 0351-148. 25. Jasminka Hadžihalilović, R. Hadžiselimović, A. Savković, S. Marković, A. Ahmić, H. Hamidović, A. Dahić: „Akceleracija rasta i razvoja muške djece i omladine sa podruĉja Tuzle u periodu od 1980. do 2003. godine (Bosna i Hercegovina)“.Glasnik ADJ, 2006:Vol 41 (41): 403-417.UDK 572.087(497.6) YU ISSN 0351-148. 26. Ahmić A., Hadžiselimović R., Pojskić N., Hadžihalilović J,:“Analiza genetiĉke heterogenosti lokalnih ljudskih populacija sjeveroistoĉne Bosne posmatranih u dva vremenska perioda s obzirom na neka biohemijsko-fiziološka svojstva“. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije. 2006; Vol. 41:99-110. 27. Šaćira Mešalić, Hadžihalilović Jasminka, Mehanović R: „Socijalizacija učenika u uvjetima integracije“. Naša škola-časopis za za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, 2006: Godina LII (38): 75-81. UDK371 BA ISSN 0547-308X 28. Fatima Jusupović, Dražigost Pokorn, Azra Kudumović, Hadžihalilović Jasminka, Mensura Kudumović, Dragana Stoisavljević: „Submandibularni koţni nabori kod djece školskog uzrasta“. Health Med., 2007; Vol. 1 (1): 9-12. 29. Nožinović–Mujanović Amra, Zumreta Nožinović, Jasminka Hadžihalilović: „Regresiona analiza kriterijske varijable društveni plesovi u latentnom prostoru morfoloških varijabli”. Sport, Nauĉni i praktiĉni aspekti, 2007: Godina IV (1): 38-41. ISSN 1512 – 9519 30. Amira Redžić and Jasminka Hadžihalilović: “Influence Some Socioeconomic factors on Growth and Development of the Boys In the Tuzla Region (Bosnia & Herzegovina)”. Coll Antropol. 2007 Jun; 31(2):427-34. ISSN 0350-6134 UDK 572 PMID: Indeksacija: Current Contents, Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Scopus, Abstracts in Anthropology, Anthropological Literature, INIST – CNRS, Science Culture SARL, Sociological Abstracts/SocINDEX, UnCover, Index Medicus/ MEDLINE, CSA Sociological Abstracts, International Bibliography of the Social Sciences, International Center for Scientific Research (CIRS). 31. J. Hadžihalilović, R. Hadžiselimović, M. Bačinović, Selma Bačinović, M. Osmić i L. Mešalić: „Menarche of Girls in Tuzla Canton (Bosnia & Herzegovina)“ Glasnik antropološkog društva Srbije, 2008; 43 (43): 488-499. UDK 572 (05) ISSN 1820-7936. 32. Hadžihalilović Jasminka, Ţigić Zlata, Mešalić Lejla i Ramić Suada: »Relations Between Mother’s Age, the Body Mass and Body Length of Newborns in Tuzla Canton (Bosnia & Herzegovina)« 2008; 43 (43): 499-512. Glasnik ADS UDK 572 (05) ISSN 1820-7936. 33. Igor Hudić, Amira Redžić, Mustafa Bačinović, Jasminka Hadžihalilović, Zlatan Fatušić: “Effects of pregnancy order on the anthropometric properties of the newborns in Tuzla Region (Bosna & Hercegovina)”Medical Journal, Kliniĉki centar Univerzitet u Sarajevu, 2008: Vol 14 (1-2): 9-14. ISSN 1512-5866. 34. Hadžihalilović J., H. Halilović S., Brahimaj F., Begić A., Tupkušić R., Mešalić L: „Secular Changes of Antrophometric Parametars in Newborn from Graĉanica Area in the Period from 1998 to 2008“. Bosnian. Med Arh., 2009: 63(5): 267-270 Indeksacija u MEDLINE(www.pubmed.gov), EBSCO(www.Ebscohost.com iINDEX COPERNICUS (www. Index copernicus. com). 35. M. Bačinović, R. Hadžiselimović, J. Hadžihalilović, Selma Baĉinović, R,Tupkušić” Genetiĉke osobenosti stanovništva Tuzle s obzirom na kompleks od šest kvalitativnih osobina šake” Glasnik ADS, 2009: 44 (44):361-368. UDK 572 (05) ISSN 1820-7936. 36. Bačinović Selma, Hadžiselimović R., Hadžihalilović J., Bačinović M.“Populaciono-genetiĉka analiza uĉestalosti fenotipova dva kvalitativna svojstva jezika u stanovništvu Memića (BiH)“. Glasnik ADS, 2009: (44) 44: 345-359. 37. Mehdin Selimović, Ramiz Salkić, Sabina H.Halilović, Ešref Bećirović, Fikreta Brahimaj i Jasminka Hadžihalilović:”Trend uzrasnih promjena hiperekstenzibilnosti distalnog zgloba palca u stanovništvu Sapne (Bosna i Hercegovina)”. Glasnik ADS, 2011:vol 44 (44): 219-227. UDK 572 (05) ISSN 1820-7936. 38. Mustafa Bačinović, Rifat Hadžiselimović, Jasminka Hadžihalilović, Selma Bačinović, Fikreta Brahimaj: Propagacijska mobilnost stanovništva tuzlanske regije. Glasnik ADS, 2011: vol 44(44): str .207- 219. UDK 572 (05) ISSN 1820-7936. 39. A.Ahmić, A. Tursunović, H. Hamidović, J. Hadžihalilović, N. Pojskić, R. Hadžiselimović: „Genetic structure of indigenous and migratory populations in the area of Tuzla region considering some static and dynamic-morphological properties“. Journal of the Anthropological Society of Serbia. 2012, Vol. 47:173-180. UDK 572(05),ISSN 1820- 7936. doi:10.5937/gads1247173A. Indeksacija: WoS/Thompson-ISI citation indexes 40. Š. Mešalić, M. Šehović, J. Hadžihalilović i Z. Ţigić: „Emocionalne reakcije prognane djece izražene putem crteža i pismenih radova” Radovi s međunarodnog simpozija «Art and Science in Life Potential Development»., Hvar, Croatia 2000: 405 – 409.ISBN 953-98505-1-7 ; UDK 615.85(063). 41. Š. Mešalić, M. Šehović, Z. Stančić i J. Hadžihalilović: „Pismeni radovi prognane djece kao način izražavanja emocionalnih reakcija“. Naša Škola – časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. 2000; Godina XLVI (11): 21 – 29. UDK371 BA ISSN 0547-308X

Naučni skupovi, konferencije

 • 1. Š. Mešalić, M. Šehović, J. Hadžihalilović i Z. Ţigić: „Emocionalne reakcije prognane djece izražene putem crteža i pismenih radova“. Zbornik radova s meĊunarodnog simpozija «Art and Science in Life Potential Development». Hvar, Croatia 2000: 405 – 409. 2. Jasminka Hadžihalilović, Mirela Trepanić, Amela Dahić, Amir H.Halilović, Lejla Mešalić, Izet Eminović, Hajrija Hamidović i Vesna Hadţiavdić (2007): „Dob menarhe djevojĉica sa podruĉja Graĉanice (Bosna i Hercegovina)“. Zbornik radova sa II meĊunarodnog Simpozijuma antropologa Republike Srpske. Banja Luka, 23-25. aprila 2004 godine; 176-187str. 3. Fatima Jusupović, Jasminka Hadžihalilović, Dragana Stoisavljević, Rabija Begić i Blaško Topalović: Ishrana i gojaznost djece osnovnoškolskog uzrasta na podruĉju Tuzlanskog Kantona. Zbornik Radova. Internacionalni kongres «Zdravlje za sve» Banja Luka. 04. – 08.06. (2003): 303- 308 4. Dahić, B. Ćatović, J. Hadžihalilović, A.H.Halilović, Š.Mešalić I. Eminović (2007):“Trend uzrasnih promjena hiperekstenzibilnosti zglobova palca u stanovništvu Lukavca – populaciono-genetiĉka istraţivanja”. Zbornik radova sa II meĊunarodnog Simpozijuma antropologa Republike Srpske. Banja Luka, 23-25. aprila 2004. godine, 40-51.str. 5. Osmanović S, Huseinović S, Hadžihalilović J, Lonić E, Hajdarević E, Goletić Š (2006): „Uticaj porodice na razvoj ekološke kulture omladine. Zbornik radova “Ekologija, zdravlje, rad, sport” 3,4,5. Banja Luka, 08-11. 06. 2006. godine. pp: 214-217. 6. Jasminka H.Halilović, Samra Šahbegović i Fikreta Brahimaj (2012): „Prehrambene navike adolescenata sa podruĉja Tuzle”. Zbornik radova sa Petog meĊunarodnog kongresa „Ekologija, zdravlje, rad, sport” Banjaluka, 06.-09.09.2012. godine.pp 550-558. 7. Jasminka Hadžihalilović, Rifat Hadžiselimović, Amela Dahić, Amir H.Halilović Lejla Mešalić, Amra Noţinović, Sergije Marković, Fatima Jusupović (2008):”Menarha djevojčica sa podruĉja Tuzle”. Zbornik radova sa I Simpozijuma biologa Republike Srpske, Banjaluka 10.-12. 11. 2005. Prirodno matematiĉki fakultet Univerziteta u Banjoj luci (Iz štampe izašlo 2008.godine) 365-380. 8. Amela Dahić, Almir Bajraktarević, Jasminka Hadžihalilović, Amir H. Halilović, Amira Redžić i Fatima Jusupović (2008): ”Uticaj starosti roditelja na visinu i masu tijela školske djece i omladine sa podruĉja Gračanice” Zbornik radova sa I Simpozijuma biologa Republike Srpske, Banjaluka 10.-12. 11. 2005. Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Banjoj luci (Iz štampe izašlo 2008.godine) 349-365. 9. Imamović S., Kuduzović E., Bećirović D., Musić A., Mulić E., Ventić- Tanjić M., Hadžihalilović J. (2010): Motoričke disfunkcije u osoba treće ţivotne dobi i prijedlog somatopedskog tretmana. Zbornik radova sa Drugog kongresa fizijatara Crne Gore. Igalo, 17-21. 2. 2010: 144. 10. Jasminka Hadžihalilović, Amela Begić, Sanjin Hodžić, Adisa Ahmić, Senad Mehmedinović:”Ocjena stanja uhranjenosti i distribucija masnog tkiva odraslog stanovništva u Brĉkom” Zbornik radova 2,Šesti međunarodni kongres “Ekologija, zdravlje, rad, sport”Banjaluka, 05 .- 08. 09.2013.godine, 592-602str. 11. Franjkić – Misija P., Osmić M., Nurkić M., Tunjić S., Imamović N.i Hadžihalilović J.: Vodeći uzroci gubitka radne sposobnosti u radnica u općini Tuzla. Zbornik Radova. Prvi Kongres Medicine rada Bosne i Hercegovine s međunarodnim sudjelovanjem «Medicina rada u Evropi». Tuzla, 22.- 25. maja 2003. OBJAVLJENI ABSTRAKTI u Knjigama Abstrakta 1. Hadžihalilović J, Hadžiselimović R.: Growth and Development of Male Children and Male Youth of Tuzla Region Influenced by The War in Bosnia and Herzegovina. Abstracts 418: 93-94. 11th Congress of the European Anthropological Association. Jena- Germany. 30 August- 3 September 1998 2. Hadžihalilović J., Hadžiselimović R., Hasković E., Osmić M., Mešalić Š. and Ahmić A.: Relations Between Exogenous Factors and Anthropometric Indexes of Growth and Development of Male Children and Youngsters in Tuzla Region. Abstracts. 13th Congress of the Europe an Antropological Association. Vol 26. Supplement. p. 1-263. Zagreb. Croatia, August 2002 3. Mešalić Š, Šehović M, Hadžihalilovi J. i Ţigić Z.: Emocionalne reakcije prognane djece izraţene putem crteţa. Book of Abstracts. 1st International Simpozium « Art and Science in Life Potential Development. Hvar, Croatia. 16th – 21 st May 1999. 4. Mešalić Š., Šehović M., Hadžihalilović J. Ţigić Z.: Emocionalne reakcije prognane djece izražene putem crteža i pismenih radova. II međunarodni simpozij o komplementarnim suportivnim terapijama “Umjetnost i znanost u razvoju ţivotnog potencijala”. Hvar, Hrvatska, 27- 31 May 2002. Knjiga saţetaka: 79. 5. Šaćira Mešalić, Ruţa Tomić, Behija Ćišić, Jasminka Hadžihalilović i Ibrahim Osmić: Psychotherapy and Rehabilitation – the Parents Atitudes. Book of abstracts. The 2nd International Symposium on Complementary Supportive Therapies. Hvar, Croatia. 27- 31 May 2002. 6. J. Hadžihalilović, A. Redžić, F. Jusupović, A. Hadžihalilović and M. Osmić: Birth Order Influence of the Boys from The Region of Tuzla (Bosna and Herzegovina). Procering of Abstracts. 8th Croatian Biological Congress with International Participation. Zagreb, Croatia. 27th September – 2nd October, 2003. 7. J. Hadžihalilović, R. Hadžiselimović, A. Hadžihalilović, M. Osmić, H. Hamidović and A. Ahmić: Mothers Age Influence on Some Anthropometric Properties of the Boys from the Region Tuzla (Bosna And Herzegovina). Procering of Abstracts. 8th Croatian Biological Congress with International Participation. Zagreb, Croatia. 27th September – 2nd October, 2003. 8. Jasminka Hadžihalilović, Rifat Hadžiselimović, Almin Suljić, Amir Hadžihalilović, Šaćira Mešalić, Zlata Ţigić: Populacijska genetika defektnog viđenja boja u stanovništvu Lukavca (Bosna i Hercegovina). The 3rd International Sympozium on Complementary Supportive Therapies «Art and Science in Life Potential Development». Book of Abstracts. Hvar, Croatia, May 20-23, 2004. 9. Jasminka Hadžihalilović, Rifat Hadžiselimović, Adisa Ahmić, Amir Hadžihalilović, Izet Eminović, Amela Dahić, Hajrija Hamidović, Fatima Jusupović. (2004): Multipla korelacija između kompleksa od 13 egzogenih faktora i 14 antropogenih varijabli u uzorku djeĉaka sa podruĉja Tuzle (Bosna i Hercegovina). Zbornik rezimea. XLIII Kongres antropološkog društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem. čačak, Jugoslavija i Crna Gora 26-30. maj 2004. 10. J.Hadžihalilović, M.Trepanić, A.Dahić, A.Hadžihalilović, I.Eminović i H.Hamidović: Dob menarhe djevojčica sa područja Gračanice (Bosna i Hercegovina). Zbornik saţetaka. II Simpozijum antropologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem. Jahorina, Bosna i Hercegovina, 23-25. aprila 2004. 11. Jasminka Hadžihalilović, Rifat Hadžiselimović, Amir Hadžihalilović, Amela Dahić, Lejla Mešaliić, Amra Noţinović, Sergije Marković i Fatima Jusupović: Menarha djevojĉica sa podruĉja Tuzle. Zbornik sažetaka. I Simpozijum Biologa Republike Srpske, Banjaluka, Bosna i Hercegovina, 10-12. 11. 2005. 12. J.Hadžihalilović, R. Hadžiselimović, A. Savković, S. Marković, A. Ahmić, H. Hamidović, A. Dahić: Akceleracija rasta i razvoja muške djece i omladine sa podruĉja Tuzle u periodu od 1980. do 2003. godine (Bosna i Hercegovina). XLIV Kongres Antropološkog Društva Jugoslavije sa MeĊunarodnim uĉešćem. Zbornik rezimea. Brus (Srbija i Crna Gora), 1-4 Jun 2005. godine. 13. Hadžihalilović J, Mehanović R, Nikolić M, Dželilović S.: Socialization of pupils in integration conditions. International scientific meeting. Special education and rehabilitation-steps and strids. Beograd, Sava Centar, 14-15 novembar 2005. Abstract Book. 14. Hadžihalilović, R. Hadžiselimović, M. Bačinović, Selma Bačinović, M. Osmić i L. Mešalić: „Menarche of Girls in Tuzla Canton (Bosnia & Herzegovina)“ Zbornik rezimea XLVI Kongres ADJ sa meĊunarodnim uĉešćem. Banja Junaković –Apatin (Srbija). 29 maj-2 jun 2007.godine 15. Hadžihalilović Jasminka, Ţigić Zlata, Mešalić Lejla i Ramić Suada: »Relation Between Mother’s Age, the Body Mass and Body Length of Newborns in Tuzla Canton (Bosnia & Herzegovina)« Zbornik rezimea XLVI Kongres ADJ sa meĊunarodnim uĉešćem. Banja Junaković – Apatin (Srbija). 29 maj-2 jun 2007.godine 16. Redžić, J. Hadžihalilović, A. Hadžihalilović, M. Osmić, H. Hamidović and Š. Mešalić: Socio-Ekonomic Factors Influence on Growth and Development of the Boys From Region of Tuzla (Bosna And Herzegovina). Procering of Abstracts. 8th Croatian Biological Congress with International Participation. Zagreb, Croatia 27th September – 2nd October, 2003. 17. Jusupović E, Hadžihalilović J, Rudić A, Kudumović M, Mahmutović J.: “Nutrition treatman and cardiovascular risk managment” . Abstract book. Novi Sad, Maj 24-27. 2007. godine 18. Jusupović F., Hadžihalilović J, i Rudić A.: Karakteristike koţnih nabora u urbanoj i ruralnoj sredini tuzlanskog kantona. Izvodi saopštenja. Zbornik rezimea XLIII Kongres antropološkog društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem. Ĉaĉak, Jugoslavija i Crna Gora 26-30.maj 2004. 19. Nožinović A, Hadžihalilović J, Nožinović Z: Povezanost morfoloških karakteristika studenata sa uspjehom u izvođenju narodnih igara. Prvi meĊunarodni kongres ” Ekologija, zdravlje, rad, sport” 3,4,5. Banja Luka, 08-. 06. 2006. godine. 20. Hudić I, Hadžihalilović J, H.Halilović A, Marković S: Utjecaj redosljeda trudnoća na tjelesnu masu i duţinu tijela novorođenčadi na TK-u (Bosna i Hercegovina). Zbornik rezimea XLVI Kongres ADJ sa međunarodnim učešćem. Banja Junaković –Apatin (Srbija). 29 maj-2 jun 2007.godine 21. Mešalić Š, Hadžihalilović J, Kulić I, Ţigić Z, Nikolić M, H.Halilović E: Obrazovna dostignuća učenika usporenog kongitivnog razvoja uz primjenu prilagođenih programa. The 4th International Simposium on Complementary Supportive Therapies “Art and Science in Life Potential Development”Congress Centre “Brioni”, Pula, Croatia, May 24-28, 2006. godine. 22. A. Redžić, V. Iličanin, J. Hadžihalilović, A. Koljenović i M. Hasiĉić: Cannabis sativa Abuse Among Adolescent in Bosnia and Herzegovina. Book of Abstracts. Third International Balkan Botanical Congress. Sarajevo, Bosna i Hercefgovina,18-24 May, 2003. 23. Amela Dahić, Almir Bajraktarević, Jasminka Hadžihalilović, Amir Hadžihalilović, Amira Redžić, Fatima Jusupović: Utjecaj starosti roditelja na visinu i masu tijela školske djece i omladine sa podruĉja Graĉanice. Zbornik saţetaka. I Simpozijum Biologa Republike Srpske, Banjaluka, Bosna i Hercegovina, 10-12. 11. 2005. 24. Dahić, B. Ćatović, J.Hadžihalilović, I. Eminović: Trend uzrasnih promjena hiperekstenzibilnosti zglobova palca u stanovništvu Lukavca – Populaciono genetiĉka istraţivanja. Zbornik saţetaka. II simpozijum antropologa Republike Srpske sa meĊunarodnim uĉešćem. Jahorina, Bosna i Hercegovina , 23-25. aprila 2004. 25. E. Ferhatović, R. Hadžiselimović, J. Hadžihalilović i A. Dahić: Populacijska genetika defektnog viđenja u stanovništvu Tuzle (Bosna i Hercegovina). Zbornik saţetaka. II Simpozijum antropologa Republike Srpske sa meĊunarodnim uĉešćem. Jahorina, Bosna i Hercegovina, 23- 25. aprila 2004. 26. Jusupović F, Mešalić Š, Hadžihalilović J, Kasumović M i Rudić A (2004): Rast , razvoj i ishranjenost osnovnoškolaca na području Tuzlanskog kantona. Book of Abstracts. Simpozijum sa međunarodnim učešćem «Interdiscipilinarni aspekti u edukaciji i rehabilitaciji» Defektološki fakultet, Univerzitet u Tuzli. Tuzla, Bosna i Hercegovina, 25-26. septembar 2004. 27. Dahić A, Kalesić M, Hadžiselimović R, Hadžihalilović J, Ahmić A, H.Halilović A, Eminović I: Populaciono-genetička analiza učestalosti fenotipova ĉetiri kvalitativna svojstva jezika u stanovništvu Graĉanice (Bosna i Hercegovina).Zbornik rezimea XLIII Kongres ADJ s meĊunarodnim uĉešćem. Ĉaĉak, Jugoslavija i Crna Gora 26-30.maj 2004. 28. Adrović A, Sofradžija A., Ibrišimović S. and J. Hadžihalilović: Fish of River Brka. 8th Croatian Biological Congress with International Participation.Book of abstract 27th September- 2rd October 2003, Zagreb, Croatia. 29. Hamidović H., Ahmić A., Sirćo A i Hadžihalilović J. (2004): Populational – Genetic Analysis of Hyperextensibility of Thumb Joint in Zenica-Doboj Canton Population (Bosnia and Herzegovina). 4. Škerljevi dnevi «Man Between Autonomy and the Environment». Book of abstract Ljubljana, Slovenia 23-25. 09. 2004. 30. Adisa Ahmić, Rifat Hadžiselimović, Naris Pojskić, Jasminka Hadžihalilović, Izet Eminović, Hajrija Hamidović.: Relacije izmeĊu genetiĉke heterogenosti i lokalnih ljudskih populacija sa podruĉja sjaveroistoĉne Bosne. Izvodi saopštenja.Zbornik saţetaka XLIII Kongres Antropološkog društva Jugoslavije sa meĊunarodnim uĉešćem. Ĉaĉak, Jugoslavija i Crna Gora 26-30. maj 2004 31. Fatima Jusupović, Mojca Juričić, Aida Rudić and Jasminka Hadžihalilović.: BMI of the Children Attending Elementary Schools in Tuzla Canton. Abstracts. 4. Škerljevi dnevi «Man Between Autonomy and the Environment». Ljubljana, Slovenia, 23-25. 09. 2004. 32. Adisa Ahmić, Rifat Hadžiselimović, Naris Pojskić, Jasminka Hadžihalilović: „Analiza genetiĉke heterogenosti lokalnih ljudskih populacija Sjeveroistoĉne Bosne posmatranih u dva vremenska perioda s obzirom na neka biohemijsko –fiziološka svojstva”. XLIV Kongres Antropološkog Društva Jugoslavije sa meĊunarodnim uĉešćem. Zbornik rezimea. Brus (Srbija i Crna Gora), 1-4 Jun 2005. godine. 33. Tupkušić Rasima, Goletić Šefket, Avdul Adrović, Škrijelj Rifat, Hadžihalilović Jasminka: Zajednice makroinvertebrata bentosa kao pokazatelj stanja ekosistema rijeke Toplice u Zavidovićima. Abstracts. I Simpozijum ekologa Republike Crne Gore. Tivat, Crna Gora, 14-18. oktobar 2004. 34. Amela Begić i Jasminka H Halilović: Secular shange of birth weight and birth length of infants in Tuzla Canton from 1976 to 2007.Folia Medica Facultatis Medicinae Universitatis Saraeviensis (2009). 35. Jasminka H Halilović, Amela Begić i Azijada Beganlić: Secular shange of birth weight and birth length of infants in Tuzla Canton municipalities from 1976 to 2007. Folia Medica Facultatis Medicinae Universitatis Saraeviensis (2009). 36. Bačinović M., Hadžiselimović R., Hadžihalilović J., Bačinović S., Brahimaj F. (2010): PROPAGATION MOBILITY RESARCH OF TUZLA CANTON POPULATION (BiH). XLIX CONGRESS OF ANTROPOLOGICAL SOCIETY OF SERBIA with international participiation. Vrdnik, 31. maj – 04. jun 2010. Abstracts: 87. 37. Selimović M., Salkić R., H. Halilović S., Bećirović E., Brahimaj F., Hadžihalilović J. (2010): Trand uzrasnih promjena hiperekstenzibilnosti distalnog zgloba palca u stanovništvu Sapne (Bosna i Hercegovina). XLIX Kongresu Antropološkog društva Srbije sa međunarodnim učešćem. Vrdnik, 31. maj – 04. jun 2010. Abstracts: 88.

Projekti

 • Projekat pod naslovom: «Kompleksna analiza relacija izmeĎu indeksa tjelesne mase (ITM), zapremine potkoţnog masnog tkiva i duţine premenarhalnog razvoja Bošnjakinja sa područja TK-a» (finansiran od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK-a).
 •  Projekat „Ocjena stanja uhranjenosti djece osnovnoškolskog uzrasta sa područja Gračanice“ (finansiran od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK-a).

Ostalo

MENTORSTVA DIPLOMSKI RADOVI: 1. 40 diplomskih radova iz oblasti antropogenetike, populacione genetike i biologije ćelije. MAGISTARSKI RADOVI: 1. magistarski rad pod naslovom „Propagacijska mobilnost stanovništva Tuzlanske regije” kandidat Baĉinović Mustafa, profesor biologije i hemije uspješno je odbranio na PMF-Univerzitet u Sarajevu 18.10. 2007 dokaz u prilogu); 2. magistarski rada pod naslovom «Kompleksna analiza relacija između indeksa tjelesne mase (ITM), zapremine potkožnog masnog tkiva i dužine premenarhalnog razvoja djevojĉica sa podruĉja TK-a», kandidatkinje Tupkušić Rasime, profesorice biologije, koji je prijavljen na PMF-u u Tuzli, te uspješno odbranjen jula 2008. (dokaz u prilogu); 3. magistarski rad pod naslovom: „Relacije između propagacijske mobilnosti i nekih antropometrijskih svojstava stanovništva Tuzle“ kandidatkinje Baĉinović Selme,profesorice biologije i hemije, koji je prijavljen na PMFu Sarajevu i uspješno odbranjen 6.11.2009. 4. magistarski rad pod naslovom “Sekularne promjene porođajne težine i dužine tijela novorođenčadi sa podruĉja Tuzle (Tuzlanskog kantona) u periodu od 1976 do 2007 godine” kandidatkinje Begović Amele, profesorice biologije, koji je prijavljen i uspješno odbranjen na PMF-u Sarajevu 10.11.2010 5. Mentor kandidatkinji Šahbegović Samri, prof. biologije za izradu mag. rada na temu:“ Prehrambene navike i ocjena stanja uhranjenosti adolescenata sa područja Tuzle“ Rad je uspješno odbranjen u julu 2012. godine na Univerzitetu u Tuzli 6. Mentor je kandidatu Pirić Senadu, prof. biologije i hemije za izradu mag. rada na temu:„Stanje uhranjenosti djece osnovnoškolskog uzrasta na podruĉju općine Gračanica“. Rad je uspješno odbranjen u oktobru 2012. godine na Univerzitetu u Tuzla. 7. Mentor za magistarski rad pod naslovom:“ Maritalna distanca i osnovni pokazatelji rasta i razvoja adolecenata na podruĉju Tuzle“ kandidatkinja: Bijedić Jasminka, prof.biologije (odbranila u maju 2013. na PMF-u, Univerzitet Tuzla). 8. Mentor za magistarski rad pod naslovom:“Relacije između dužine premenarhalnog doba i faktora koji ga određuju u urbanim i ruralnim krajevima Tuzle.“ kandidatkinja: Mersida Suljagić, prof.biologije (odbranjena u maju 2013. na PMF-u, Univerzitet Tuzla). DOKTORSKA DISERTACIJA: 1. Doktorska disertacija pod naslovom: „Osnovne antropometrijske karakteristikenovoroĊenĉadi sa podruĉja Tuzlanskog kantona u periodu od 1976.do 2007. godine„ Kandidatkinja Begić Amela, prof. biologije (odbranjena 23.12 2013. Godine na PMF-u, Univerzitet Sarajevo). Trenutno je mentor za izradu 2 završna magistarska rada na PMF odsjek Biologija i 10 diplomskih radova na Farmaceutskom fak. Univerz. u Tuzli. ČLANSTVO U KOMISIJAMA ZA OCJENU I/ILI ODBRANU MAGISTARSKIH RADOVA I DISERTACIJA Član Komisije za ocjenu i odbranu magistarskog rada u svojstvu ĉlana i to: 1. Ahmić Adisa „Genetička distanca među lokalnim ljudskim populacijama Sjeveroistočne Bosne” magistarski rad; ĉlan komisije (rad odbranjen na PMF-u Sarajevu); 2. Sinanović Ivana (mag. rad odbranjen u Sarajevu na PMF-u). 3. Fazlović Alma (ĉlan, mag rad odbranjen u Tuzli na PMF) 4. Kamenjaković Nihad (član , mag rad odbranjen u Tuzli na PMF) Član Komisije za ocjenu i odbranu magistarskog rada u svojstvu mentora i to: 1. Baĉinović Mustafa 2. Baĉinović Selma 3. Tupkušić Rasima 4. Begić Amela 5. Memić Senad 6. Šahbegović Samra 7. Begić Amela (imenovana je za mentora) 8. Bijedić Jasminka (imenovana je za mentora)magistarski rad je u proceduri u Tuzli 9. Suljagić Mersida (imenovana je za mentora) magistarski rad je u proceduri u Tuzli. Član Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije u svojstvu mentora i Doktorska disertacija pod naslovom: „Osnovne antropometrijske karakteristike novoroĊenĉadi sa podruĉja Tuzlanskog kantona u periodu od 1976.do 2007. godine„ Kandidatkinja Begić Amela, prof. biologije (odbranjena 23.12 2013. Godine na PMF-u, Univerzitet Sarajevo