Drago Tešanović
 • Prof. dr Drago Tešanović, redovni profesor

 • Rođen 16.03.1956. Baljvine, Mrkonjić Grad, BiH

 • Završen fakultet : Filološki fakultet u Beogradu Mjesto i godina završetka: Beograd 1979.

 • Magistratura : Filološki fakultet u Beogradu Mjesto i godina završetka: Beograd, 1984.

  Naziv magistarskog rada: Morfonološke osobine Lalićevog jezika

  Uža nauĉna/umjetniĉka oblast: nauka o jeziku

 • Doktorat : Filozofski fakultet u Novom Sadu Mjesto i godina završetka: Novi Sad, 1997.

  Naziv disertacije: Sufiksi za obilјežavanje lica u jeziku Branka Ćopića

  Uža nauĉna/umjetniĉka oblast: nauka o jeziku

 • drago_tesanovic@yahoo.com

Biografija

Biografski podaci : Osnovne studije: Naziv institucije: Filološki fakultet u Beogradu Mjesto i godina završetka: Beograd 1979.

Postdiplomske studije: Naziv institucije: Filološki fakultet u Beogradu Mjesto i godina završetka: Beograd, 1984. Naziv magistarskog rada: Morfonološke osobine Lalićevog jezika Uža nauĉna/umjetniĉka oblast: nauka o jeziku

Doktorat: Naziv institucije: Filozofski fakultet u Novom Sadu Mjesto i godina završetka: Novi Sad, 1997. Naziv disertacije: Sufiksi za obilјežavanje lica u jeziku Branka Ćopića Uža nauĉna/umjetniĉka oblast: nauka o jeziku

Prethodni izbori u nastavna i nauĉna zvanja (institucija, zvanje i period): 1998 docent za predmet Savremeni srpski jezik II na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci; 2003. vanredni profesor za predmet Savremeni srpski jezik II na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci.

Bibliografija

Monografije

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

1. Obrazovna djelatnost prije poslјednjeg izbora/reizbora (3) udžbenik za preduniverzitetski nivo obrazovanja 1. Srpski jezik i kultura izražavanja za ĉetvrti razred osnovne škole, Srpsko Sarajevo 2002. Koautorstvo 2. Obrazovna djelatnost poslije poslјednjeg izbora/reizbora (3) udžbenik za preduniverzitetski nivo obrazovanja 1. Srpski jezik i kultura izražavanja za peti razred osnovne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istoĉno Sarajevo, 2011. Koautorstvo

Naučni radovi

1. Tvorbene kategorije i potkategorije u jeziku Branka Ćopića, Filozofski fakultet, Banja Luka 1. Dileme i sukobi oko jezika Srba, Nastava VII/13-14, Banja Luka 1990, 113-118. 2. Instrumentalni nastavci – em/om u djelima M. Lalilića, Zbornik pedagoške akademije, Banja LUka, 1991, 121-133. 3. Vukova ostvarenja u srpskom jeziku i pravopisu, Zbornik II, Pedagoška akademija, Banja Luka, 1994, 217-223. 4. Geneza tvorbe rijeĉi u srpskom jeziku, radovi I/1, Filozofski fakultet Banja Luka, 1998, 41- 47. 5. Tvorba i znaĉenje deminutivnih i humoristiĉnih imenica sa sufiksom –ica u jeziku Branka Ćopića, Radovi II/2, Filozofski fakultet Banja Luka, 2000, 15-23. 6. Srpski jezik za vrijeme Kalajevog režima u BiH i danas, Zbornik društveno-humanistiĉkih nauka II, Matica srpska Republike Srpske, Banja Luka, 2002, 225-232 7. Tvorba imenica sufiksima –ak i –jak u jeziku Branka Ćopića, Naša škola 1-2, Banja Luka, 1999, 73-81. 15. 1. Elementi humora u pripovjedaĉkoj prozi Branka Ćopića, Swiat humoru, Univerzitet opolski, Institut filologii Polskiej, Opole 2000, 485-495. 2. O naĉinu tvorbe i frekvenciji imenica subjektivne ocjene u srpskom narodnom stvaralaštvu, Яzыk i poыtika folьkloraa, Petrozavodsk, 2001, 24-35. 18. Nauĉna kritika i polemika u nauĉnom ĉasopisu 1. Prvi udžbenik iz fonologije srpskohrvatskog jezika dr Radoja Siomića i dr Branislava Osmojića, Univerzitetska rijeĉ Nikšić, jun 1981. 18. Nauĉna kritika u nacionalnom ĉasopisu 2. Pojmovnik rime sa primerima iz srpske poezije Milosava Ĉarkića, Radovi III/4, Filozofski fakultet Banja Luka, 2001, 239-244 3. UvoĊenje u tehniku pisanja (pisani sastavi), Srpska vbila br. 9, Bijelјina 1998, 172-173. Ostala kritika 1. Povratak izvorištima: Mitar Pešikan, Jovan Jerković, Mato Pižurica, Pravopis srpskog jezika, Glas srpski, Banja Luka, 25. i 26. Juna 1994. 2. Povodom povelјe o bosanskom jeziku, Glas srpski, Banja Luka, 18-19. maj 2002, 11. 3. Duh kalaja nadvio se nad tamnim vilajetom, Glas srpski, Banja Luka, 10-11. 08. 2002, 12. 2. Radovi poslije poslјednjeg izbora/reizbora (Navesti sve radove, dati njihov kratak prikaz i broj bodova svrstanih po kategorijama iz ĉlana 33. ili ĉlana 34.) Radovi prema ĉl. 33 Pravilnika A) Radovi 15. Nauĉni radovi na skupu meĊunardnog znaĉaja, št. u cjelini 1. Sliĉnosti i razlike nominacije srpskog i njemaĉkog jezika na podruĉjima gdje se govore, jeziĉka/e politika/e u Bosni i Hercegovini u njemaĉkom govornom podruĉju / Sprache(en)politik in Bosnien und Hercegowina und im Deutschespracigen Raum, Gete Institut, Sarajevo 2011, 55-59. 16. Nauĉni radovi na skupu nacionalnog znaĉaja, št. u cjelini 1. Ćiriliĉno pismo u oĉima svjetskih moćnika, Benjamina Kalaja i visokih predstavnika u Republici Srpskoj, Srbi gube svoje pismo, Novi Sad, 2005, 89-97 2. Upotreba rodno senzitivnog jezika, On je rekla, Podgorica, 2006, 88-90. 3. Tvorba i znaĉenje imenica subjektivne ocjene u jeziku Skendera Kulenovića, Jezik, um i samobitnost, Banja Luka 2011, 73-85. 4. Raslojavanje srpskog jezika u dvadesetom vijeku, Jezik, um i samobitnost, Banja Luka 2011, 39-47. 19. Prevod nauĉne monografske knjige 1. Politiĉka sociologija (za studente visokih škola) / prevod s ruskog/, Banja Luka 2010, 260 str. Prevod s ruskog jezika, sa Pejom Đurašinovićem.

Naučni skupovi, konferencije

Projekti

Ostalo

1. Struĉna djelatnost prije poslјednjeg izbora/reizbora (Navesti sve aktivnosti svrstanih po kategorijama iz ĉlana 36.) 2. Struĉna djelatnost poslije poslјednjeg izbora/reizbora 4. Urednik knjige u zemlјi 1. Politiĉka socilogija (za studente visokih škola), Banja Luka, 2010, sa Pejom Đurašinovićem