Branimir Marjanović
  • Prof. dr Branko Vučković

  • Rođen 18. februar 1955. godine, Bar – Crna Gora

  • Završen fakultet : PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA CRNE GORE, Titograd, 1977. godine;

  • Magistratura : PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA BEOGRAD, Beograd 1997. godine-magistar pravnih nauka;

  • Doktorat : PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA KRAGUJEVAC, Kragujevac, 2000. godine -doktor pravnih nauka.

  • Telefon: 069 030 609 067 206 609

    E-mail: bvvuckovic@t-com.me branko.vuckovic@sudstvo.me

Biografija

Radno iskustvo

(koliko godina i na kojim poslovima): 1977. godine Radna organizacija za urbanizam, izgradnju i održavanje Kotor; 1981. godine- 1989. godine sudija Opštinskog suda u Kotoru; 1989. godine i dalje, Predsjednik Osnovnog suda u Kotoru (biran u više mandata) Drugo profesionalno iskustvo: – 2004. godine – docent za užu naučnu oblast Društvene i pravne nauke – Fakultet za uslužni biznis, Novi Sad; – 2009. godine – vanredni profesor za užu naučnu oblast Krivično pravo i procesno zakonodavstvo – Fakultet za mediteranske poslovne studije, Tivat; – 2013. godine – redovni profesor na predmetima Krivično pravo i Krivično procesno pravo, Evropski Univerzitet „Brčko Distrikt“, Bosna i Hercegovina; – 1993-2002.godine predsjednik Izvršnog 2 odbora Udruženja sudija Crne Gore; – Član Upravnog odbora Centra za obuku sudija Crne Gore; – Član Skupštine Instituta za javnu upravu, pravosuđe i lokalnu samoupravu; – 2006. godine- osnivač i predsjednik Udruženja za krivično pravo i kriminalnu politiku Crne Gore; – 1991.godine dobitnik nagrade oslobođenja grada Kotora „21 Novembar“, za izuzetne radne rezultate i doprinos organizaciji rada pravosudnih organa. – 2016. godine dobitnik Zlatne plakete za ostvaren doprinos razvoju nauke Medjunarodnog krivičnog prava od Evropskog Univerziteta „Brčko Distrikt“ i Evropskog Univerziteta „Kallos“ Tuzla. -2016. godine dobitnik Plakete za doprinos uspješnom radu Udruženja za medjunarodno krivično pravo Republike Srbije-Beograd, od ovog Udruženja. – učesnik VIII Ruskog kongresa Krivičnog prava, održanog 30/31 maja 2013. godine na Univerzitetu „Lomonosov“ i tom prilikom podnio referat na temu „Karakteristike Krivičnog zakonika Crne Gore“; – učesnik na IX Ruskom kongresu krivičnog prava koji je održan 29/30 maja 2014. godine na Univerzitetu „Lomonosov“ u Moskvi sa referatom na temu „Uticaj ekonomskog kriminaliteta na zemlje u razvoju“. Objavljeni stručni radovi: Knjige (15) : 1. “Krivično djelo ugrožavanja javnog saobraćaja iz člana 172 KZCG”, 1997. g., “OBOD” Cetinje; 2. “Krivična djela protiv dostojanstva ličnosti i morala”, 2000. g., “OBOD” Cetinje; 3. Komentar Krivičnog zakonika Crne Gore, (koautor), “OBOD” Cetinje, 2004. godine, ID 6960656; 4.KomentarZakonika o krivičnom postupku Crne Gore, (koautor), „OBOD“ 3 Cetinje, 2005. godine, ISBN 86 -7420 – 015 – X . 5. Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog Zakonika Crne Gore, (koautor), „OBOD“ Cetinje, 2006. godine, ISBN 86-7420-027-3. 6. Komentar Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore, drugo izmjenjeno i dopunjeno izdanje, (koautor), „OBOD“ Cetinje, 2006. godine, ISBN 86–7420–030-3. 7. Komentar Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, „Obod“ a.d., Cetinje, 2007.g. (koautor), ID 11258128. 8.Komentar Krivičnog zakonika Crne Gore, drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Obod, Cetinje, 2007.g., (koautor), ISBN 978–86–7420– 039–1. 9.Komentar Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, Obod, Cetinje, 2008.g., (koautor), ISBN 978– 86– 420-050-6. 10.Krivično pravo Crne Gore, „Obod“ a. d. Cetinje, 2009.g., (koautor), ISBN 978-86- 7420-055-1. 11.Komentar Krivičnog zakonika Crne Gore, treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje (koautor), Fakultet za mediteranske poslovne studije, Tivat, 2010, ISBN 978-9940- 26-002-6, COBISS. CG-ID 16178192. 12. Komentar Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore, treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje, (koautor), Fakultet za mediteranske poslovne studije, Tivat, 2010, ISBN 978-9940-26-001-9, COBISS. CG-ID 16164624. 13. Međunarodno krivično pravo, (koautor), Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat, 4 2011, ISBN 978-9940-26-004-0, COBISS. CG-ID 18131216. 14.Krivično pravo Crne Gore, drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje (koautor), Fakultet za mediteranske poslovne studije, Tivat, 2011, ISBN 978-9940-26-004-7, COBISS. CG-ID 18410512. 15. Komentar Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore – četvrto izmijenjeno i dopunjeno izdanje (koautor), Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat 2015, ISBN 978-9940-26-009-5, COBISS.CG-ID 28902928. Radovi objavljeni u domaćim časopisima (16): 1. Osnovni uzroci ugrožavanja javnog saobraćaja na području Kotora, Budve, Tivta i Herceg Novog za period 1985-1995, “Pravni zbornik”, izdavač Udruženje pravnika Crne Gore, br. 1-2/1999-2000, ISSN 0350 – 6630; 2. Objektivni uslovi inkriminacije kod krivičnog djela ugrožavanja javnog saobraćaja iz člana 172 stav 1 KZ RCG, izdavač , “JUS FORUM” br. 1-2/2000, časopis Udruženja za pravnu informatiku Crne Gore; 3. Obilježja krivičnog djela bludne radnje i praksa sudova, “PRO info”, časopis za primjenu propisa, Beograd, br. 2/2002, ISSN 1450-9679; 4. Oblici krivičnog djela protivprirodnog bluda, “PRO info”, časopis za primjenu propisa, Beograd, br. 2/2003, ISSN 1450-9679; 5. Krivično zakonodavstvo SRJ i Državna zajednica Srbija i Crna Gora, referat, Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Srbije i Crne Gore, Zlatibor, 2003. godine; 5 6. Različita rješenja u Krivičnim zakonicima Srbije i Crne Gore, Udruženje za krivično pravo Srbije, Kopaonik, ISBN 86–83027–15–5, godina 2006; 7. Krivična djela protiv polne slobode u Krivičnom Zakoniku Crne Gore, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2006. g.,ISBN 8 –83287–14–9. 8. Mjere tajnog nadzora u Zakoniku o krivičnom postupku Republike Crne Gore, Pravni zbornik, Podgorica, br. 1-2/2006-2007, izdavač Udruženje pravnika Crne Gore, ISSN 0350 – 6630. 9. Osvrt na Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, međunarodni naučni skup, Budva, 2007. g., pod nazivom Primjena krivičnog zakonodavstva Crne Gore-dileme i problemi, Zbornik radova, izdavač Udruženje za krivično pravo i kriminalnu politiku Crne Gore. 10. Sistem krivičnih sankcija, Crnogorska revija za krivično pravo i kriminalnu politiku, br. 1/2008, god I., Udruženje za krivično pravo i kriminalnu politiku Crne Gore, ISSN 1800 -7090. 11. Načela krivičnog procesnog prava, Crnogorska revija za krivično pravo i kriminalnu politiku br. 2/2008, god I., Udruženje za krivično pravo i kriminalnu politiku Crne Gore, ISSN 1800- 7090. 12. Sistem krivičnih sankcija, Perjanik, Policijska akademija Danilovgrad, godina 6. br. 17/18, 2008. g., ISSN 1451-3412. 13. Važenje krivičnog zakonodavstva Crne Gore, Crnogorska revija za krivično pravo i kriminalnu politiku, godina II, br. 1/2009, Udruženje za krivično pravo i kriminalnu 6 politiku Crne Gore, ISSN 1800-7090. 14. Ponavljanje krivičnog postupka, Sudijski dani, Dan Crnogorskog sudstva, 29-30. oktobra 2012. godine, ISBN 978-86-85781-11- 7, COBISS.CG-ID 19428880. 15. Opasnost od nuklearnog terorizma, (koautor) Pravni zbornik, Podgorica, br. 1/2014, izdavač Udruženje pravnika Crne Gore, ISBN 0350 – 6630, COBBIS.CG-ID 015934978. 16. Evropski nalog za hapšenje (koautor), Pravni zbornik, Podgorica, broj 3-4/2015, izdavač Udruženje pravnika Crne Gore, ISBN 0350-6630, COBBIS.CG-ID 015934978. Radovi objavljeni u međunarodnim recenziranim časopisima i zbornicima (54): 1. Krivična djela protiv polne slobode u Krivičnom Zakoniku Republike Crne Gore, Makedonska revija za kazneno pravo i kriminologiju, Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Makedonije, ISSN 1409–5327 god. 13, br. 2/2006. 2. Mjere tajnog nadzora i zaštita ličnosti u Zakoniku o krivičnom postupku Republike Crne Gore, Pravni život, Udruženje pravnika Srbije, ISSN 0350–0500, br. 9/2006. 3. Mjere tajnog nadzora u Zakoniku o krivičnom postupku Crne Gore, Makedonska revija za krivično pravo i kriminologiju,br.2/2007, god. 14., Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Makedonije, ISSN 1409-5327. 4. Proceduralna pitanja okrivljenih prema Zakoniku o krivičnom postupku Crne Gore, Pravni život, br. 9/2007, Udruženje pravnika 7 Srbije, ISSN 0350–0500. 5. Komparativna pravna studija, minimum standarda u vezi sa proceduralnim pravima optuženih i njihove odbrane u krivičnim postupcima, Adenauer Stiftung, zbornik The rights, urednik Dr. Stefanie Ricarda Roos, Rumunija, 2007.g., ISBN 978-973-0-04981-7. 6. Krivičnopravna zaštita životne sredine, Pravni život, br. 9/2008, Udruženje pravnika Srbije, ISSN 0350–0500. 7. Reforma krivičnoprocesnog zakonodavstva Crne Gore, Makedonska revija za krivično pravo i kriminologiju, br.2-3/2008, god. 15., Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Makedonije, ISSN 1409-5327. 8. Reforma krivičnoprocesnog zakonodavstva Crne Gore, „Kazak univerzitet“, Republika Kazahstan, redaktor Prof. E.I. Kairžanov, godina 2008., ISBN 978-601-247-015-4 (na ruskom jeziku). 9. Ljudske slobode i mjere tajnog nadzora, „Intermex“ Beograd, 2008.g., izdavač Udruženje za međunarodno krivično pravo, ISBN 978-86-83437-73-3. 10. Oduzimanje imovinske koristi u krivičnom pravu, „Intermex“ Beograd, 2009.g., Udruženje za međunarodno krivično pravo, ISBN 978-86-83437-73-3. 11. Krivične sankcije u Krivičnom zakoniku Crne Gore, Pravna riječ, br. 19/2009, god. VI, Banja Luka, Udruženje pravnika Republike Srpske. 12. Istraga prema Zakoniku o krivičnom postupku Crne Gore, Makedonska revija za krivično pravo i kriminologiju, Ohrid, 2009. godine. 8 13. Istraga prema Predlogu Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore, Pravni život, 10/2009, Udruženje pravnika Srbije, Beograd, ISSN 0350-0500. 14. Inkriminacija krivičnih djela proitiv polne slobode u Krivičnom zakoniku Crne Gore, 2010.g. Pravni fakultet u Ljubljani, elektronsko izdanje. 15. Terorizam i ugrožavanje ljudskih sloboda, Intermex, 2010, Udruženje za međunarodno krivično pravo, Beograd, ISBN 978-86-83437- 73-3, COBISS. SR-ID 139841548. 16. Krivičnopravni aspekt zaštite životne sredine, (koautor), Pravna riječ, Udruženje pravnika Republike Srpske, Banja Luka, Godina VII, 23/2010, ISSN 1840-0272. 17. Uticaj ekonomske krize na trgovinu ljudskim organima, Udruženje za međunarodno krivično pravo, Intermex, Beograd, 2011.g., ISBN 978-86-83437-73-3 COBISS. SR-ID 139841548. 18. Odmjeravanje kazne u krivičnom pravu (koautor), Univerzitet Privredna akademija Novi Sad, Pravni fakultet, 2011., ISBN 978-86- 6013-020-0, COBISS. SR/ID 266198279. 19. Odgovornost pravnih lica za krivična djela, (koautor) Pravna riječ, Udruženje pravnika Republike Srpske, br. 29/2011, Godina VIII, ISSN 1840-0272. 20. Mjere tajnog nadzora kao dokaz pred sudom (koautor), Internacionalna asocijacija kriminalista, Banja Luka, 2011, Zbornik radova Kriminalističko forenzička istraživanja, ISBN 978-99955-691-1-2, COBISS. BH-ID 2232600. 21. Krivično djelo genocida u međunarodnom 9 krivičnom pravu, Udruženje za međunarodno krivično pravo, Intermex, Beograd, 2012.g., ISBN 978-86-83437-73-3, COBISS. SR-ID 139841548. 22. Terorizam kao negacija demokratije, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad i Centar za bezbedonosne studije, Beograd, 2012.g., ISBN 978-86-6019-032-3, COBISS. SR-ID. 191707404. 23. Osnovi koji isključuju postojanje krivičnog djela (koautor), Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Zbornik radova, 2012.g., ISBN 978-99938-57-24-2, COBISS. BH-ID 2920472. 24. Principi međunarodnog krivičnog prava, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta “Privredna akademija” Novi Sad, 2012, ISBN 978-86-6019-022-4, COBISS. SR- ID 270349063. 25. Ugrožavanje bezbjednosti vazdušnog saobraćaja, Pravna riječ, Udruženje pravnika Republike Srpske, Banja Luka, Godina IX, br. 33/2012, ISSN 1840-0272. 26. Reforma krivičnoprocesnog zakonodavstva Crne Gore, BICHIK, Akademija pravnih nauka Ukrajine, Nº 2 (57) 2009. (prevod na ruskom). 27.Pojam, karakteristike i oblici ispoljavanja fenomena pranja novca, (koautor) Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad, 2012., ISBN 978-86-6019-031-6.COBISS. SR- ID 193838860. 28. Zločin protiv čovječnosti u Krivičnom zakoniku Crne Gore, Udruženje za međunarodno krivično pravo, „Intermex“, Beograd, 2013, ISBN 978-86-83437-73-3, COBISS. SR-ID 139841548. 10 29. Zločin protiv čovječnosti u Krivičnom zakoniku Crne Gore, Pravni život, br. 9/2012, ISSN 0350–0500. (koautor) 30. Karakteristike prava koje primjenjuje Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju – Haški tribunal, Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Srbije, Beograd, 2013. (koautor). 31. Opasni otpad – ekološki problem budućnosti, Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa, „Evropski Univerzitet Brčko Distrikt“, Bosna i Hercegovina, br. 1/2013, ISBN 978-99955-765-0-9, COBISS. BH-ID 3566360. (koautor). 32. Karakteristike Krivičnog zakonika Crne Gore, Moskovski univerzitet Lomonosov, 30- 31.maj 2013.godine, UDK 342.2/7.018(082), BBK 67.408, ISBN 978-5-4396-0435-7, (rad objavljen na ruskom jeziku). 33. Karakteristike Krivičnog zakonika Crne Gore – dileme i problemi u praksi (koautor). Rad objavljen u časopisu „Pravna riječ“, – časopis Udruženja pravnika, Banja Luka, broj 37/2013, ISSN 1840-0272. 34. Poreski kriminalitet,“ Pravni život“, br. 10/2013, Udruženje pravnika Srbije, ISSN 0350–0500. 35. Krivičnopravna zaštita intelektualne svojine, (koautor) Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerziteta Privredna akademija, Novi Sad, 2013., ISBN 978-86-6019-037-8. COBISS. SR-ID 282042887. 36. Međunarodna krivična djela u Krivičnom zakoniku Crne Gore. Zbornik, izdavač Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Srbije, Beograd, 2014., ISBN 978-86-89879- 11 01-8. Međunarodno savjetovanje na temu: “Suđenje za ratne zločine pred nacionalnim sudovima”, Beograd, Avala (Pinosava) 09. i 10. maj 2014.g. 37. Pritvor u svjetlu Ustava i Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore (koautor). Zbornik radova Vladavina prava i pravna država u regionu, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pravni Fakultet, 2014. godine, ISBN 978-99938-57-31-0, COBISS.RS-ID 4363544. 38. Fenomenološka obilježja korupcije. Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa, „Evropski Univerzitet Brčko Distrikt“, Bosna i Hercegovina, br. 1/2014, ISBN 978- 99955-806-0-5, COBISS. RS-ID 4184600. (koautor). 39. Uticaj ekonomskog kriminaliteta na zemlje u razvoju. Rad prihvaćen za IX Ruski kongres krivičnog prava, 29-30 maj 2014. godine, na Univerzitetu Lomonosov, Moskva, Ruska federacija, UDK 343.2/.7(082), BBK 67.408я43, ISBN 978-5-4396-0703-7, (rad objavljen na ruskom jeziku). 40. Zloupotrebe u primjeni mjera tajnog nadzora. Zbornik, izdavači Udruženje za međunarodno krivično pravo i „Intermex“, Beograd, 2014., ISBN 978-86-6411-000-6, COBISS. SR-ID 207523084. XIII tematski međunarodni naučni skup “Zloupotreba moći”, Tara, od 18. do 22. juna 2014.g. 41. Zaštita životne sredine – krivičnopravni aspekt. Rad prihvaćen od strane Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu i biće objavljen u Zborniku Broj 2/2014. 42. Krivična djela protiv polne slobode u Krivičnom zakoniku Crne Gore, Naučno- praktična revija, “Ugolovnoe pravo”, broj 12 5/2014. Rad objavljen povodom naučnog skupa u Vrhovnom sudu Ruske Federacije. Rad objavljen na ruskom jeziku. (kooautor) 43. Ekološki terorizam – normativno-pravni okvir, „Pravna riječ“, Udruženje pravnika Republike Srpske, broj 40/2014, ISSN 1840- 0272. (kooautor) 44. Pravo na zdravu životnu sredinu- krivičnopravni aspekt. Udruženje pravnika Srbije, „Pravni život“, broj 9/2014, YU ISSN 0350-0500 (koautor). 45. UGROŽAVANJE ŽIVOTNE SREDINE UPOTREBOM BIOLOŠKOG ORUŽJA, Zbornik radova sa Trećeg Medjunarodnog naučnog skupa, Evropski univerzitet Brčko Distrikt, Bosna i Hercegovina, broj I/2015, ISBN 978- 99955-99-00-3, COBISS. RS-ID 4922648 (koautor). 46. Komandna odgovornost u medjunarodnom krivičnom pravu, Zbornik radova Udruženja za krivično pravo i kriminologiju Srbije, sa tematskog skupa – Pravda, pravičnost i zakonitost u krivičnom pravu u svetlu standarda Evropske unije, Beograd, 2015.g., ISBN 978-86-89879-02-5, COBISS.SR-ID 214962700, str. 114 (koautor). 47. Evropski nalog za hapšenje, Zbornik radova Udruženje za medjunarodno krivično pravo Republike Srbije, Četrnaesta tematska medjunarodna naučna konferencija „MEDJUNARODNA, SUDSKA, TUŽILAČKA I POLICIJSKA SARADNJA U BORBI PROTIV KRIMINALA“, Tara, 24-28. jun 2015.g., „Intermex“, Beograd, ISBN 978-86-6411-000- 6, COBISS.SR-ID 207523084, str. 205 (koautor) 48. Evropski nalog za hapšenje, Evropska revija, Evropski Univerzitet Brčko Distrikt 13 Bosna i Hercegovina, Godina I, vol 1, broj 1/2015, ISSN 2303-8020, str. 23 (koautor). 49. BIOLOŠKO ORUŽJE – UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU, Pravni fakultet za privredu i pravosudje, Univerzitet Privredna akademija Novi Sad, Zbornik radova XII tradicionalnog nau nog skupa „Pravni ki dani prof. dr Slavko Carić“, ISBN 978-86-6019-058- 3 COBISS.SR-ID 299340807, 2015. G. (koautor). 50. CYBER TERORIZAM, Pravna riječ, časopis za pravnu teoriju i praksu, Banja Luka, broj 44/2015, Godina XII, ISSN 1840-0272, str. 345. (koautor) 51. ILEGALNE MIGRACIJE- KRIJUM ARENJE LJUDI, Zbornik radova sa IV Medjunarodnog skupa „MIGRACIJE U XXI VIJEKU – uzroci i posljedice“, Evropski univerzitet Br ko Distrikt i Evropski univerzitet „Kallos“ – Tuzla, 2016. g., ISSN 978-99955-99-09-6, COBISS.RS-ID 5758232, str. 58. (koautor) 52. POLOŽAJ SUDSTVA U CRNOJ GORI – normativno pravni okvir, Zbornik Udruženja za medjunarodno krivi no pravo, Intermex, Beograd, Drvengrad, jun 2016.g., ISBN 978- 86-6411-000-6, COBISS.SR-ID. 207523084, str. 83. (koautor) 53. UTICAJ MIGRACIJA NA TRGOVINU LJUDIMA, Zbornik Pravnog fakulteta za privredu i pravosudje Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, Novi Sad, septembar 2016.g., ISBN 978-86-6019-066-8, COBISS.SR-ID 307889927, str. 51. (koautor) 54. KRIVI NO DJELO OTMICA, Pravna riječ, asopis za pravnu teoriju i praksu, Banja Luka, broj 48/2016, Godina XIII, ISSN 1840-0272, str. 255. (koautor) 14 Domaći kongresi, simpozijumi i seminari (7): 1. Odgovornost pravnih lica za krivična djela, referat na Sudijskim danima, monografija Vrhovnog suda Crne Gore i Udruženja sudija Crne Gore, 2008.g., ISBN 978- 9940- 9195-0- 4. 2. Opšti osvrt na Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, Perjanik, Policijska akademija Danilovgrad, godina 6, broj 16, ISSN 1451-3421. 3. Sistem krivičnih sankcija u krivičnom zakoniku Crne Gore, (koautor-jedan od dva autora), Monografija Vrhovnog suda Crne Gore i Udruženja sudija Crne Gore, 2009., ISBN 978-86-85781-08-7, COBISS-CG-ID 15983632. 4. Pritvor u Zakoniku o krivičnom postupku Crne Gore, (koautor-jedan od dva autora), Sudijski dani, Budva, 2011, Vrhovni sud Crne Gore i Udruženje sudija Crne Gore, ISBN 978-86-85781-11-7, COBISS. CG-ID 194-28880. 5. Pritvor u Zakoniku o krivičnom postupku Crne Gore, (koautor), Pravni zbornik, časopis za pravnu teoriju i praksu, br. 1- 2/2012, Udruženje pravnika Crne Gore, Podgorica, 2012., ISBN 0350-6630, COBBIS. CG-ID 015934978. 6. Ponavljanje krivičnog postupka, Monografija Vrhovnog suda Crne Gore i Udruženja sudija Crne Gore, 2012., ISBN 978-86-85781-11-7, COBISS. CG-ID 19428880, izašao iz štampe u 2014.godini. 7. Ekološki terorizam normativnopravni okvir, Časopis Udruženja sudskih vještaka 15 Crne Gore, „Expertus Forensis“, broj 22/2014, ISSN 1451-4672 (koautor). Objavljeni prikazi, izvještaji i ekspertize (4): 1. PRIVREDNI KRIMINALITET, autora prof. dr Mića Boškovića, prof. emeritusa, (koautor), “Perjanik”, časopis za teoriju i praksu iz oblasti policije, bezbjednosti, kriminalistike i prava, Policijska akademija, Danilograd, ISSN 145- 3412, godina 8, broj 22/23/2010. 2. EKOLOŠKI KRIMINALITET, autora prof. dr Mića Boškovića, prof. emeritusa, i mr Dejana Boškovića, (koautor), “Perjanik”, časopis za teoriju i praksu iz oblasti policije, bezbjednosti, kriminalistike i prava, Policijska akademija, Danilograd, ISSN 145-3412, godina 8, broj 24/2010. 3. KRIVIČNO PRAVO CRNE GORE U SUDSKOJ PRAKSI, autora i izdavača prof. dr Bore Čejovića, Kotor, 2014. ISBN 978-9940-9585-0- 3, COBISS CG-ID 25149200 (recenzent). Prikaz je objavljen u časopisu Udruženja sudskih vještaka Crne Gore, „Expertus Forensis“, broj 22/2014, ISSN 1451-4672. 4. KRIVIČNO PRAVO CRNE GORE U SUDSKOJ PRAKSI, autora i izdavača prof. dr Bore Čejovića, Kotor, 2014. ISBN 978-9940-9585-0- 3, COBISS CG-ID 25149200 (recenzent). Prikaz je objavljen u dnevnom listu „DAN“, 23.08.2014. godine. Recenzije (7) – Sistem nacionalne bezbjednosti Crne Gore, autora dr Ivana Mašulovića, izdavač Fakultet za poslovni menadžment Bar, 2008. godine, ISBN 978-86-85755-25-5. – Krivično pravo, autora prof. dr Bore Čejovića i prof. dr Mirka Kulića, izdavač JP Službeni glasnik Beograd, 2011.godine, ISBN 978-86- 16 519-1034-3. – Recenzent Zbornika radova X Tradicionalnog međunarodnog naučnog skupa „Pravnički dani prof. dr Slavko Carić”, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija, Novi Sad, ISBN 978-86-6019-022- 4, 2013.g. – Krivično pravo autora prof. dr Bore Čejovića i prof. dr Mirka Kulića, izdavač Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, 2014. ISBN 978- 86-6019-040-8 i COBISS SR-ID 284833287. – Krivično pravo Crne Gore u sudskoj praksi, autora prof. dr Bore Čejovića, izdavač prof. dr Bora Čejović, Kotor 2014.g., ISBN 978-9940- 9585-0-3, COBISS.CG-ID 25149200. – Recenzent radova “Krivična djela terorizma u pravu Bosne i Hercegovine i evropski standardi” i “Nadležnost Međunarodnog krivičnog suda za zločin genocida kao faktor generalne prevencije”, objavljenih u časopisu “Dijalog”, broj 1-2, 2013.godine, časopisu za filozofiju i društvenu teoriju Centra za filozofska istraživanja, Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Član redakcije: – Glavni i odgovorni urednik Crnogorske revije za krivično pravo i kriminalnu politiku Crne Gore, ISSN 1800 -7090. – Međunarodno naučnog časopisa “Nauka i znanje” Kazahstana, Kazah Univerzitet u Kazahstanu. – Zbornika radova IX tradicionalnog međunarodnog naučnog skupa “Pravnički dani Prof. dr Slavko Carić”, Pravni fakultet Univerziteta Privredna akademija, Novi Sad, ISBN 978-86-6019-022-4. – Član naučnog odbora Zbornika radova međunarodnog naučnog skupa „Pravo i 17 izazovi XXI vijeka“, Evropski Univerzitet Brčko Distrikt, Bosna i Hercegovina, 2013.g. – Član redakcijskog odbora Zbornika radova II Međunarodnog naučnog skupa „Pravo i izazovi XXI vijeka – Korupcija“, Evropski Univerzitet Brčko Distrikt – Brčko 2014.g., ISBN 978-99955-806-0-5, COBISS.RS-ID 4184600. – Član naučnog odbora III Međunarodnog naučnog skupa „KATASTROFE-prevencija i saniranje posljedica“, koji je odžan 27. i 28. marta 2015. godine na Evropskom Univerzitetu Brčko Distrikt – Brčko, Bosna i Hercegovina. – Član Programskog odbora X tradicionalnog Medjunarodnog skupa „PRAVNIČKI DANI PROF. DR SLAVKO CARIĆ“, koji je održan od 24. do 26. septembra 2015. godine na Pravnom fakultetu za privredu i pravosudje u Novom Sadu, pod nazivom „PRILAGODJAVANJE PRAVNE REGULATIVE AKTUELNIM TRENDOVIMA U REGIONU“. – Član naučnog odbora IV Međunarodnog naučnog skupa “Migracije u XXI vijeku – uzroci i posljedice”, koji je održan 25. marta 2016.godine na Evropskom Univerzitetu Brčko Distrikt – Brčko, Bosna i Hercegovina. – Član naučnog odbora V Međunarodnog naučnog skupa “Rad i stvaralaštvo u XXI vijeku”, koji će se održati 07. aprila 2017.godine na Evropskom Univerzitetu Brčko Distrikt – Brčko, u organizaciji Evropskog Univerziteta Brčko-Distrikt i Evropskog Univerziteta “Kallos”-Tuzla, Bosna i Hercegovina.