Branimir Marjanović
 • Prof. dr Branimir Mikić

   

   

 • Rođen 29.03.1948. Kičevo, Makedonija

   

   

 • Završen fakultet : Apsolvirao je na Fakultetu za fiziĉku kulturu u Beogradu, a diplomirao na Fakultetu za fiziĉku kulturu u Sarajevu 1973. godine, gdje je prešao iz porodiĉnih razloga.Naziv teme diplomskog rada : Organizacija školskih sportskih društava.

 • Postdiplomski studij je upisao 1984. godine u Novom Sadu, a nauĉno zvanje magistra nauka stekao 1986. godine odbranom magistarskog rada iz Psihologije sporta pod naslovom: “Relacije izmeĊu anksioznosti, motiva sportskog postignuća i uspješnosti kod hrvaĉa grĉko-rimskog stila”.

 • Zvanje doktora nauka iz oblasti fiziĉke kulture stekao je odbranom doktorske disertacije pod naslovom: “Transformacija antropoloških dimenzija studenata i studentkinja Univerziteta u Tuzli pod uticajem redovne nastave tjelesnog odgoja”, na Fakultetu za fiziĉku kulturu u Novom Sadu 1991. godine.

Biografija

Branimir Mikić je roĊen 29.03.1948. godine u Kiĉevu. Petogodišnju Uĉiteljsku školu je završio u Somboru. Apsolvirao je na Fakultetu za fiziĉku kulturu u Beogradu, a diplomirao na Fakultetu za fiziĉku kulturu u Sarajevu 1973. godine, gdje je prešao iz porodiĉnih razloga. Postdiplomski studij je upisao 1984. godine u Novom Sadu, a nauĉno zvanje magistra nauka stekao 1986. godine odbranom magistarskog rada iz Psihologije sporta pod naslovom: “Relacije izmeĊu anksioznosti, motiva sportskog postignuća i uspješnosti kod hrvaĉa grĉko-rimskog stila”. Zvanje doktora nauka iz oblasti fiziĉke kulture stekao je odbranom doktorske disertacije pod naslovom: “Transformacija antropoloških dimenzija studenata i studentkinja Univerziteta u Tuzli pod uticajem redovne nastave tjelesnog odgoja”, na Fakultetu za fiziĉku kulturu u Novom Sadu 1991. godine. Izabran je u zvanje docenta 1992.godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli.U zvanje vanrednog prfesora izabran je 1997.godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.Na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ Nastavniĉki fakultet izabran je u zvanje redovnog profesora za predmet „Biomehnika“ 2002.godine.Nakon toga,2003.godine izabran je u zvanje redovnog profesora za užu nauĉnu oblast „Teorije sporta“ na Univerzitetu u Tuzli-Fakultet za tjelesni odgoj i sport. Radio je kao srednjoškolski profesor 13 godina, odakle prelazi u SKPC “Mejdan” Tuzla, gdje od njegovog osnivanja 11 godina radi kao rukovodilac sektora za sport i pomoćnik direktora. Od 1988. godine je angažovan na Pedagoškoj akademiji u Tuzli, a od 1993. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli – studijski odsjek fiziĉka kultura. Od 1992.godine,zbog vanrednih prilika izazvanih ratom i agresijom te naraslih potreba raposreĊen je na dvije radne obaveze i to u SKPC „Mejdan“ koji je postao prihvatilište a kasnije i Centar za izbjegle osobe i na Filozofskom falultetu u Tuzli gjde drži nastavu i obavlja ispite sa studentima. Bio je angažovan u nastavi na Fakultetima za sport u Tuzli, Sarajavu, Mostaru, Bihaću,Palama,Travniku,Nikšiću,Skoplju i Brĉkom. Nosilac je kolegija “Metodološke osnove istraživanja u kineziologiji” i “Antropologija sporta” na postdiplomskom studiju Fakulteta za tjelesni odgoj i sport u Tuzli,”Antropološke osnove sporta” na postdiplomskom studiju Fakulteta za fiziĉku kulturu u Sarajevu,“Kineziološka antropologija“ na postidplomskom studiju nastavniĉkom fakultetu na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru,“Antropologija sporta“ na postidplomskom studiju Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću,“Praćenje tjelesnog i motoriĉkog razvoja djece i omladine“ i „Metodologija i tehnologija naĉnih istraživanja“ na postidplomskom studiju Fakultet za sport i fiziĉko vaspitanje Univerziteta Crne gore,“Sportske strategije“ na postidplomskom studiju Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku,“Sport i osobe s onesposobljenjem“ na postidplomskom studiju Rehabilitacijsko-edukacijski fakultet Univerziteta u Tuzli,“Kondicioniranje“ Evropski Univerzitet Brĉko distrikt. Izabran je u zvanje redovnog profesora na užoj nauĉnoj oblasti „Teorija spota“,na užoj nauĉnoj oblasti „Transformacioni procesi“,na užoj nauĉnoj oblasti „Organizacija i upravljenje u sportu“, na predmetu Biomehanika. Bio je rukovodilac odsjeka za fiziĉku kulturu na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,rukovodilac na postdiplomskom studiju na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli i prodekan za Nauĉno – istraživaĉki rad. Od Juna 2006 do 2011 godine obavlja i dužnost Dekana na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli. Bio je rukovodilac više trenerske škole na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport u Tuzli i predavaĉ na predmetima: “Biomehanika sa funkcionalnom anatomijom”, “Teorija i metodika sportskog treninga” i “Kinezimetrija”. Objavio je 49 knjiga i dvije skripte iz oblasti sporta koje se koriste kao udžbenici na većini fakulteta na prostoru bivše Jugoslavije. Objavio je 217 nauĉnih i struĉnih radova iz oblasti sporta u međunarodnim ĉasopisima i zbornicima radova. Bio je mentor ili ĉlan Komisije za izradu 51 doktorske disertacije i 80 magistarskih radova. Recenzirao je 35 publikacije (knjige i udžbenike).Ĉlan je u 10 uređivačkih,nauĉnih odbora i recenzent u domćim i međunarodnim ĉasopisima. Ĉlan je u 10 organizacionih i redakcionih Odbora MeĊunarodnih kongresa i simpozija. Bio je predavaĉ po pozivu na 31 MeĊunarodnom konkresu i simpoziju.Angažovan je u 17 profesionalnih i drugih asocijacija i Institucija.Dobio je 25 nagrada i priznanja za svoj doprinos u sportu i nauci. Nosilac je projekta Univerzalna škola sporta “Kindersport”, kao i projekta – Wellness osnova za novi životni stil. Bio je nacionalni trener-selektor ženskih rukometnih reprezentacija BiH i ĉlan struĉnog savjeta Rukometnog i Rvaĉkog saveza BiH. Dao je vrlo znaĉajan doprinos kao trener i koordinator u rukometu, odbojci, plivanju, nogometu, atletici i svim borilaĉkim sportovima. Uĉestvovao je kao predavaĉ na mnogim seminarima, simpozijima i kongresima iz oblasti sporta.

Bibliografija

Monografije

 1. Mikić,B.,Đug,M.:Vježbe oblikovanja sa terminologijom.Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.Tuzla 2010 (Recenzenti:Dr.sc.Duško Bjelica van.pof. Fakultet za fiziĉko vaspitanje i sport Univerziteta Crne Gore Nikšiĉ,Dr.sc.Zehrudin Jašarević docent Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.Univerzitetski udţbenik.Tiraţ 500
 2. Mikić, B.: Wellness & fitness. Nastavniĉki fakultet Univerziteta Dţemal Bijedić u Mostaru. 2005. (Recenzenti:Dr.sc.Muris Hadţikadunić red.prof.Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu,Dr.sc.Sabahudin Dautbašić,van.prof Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu)

 

1.Mikić, B.:Osnovi psihomotorike ĉovjeka. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla, 1995. (Recenzenti: prof. dr. Ferhat Noţinović, red. prof. Filozofski fakultet Tuzla, prof. dr. Milislav Simić, van. prof. Filozofski fakultet u Tuzli, doc. dr. Sabahudin Dautbašić, Fakultet za fiziĉku kulturu Sarajevo). Tiraţ 500 primjeraka. Rješenjem Komisije Univerziteta u Tuzli br. 03-476/95 od 07.08.1995. godine knjiga je odobrena kao udţbenik. 2.Mikić, B.: Redţić, H.:Džudo. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla, 1995. (Recenzenti: prof. dr. Dragomir Kovaĉ, van. prof. Fakultet za fiziĉku kulturu Sarajevo, Mr. Dţemal Huremović, Filozofski fakultet Tuzla). Tiraţ 500 primjeraka. 3.Mikić, B.:Rukomet – taktika. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 1996. (Recenzenti: prof. dr. Hamid Šoše, red. prof. Fakulteta za fiziĉku kulturu Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Midhat Mekić, van. prof. Fakultet za fiziĉku kulturu Univerziteta u Sarajevu). Tiraţ 500 primjeraka. 4.Mikić, B.: Psihologija sporta. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 1996. (Recenzenti: prof. dr. Ismet Dizdarević, red. prof. Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Milislav Simić, van. prof. Filozofski fakultet Tuzla). Tiraţ 1000 primjeraka. 5.Mikić,B.:Hadţić, M.: Biomehanika. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 1997. (Recenzenti: prof. dr. Ţivorad Torlić, red.prof. i prof.dr. Midhat Mekić, van.prof.). Udţbenik je napisan na 404 stranice podijeljenih u ĉetiri dijela i 46 poglavlja. Tiraţ 500 primjeraka. Knjiga je odobrena kao udţbenik rješenjem Komisije za izdavanje i odobrenje udţbenika Univerziteta u Tuzli, broj: 03-111/97 od 29.01. 1997. godine 6.Mikić, B.:Huremović, Dţ.: Boks – tehnika– taktika – pravila. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla, 1998. (Recenzenti: prof.dr. Drago Kovaĉ, van.prof. Fakulteta za fiziĉku kulturu Sarajevo i doc.dr. Izet RaĊo, Fakultet za fiziĉku kulturu Sarajevo). Knjiga je napisana na 190 stranica, podjeljenih u 10 poglavlja i sa 179 ilustracija. Tiraţ 500 primjeraka. 7.Mikić, B.:Obralić, M.: Izbor vježbi i varijanti u treningu krilnog igraĉa. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 1998.(Recenzenti: doc.dr. Zumreta Noţinović i Mr. Mustafa Demir). Knjiga je napisana na 109 stranica, podjeljenih u 13 poglavlja i sa 109 ilustracija. Tiraţ 500 primjeraka. 8.Mikić, B.:Modeliranje fiziĉke pripreme u sportskim igrama. GRAFIT, Lukavac 1999. (Recenzenti: prof.dr. Ferhat Noţinivić, red.prof. i doc. dr. Franjo Boţur). Knjiga je napisana na 243 stranice podjeljenih u 15 poglavlja i sa 537 ilustracija. Tiraţ 500 primjeraka. 9.Mikić, B.:Testiranje i mjerenje u sportu. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli,Tuzla 1999. (Recenzenti: prof.dr. Faruk Ĉišić, van.prof., Filozofski fakultet u Tuzli, prof.dr. Ferhat Noţinović, red.prof., Filozofski fakultet u Tuzli i dr. Samir Maĉković, Dispanzer za sportsku medicinu u Tuzli). Knjiga je napisana na 218 stranica, podjeljenih u 12 poglavlja, sa 88 ilustracija i 40 tabela. Tiraţ 500 primjeraka. Rješenjem Komisije za izdavanje i odobrenje udţbenika Univerziteta u Tuzli knjiga je odobrena kao udţbenik. 10. Mikić, B.: Ĉišić, F.,Ahmetović, O.: Ishrana sportista. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 1999. (Recenzenti: prof.dr. Ešref Bećorović, van.prof. Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Dr. Samir Maĉković, Dispanzer za sportsku medicinu u Tuzli). Knjiga je napisana na 144 stranice podjeljenih u 21. poglavlje, sa 39 tabela. Tiraţ 500 primjeraka. 11. Mikić, B.: Testiranje i mjerenje u rukometu. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2000. (Recenzenti: doc.dr. Zumreta Noţinović, Filozofski fakultet Univerziteta u Tulzli, Mr.sci. Mustafa Demir, Fakultet za fiziĉku kulturu Univerziteta u Sarajevu). Knjiga je napisana na 128 stranica, rasporeĊenih u 8 poglavlja sa 38 ilustracija). Tiraţ 500 primjeraka. 12. Mikić, B.:Noţinović, F., Mulabegović,Š.: Metodologija istraživaĉkog rada u fiziĉkoj kulturi-kineziološkim znanostima. Filozofki fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2000. (Recenzenti: prof.dr. ĐorĊe Radojević, van.prof. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, doc.dr. Izet RaĊo, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli). Knjiga je napisana na 137 stranica, rasporeĊenih u 6 poglavlja. Tiraţ 500 primjeraka. 13. Mikić, B.: Kondicijska priprema karatista i boksera. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2000. (Recenzenti: prof.dr. Izet RaĊo, van.prof., Fakultet za fiziĉku kulturu Univerziteta u Sarajevu, Mr.sci. Dţemal Huremović, Filozofski fakultete Univerziteta u Tuzli). Knjiga je napisana na 325 stranica, podjeljenih u 39 poglavlja, sa 382 ilustracije. Tiraţ 500 primjeraka. 14. Mikić, B.:Bajgorić, S.: Rukomet na pijesku – BEACH HANDBALL. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2000. (Recenzenti: prof.dr. Hamid Šoše, red.prof. Fakulteta za fiziĉku kulturu Univerziteta u Sarajevu, Mr. Sci. Mustafa Demir, Fakultet za fiziĉku kulturu Univerziteta u Sarajevu). Knjiga je napisana na 58 stranica, rasporeĊenih u 9 poglavlja. Tiraţ 500 primjeraka. 15. Mikić, B.:Hadţić, S.: Osnovi bodibildinga. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2000.(Recenzenti: prof.dr. Ivan Hmjelovjec, van.prof. Fakulteta za fiziĉku kulturu Univerziteta u Sarajevu, prof.dr. Izet RaĊo, van.prof. Fakulteta za fiziĉku kulturu Univerziteta u Sarajevu). Knjiga je napisana na 182 stranice, podijeljenih u 10 poglavlja. Tiraţ 1000 primjeraka. 16. Mikić, B.:Obralić, M., Ahmetović, O.: Situacijske vježbe 3 na 3. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2000. (Recenzenti: doc.dr. Meho Alić-Partić Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Mr. Mustafa Demir, Fakultet za fiziĉku kulturu Univerziteta u Sarajevu). Monografija je napisana na 50 stranica, podjeljenih u 11 poglavlja, sa 93 ilustracije. Tiraţ 5000 primjeraka. 17. Mikić, B.: Psihomotorika. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2000. (Recenzenti: prof.dr. Ferhad Noţinović, red.prof. Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, prof.dr. Izet RaĊo, van.prof. Fakulteta za fiziĉku kulturu Univerziteta u Sarajevu). Knjiga je napisana na 422 stranice, rasporeĊenih u 17 poglavlja, sa 73 ilustracije. Tiraţ 500 primjeraka. Knjiga je odobrena kao udţbenik rješenjem Komisije za izdavanjei odobrenje udţbenika Univerziteta u Tuzli, broj: 03-476/95 od 07.081. 1995. godine. 18. Mikić, B.:Biberović, A.,Maĉković, S.:Univerzalna škola sporta. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2001. (Recenzenti: prof.dr. Izet RaĊo, van.prof. Fakulteta za fiziĉku kulturu Univerziteta u Sarajevu, prof.dr. Muris Hadţikadunić, van.prof. Fakulteta za fiziĉku kulturu Univerziteta u Sarajevu ). Knjiga je napisana na 326 starnica, rasporeĊenih u 29 poglavlja. Tiraţ 1000 primjeraka. 19. Mikić, B.: Alić– Partić, M.: Biomehaniĉka i strukturalna analiza tehnike rukometa. D.o.o. “Off – Set” Tuzla, Tuzla 2002. (Recenzenti: prof.dr. Ţivorad Torlić, van.prof. Fakulteta za fiziĉku kulturu Univerziteta u Sarajevu, Mr. Sci. Mustafa Demir, Fakultet za fiziĉku kulturu Univerziteta u Sarajevu). Monografija je napisana na 135 stranica, rasprodanih u 9 poglavlja sa 37 ilustracija. Tiraţ 500 primjeraka. 20. Mikić, B.:RaĊo, I., Talović, M.: Biomehaniĉka i strukturalna analiza kretanja u nogometu. D.o.o “Štamparija Fojnica”, Sarajevo 2002. (Recenzenti: prof.dr. Ţivorad Torlić, van.prof. Fakulteta za fiziĉku kulturu Univerziteta u Sarajevu, prof.dr. Ferhad Noţinović, red.prof. Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli). Knjiga je napisana na 222 stranica, rasporeĊenih u 8 poglavlja. Tiraţ 500 primjeraka). 21. Mikić, B.: Talović, M.,Midţić,F.,Nurković,N.:Uvodno-pripremni i završni dio ĉasa – treninga. D.o.o “Štamparija Fojnica”, Fojnica 2000. (Recenzenti: prof.dr. Ferhad Noţinović, red.prof. Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, prof.dr. Izet RaĊo, van.prof. Fakulteta za fiziĉku kulturu Univerziteta u Sarajevu, prof.dr. Ivan Hmjelovjec, van.prof. Fakulteta za fiziĉku kulturu Univerziteta u Sarajevu). Knjiga je napisana na 133 stranice, rasporeĊenih u 21 poglavlje, sa 499 ilustracije. Tiraţ: 500 primjerka. 22. Mikić, B.:Talović, M.,Laĉić, O.: Osnovni aspekti selekcije u nogometu. Pedagoška akademija, Univerzitet “Dţemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2003. (Recenezenti: prof.dr. Hamid Šoše, red.prof. , Pedagoška akademija, Univerziteta u Mostaru, prof.dr. Izet RaĊo, van.prof. Fakulteta za fiziĉku kulturu Univerziteta u Sarajevu). Udţbenik je napisan na 37 stranica, rasporeĊenih u 7 poglavlja. Knjiga je odobrena kao udţbenik rješenjem Komisije za izdavanje i odobrenje udţbenika Univerziteta u Tuzli, broj: 140-1-8/35 od 28.01.2003. godine. Tiraţ: 1000 primjeraka 23.Mikić, B.:Talović, M.,RaĊo, I.: Trening nogometaša. Pedagoška akademija, Univerzitet “Dţemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2003. (Recenzenti: prof.dr. Ferhad Noţinović, red.prof. Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, prof.dr. Hamid Šoše, red.prof. Fakulteta za fiziĉku kulturu Univerziteta u Sarajevu). Tiraţ 500 primjereka. 24.Mikić, B.:Bjeković, G.: Biomehanika sportske lokomocije. Fakultet za fiziĉku kulturu u Palama, 2004. (Recenzenti: prof. dr. Ţivorad Torlić, red. prof. Fakultet fiziĉke kulture Univerziteta u Sarajevu, akademik. Marko Vuković, van. prof.).Univerzitetski udţbenik.Tiraţ 500 primjeraka. 25.Mikić, B.:Šehović, M., Hadţimuhamedović, M.: Kontrola stresa i relaksacija. Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, Tuzla, 2004. (Recenzenti: prof. dr. Hamid Šoše, red. prof. Fakultet fiziĉke kulture Univerziteta u Sarajevu, doc. dr. Dragiša Stanić, Nastavniĉki fakultet u Mostaru). Tiraţ 500 primjeraka. 26.Mikić, B.:Bajgorić, B.,Hodţić A,Trening snage košarkaša. Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli,Tuzla, 2005. (Recenzenti: prof. dr. Hamid Šoše, red. prof. Fakultet za fiziĉku kulturu Univerziteta u Sarajevu, doc. dr. Alija Biberović, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli). Tiraţ 500 primjeraka. 27.Mikić, B.: Priruĉnik za testiranje u nastavi. Nastavniĉki fakultet Univerziteta u Mostaru. Mostar, 2004. Tiraţ 200 primjeraka. 28.Mikić, B.:Stanić, D., Zeljković, M.: Neuro – fiziološka i biomehaniĉa struktura pokreta. Nastavniĉki fakultet Univerziteta u Mostaru, Mostar, 2004. (Recenzenti: doc. dr. Dragiša Stanić, neuropsihijatar, Nastavniĉki fakultet Univerziteta u Mostaru, prof. dr. Faruk Ĉišić, red. prof. Defektološki fakultet Univerziteta u Tuzli). Tiraţ 500 primjeraka. 29.Mikić, B.: Bajramović, Đ., Ahmetović, O.: Voda. Nastavniĉki fakultet Mostar, Mostar 2004. (Recenzenti: prof. dr. Faruk Ĉišić, red. prof. Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, dr. Samir Maĉković spec. sportske medicine. Tiraţ 500 primjeraka. 30.Mikić, B.:Ahmetović, D.,Bašinac,I.:Baziĉni i specifiĉni trening kondicije košarkaša.Tuzla 2005 (recenzenti:Dr.sc.Hamid Šoše red.prof. Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu,Dr.sc.Midhat Mekić,Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu).Tiraţ 500 primjeraka. 31.Mikić, B.: Aerobik trendovi. Print Com, Doo Grafiĉki Inţinjering Tuzla, 2005(Recenzenti:Dr.sc.Nermin Nurković,van.prof.Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu,Mr.sc.Indira Jašarević Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli) Tiraţ 500 primjeraka. 32.Mikić, B.: Wellness & fitness. Nastavniĉki fakultet Univerziteta Dţemal Bijedić u Mostaru. 2005. (Recenzenti:Dr.sc.Muris Hadţikadunić red.prof.Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu,Dr.sc.Sabahudin Dautbašić,van.prof Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu) 33.Mikić, B.:Tanović, I., Begović, D.: Nogomet Planiranje i programiranje trenažnog procesa nogometaša. Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2006. ( Recenzenti:, Dr. Mihat Mekić, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, Mr. Marin Ćorluka, fakultet prirodnoslovno-matematiĉkih i odgojnih znanosti Studij fiziĉke kulture Mostar). Tiraţ 500 primjeraka. 34.Mikić, B.:Ahmetović, O.: Ishrana i oporavak. Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2006. ( Recenzenti:, Dr. Ljuca Faris, docent, Medicinski fakultet univerziteta u Tuzli, Mr.sci.dr. Maĉković Samir, spec. Sportske medicine, Faklultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli). Tiraţ 500 primjeraka. 35.Mikić, B.:Tanović, I., Katanić, R.:“Celulit-kako ga prevazići“. Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2007. ( Recenzenti:, Dr. Ljuca Faris, docent, Medicinski fakultet univerziteta u Tuzli, Dr. Maĉković Samir, Faklultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli). Tiraţ 500 primjeraka. 36.Mikić, B.:Mahmutović, I.: Uloga trenera u savremenom sportu. Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2007. (Recenzenti:, Dr. Sc. Meho Alić- Partić, van.prof. Faklultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, Dr.sc. Alija Biberović, Faklultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli). Tiraţ 500 Pimjeraka. 37.Ahmetović, O., Mikić, B.: Rukomet tehnika i metodika obuĉavanja. Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2007. (Recenzenti:, Dr.sc. Nermin Nurković, van. prof. Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, Dr.sc. Alija Biberović, docent. Faklultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli). Tiraţ 500 Pimjeraka. 38.Mikić, B.:Mešić, M.: Priprema body buildera za takmiĉenje. Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2008. (Recenzenti:, Dr. Sc. Meho Alić- Partić, van.prof. Faklultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, Dr.sc. Zehrudin Jašarević, docent. Faklultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli). Tiraţ 500 Pimjeraka. 39.Savković, A., Mikić, B.,Koprić, M., Ĉišić, F.,Delić, J.,Isaković, E.: ATLAS- Anatomija i biomehanika.Medicinski Fakultet i Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2008. (Recenzenti:, prof.dr. Dušan Šušĉević, Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci, prof.dr. Ţivorad Torlić, van.prof. Fakulteta za fiziĉku kulturu Univerziteta u Sarajevu). Djelo sadrţi 248 stranica koje ukljuĉuju slikovne priloge, reference i indeks. Tiraţ 500 primjeraka. 40.Mikić,B.,Đug,M.:Vježbe oblikovanja sa terminologijom.Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.Tuzla 2010 (Recenzenti:Dr.sc.Duško Bjelica van.pof. Fakultet za fiziĉko vaspitanje i sport Univerziteta Crne Gore Nikšiĉ,Dr.sc.Zehrudin Jašarević docent Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.Univerzitetski udţbenik.Tiraţ 500 41.Mikić,B.:Ivanek.,V., Mehinović,J.:Planiranje i programiranje u sportu.Brĉko-Distrikt 2010 (Recenzenti:Dr.sc.Muris Đug,docent Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli,Dr.sc.Marin Ćorluk,docent Fakultet prirodoslovno matematiĉkih i odgojnih znanostiodsjek fiziĉke kulture Sveuĉilišta u Mostaru.Tiraţ 500 42.Ahmetović,D.,Mikić,B.,Tanović,I.,Nogomet za djecu-praktiĉni savjeti .Tuzla 2010.(Recenzenti:Dr.sc.Midhat Mekić.red.prof. Fkultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu;Dr.sc.Osman Ahmetović,docent Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli,tiraţ 500 43. Biberović.A.,Mikić.B.,Zeljković.M.(2011).Biomehanika. Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli. (Recenzenti:Dr.sc.Grujo Bjeković,van.prof. Fakultet za fiziĉko vaspitanje i sport Univerziteta u Isotĉnom Sarajevu,Dr.sc.Siniša Kovaĉ,van.prof. Fakultet sporta i tjelesnog sporta Univerziteta u Sarajevu). 44.Zeljkovic,M.,Mikić,B.(2011) Karate. Fakultet fiziĉkog vaspitana i sporta Banja Luka.Banja Luka.(Recenzenti:Dr.sc.Ţarko Kostovski,van.prof. Fakultet za fiziĉku kulturu Univerziteta „Sv.Kirl i Metodij“ Skoplje,Dr.sc.Dţemal Huremović Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli),Univerzitetski udţbenik 46.Mikić,B.:Bašinac,I.(2014) Kondicijska priprema.Edukacijski Fakultet Univerziteta u Travniku.(Recenzenti:Dr.sc.Marin Ćorluka,docent Fakultet prirodoslovnih i odgojnih znanosti Sveuĉilišta u Mostaru, Dr.sc. Damir Ahmić,docent Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku. Univerzitetski udţbenik. 47.Mikić,B.,Tanović,I., Stanković, N.(2013) Fitness. Evropski Univerzitet Brĉko Distrikt.Brĉko Distrikt 2013. (Recenzenti:Dr.sci. Muris Hadţikadunić, redovni profesor ;Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu ;Dr.sci.Marko Zeljković.van.prof ,Fakultet za fiziĉko vaspitanje i sport Univerziteta u Banja Luci . 48.Mikić.B.,Tanović.I.(2015) Organizacija i upravljanje u sportu.Evropski Univerzitet.Brĉko Distrikt.(Recenzenti :Dr.sc.Alija Biberović.van.prof Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli,Dr.sc.Mašić Zoran.red.prof -Visoka škola za poslovnu Ekonomiju i preduzetništvo.Beograd.(Udţbenik u štampi) 49. Tanović,I.,Mikić, B.(2015). Sport i zdravlje.Evropski Univerzitet Brĉko distrikt (Recenzenti : Dr.sc Rudika Gmajnić,red.prof. Fakultet zdravstvenih nauka Evropskog Univerziteta Brĉko distrikt, Dr.sc Samir Maĉković,van.prof,Univerziteta u Tuzli).

1. Mikić, B. (1981).Analiza brzinskih sposobnosti uĉenika I razreda srednjeg usmjerenog obrazovanja putem mjerenja rezultata trĉanja na šezdeset metara.Tuzla Ĉasopis za struĉna i pedagoška pitanja „PUTOKAZI“, br. 3-4. 2. Mikić, B. (1988). Ispitivanje stanja takmiĉarske anksioznosti pomoću upitnika CSAI-2 i prediktivna vrijednost njegovih skala. Beograd.MeĊunarodni ĉasopis „Fiziĉka kultura, Beograd, br.1. 3.Mikić, B.(1998). Znaĉajnost efekata transformacije antropoloških odlika studenata pod uticajem nastavnog procesa.Sarajevo.Ĉasopis „SPORT – u teoriji i praksi“,br.1;35-40. 4. Biberović, A., Mikić, B.(1998). Struktura latentnih dimenzija motoriĉkih sposobnosti studentkinja Univerziteta u Tuzli.Sarajevo.Ĉasopis „SPORT – u teoriji i praksi“,br.1;(29-33). 5.Noţinović, F., Mikić,B., Noţinović, Z.(1998). Relacije izmeĊu situaciono-motoriĉkih sposobnosti i elemenata tehnike u košarci.Sarajevo.Ĉasopis „SPORT – u teoriji i praksi“,br.1;(21-24). 6.Mikić, B., Kuluglić, A.(1998). Analiza takmiĉarske aktivnosti rukometaša u napadu.Sarajevo.Ĉasopis“SPORT – u teoriji i praksi“,br.2;(43-48). 7.Mikić, B., Hasanbašić, I., Biberović, A.(1999.Struktura antropometrijskih odlika i psihomotoriĉkih sposobnosti uĉenika petih razreda osnovnih škola u Tuzli.Sarajevo.MeĊunarodni ĉasopis „Homo Sporticus“,vol.1-2,br.1;(33-46). 8.Biberović, A., Mikić, B., Noţinović, F.(1999). Strukturalna analiza skok šuta.Sarajevo.Ĉasopis„Homo Sporticus“,vol.1-2,br.1;(58-63). 9.Mikić, B., Redţić, H., Ahmetović, O.(2000).Tehniĉko-taktiĉki trening rukometaša za igru sa jednim ili dva kruţna napadaĉa.Sarajevo.Ĉasopis “Sport u teoriji i praksi“, br.1;(31-41). 10.Mikić, B., Bajrić, O.(2001).Skale vrednovanja rezultata baziĉnih i parcijalnih situacionomotoriĉkih sposobnosti i predoĉavanje individualnih profila ispitanikaregruta.Sarajevo.Ĉasopis„SPORT – u teoriji i praksi“,br.1;(37-44). 11.Bajrić, O., Mikić, B.(2001). Uspješnost u savladavanju poligona kombinovanih prepreka u zavisnosti od baziĉnih motoriĉkih sposobnosti i parcijalnih situaciono-motoriĉkih zadataka.Sarajevo.Ĉasopis„SPORT – u teoriji u praksi“,br.1;(45-57). 12.Mikić, B., Biberović, A.(2001). Uticaj visinskih priprema na radnu sposobnost sportista.Sarajevo.MeĊunarodni ĉasopis“Homo Sporticus“br.1;(37-41),Fakultet sporta i tjelesnog odgoja. 13.Bajrić, O., Mikić, B.(2002). Latentna struktura baziĉnih motoriĉkih sposobnosti i parcijalnih situaciono-motoriĉkih zadataka.Sarajevo.Ĉasopis“SPORT – u teoriji i praksi“,br.1;(3-9). 14.Ahmetović, O., Mikić, B.(2002). Tipske odlike aerobne produktivnosti djeĉaka uzrasta 8 i 9 godina.Sarajevo.Ĉasopis“SPORT – u teoriji i praksi“br.1,(41-46). 15.Maĉković, S., Mikić, B., Biberović, A.(2002). Znaĉaj percentilnih skala u primarnoj selekciji kandidata za letaĉe.Sarajevo.Ĉasopis „SPORT – uteoriji i praksi“,br.2;(47-50). 16.Jašarević, Z., Mikić, B.(2002). Nivo motoriĉkih sposobnosti u odnosu na obim svakodnevne kretne aktivnosti i morfološke odlike uĉenika 15-16 godina.Sarajevo.Ĉasopis“SPORT – u teoriji i praksi“,br.1;(11-22). 17.Mikić, B., Prodanović, Z., Laĉić, O.(2002). Struktura koordinacije djeĉaka uzrasta 12-13 godina.Sarajevo.Ĉasopis“SPORT – u teoriji i praksi“,br.2; (51-57). 18.Mikić, B., Sorak, R.,Ahmetović, O.(2002). Struktura morfoloških i motoriĉkih dimenzija kod fudbalera juniora.Sarajevo.MeĊunarodni ĉasopis“Homo Sporticus“,br.1;(44-50),Fakultet sporta i tjelesnog odgoja. 19.Šeparović, V., Mikić, B.(2002). Analiza kvantitativnih promjena motoriĉkih sposobnosti i usvojenih elemenata tehnike košarke pod uticajem programa skole košarke.Sarajevo.Ĉasopis“SPORT-u teoriji i praksi“,br.2; (3-9). 20.Šeparović, V., Mikić, B.(2002). Analiza strukturalnih promjena motoriĉkih sposobnosti pod uticajem programa škole košarke.Sarajevo.Ĉasopis“SPORT-u teoriji i praksi“,br.2;(23-27). 21.Mikić, B., Redţić, H., Ĉupina, S.(2003). Biomehaniĉka analiza udarca gjaku zuki.Mostar.Ĉasopis.“Sportski logos“,br.1;(113-117). 22.Mulić, S., Mikić, B.(2003). Uoĉavanje deformiteta stopala metodom plantografije.Mostar.Ĉasopis“Sportski logos“,br.1;(117-128),Univerzitet u Mostaru, Pedagoška akademija Mostar. 23.Alić – Partić, M., Mikić, B., Đug, M.(2003). Diskriminativna kanoniĉka analiza antropometrijskih karakteristika, motoriĉkih i funkcionalnih sposobnosti.Sarajevo.Ĉasopis „Sport – u teoriji i praksi“,br.1;(17-20). 24.Biberović, A., Mikić, B., Maĉković, S.(2003). Znaĉajnost efekta transformacije antropoloških odlika studentkinja pod uticajem nastavnog programa.Sarajevo.Ĉasopis“Sport – u teoriji i praksi“br.1; (21-30). 25.Mujkić, N., Mikić, B., Midţić, F.(2003). Morfološke karakteristike djece koja su rat provela u BiH i djece povratnika iz inostranstva.Sarajevo.Ĉasopis „Sport u teoriji i praksi“br.1;(65-70). 26.Šeparović, V., Mikić, B., Noţinović, F.(2003).Uticaj motoriĉki sposobnosti na uspješnost izvoĊenja elemenata tehnike košarke.Mostar.Ĉasopis“Sportski logos“br.2;(59-66),Univerzitet u Mostaru, Nastavniĉki fakultet. 27.Huremović, Dţ., Mikić, B., RaĊo, I.(2003). Kanoniĉki odnos baziĉnih i situaciono – motoriĉkih sposobnosti karatista uzrasta 15-17 godina.Mostar“Sportski logos“br.2;(67-72), Univerzitet u Mostaru, Nastavniĉki fakultet. 28.Biberović, A., Mikić, B., Maĉković, S.(2003). Znaĉajnost efekata transformacija antropoloških odlika studentkinja pod uticajem nastavnog programa.Sarajevo.Ĉasopis“Sport u teoriji i praksi“,br.1. 29.Mulić, S., Mikić, B., Ahmetović, O.(2003). Struktura ĉasa tjelesnog i zdravstvenog odgoja sa posebnim osvrtom na ĉasove zabave, razonode i odmora.Sarajevo.Ĉasopis“Sport u teoriji i praksi“,br.1. 30.Mikić, V., Ĉišić, F., Mikić, B.82003). Fitness / programiranje treninga u vodi.Sarajevo.Ĉasopis“Sport u teoriji i praksi“, br.1. 31.Mikić, B., Biberović, A.(2003). Primjena trodimenzionalne analize u sportu.Sarajevo.Ĉasopis“Sport u teoriji i praksi“, br.1. 32.Ĉupina, S., Mikić, B.(2004). Odnos izmeĊu baziĉno i specifiĉno – motoriĉkih sposobnosti i uspješnosti realizacije sloţenih motoriĉkih struktura iz karatea.Mostar.Ĉasopis“Sportski logos“br.3;(7-11),Nastavniĉki fakultet Univerziteta u Mostaru. 33.Bašinac, I., Bajrić, O., Mikić, B.(2004). Nivo kvantitativnih promjena u skupu motoriĉkih varijabli i varijabli za procjenu tehniĉkih elemenata nogometaša uzrasta 8-12 godina.Mostar.Ĉasopis“Sportski logos“br.3; (38-49),Nastavniĉki fakultet Univerziteta u Mostaru. 34.Ahmetović, O., Mikić, B.(2004). Struktura i tipski profili dominantnih elemenata tehnike rukometnih igraĉa premijer lige Bosne i Hercegovine.Mostar.Ĉasopis“Sportski logos“br.3;(144-150),Nastavniĉki fakultet Univerziteta u Mostaru. 35.Mikić B., Ahmetović, O.:Neki aspekti tjelesnog razvoja, motoriĉkih sposobnosti i specifiĉnih motoriĉkih svojstava rukometaša.Sarajevo“Sport – u teoriji i praksi“br.2;(15- 21),2004. 36.Šeparović, V., Mikić, B.(2004)- Relacije antropometrijskih karakteristika i motoriĉkih sposobnosti djeĉaka uzrasta 11-13 godina polaznika škole košarke.Sarajevo.Ĉasopis“Sport – u teoriji i praksi“br.1;(7-14). 37.Huremović, Dţ., Noţinović, F., Mikić, B.(2004). Prediktivne vrijednosti motoriĉkih sposobnosti u funkciji realizacije motoriĉkih struktura iz karatea.Sarajevo.Ĉasopis“Sport – u teoriji i praksi“br.1;(41-47). 38.Alić – Partić, M., Mikić, B., Đug, M.(2004). Višestrukturalna regresiona analiza motoriĉkih varijabli i varijabli efikasnosti šutiranja u košarci.Sarajevo.Ĉasopis“Sport – u teoriji i praksi“br.1; (47-52). 39.Mujkić, N., Mikić, B., Bratovĉić, V.(2004). Motoriĉke sposobnosti djece koja su rat provela u BiH i djece povratnika iz inostranstva.Sarajevo.Ĉasopis“Sport – u teoriji i praksi“br.1;(53- 58). 40.Bašinac, I., Mikić, B. (2004). Primjena metoda ponavljajućih optereĉenja do otkaza za usavršavanje snage košarkaša.Mostar.Ĉasopis“Sportski logos“br.4;(7-11). 41.Stanić, D., Mikić, B.(2004). Faktori koji utiĉu na razliĉitos punjenja mišićnog glikogena,Mostar.Ĉasopis“Sportski Logos“br.4;(74-80). 42.Zeljković, M., Mikić, B.(2005). Karakteristike motoriĉkog statusa grupa ispitanika razliĉitog pola formiranih na osnovu kriterija visine teţišta tijela. Tuzla.Ĉasopis„SPORT – nauĉni i praktiĉni aspekti“,god.2,br.1. 43.Midţić, F., Mikić, B.(2005). Struktura sportske igre u tenisu i energetski izvori.Tuzla.Ĉasopis“SPORT – nauĉni i praktiĉni aspekti“,br.1. 44.Ljuca, F., Mikić, B., Maĉković, S.(2005). Sportske aktivnosti i stalnost energije.Tuzla.Ĉasopis“SPORT – nauĉni i praktiĉni aspekti, god.2 br. 1. Tuzla. 45.Zeljković, M., Mikić, B.(2005). Razlike u ispoljavanju motoriĉkih sposobnosti s obzirom na visinu teţišta tijela, izmeĊu uĉenika-ca razliĉitog uzrasta.Mostar.Nauĉno-struĉni ĉasopis“Sportski logos“,br.1. 46.Mikić, B., Ljuca, F., Maĉković, S.(2005). Veze izmeĊu konzumacije kisika i proizvodnje energije.Mostar.Nauĉno-struĉni ĉasopis“Sportski logos“,br.1.Nastavniĉki fakultet Univerziteta „Dţemal Bijedić“ Mostar. 47.Mikić, B., Ljuca, F., Stanić, D.(2005). Procesi oporavka.Mostar.Nauĉno-struĉni ĉasopis „Sportski logos“,br.1.Nastavniĉki fakultet Univerziteta „Dţemal Bijedić“ Mostar. 48.Bjeković, G., Bratovĉić, V., Mikić, B.(2005). UtvrĊivanje stanja deformiteta kiĉmenog stuba kod uĉenika osnovne škole na Palama. Mostar.“Sportski logos“ Nauĉno-struĉni ĉasopis. 49. Bjeković, G., Bratovĉić, V., Mikić, B.(2005). Rast i razvoj djece uzrasta od 4 – 6 godina i njihovi deformiteti. Mostar. Nauĉno-struĉni ĉasopis„Sportski logos“,br.2. Nauĉno-struĉni ĉasopis.Nastavniĉki fakultet Univerziteta „Dţemal Bijedić“ Mostar. 50. Mikić, B. Bjeković G.(2005). Primjer trodimenzionalne analize u tenisu.Podgorica. „Sport mont“ br.6, 7/III. Crnogorska sportska akademija. 51.Bajrić, O., Mikić, B., Tanović, I.(2006). Hronološke transformacije nekih parametara motoriĉke informisanosti nogometaša.Sarajevo. „Homo sporticus“ br. 2. 52. Bašinac, I., Jašarević, Z., Mikić, B.(2006). Uticaj morfoloških karakteristika i baziĉnih motoriĉkih sposobnosti na rezultate voĊenja lopte u košarci.Tuzla. „Sport – nauĉni i praktiĉni aspekti“.MeĊunarodni nauĉno-struĉni ĉasopis. 53. Ahmeti, V., Mikić, B.(2006). Uticaj antropoloških odlika na uspješnost izvoĊenja specifiĉnih motoriĉkih zadataka.Tuzla.“Sport- nauĉni i praktiĉni aspekti“. 54.Mahmutović, I., Mikić, B., Dupljak, I.(2006). Osavremenjena nastava tjelesnog odgoja i sporta kao metodiĉki zadatak.Mostar.Ĉasopis „Sportski logos“, br. 6 i 7. 55.Mikić, B., Beširović, M.(2006). Uticaj brzine kretanja na rezultat u karate borbi.Mostar.Ĉasopis“Sportski logos“, br. 6 i 7. 56.Biberović, A., Mikić, B.(2006). Propulzivna efikasnost kraul tehnike.Mostar.Ĉasopis“Sportski logos“, br. 6 i 7. 57.Đug, M., Mikić, B.(2007). Uticaj step- aerobika na transformaciju antropometrijskih karakteristika i motoriĉkih sposobnosti studenata.Podgorica. „Sport mont“ br. 12, 13, 14/V. Crnogorska sportska akademija. 58.Mikić, B., Ahmeti, V.(2007). Uticaj motoriĉkih sposobnosti na uspješnost izvoĊenja specifiĉnih motoriĉkih testova u rvanju.Podgorica. „Sport mont“br. 12, 13, 14/V. Crnogorska sportska akademija. 59. Kazazović, E., Muratović, M., Mikić, B.(2007). Povezanost motoriĉkih sposobnosti i uspješnosti u izvoĊenju osnovnih elemenata tehnike rukometa. Tuzla.„Sport- nauĉni i praktiĉni aspekti“.MeĊunarodni nauĉno-struĉni ĉasopis. 60. Jašarević, I., Mikić, B., Jašarević, Z., Slomić, E.(2007). Stepen transformacije baziĉnih motoriĉkih sposobnosti i stepen usvojenosti nastave graĊe kod uĉenika petih razreda osnovnih škola u jednogodišnjem nastavnom procesu.Tuzla.“Sport- nauĉni i praktiĉni aspekti“. 61.Đug, M., Mikić, B., Mehinović, J.(2007). Transformacije antropometrijskih karakteristika i motoriĉkih sposobnosti studenata pod uticajem fitness programa aerobik i step aerobik.Tuzla.“Sport- nauĉni i praktiĉni aspekti“. 62.Mikić, B., Đug, M., Bratovĉić, V., Tanović, I.(2007). Razlike u motoriĉkim sposobnostima i morfološkim karakteristikama uĉenika sa posebnim potrebama i uĉenika redovne nastave.Tuzla.“Sport- nauĉni i praktiĉni aspekti“. 63.Lakota, R., Mikić, B., Laĉić, O., Mahmutović, I.(2007). Efekti programiranog rada na transformaciju kvantitativnog nivoa situaciono-motoriĉkih sposobnosti rukometaša uzrasta 11-14 godina.Mostar.Nauĉno-struĉni ĉasopis „Sportski logos“, br. 8 i 9. 64.Noţinović, N., Mikić, B., Mehinović, J.(2007). Povezanost izmeĊu pravilnog drţanja tijela, deformiteta kiĉmenog stuba i deformiteta stopala.Tuzla.“Sport- nauĉni i praktiĉni aspekti“. 65.Mikić,B.,Kamberi,M.,Bašinac,I.,Tanović,I.(2007). Analiza transformacije uticaja morfoloških karakteristika i baziĉnih motoriĉkih sposobnosti na rezultate dodavanja i hvatanja lopte u košarci.Mostar.Ĉasopis “Sportski logos”,godina 5,br. 8/9 (33-37). 66.Bašinac,I.,Mikić,B.,Tanović,I.(2007). Uticaj baziĉnih motoriĉkih sposobnosti na rezultate šuta na koš prije i poslije primjene programskih sadrţaja košarke.Mostar.Ĉasopis “Sportski logos”,godina 5,br. 8/9. 67.Đug, M., Mikić, B.(2008). Razlike po grupama u transformaciji morfoloških karakteristika, motoriĉkih i funkcionalnih sposobnosti studentica.Podgorica.“Sport mont“br. 15,16,17/IV. Crnogorska sportska akademija. 68.Bjeković, G, Mikić, B.(2008). Fiziĉka kultura i kultura zdravlja-inovacioni kulturološki pristup.Podgorica.“Sport mont“br. 15,16,17/IV. Crnogorska sportska akademija. 69.Mikić, B., Tanović, I.(2008). Kvantativne promjene motoriĉkih sposobnosti uvjetovane kineziološkim operatorima kod djece sa posebnim potrebama. Podgorica. „Sport mont“ br. 15,16,17/IV. Crnogorska sportska akademija. 70.Hodţić, Z., Bjeković, G., Mikić, B., Bratovĉić, V.(2008). Rano uspravljanje i gojaznost kao faktori rizika za razvoj deformiteta stopala kod djece. Travnik.MeĊunarodni znanstveni ĉasopis iz podruĉja kineziologije. br. 1/2.. 71.Bašinac, I., Mikić, B., Bajgorić, B.(2008). Uvjetovanost individualnih i timskih tehniĉkotaktiĉkih djelovanja košarkašica razinom situacijsko-motoriĉke pripremljenosti. MeĊunarodni znanstveni ĉasopis iz podruĉja kineziologije. br. 1/2. 72.Mikić,B.,Shala,S.,Goletić,E.,Kamberi,M.(2008) Relacije kognitivnih sposobnosti i situaciono – motoriĉkih testova kod hrvaĉa.Mostar. Ĉasopis “Sportski logos”,godina 6,br. 10/11. 73.Shala,S.,Mikić,B.,Mehinović,J.(2008). Uticaj baziĉno motoriĉkih sposobnosti na uspješnost izvodjenja situaciono motoriĉkih sposobnosti hrvaĉa.Mostar. Ĉasopis “Sportski logos”,godina 6,br. 10/11. 74.Đug, M., Mikić, B., Mehinović, J.(2009). Parcijalne kvantitativne promjene antropoloških karakteristika studenticam pod uticajem fitness programa Thai-bo.Tivat.MeĊunarodi nauĉni ĉasopis „Sport Mont“ br.15,16,17/VI Crnogorska sportska akademija. 75.Mikić, B., Tanović, I., Bjeković, G.(2009). Kvantitativne promjene motoriĉkih sposobnosti i nekih morfoloških karakteristika pod uticajem individualnog treninga u fudbalu.Tivat.MeĊunarodi nauĉni ĉasopis „Sport Mont“ br.15,16,17/VI Crnogorske sportske akademije. 76.Bašinac, I., Mikić, B., Bajgorić, B.(2009). Game qualities of women basketball players (agility, reliability and efficiency) in league games.Travnik. international scientific journal of kinesiology „Acta Kinesiologica“ –. Vol. 3, issue 1.: (64-67). 77.Mikić, B., Tanović, I., Hodţić, Z.(2009). Kvantitativne promjene u strukturi motoriĉkog prostora pod uticajem vannastavnih sportskih aktivnosti kod djece mlaĊeg školskog uzrasta. Zenica.Ĉasopis za pedagoška istraţivanja „Didaktiĉki putokazi“br.1. 78.Bašnac , I. , Mikić, B.,Pojskić,H. (2009). Morphological characteristics of bosnien firstleague female basketball players.Tuzla. .Internacional scientific journal of kinesiology sport “Scientific practical aspects”,Tuzla , Vol.6 , issue 1 (19-24), 79.Mikić,B., Huremović,Dţ.,Mehinović,J.,Shala,S.(2009). Canonical correlation between basic-motor abilities and karate competitor’s eficacy. Internacional scientific journal of kinesiology sport “Scientific practical aspects”,Tuzla , Vol.6 , issue 2 (31 – 34). 80.Ameti,V.,Mikić,B.,Saliy,H.,Ismaili, H. (2009).Vlijanieto na morfološkite karakteristiki vrz uspešnosta pri izveduvanje na nekoi situaciono motorni zadaĉ vo borenjite – sloboden stil.Ĉasopis”Fiziĉka kultura” , Skoplje , god. 36, br.2 ; (205 – 207). 81.Ahmetović,O.,Mikić,B.,Đug,M.,Muratović,M.(2009). The presence and characteristic of logical – semantic , heuristic , tactical and tehnical actiones and operations in resolving the problematic playing situations of handball players during the offense.Tuzla.International scientific journal of kinesiology ” Sport scientific practical aspects”.Tuzla , Vol.7. , Issue 1. 82.Mikić,B.,Hodţić,Z.,Gerdijan,N.,Bratovĉić,V.(2010). Analiza statusa stopala uĉenika uzrasta 8-9 godina.Mostar.Ĉasopis “Sportski logos”godina 8 , br.14-15. 83.Đug,M.,Mikić,B.,Zahirović,J.,Mijatović,V.(2010). Efekti fitnes programa tai-bo na struktualne promjene morfoloških karakteristika kod studentica Univerziteta u Tuzli.Mostar.Ĉasopis “Sportski logos”godina 8 , br.14-15. 84.Zahirović,J., Đug,M.,Mikić,B.,Salihamidţić,L.(2010). Tipska identifikacija studentica sa aspekta dinamike transformacije motoriĉkih sposobnosti u fitnes treningu. Mostar.Ĉasopis “Sportski logos”godina 8 , br.14-15. 85.Mikić,B.,Tanović,I.,Bjeković,G.(2010). Kvantitativne promjene motoriĉkih sposobnosti i nekih morfoloških karakteristika pod uticajem invidividualnog dopunskog treninga u fudbalu.Podgorica.MeĊunarodni nauĉni ĉasopis”SPORT MONT” br.21 – 22 / VII . 86.Đug,M.,Mikić,B.,Biberović,A.,Zahirović,J.(2011). Kvantitativne promjene antropoloških dimenzija studentkinja pod uticajem fitnes programa dance aerobic. Podgorica.MeĊunarodni nauĉni ĉasopis”SPORT MONT” br.21 – 22 / VII. 87.Ivanek,V.,Mikić,B.,Avdibašić-Vukadinović,N. (2011). Canonical correlation situational motor skills table-tennis cadets.Belgrade.“Menagment in sport“ – scientific journal in the field of menagement in sport . 88.Mikić,B.,Bašinac,I.,Tanović,I.,Ivanek,V.(2011). Transforamtion of motor andsituational – motor abillities of boys under the influence of programmed vollyball practice.Travnik. International scientific journal of Kinesiology.“Acta kinesilogyca“, Vol 5, Issue 1. 89.Kamberi,M.,Ahmetović,O.,Mikić,B.(2011). Faktorska analiza strukture morfoloških karakteristika djece rukometaša uzrasta od 12-14 godina .Podgorica.MeĊunarodni ĉasopis “SPORT MONT” br.25-26/ VIII. 90.Mikić,B.,Mikić,Biljana.,Halilagić,M.(2011). Transformacije motoriĉkih sposobnosti djece uzrasta od 10-12 godina.Podgorica.MeĊunarodni ĉasopis “SPORT MONT” br.25-26/ VIII . 91.Ahmetović,O.,Mikić,B.,Dedić,V.,Korijenić,A.(2011). Prisutnost i osobitost logiĉko – semantiĉke euristiĉnosti taktiĉko – tehniĉkih dejstava i operacija pri rješavanju igrovnih problemskih situacija rukometaša u fazi odbrane.Podgorica. MeĊunarodni nauĉni ĉasopis “SPORT MONT” br. 28-29-30.Crnogorska sportska akademija. 92.Ivanek,V.,Mikić,B.,Ahmetović,O.,Bilalić,J.(2011). Uticaj motoriĉkih sposobnosti na uspješnost izvodjenja nekih situaciono motoriĉkih sposobnosti stonotenisera. Podgorica. MeĊunarodni nauĉni ĉasopis “SPORT MONT” br. 28-29-30. 93.Katanić,N.,Mikić,B.,Avdibašić-Vukadinović,N.,Zeljković,D.(2011). Nivo parcijalnih kvantitativnih promjena kretnih struktura iz košarke , nogometa i atletike uĉenika osnovne škole. Podgorica. MeĊunarodni nauĉni ĉasopis “SPORT MONT” br. 28-29-30. 94.Zahirović,J.,Đug,M.,Mikić,B.,Maĉković,S.(2011). Analiza razlika morfoloških karakteristika u fitnesu kod studenticaod 19-21god. Mostar .Nauĉno- struĉni ĉasopis “Sportski logos” , godina 9, br.16-17. 95.Ivanek,P.,Musić,H.,Mikić,B.,Dţibrić,Dţ.(2011). Razredna radna klima u funkciji stvaranja kvalitetne komunikacije i interakcije u nastavi. Mostar .Ĉasopis “Sportski logos” , godina 9, br.16-17. 96.Katanić,N.,Mikić,B.,Tanović,I.(2011). Nivoi kvlitativnih kretnih struktura iz nogometa košarke i atletike pod uticajem eksperimentalnog programa.Beograd.VII MeĊunarodna konferencija „Menadţment u sportu“.Alfa Univerzitet i Olimpijski komitet Srbije. 97.Mikić,B.,Bojanić,D.,Mehinović,J.,Biberović,A.,Mikić,Biljana.(2012). Transformation effects of p artial quantitative changes of motor abilities of students with special needs.Skoplje.Reasearch in physical education,.International Journal of Scientific Issues in Physical Education,.Vol. 1, No1. 98.Mikić,B.,Ilić,M.,Zeljković,M.,Huremović,Dţ.(2012).Uticaj morfoloških karakteristika i motoriĉkih spobnosti na izvoĊenje situacijskih kretnih struktura dţudista.Podgorica. MeĊunarodni nauĉni ĉasopis „Sport Mont“ br.34/35. 99.Ivanek,P.,Mikić,B.,Pinjuh,K.,Kadribašić,J.(2012).Pozicija uĉenika i nastavnika u nastavi kao faktor sukoba u komunikaciji.Podgorica..MeĊunarodni nauĉni ĉasopis „Sport Mont“ br.34,35,36. 100.Kostovski,Ţ.,Mikić,B.,Kostovski,Z. (2012). The Comparison Anthropological Dimensions in the Multivariante Space whit Judo Sportsmen at the Age of 13 to 15. Banja Luka.Scientific Journal in Sports and Medical-Rehabilition Science.Sport Scienc and Health. Issue 2 Volume 2. 101. PhD Ţarko Kostovski, PhD Vulnet Ahmeti, PhD Branimir Mikik, Zorica Kostovska.(2012).Bled. FACTOR STRUCTURE OF SOME MOTORIC AND SPECIFICMOTORIC TESTS APPLIED ON YOUNG KARATE ATHLETES.Bled Youth Sport 2012.University Of Ljubljana Faculty of sport. 102. Maĉković¹,S., Aghbar,S.,Mikić,B.(2012) RAZLIKE U MORFOLOŠKIM KARAKTERISTIKAMA KOD ŢENA OD ADOLESCENCIJE DO ZRELE DOBI.Mostar. Nauĉno-struĉni ĉasopis “Sportski Logos” godina 10. Br.17/18 103.Kostovski.Ţ.,Mikić,B.,Georgiev,G.,Djukanović,N.,Ameti,V.,Mašić,Z.(2013). Antrpological dimensions as predictor of a competition efficiency in elitecarate athletes.Sarajevo.TTEM – Tehnical tehnologies education menagment-yournal of society for development of teaching an busieness processes in new net envroment in B&H.Vol.7 No.1 SCI-Science citation index Expanded impact factor 0.256. 104.Mikić,B.,Bratovĉić,V.,Kostovski,Ţ.,Vujović,D.,Šarić,E.(2013),Razlike u strukturi tijela kod ţena od adolescencije do zrele dobi.Sarajevo.HealthMED Journal of society for Development of Teaching and Business Processes in New Net-Enviranment-in B&H.Vol.7-No.1 SCIScience citation index Expanded impact factor 0.460. 105.Mikić.B.,Kurtović,S.,Kurtović,N.,Dedić,V.(2013) Efekti parcijalnih kvantitativnih promjena dinamiĉke snage i statiĉke sile sportista uzrasta 15-16 godina.Podgorica.Crnogorska sportska akademija. MeĊunarodni nauĉni i struĉni ĉasopis “SPORT-MONT”, br.37,38,39. 106. Kostovski,Ţ.,Mikić,B.,Kostovska,V.,Zeljković,M.,Stanković,N. (2013) THE INFLUENCE OF SOME MOTOR ABILITIES ON THE SPECIFIC KARATE PRECISION WITH HAND AND LEG.Tuzla. Sport scientific and practical aspects. 107. Vehapi,Sh.,Pireva,F.,Gashi,B.,Mikić, B.,Arnautović,A.(2014). Differences in body mass,body height and explosive,repetitive and statics strenght between 16-year-old males and felmes.Travnik.Sport science – International scientific journal of kinesiology Vol.7,Issue 2. 108. Kostovski,Ţ.,Mikić,B.,Mašić,Z.,Đukanović,N.,Saiti,B.(2014). Comparisons of the motor dimensions in multivariate space,with young athletes and nonathletic treated with eurofit tests.Travnik. Sport science – International scientific journal of kinesiology Vol.7,Issue 2. 109.Kostovski,Ţ.,Mikić,B.,Ahmeti,V.,Zeljković,M.,Stanković,N.(2014). Validity of the test in two-hand successive attack tehniqes with top karate athletes. Sarajevo.TTEM-Technics technologies education management Vol.9,N

Pregled struĉnih radova objavljenih u ĉasopisima 1.Mikić,B.: Interesovanja studentkinja za nastavu fiziĉkog vaspitanja, sport i sportsku rekreaciju.Ĉasopis.Beograd.Fiziĉka kultura, Beograd,br. 3. 1986. 2.Mikić,B: O problematici slobodnih aktivnosti uĉenika niţih razreda osnovne škole u oblasti tjelesnog odgoja. Ĉasopis“PUTOKAZI“, Tuzla, 1987. br. 2. 3. Mikić, B., Biberović, A., Mikić, V.: Rotaciona tehnika bacanja kugle. Sarajevo.MeĊunarodni ĉasopis. Vol.3 br.1.(91-95) „Homo Sporticus“, 2001. 4. Biberović, A., Mikić,B., Maĉković, S.: Biomehaniĉka analiza košarkaškog stava. Sarajevo.MeĊunarodni ĉasopis. Vol.3 br.1 (101- 106), “Homo Sporticus“ 2001. 5. Mikić, B., Mulić, S.: Osvjeţimo ĉas tjelesnog i zdravstvenog odgoja jednom djeĉijom igrom. Sarajevo.Ĉasopis„SPORT-u teoriji i praksi“ br.2 (69-73), 2002. 6. Mikić, B., Bratovĉić, V.: Terapija sportskih povreda u vodi. Mostar.Ĉasopis„Sportski logos“br.1; (134-138), Univerzitet u Mostaru, Pedagoška akademija (Odsjek za sport) 2003. 7. Mikić,B., Mulić, S.: Analiza 17. Svjetskog prvenstva u nogometu Japan-Koreja 2002. Mostar „Sportski logos“, br.1, 2003. 8. Mikić, B., Ahmetović, O., Ĉupina, S.: Biomehaniĉka analiza stavova u karateu.Mostar.Ĉasopis“Sportski logos“br.1;(128- 134),Univerzitet u Mostaru, Pedagoška akademija, 2003. 9. Mikić, B.: Osvrt na udţbenik “Teorija sporta” autora Hamida Šoše. Mostar.Ĉasopis“Sportski logos“ br.1, (138-139) Univerzitet u Mostaru, Pedagoška akademija,2003. 10. Mikiĉ, V., Ĉišić, F., Mikić, B.: Fitness/programiranje treninga u vodi. Sarajevo.Ĉasopis.“SPORT – u teoriji i praksi“br. 1; (85- 90), Zavod za fiziĉku kulturu,2003. 11. Mikić, B., Biberović, A.: Primjena trodimenzionalne analize u stonom tenisu. Sarajevo.Ĉasopis.“Sport u teoriji i praksi“br.1;(103-105), 2003. 12. Mulić, S., Mikić, B., Ahmetović, O.: Struktura ĉasa tjelesnog i zdravstvenog odgoja s posebnim osvrtom na ĉasove zabave, razonode i odmora. Sarajevo.Ĉasopis.“Sport u teoriji i praksi“br.1;(75-84), 2003. 13. Mulić, S., Mikić, B.: Agresivnost u djeĉijoj dobi. Sarajevo.Ĉasopis.“Sport u teoriji i praksi“br.1;(99-106),2004. 14. Bratovĉić, V., Mikić, B.: Nisu roditelji za sve krivi.Tuzla.Ĉasopis“Sport – nauĉni i praktiĉni aspekti“br.1;(107- 110),Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, 2004. 15. Mikić, B., Bratovĉić, V.: Wellness osnova za novi ţivotni stil.Tuzla.Ĉasopis“Sport – nauĉni i praktiĉni aspekti“br.1;(95- 106), br. 1, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli,2004. 16.Bajramović, Đ., Mikić, B.: Promet vode i najvaţnijih elktrolita u toku tjelesne aktivnosti.Mostar.Ĉasopis.“Sportski Logos“br.4;(81-85), 2004. 17.Biberović,A.,Mikić,B.,Damadţić,A. (2005) Strategija i politika za promociju tjelesnih aktivnosti za poboljšanje zdravlja.Tuzla „Sport-Nauĉni i praktiĉni aspekti“, god.2,br.2 Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.

Pregled nauĉnih radova objavljenih u Zbornicima meĊunarodnih nauĉnih kongresa i konferencija 1. Mikić, B.(1987).Metodološki pristup prouĉavanju problema anksioznosti kod sportista. Novi Sad.( Zbornik radova III kongresa pedagoga fiziĉke kulture Jugoslavije). 2. Mikić, B.(1988). Ispitivanje stanja takmiĉarske anksioznosti pomoću upitnika CSAI-2. Vrnjaĉka Banja.( Zbornik radova IX kongresa psihologa Jugoslavije). 3. Mikić, B.(1991). Socio-demografska obiljeţja studenata Univerziteta u Tuzli.Tuzla.(Zbornik radova) Pedagoške akademije u Tuzli. 4.Mikić, B., Noţinović,F., Biberović, A., Noţinović,Z.(1997). Uticaj tjelesne aktivnosti na vrijeme pojave menarhe i urednost menstrualnog ciklusa.Tuzla. (Zbornik radova) Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli. 5.Mikić, B., Biberović, A., Mulić, S.(2006). Odnos izmeĊu motoriĉkog i morfološkog statusa uĉenika prvog razreda Osnovne škole i uspjeha u uĉenju. Niš. 12 meĊunarodni nauĉni skup skup „Fis komunikacije“ (Zbornik radova). 6.Mikić, B., Ahmetović, O.(2006). Struktura i tipski profili dominantnih elemenata tehnike rukometnih igraĉa Premijer lige Bosne i Hercegovine.Niš 12 meĊunarodni nauĉni skup „Fis komunikacije“. (Zbornik radova) 7.Štihec, J., Ĉuk, I., Kondrić, M., Vidmašek, M., Jošt, B., Atiković, A., Biberović, A., Mikić, B., Alić-Partić, M., Huremović, T., Muratović, M.(2007).Internet u sluţbi obavljanja nekih studijskih obaveza izmeĊu fakulteta za šport pri Univerzi v Ljubljani i fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.Tuzla. (Zbornik radova) 8.Đug, M., Mikić, B, Maĉković, S.(2008). Efekti transformacionih procesa antropoloških karakteristika studentica pod uticajem modelovanog programa aerobika.Banja Luka. Drugi meĊunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad, sport“ (Zbornik radova). 9.Mikić,B.,Tanović,I.,Bjeković,G.(2008) Razlike morfoloških obiljeţja izmedju djece nogometaša i školske djece indentiĉnog hronološkog uzrasta.Banja Luka. II MeĊunarodni kongres “Ekologija,zdravlje,rad i sport” (Zbornik radova). 10.Mikić, B., Tanović, I., Bratovĉić, V.(2008).Transformacioni efekti motoriĉkih sposobnosti pod uticajem programirane nastave kod djece s posebnim potrebama. Banja Luka.Drugi MeĊunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad, sport“ (Zbornik radova) . 11.Mikić, B., Tanović, I.(2008).Transformacije morfoloških karakteristika studenata pod uticajem redovne nastave tjelesnog odgoja i sporta. Ohrid. 12. MeĊunarodni simpozijum za sport i fiziĉko obrazovanje mladih Fakultet za fiziĉku kulturu Univerzitet “SV. Kiril i Metodij”, Federacija sportskih pedagoga makedonije, (Zbornik radova). 12.Mikić, B., Tanović, I.(2008). Kvalitativne promjene motoriĉkih sposobnosti kod djece s posebnim potrebama, pod uticajem programirane nastave. Beograd. IV. MeĊunarodna konferencija „Menadţment u sportu“, Beograd. (Zbornik radova) 13.Mikić, B., Tanović, I., Bjeković, G.(2008). Efekti kvalitativnih promjena motoriĉkih sposobnosti studenata odsjeka za sport pod uticajem kinezioloških operatora u okviru nastave sporta. Beograd. IV meĊunarodna konferencija „Menadţment u sportu“(Zbornik radova). 14.Bjeković, G., Tanović, I., Bratovĉić, V., Mikić, B.(2008). Socijalno-ekonomski status, kretna aktivnost i ponašanje u vezi sa zdravljem studentkinja. Tuzla. 1. MeĊunarodni simpozijum “Sport i zdravlje” (Zbornik radova). 15.Đug, M., Mikić, B., Maĉković, S., Alić-Partić, M.(2008). Nivoi transformacionih procesa morfoloških karakteristika studentkinja pod uticajem fitness programa thai-bo. Tuzla. 1. MeĊunarodni simpozijum “Sport i zdravlje” (Zbornik radova). 16.Mikić, B., Tanović, I.(2008). Transformacija morfoloških karakteristika studentkinja pod uticajem redovne nastave tjelesnog odgoja i sporta.Ohrid 12. meĊunarodni simpozijum za sport i fiziĉko obrazovanje mladih Fakultet za fiziĉku kulturu Univerzitet “SV. Kiril i Metodij”, Federacija sportskih pedagoga Makedonije, (Zbornik radova). 17.Mikić,B.,Tanović,I.(2008). Transformacioni efekti motoriĉkih sposobnosti pod uticajem programirane nastave kod djece s posebnim potrebama.Banja Luka. II MeĊunarodni kongres “Ekologija,zdravlje,rad i sport” (Zbornik radova). 18.Mikić, B., Maĉković, S., Đug, Muris.(2009). Primjena opto jump sistema u sportskoj dijagnostici.Tivat. VI MeĊunarodna Nauĉna konferencija i V-ti kongres Crnogorske sportske akademije, (Zbornik radova). 19. Hadţić,S.,Mikić,B.,Mehinović,J.Đug,M.(2009). The inflence of aerobic program activities on adiposity regulation and flexibility development of Tuzla university female students (Review paper). Belgrade.5th International conference ” Management in Sport”.Faculty of management in sport University “Braća Karić” , Olympic Committee Serbia. 20.Mikić, B., Tanović, I., Korjenić, A., Malović, Z.(2009).Povezanost antropometrijskih karakteristika i motoriĉkih sposobnosti sa situaciono-motoriĉkim sposobnostima mladih rukometaša Beograd. V. meĊunarodna konferencija „Menadţment u sportu“. (Zbornik radova). Fakultet menadţmenta u sportu Univerziteta „Braća Karić“. 21.Mehinović, J., Mikić, B., Đug, M., Hodţić, Z.(2009). Relacije izmeĊu baziĉnih motoriĉkih i situaciono – motoriĉkih sposobnosti karatista.Beograd. V. meĊunarodna konferencija „Menadţment u sportu“.(Zbornik radova ) Fakultet menadţmenta u sportu Univerziteta „Braća Karić“. 22.Mikić, B., Tanović, I., Reljić, B.(2009). Bodi kompozitna analiza tjelesne graĊe studentica uz pomoć bodi composition analyzera „Tanita“ TBF 300A. Prolom Banja. Kongres antropološkog društva Srbije sa meĊunarodnim uĉešćem.(Zbornik radova). 23.Mehinović, J., Mikić, B., Hodţić, Z., Tanović, I.(2009). Relacije izmeĊu antropomettrijskih karakteristika i baziĉnih motoriĉkih sposobnosti karatista. Prolom Banja. Kongres antropološkog društva Srbije sa meĊunarodnim uĉešćem.(Zbornik radova). 24.Huremović, Dţ., Mikić, B., Mehinović, J.(2009). Uticaj baziĉno motoriĉkih sposobnosti na takmiĉarsku efikasnost karatista. Banja Luka. Prvi MeĊunarodni nauĉni kongres „Antropološki aspekti sporta, fiziĉkog vaspitanja i rekreacije“ (Zbornik radova). Fakultet fiziĉkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banja Luci. 25.Huremović, Dţ., Mikić, B., Mehinović, J.(2009). Uticaj situaciono – motoriĉkih sposobnosti na takmiĉarsku efikasnost karatista.Orhid. 13. MeĊunarodni simpozij za sport i fiziĉko obrazovanje mladih.(Zbornik radova).Makedonia. 26.Šahbegović, S., Mikić, B., Tanović, I., Mikić, B.(2009). Uticaj motoriĉkih sposobnosti i morfoloških karakteristika uĉenica na rezultate ostvarene u specifiĉnim kretnim strukturama iz nogometa Ohrid. 13. MeĊunarodni simpozij za sport i fiziĉko obrazovanje mladih.(Zbornik radova). 27.Mikić, B., Tanović, I., Korjenić, A., Halilagić,M.(2009). Efekti primjenjenog modela testova TZO-a na kvalitativne promjene motoriĉkih sposobnosti uĉenica srednješkolskog uzrasta. Ohrid. 13. MeĊunarodni simpozij za sport i fiziĉko obrazovanje mladih.(Zbornik radova). 28.Šahbegović,S.,Mikić,B.,Mikić,B.(2009).Znaĉajnost razlika meĊu grupama djeĉaka i djevojĉica u morfološkim karakteristikama , motoriĉkim i situaciono – motoriĉkim sposobnostima. II MeĊunarodni simpozij ” Sport i zdravlje”.(Zbornik radova). 29.Šahbegović,S.,Mikić,B.,Tanović,I.(2009). Impact off motoricall capacity and morphologicall characteristics of students on the results in specific moving structures from athletics.Bihać. The first international symposium”Sport,Tourism&Health”(Proceedings). 30.Mikić,B., Tanović,I.,Hodţić.Z.(2009).Kompozitna analiza strukture morfološkog , motoriĉkog i specifiĉno motoriĉkog prostora mladih rukometaša uzrasta od 10 -12god.Tuzla II MeĊunarodni simpzij “Sport i Zdravlje”. 31.Mikić,B.,Hadţić,S.,Mikić,B. (2010).Wellness osnova za promjenu zivotnog stila. Vlašić- Travnik. III. MeĊunarodna konferencija “Uloga sporta u oĉuvanju zdravlja”. 32.Mikić,B.,Ivanek,V.,Mehinović,J,Zeljković,D.(2010). Kanoniĉka povezanost izmedju morfoških karakteristika i situaciono motoriĉkih sposobnosti stolno tenisera kadetskog uzrasta . Ohrid .14th Symposium for sportsh and physical education of yang.(Zbornik radova). 33.Huremović,Dţ.,Mikić,B.,Mehinović,J.(2010).Uticaj situaciono motoriĉkih sposobnosti na takmiĉarsku efikasnost karatista Ohrid.14th Symposium for sportsh and physical education of yang.(Zbornik radova) . 34.Kamberi,M.,Ahmetović,O.,Mikić,B.(2010). Faktorska analiza strukture morfoloških karakteristika djece rukometaša uzrasta od 12 – 14 godina.Herceg Novi.VII Kongres crnogorske sportske akademije i VIII MeĊunarodna nauĉna konferencija (Zbornik radova) . 35.Ivanek,V.,Mikić,B.,Avdibašić-Vukadinović,N.,Zeljković,D.(2010). Uticaj sistema prediktorskih motoriĉkih varijabli na kriterijske varijable preciznost odigravanja forhend i backhend udarca po diagonali u stolnom tenisu.Tuzla. III MeĊunarodni simpozij ” Sport i Zdravlje” (Zbornik radova). 36.Korijenić,A.,Šunje,E.,Mikić,B.(2010). Multivarijantna analiza kovarijanse u prostoru baziĉno motorikih sposobnosti studenata košarkaša. Tuzla. III MeĊunarodni simpozij ” Sport i Zdravlje” (Zbornik radova). 37.Mikić,B.,Tanović,I.,Mikić,Biljana,Hadţić,S.(2010).Rezultati primjene razliĉitih organizacijsko – metodiĉkih oblika rada u nastavi tjelesno – zdravstvenog odgoja uĉenika V razreda osnovnih škola.Banja Luka. 2th International Scientific Conference.“Anthopological aspects of sports,Physical education and recreation“.(Zbornik radova) . 38.Tanović,I.,Mikić,B.,Martinec,Ţ.,Jelĉić,M.(2010). Efekti primjene razliĉitih metodiĉko – organizacijskih oblika rada uslovljenih izoborm razliĉitih sportskih aktivnosti u nastavi sporta i zdravlja na univerzitetu ” Dţemal Bjedić” u Mostaru. Banja Luka. 2th International Scientific Conference“Anthopological aspects of sports,Physical education and recreation.“(Zbornik radova). 39.Ivanek,V.,Mikić,B.,Ahmetović,O.,Tanović,I.(2010).Uticaj sistema prediktorskih motoriĉkih varijabli na kriterisjke varijable , prenošejne loptica i hexagon.Banja Luka .2th International Scientific Conference.“Anthopological aspects of sports,Physical education and recreation.“(Zbornik radova). 40.Mikić,B.,Ćatić,A.,Mikić,Biljana(2010).Uticaj razliĉitih izvora informacija na uĉenje nove psihomotorne aktivnosti uĉenika V razreda devetogodišnje osnovne škole.Zenica. “International scientific and expert conferece “Teacher education for the future” faculty of education (Zbornik radova) . 41.Zeljković,M.,Mikić,B.,Kostovski,Ţ.,Mehinovoć,J.(2011) Canonical relation between sitaution-motoric skills and elements of judo techniques.Banja Luka. 3th International Sientific Conference “Anthropological aspects of sports , physical education and recreation” (Proceedings). 42.Mikić,B.,Kostovski,Ţ.(2011) . Uticaj antropoloških dimenzija na tehniku izvoĊenja UNMSR- udarac nogom (Mae geri) u metu koja se kreće u sagitalnoj ravni.Bihać. II Internacionalni simpozij ” Sport,turizam i zdravlje” (Zbornik radova) . 43.Damadţić,A.,Maĉković,S.,Biberović,A.,Mikić,B.(2011). Znaĉaj i razvoj brzinskoeksplozivnih svojstava u tenisu.Travnik – Vlašić .IV MeĊunarodni seminar “Uloga sporta u oĉuvanju zdravlja” (Zbornik radova ). 44.Mikić,B.,Mikić,Biljana.,Mijatović,V.,Begović,D.(2011).Promjena ţivotnog stila-osnova unapreĊenja umijeća ţivljenja. Travnik – Vlašić. IV MeĊunarodni seminar “Uloga sporta u oĉuvanju zdravlja” (Zbornik radova). 45.Mikić,B.,Selimović,N.,Tanović,I.,Katanić,N.(2011).Primjena vibracione platforme u sportu i rekreaciji. Travnik – Vlašić .IV MeĊunarodni seminar “Uloga sporta u oĉuvanju zdravlja” (Zbornik radova ). 46.Tanović,I.,Mikić,B.,Alendar,A.,Begović,D.(2011).Transofrmations effects quantative changes of motorical and specifical – motoric statues children with special necessy under influence the programme of sport games-football. Banja Luka 3th International Sientific Conference “Anthropological aspects of sports , physical education and recreation” (Proceedings). 47.Mikić,B.,Korijenić,A.,Alendar,A.,Begović,D.,Jelĉić,M.(2011). Transformation effects of basic motor abilities and morphological characteristic of football players from 16-18 years old. Banja Luka 3th International Sientific Conference “Anthropological aspects of sports , physical education and recreation” (Proceedings) 48.Mikić,B.,Ivanek,V.,Mehinović,J.,Zeljković,D. Canonical correlation between morfohological characteristcs and situational – motoric abilities of cadet level table tennis player.Skoplje International journal of kinesiology and other Related sciences.Vol 19., No 2/2011.Research in Kinesiology (2011) 49.Katanić,N.,Mikić,B.,Avdibašić-Vukadinović,N.,Mijatović,V.(2011). Znaĉaj razlika u transformaciji motoriĉkih sposobnosti i kretni struktrua iz košarke , nogometa i atletike izmeĊu ispitivanih grupa uĉenika.Tuzla.IV MeĊunarodni simpozij “Sport i Zdravlje” (Zbornik radova). 50.Mikić,B.,Biberović,A.,Avdibašić-Vukadinović,N.,Ĉolakhodţić,E.(2011). Kinematiĉko i struktrualno modeliranje brzine trĉanja na 100m. Tuzla.IV MeĊunarodni simpozij “Sport i Zdravlje” (Zbornik radova). 51.Kostovski,Ţ.,Mikić,B.,Kostovski,Z.(2012).UporeĊenje antropoloških dimenzija u multivarijantnom prostoru kod dţudista uzrasta 13-15 godina.Banja Luka.II MeĊunarodna konferencija ” Sportske nauke i zdravlje” (Zbornik radova). 52.Mikić,B.,Zeljković,V.,Horemović,Dţ.,Ilić,M.(2012). Uticaj morfoloških karakteristika i motoriĉkih sposobnosti na izvoĊenje dţudo tehnika „ipon seoi nage“ i „uki-goshi“.Tuzla.V MeĊunarodni simpozij ” Sport i Zdravlje” (Zbornik radova). 53.Mikić,B.,Shala,S.,Zeljković,M.(2012). Kanoniĉki odnos izmeĊu motoriĉkih i specifiĉnih motoriĉkih sposobnosti hrvaĉa. Tuzla.V MeĊunarodni simpozij ” Sport i Zdravlje” (Zbornik radova). 54.Biberović,A.,Mikić,B.,Malović,Z.,Dţibrić,Dţ.,Huremović,T.(2012). Kvantitativne razlike u motoriĉkim sposobnostima izmeĊu uĉenika sportista i nesportista.Travnik-Vlašić. V MeĊunarodna konferencija ” Uloga sporta u oĉuvanju zdravlja ” (Zbornik radova). 55.Mikić,B.,Biberović,A.,Aghbar,S.,Mijatović,V.(2012). Razlike u motoriĉkoj sposobnostigipkost kod ţena od adolescencije do zrele dobi. Travnik-Vlašić. V MeĊunarodna konferencija ” Uloga sporta u oĉuvanju zdravlja ” (Zbornik radova). 56.Đug,M.,Zildţić,S.,Maĉković,S.,Mikić,B.,Zahirović,J.(2012). Principi i specifiĉnosti kondicijske pripreme vrhunskih kick-boksaĉa.Zagreb.10-ta meĊunarodna konferencija “Kondicijska priprema sportaša”.(Zbornik radova) Kineziološki fakultet Sveuĉilišta u Zagrebu. 57.Biberović,A; Damadţić,A; Mikić,B; Kapidţić,A; Huremović,T.(2012). Realacije izmeĊu sistema prediktorskih varijabli za pricjenu neuro-mišićne provodljivosti i kriterijske varijable neizmjeniĉni udarci nogu i ruku i trajanju od 30 sekundi.V MeĊunarodna Konferencija „Uloga sporta u oĉuvanju zdravlja“.Travnik-Vlašić.(Zbornik radova). 58.Mikić,B.,Biberović,A.,Babajić,F. (2012) Vibracijska platforma-obećavajuća sprava.Banja Luka. Druga MeĊunarodna konferencija „Sportke nauke i zdravlje“. (Zbornik radova).Panevropski Univerzitet „APEIRON“. 59.Biberović,A.,Huremović,T.,Mikić,B.,Ćurić,A. (2012) Menadţment u hotelijerstvu. Druga MeĊunarodna konferencija „Sportke nauke i zdravlje“. (Zbornik radova).Panevropski Univerzitet „APEIRON“. 60.Mikić.B.,Šabanović,E.,Katanić.N.,Bratovĉić.V.,Ašĉić.F.,(2013) Statistiĉka znaĉajnost razlika u zastupljenosti deformiteta stopala meĊu spolovima.Banja Luka,Treća MeĊunarodna konferencija „Sportske nauke i zdravlje“ (Zbornik radova). 61.Tanović,I.,Bjeković,G.,Mikić,B. (2013) Promjene u stilu ţivljenja i korištenja slobodnog vremena i njihov uticaj na razvoj sporta a samim tim i na potraţnju u turizmu. Jahorina Druga Nauĉno-struĉna konferencija sa MeĊunarodnim uĉešćem „Jahorinski poslovni dani preduzetništva gastronomije i turizma“ (Zbornik radova). Ekonomski fakultet Istoĉno Sarajevo i Centar za inovativnost i preduzetništvo Univerziteta u Zenici. 62.Mehić,A.,Mikić,B.,Hadţić,A.,Begović,D.,Dautović,A. (2013) Razlike u funkcionalnim sposobnostima kod kvalitetnih kajakaša nakon tromjeseĉnog trenaţnog tretmana.Banja Luka. Treća MeĊunarodna konferencija „Sportske nauke i zdravlje“ (Zbornik radova). 63.Mikić,B.,Pinjuh,A.,Muhibić,A.,Omanović,A.,Muĉibabić,M. (2013) Uloga menadţmenta u suvremenoj organizaciji sporta. Banja Luka.Treća MeĊunarodna konferencija „Sportske nauke i zdravlje“ (Zbornik radova). 64.Mikić,B.,Tanović,I.,Ivanek,P.,Azapagić,E.,Katanić,N. (2013) Lideri promjena.Subotica. VI MeĊunarodna interdicplinarna nauĉno-struĉna konferencija „VASPITNO-OBRAZOVNI I SPORTSKI HORIZONTI“ (Zbornik radova). 65.Tanović,I.,Mikić,B.,Biberović,A.,Dţibrić,Dţ.(2013) Organizacija i upravljanje sportskim aktivnostima u odgojno-obrazovnom sistemu djece i maldih.Subotica. VI MeĊunarodna interdicplinarna nauĉno-struĉna konferencija „VASPITNO-OBRAZOVNI I SPORTSKI HORIZONTI“ (Zbornik radova). 66.Kurtović,N.,Mikić,B.,Hadţić,E.,Bojić,A.,Tunjić,V.(2013) Efekti razliĉitih programa aerobika na globalne kvantitativne promjene fleksibilnosti kod studentica Univerziteta u Bihaću.Tuzla.VI MeĊunarodni simpozijum „Sport i zdravlje“ (Zbornik radova). 67.Mikić,B.,Mehić,A.,Kostovski,Ţ.,Hadţić,E.,Tunjić,V.(2013) Razlike u motoriĉkim sposobnostima kod kvalitetnih kajakaša nakon tromjeseĉnog trenaţnog tretmana.Tetovo.Prvi meĊunarodni simpozij. (Zbornik radova) 68. Kostovski, Ţ.,Mikić, B., Zeljković, M.(2013). Structure of the hand technique attacks in kumite in karate sport.Tuzla.VI MeĊunarodni simpozij „Sport i Zdravlje“.Univerzitet u Tuzli.(Zbornik radova). 69. Stanković,N.,Mikić,B.,Zeljković,M.(2013) RAZLIKE U MOTORIĈKIM SPOSOBNOSTIMA IZMEĐU UĈENIKA I KARATISTA UZRASTA 10-12 GODINA.Tuzla VI. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “SPORT I ZDRAVLJE” (Zbornik radova) 70. Mikić,B.,Bašinac,I.,Risteski,B.(2014). Differences in motor variables and variables for assessment of movement structures for handball and football in high school students.Belgrade.1st International conference „SPORT,HEALTH,ENVIRONMENT“.Facuty of sport University Union „Nikola Tesla“.(Review paper). 71. Bajrić,O.,Mikić,B.,Jovanović,M.(2014). Analysis of the postural status of feet of women different age. Belgrade. 1st International conference“SPORT,HEALTH,ENVIRONMENT“.Faculty of sport University Union „Nikola Tesla“.(Review paper). 72.Ahmić,D.,Mikić,B.,Dogandţić,I.,Alikadić,E.(2014). Analiza posjedovanja sportskih objekata od strane sportskih klubova.Brĉko distrikt.II MeĊunarodni nauĉni skup „Pravo i izazovi XXI vijeka.(Zbornik radova). 73. Mikić,B.,Ašĉić,F.,Kostovski,Ţ.,Mijatović,V.,Pireva,F.(2015). The effects programmed kinesiological treatment on the transformation of some motor skills and postural status pupils IV – VI grade of primary school.Vlašić. 1st International,Sport, Science, Education and Development Conference. 74. Ašĉić,F.,Mikić,B.,Begović,D.,Pireva,F.,Vehapi Sh.(2015). Razlike u deformitetu kiĉmenog stuba – skolioza kod uĉenika i uĉenica II trijade devetogodišnje osnovne škole. Banja Luka. V MeĊunarodna nauĉna konferencija „Sportske nauke i zdravlje“(Zbornik radova).Panevropski Univerzitet „Apeiron“. 75. Ivanek,V.,Mikić,B.,Ćorluka,M.,Brekalo,M.,Ĉerkez,I.(2015). Utjecaj motoriĉkih sposobnosti na natjecateljsku uspješnost u stolnom tenisu.Banja Luka. V MeĊunarodna nauĉna konferencija „Sportske nauke i zdravlje“(Zbornik radova). Panevropski Univerzitet „Apeiron“. 76. Vehapi,Sh.,Pireva,F.,Gashi,B.,Mikić,B.,Haliti,A.,Morina,B.(2015). Differeces between students of the faculty of physical education and regular bodybuilding practitioners in the dimensions of maximal,explosive,repetitive and static strength.Vlašić. 1st International,Sport,Science,Edukation and Development Conference(Review paper). Struĉni radovi objavljeni u domaćim i meĊunarodnim Zbornicima 1.Mikić, B.: Projekcija mogućnosti zadovoljavanja potreba studentske sportske rekreacije u sportskom centru “Mejdan” u Tuzli.Simpozijum o statusu fiziĉke kulture i sporta na Univerzitetu u Tuzli,(Zbornik radova) 1984. godine. 2. Mikić, B.: Osnovni aspekti primjene marketinga u sportu i sportskoj rekreaciji. Zbornik radova meĊunarodnih proljetnih privrednih susreta “PROMO ’96”, Tuzla, 1996. 3.Mikić, B., Noţinović, F., Noţinoić, Z.: Psihološka pitanja taktiĉke pripreme sportista. Zbornik radova (108-117), Filozofski fakultet u Tuzli, Tuzla 1997. 4. Noţinović, F., Noţinović, Z., Mikić, B.: Uĉesće i doprinos sportskih igara u programu odbrane. Zbornik radova (82-85), Filozofski fakultet Tuzla, Tuzla 1997. 5. Noţinović, F., Mikić, B., Noţinović, Z., Biberović, A.: Osnovni aspekti organizacije i razvoja studentskog sporta na Univerzitetu u Tuzli. Zbornik radova (86-89), Filozofski fakultet Tuzla, Tuzla 1997. 6. Mikić, B.: Metodološki pristup razvoju individualne igre u odbrani. Zbornik radova sa simpozijuma rukometnih trenera BiH, RS BiH (26-34), Sarajevo 1997. 7. Mikić, B.: Faktori od kojih zavisi uspjeh u rukometnoj igri. Zbornik radova sa simpozijuma rukometnih trenera BiH, RS BiH (35-42), Sarajevo 1997. 8. Biberović, A., Mikić, B., Maĉković, S.: Biomehaniĉka analiza funkcija mišića u regulaciji skok šuta. Zbornik radova (317-329), br.2, Filozofski fakultet, Tuzla 2000. 9. Mikić, B.: Osnovna filozofija trenera. Zbornik radova (337-345), br.2, Filozofski fakultet, Tuzla 2000. 10.Mikić, B., Damadţić, A., Ţeljković, M.: Biomehaniĉka Analiza pluţnog zavoja (87-89) Zbornik nauĉnih i struĉnih radova. Sarajevo, 2004.Godine 11.Mikić,B.,Mikić,Biljana,Mijatović,V,Begović,D. Promjena ţivotnog stila – osnova unapreĊenja umijeća ţivljenja.Travnik – Vlašić .IV MeĊunarodni seminar ” Uloga sporta u oĉuvanju zdravlja ” (Zbornik radova) (2011) 12.Mikić,B.,Selimović,N.,Tanović,I.,Katanić,N. Primjena vibracione platforme u sportu i rekreaciji. Travnik – Vlašić .IV MeĊunarodni seminar ” Uloga sporta u oĉuvanju zdravlja ” (Zbornik radova) (2011) 13.Biberović,A.,Huremović,T.,Mikić,B.,Ćurić,A. Menadţment u hotelijerstvu . Banja Luka.II MeĊunarodna konferencija “Sportske nauke i zdravlje” (Zbornik radova) (2012) 14.Mikić.B.,Biberović.A.,Radić.G.,Mijatović.V.,(2013).Etiĉki kodeks i profesija.Brĉko Distrikt.Evropski Univerzitet.MeĊunarodni nauĉni skup „Pravo i izazovi XXI.vijeka“.(Zbornik radova) 15. Tanović,I.,Mikić,B.,MeĊedović,S. (2015). Sportska povreda kao neminovnost sporta.Brĉko distrikt.III MeĊunarodni nauĉni skup.(Zbornik radova). Predavaĉ po pozivu na MeĊunarodnim kongresima i simpozijima 1.Mikić,B. Poznavanje antropoloških dimenzija u funkciji uspješnosti izvodenja nastavnog procesa iz predmeta tjelesni i zdravstveni odgoj.Teslić.Regionalni seminar pedagoga tjelesnog i zdravstvenog odgoja.1986. 2.Mikić,B.: Ispitivanje stanja takmiĉarske anksioznosti pomoću upitnika CSAI-2.IX kongresa psihologa Jugoslavije, Vrnjaĉka Banja, 1988. 3.Mikić,B. Osnovni aspekti primjene marketinga u sportu i sportskoj rekreaciji.MeĊunarodni proljetni privredni susreti “PROMO ’96”, Tuzla, 1996. 4.Mikić,B. Zamor i oporavak,Zaostrug 30.WKF Tradicionalni trening i takmiĉarski karate kamp-1.Sportsko edukativna ljetnja škola.Karate savez Bosne i Hercegovine.2001 5.Mikić,B. Faktori uspjeha u karateu,Zaostrug 31.WKF Tradicionalni trening i takmiĉarski karate kamp-2.Sportsko edukativna ljetnja škola.Karate savez Bosne i Hercegovine.2002 6.Mikiĉ,B. Kondicijska priprema karatista.Zaostrug.32.WKF Tradicionalni trening i takmiĉarski karate kamp-3.Sportsko edukativna ljetnja škola.Karate savez Bosne i Hercegovine.2003 7.Mikić,B. Znaĉaj antropoloških dimenzija u stvaranju vrhunskog karatiste.Zaostrug 33.WKF Tradicionalni trening i takmiĉarski karate kamp-4.Sportsko edukativna ljetnja škola.Karate savez Bosne i Hercegovine.2004 8.Mikić,B. Predavaĉ na UEF-a školi za edukaciju i licenciranje nogometnih trenera u organizaciji Evropske fudbalske Federacije.Sarajevo-Jablanica 2004-2006. 9.Mikić,B., Voditelj kursa „Nove tehnologije u sportu“ i „Svijet sporta“ na 9th Internacional Tuzla Summer University.Tuzla 2004 10.Mikić,B. Psihološka priprema karatista.Zaostrug 34.WKF Tradicionalni trening i takmiĉarski karate kamp-5.Sportsko edukativna ljetnja škola.Karate savez Bosne i Hercegovine.2005 11.Mikić,B., Wellness Osnova za novu ţivotni stil.Sarajevo NTS – I th Internacional symposium Of New Tehnologies In Sports.Univerzitet u Sarajevu i Olimpijski komitet BIH.2005 12.Mikić,B. Primjena pulsometrije u testiranju funkcionalnih sposobnosti karatista.Zaostrug 35.WKF Tradicionalni trening i takmiĉarski karate kamp-6.Sportsko edukativna ljetnja škola.Karate savez Bosne i Hercegovine.2006 13.Mikić,B., Valorizaicja edukativnih sadrţaja u nastavi tjelesnog i zdravstvenog odgoja.Zaostrug III MeĊunarodni seminar pedagoga tjelesnog odgoja BIH.Sportski savez BIH i Ministarstvo civilnih poslova.2007 14Mikić,B. Uticaj motoriĉkih i situacino motoriĉkih sposobnosti na uspješnost u karateu.Zaostrug 36.WKF Tradicionalni trening i takmiĉarski karate kamp-7.Sportsko edukativna ljetnja škola.Karate savez Bosne i Hercegovine.2007 15.Mikić,B. Stanje u nastavi tjelesnog i zdravstvenog odgoja u niţim razredima osnovne škole i potreba za uvoĊenjem trećeg ĉasa FTOS.Tuzla 12th Internacional Tuzla Summer University.2007 16.Mikić,B.Uticaj funkcionalnih sposobnosti na takmiĉarsku uspješnost karatista.Zaostrug 37.WKF Tradicionalni trening i takmiĉarski karate kamp-8.Sportsko edukativna ljetnja škola.Karate savez Bosne i Hercegovine.2008 17.Mikić,B. Primjena opto-jump sistema u sportskoj dijagnostici.V Kongres i VI MeĊunarodna nauĉna konferencija.Crnogorske sportske akademije.Tivat 2009. 18.Mikić,B. Kvantitativno kvalitativne promjene motoriĉkih sposobnostsi studentica pod uticajem fittness programa tai-bo.Tuzla II MeĊunarodni simpoziji „Sport i zdravlje“ 2009 19.Mikić,B. Primjena fitnessa u školstvu.Zaostrug V MeĊunarodni seminar pedagoga tjelesnog odgoja i sporta.Sportski savez BIH i Ministarstvo civilnih poslova.2009 20.Mikić,B.Vrijednost psihomotornih sposobnosti i antropometrijskih varijabli na realizaciju borbe na kratkoj distanci.Zaostrug 38.WKF Tradicionalni trening i takmiĉarski karate kamp- 9.Sportsko edukativna ljetnja škola.Karate savez Bosne i Hercegovine.2009 21.Mikić,B.Uticaj kognitivnih sposobnosti i konativnih karakteristika na takmiĉarsku uspješnost karatista.Zaostrug 39.WKF Tradicionalni trening i takmiĉarski karate kamp- 10.Sportsko edukativna ljetnja škola.Karate savez Bosne i Hercegovine.2010 22.Mikić,B.Wellness osnova za promjenu ţivotnog stila.III MeĊunarodna Konferencija „Uloga sporta u oĉuvanju zdravlja“ Travnik-Vlašić 2010. 23.Mikić,B. Stepenice prema uspjehu.Tuzla III MeĊunarodni simpozij „Sport i zdravlje“ 2010. 24.Mikić,B. Uloga zdrave prehrane u oĉuvanju zdravlja.VI Kongres i VII MeĊunarodna nauĉna Konferencija.Crnogorska sportska akademija.Herceg Novi 2010 25.Mikić,B., Uloga nastavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja u stvaranju vrhunskog sportaša.Zaostrug VI MeĊunarodni smeinar pedagoga tjelesnog i zdravstvenog odgoja.Sportski savez BIH Ministarstvo civilnih poslova.2010 26.Mikić,B. Promjena ţivotnog stila-osnova unapreĊenja umjeća ţivljenja. IV MeĊunarodna Konferencija „Uloga sporta u oĉuvanju zdravlja“ Travnik-Vlašić 2011. 27.Mikić,B. Znaĉaj vibracione platforme u sportu i rekreaciji.II MeĊunarodna Konferencija „Sportske nauke i zdravlje“.Pan Evropski Univerzitet „Aperion“ 2011. 28.Mikić,B. Prisutnost i osobnost logiĉko – semantiĉke euristiĉnosti taktiĉko – tehniĉkih dejstava i operacija pri rješavanju igrovnih problemskih situacija rukometaša u fazi odbrane.VII Kongres i VIII MeĊunarodna nauĉna Konferencija.Herceg Novi 2011. 29.Mikić,B., Jednaĉina specifikacije kao faktor uspjeha u rukometu.Ivanova Korita.Drţavni Seminar za rukometne trenere Crne Gore.2011 30.Mikić,B. Razlike u morfološkim dimenzijama,karakteristikama tjelesnog sastava i gipkosti kod ţena od adolescencije do zrele dobi.V MeĊunarodna Konferencija „Uloga sporta u oĉuvanju zdravlja“.Travnik-Vlašić 2012. 31.Mikić,B. Uticaj morfoloških karakteristika i motoriĉkih spobnosti na izvoĊenje situacijskih kretnih struktura Dţudista.VIII Kongres i IX MeĊunarodna nauĉna Konferencija.Herceg Novi 2012. Ĉlan organizacionih i ureĊivaĉkih odbora meĊunarodnih kongresa i simpozijuma 1.Ĉlan redakcijskog odbora II Kongresa i III MeĊunarodne nauĉne konferencije Crnogorske sportske akademije.Podgorica 2006 2.Ĉlan redakcijskog odbora III Kongresa i IV MeĊunarodne nauĉne konferencije Crnogorske sportske akademije.Podgorica 2007 3.Ĉlan redakcijskog odbora IV Kongresa i V MeĊunarodne nauĉne konferencije Crnogorske sportske akademije.Podgorica 2008 4.Ĉlan ureĊivaĉkog odbora 5thInternacional conference „Managment in sport“ (collection of papers).Beograd 2008 5.Predsjednik organizacionog odbora I MeĊunarodnog simpozijuma „Sport i zdravlje“ Tuzla 2008 6.Ĉlan redakcijskog odbora V Kongresa i VI MeĊunarodne nauĉne konferencije Crnogorske sportske akademije.Podgorica 2009 7.Ĉlan ureĊivaĉkog odbora 6th Internacional conference „Managment in sport“ (collection of papers).Beograd 2009 8.Predsjednik organizacionog odbora II MeĊunarodnog simpozijuma „Sport i zdravlje“ Tuzla 2009 9.Ĉlan nauĉnog odbora I MeĊunarodnog nauĉnog kongresa „Antropološki aspekti sporta,fiziĉkog vaspitanja i rekreacije“.Banja Luka 2009 10.Ĉlan redakcijskog odbora VI Kongresa i VII MeĊunarodne nauĉne konferencije Crnogorske sportske akademije.Podgorica 2010 11.Predsjednik organizacionog odbora III MeĊunarodnog simpozijuma „Sport i zdravlje“ Tuzla 2010 12.Ĉlan organizacionog odbora „2ndInternacional Scientific Conference“.Banja luka 2010 13.Ĉlan ureĊivaĉkog odbora 7th Internacional conference „Managment in sport“ (collection of papers).Beograd 2010 14.Ĉlan redakcijskog odbora VII Kongresa i VIII MeĊunarodne nauĉne konferencije Crnogorske sportske akademije.Podgorica 2011 15.Predsjednik organizacionog odbora IV MeĊunarodnog simpozijuma „Sport i zdravlje“ Tuzla 2011 16.Ĉlan redakcijskog odbora VIII Kongresa i IX MeĊunarodne nauĉne konferencije Crnogorske sportske akademije.Podgorica 2012 17.Predsjednik organizacionog odbora V MeĊunarodnog simpozijuma „Sport i zdravlje“ Tuzla 2012 18.Ĉlan redakcijskog odbora II MeĊunarodnog simpozija sportske nauke i zdravlje.Aperion Banja luka 2012 19.Ĉlan Nauĉnog odbora V MeĊunarodnog seminara „Uloga sporta i oĉuvanju zdravlja“ Vlašić-Travnik 2012 Ĉlan ureĊivaĉkih,nauĉnih odbora i recenzent u domaćim i meĊunarodnim nauĉnim ĉasopisima 1.Ĉlan nauĉnog odbora i recenzent nauĉne oblasti Kinantropologija u ĉasopisu: “Sport u teoriji i praksi”, Sarajevo. 2.Ĉlan nauĉnog odbora i ĉlan redakcijskog odbora meĊunarodnog ĉasopisa: “Homo Sporticus”, Fakultet sporta Univerziteta u Sarajevu. 3.Ĉlan redakcijskog odbora meĊunarodnog ĉasopisa za sport,fiziĉko vaspitanje i zdravlje „Sport-Mont“,Crnogorska sportska akademija Podgorica. 4.Ĉlan ureĊivaĉkog odbora meĊunarodnog nauĉnog ĉasopisa iz oblasti sporta i medicinskorehabilitacionih nauka.“SPORTS SCIENCE AND HEALTH“ Panevropski Univerzitet „Aperion“ Banja Luka. 5.Ĉlan ureĊivaĉkog odbora Scientific-Expert Journal of Antropological of Sports,Physical Education and Recreation „Sportlogija“ Banja Luka. 6.Ĉlan nauĉnog odbora i recenzent nauĉne oblasti „Teorija treninga“ internacional scientific journal on kinesiology „ACTA KINESIOLOGICA“.Travnik 7.Ĉlan redakcijskog i recenzentskog odbora meĊunarodnog nauĉnog ĉasopisa „Sportski logos“.Mostar 8.Urednik Internacional Scientific Journal Of Kinesiology „Sport-Scientific And Practical Aspects“.Tuzla 9.Ĉlan nauĉnog odbora Internacional Journal of Scientific Issues in Physical Education,“Sport and Health“.Skoplje

1.Mikić,B.,i sar.Univerzalna škola sporta „Kinder spot“ Olimpijski komitet BIH Sarajevo 2004 2.Mikić,B.,i sar.Welness osnova za promjenu ţivotnog stila.Federalno Ministarstvo kulture sporta Sarajevo 2006 3.Mikić,B.,i sar.Uticaj fitness-a na preveciju pretilosti i kardiovaskularnih oboljenja.Fondacija Tuzlanske zajednice Tuzla 2009 4.Mikić,B.,i sar.Dijagnosticiranje i praćenje tjelesnog razvoja uĉenika od 1 do 8 razreda osnovne škole.Ministarstvo obrazovanja,nuke kulture i sporta TK.Tuzla 2009 5.Mikić,B.,i sar.Praćenje planiranje i ptogramiranje trenaţnog procesa igraĉa sjedeće odbojke. Ministarstvo obrazovanja,nuke kulture i sporta TK.Tuzla 2009 6. Maĉković,S.,Mikić,B.,Đug,M.,Uticaj i efikanost savremenih metoda metaboliĉkog programiranja na funkcionalne sposobnosti perspektivnih mladih koĊarkaša sa podruĉja TK. Ministarstvo obrazovanja,nuke kulture i sporta TK.Tuzla 2010.

Pregled nauĉnih radova objavljenih u Zbornicima meĊunarodnih nauĉnih kongresa i konferencija 1. Mikić, B.(1987).Metodološki pristup prouĉavanju problema anksioznosti kod sportista. Novi Sad.( Zbornik radova III kongresa pedagoga fiziĉke kulture Jugoslavije). 2. Mikić, B.(1988). Ispitivanje stanja takmiĉarske anksioznosti pomoću upitnika CSAI-2. Vrnjaĉka Banja.( Zbornik radova IX kongresa psihologa Jugoslavije). 3. Mikić, B.(1991). Socio-demografska obiljeţja studenata Univerziteta u Tuzli.Tuzla.(Zbornik radova) Pedagoške akademije u Tuzli. 4.Mikić, B., Noţinović,F., Biberović, A., Noţinović,Z.(1997). Uticaj tjelesne aktivnosti na vrijeme pojave menarhe i urednost menstrualnog ciklusa.Tuzla. (Zbornik radova) Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli. 5.Mikić, B., Biberović, A., Mulić, S.(2006). Odnos izmeĊu motoriĉkog i morfološkog statusa uĉenika prvog razreda Osnovne škole i uspjeha u uĉenju. Niš. 12 meĊunarodni nauĉni skup skup „Fis komunikacije“ (Zbornik radova). 6.Mikić, B., Ahmetović, O.(2006). Struktura i tipski profili dominantnih elemenata tehnike rukometnih igraĉa Premijer lige Bosne i Hercegovine.Niš 12 meĊunarodni nauĉni skup „Fis komunikacije“. (Zbornik radova) 7.Štihec, J., Ĉuk, I., Kondrić, M., Vidmašek, M., Jošt, B., Atiković, A., Biberović, A., Mikić, B., Alić-Partić, M., Huremović, T., Muratović, M.(2007).Internet u sluţbi obavljanja nekih studijskih obaveza izmeĊu fakulteta za šport pri Univerzi v Ljubljani i fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.Tuzla. (Zbornik radova) 8.Đug, M., Mikić, B, Maĉković, S.(2008). Efekti transformacionih procesa antropoloških karakteristika studentica pod uticajem modelovanog programa aerobika.Banja Luka. Drugi meĊunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad, sport“ (Zbornik radova). 9.Mikić,B.,Tanović,I.,Bjeković,G.(2008) Razlike morfoloških obiljeţja izmedju djece nogometaša i školske djece indentiĉnog hronološkog uzrasta.Banja Luka. II MeĊunarodni kongres “Ekologija,zdravlje,rad i sport” (Zbornik radova). 10.Mikić, B., Tanović, I., Bratovĉić, V.(2008).Transformacioni efekti motoriĉkih sposobnosti pod uticajem programirane nastave kod djece s posebnim potrebama. Banja Luka.Drugi MeĊunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad, sport“ (Zbornik radova) . 11.Mikić, B., Tanović, I.(2008).Transformacije morfoloških karakteristika studenata pod uticajem redovne nastave tjelesnog odgoja i sporta. Ohrid. 12. MeĊunarodni simpozijum za sport i fiziĉko obrazovanje mladih Fakultet za fiziĉku kulturu Univerzitet “SV. Kiril i Metodij”, Federacija sportskih pedagoga makedonije, (Zbornik radova). 12.Mikić, B., Tanović, I.(2008). Kvalitativne promjene motoriĉkih sposobnosti kod djece s posebnim potrebama, pod uticajem programirane nastave. Beograd. IV. MeĊunarodna konferencija „Menadţment u sportu“, Beograd. (Zbornik radova) 13.Mikić, B., Tanović, I., Bjeković, G.(2008). Efekti kvalitativnih promjena motoriĉkih sposobnosti studenata odsjeka za sport pod uticajem kinezioloških operatora u okviru nastave sporta. Beograd. IV meĊunarodna konferencija „Menadţment u sportu“(Zbornik radova). 14.Bjeković, G., Tanović, I., Bratovĉić, V., Mikić, B.(2008). Socijalno-ekonomski status, kretna aktivnost i ponašanje u vezi sa zdravljem studentkinja. Tuzla. 1. MeĊunarodni simpozijum “Sport i zdravlje” (Zbornik radova). 15.Đug, M., Mikić, B., Maĉković, S., Alić-Partić, M.(2008). Nivoi transformacionih procesa morfoloških karakteristika studentkinja pod uticajem fitness programa thai-bo. Tuzla. 1. MeĊunarodni simpozijum “Sport i zdravlje” (Zbornik radova). 16.Mikić, B., Tanović, I.(2008). Transformacija morfoloških karakteristika studentkinja pod uticajem redovne nastave tjelesnog odgoja i sporta.Ohrid 12. meĊunarodni simpozijum za sport i fiziĉko obrazovanje mladih Fakultet za fiziĉku kulturu Univerzitet “SV. Kiril i Metodij”, Federacija sportskih pedagoga Makedonije, (Zbornik radova). 17.Mikić,B.,Tanović,I.(2008). Transformacioni efekti motoriĉkih sposobnosti pod uticajem programirane nastave kod djece s posebnim potrebama.Banja Luka. II MeĊunarodni kongres “Ekologija,zdravlje,rad i sport” (Zbornik radova). 18.Mikić, B., Maĉković, S., Đug, Muris.(2009). Primjena opto jump sistema u sportskoj dijagnostici.Tivat. VI MeĊunarodna Nauĉna konferencija i V-ti kongres Crnogorske sportske akademije, (Zbornik radova). 19. Hadţić,S.,Mikić,B.,Mehinović,J.Đug,M.(2009). The inflence of aerobic program activities on adiposity regulation and flexibility development of Tuzla university female students (Review paper). Belgrade.5th International conference ” Management in Sport”.Faculty of management in sport University “Braća Karić” , Olympic Committee Serbia. 20.Mikić, B., Tanović, I., Korjenić, A., Malović, Z.(2009).Povezanost antropometrijskih karakteristika i motoriĉkih sposobnosti sa situaciono-motoriĉkim sposobnostima mladih rukometaša Beograd. V. meĊunarodna konferencija „Menadţment u sportu“. (Zbornik radova). Fakultet menadţmenta u sportu Univerziteta „Braća Karić“. 21.Mehinović, J., Mikić, B., Đug, M., Hodţić, Z.(2009). Relacije izmeĊu baziĉnih motoriĉkih i situaciono – motoriĉkih sposobnosti karatista.Beograd. V. meĊunarodna konferencija „Menadţment u sportu“.(Zbornik radova ) Fakultet menadţmenta u sportu Univerziteta „Braća Karić“. 22.Mikić, B., Tanović, I., Reljić, B.(2009). Bodi kompozitna analiza tjelesne graĊe studentica uz pomoć bodi composition analyzera „Tanita“ TBF 300A. Prolom Banja. Kongres antropološkog društva Srbije sa meĊunarodnim uĉešćem.(Zbornik radova). 23.Mehinović, J., Mikić, B., Hodţić, Z., Tanović, I.(2009). Relacije izmeĊu antropomettrijskih karakteristika i baziĉnih motoriĉkih sposobnosti karatista. Prolom Banja. Kongres antropološkog društva Srbije sa meĊunarodnim uĉešćem.(Zbornik radova). 24.Huremović, Dţ., Mikić, B., Mehinović, J.(2009). Uticaj baziĉno motoriĉkih sposobnosti na takmiĉarsku efikasnost karatista. Banja Luka. Prvi MeĊunarodni nauĉni kongres „Antropološki aspekti sporta, fiziĉkog vaspitanja i rekreacije“ (Zbornik radova). Fakultet fiziĉkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banja Luci. 25.Huremović, Dţ., Mikić, B., Mehinović, J.(2009). Uticaj situaciono – motoriĉkih sposobnosti na takmiĉarsku efikasnost karatista.Orhid. 13. MeĊunarodni simpozij za sport i fiziĉko obrazovanje mladih.(Zbornik radova).Makedonia. 26.Šahbegović, S., Mikić, B., Tanović, I., Mikić, B.(2009). Uticaj motoriĉkih sposobnosti i morfoloških karakteristika uĉenica na rezultate ostvarene u specifiĉnim kretnim strukturama iz nogometa Ohrid. 13. MeĊunarodni simpozij za sport i fiziĉko obrazovanje mladih.(Zbornik radova). 27.Mikić, B., Tanović, I., Korjenić, A., Halilagić,M.(2009). Efekti primjenjenog modela testova TZO-a na kvalitativne promjene motoriĉkih sposobnosti uĉenica srednješkolskog uzrasta. Ohrid. 13. MeĊunarodni simpozij za sport i fiziĉko obrazovanje mladih.(Zbornik radova). 28.Šahbegović,S.,Mikić,B.,Mikić,B.(2009).Znaĉajnost razlika meĊu grupama djeĉaka i djevojĉica u morfološkim karakteristikama , motoriĉkim i situaciono – motoriĉkim sposobnostima. II MeĊunarodni simpozij ” Sport i zdravlje”.(Zbornik radova). 29.Šahbegović,S.,Mikić,B.,Tanović,I.(2009). Impact off motoricall capacity and morphologicall characteristics of students on the results in specific moving structures from athletics.Bihać. The first international symposium”Sport,Tourism&Health”(Proceedings). 30.Mikić,B., Tanović,I.,Hodţić.Z.(2009).Kompozitna analiza strukture morfološkog , motoriĉkog i specifiĉno motoriĉkog prostora mladih rukometaša uzrasta od 10 -12god.Tuzla II MeĊunarodni simpzij “Sport i Zdravlje”. 31.Mikić,B.,Hadţić,S.,Mikić,B. (2010).Wellness osnova za promjenu zivotnog stila. Vlašić- Travnik. III. MeĊunarodna konferencija “Uloga sporta u oĉuvanju zdravlja”. 32.Mikić,B.,Ivanek,V.,Mehinović,J,Zeljković,D.(2010). Kanoniĉka povezanost izmedju morfoških karakteristika i situaciono motoriĉkih sposobnosti stolno tenisera kadetskog uzrasta . Ohrid .14th Symposium for sportsh and physical education of yang.(Zbornik radova). 33.Huremović,Dţ.,Mikić,B.,Mehinović,J.(2010).Uticaj situaciono motoriĉkih sposobnosti na takmiĉarsku efikasnost karatista Ohrid.14th Symposium for sportsh and physical education of yang.(Zbornik radova) . 34.Kamberi,M.,Ahmetović,O.,Mikić,B.(2010). Faktorska analiza strukture morfoloških karakteristika djece rukometaša uzrasta od 12 – 14 godina.Herceg Novi.VII Kongres crnogorske sportske akademije i VIII MeĊunarodna nauĉna konferencija (Zbornik radova) . 35.Ivanek,V.,Mikić,B.,Avdibašić-Vukadinović,N.,Zeljković,D.(2010). Uticaj sistema prediktorskih motoriĉkih varijabli na kriterijske varijable preciznost odigravanja forhend i backhend udarca po diagonali u stolnom tenisu.Tuzla. III MeĊunarodni simpozij ” Sport i Zdravlje” (Zbornik radova). 36.Korijenić,A.,Šunje,E.,Mikić,B.(2010). Multivarijantna analiza kovarijanse u prostoru baziĉno motorikih sposobnosti studenata košarkaša. Tuzla. III MeĊunarodni simpozij ” Sport i Zdravlje” (Zbornik radova). 37.Mikić,B.,Tanović,I.,Mikić,Biljana,Hadţić,S.(2010).Rezultati primjene razliĉitih organizacijsko – metodiĉkih oblika rada u nastavi tjelesno – zdravstvenog odgoja uĉenika V razreda osnovnih škola.Banja Luka. 2th International Scientific Conference.“Anthopological aspects of sports,Physical education and recreation“.(Zbornik radova) . 38.Tanović,I.,Mikić,B.,Martinec,Ţ.,Jelĉić,M.(2010). Efekti primjene razliĉitih metodiĉko – organizacijskih oblika rada uslovljenih izoborm razliĉitih sportskih aktivnosti u nastavi sporta i zdravlja na univerzitetu ” Dţemal Bjedić” u Mostaru. Banja Luka. 2th International Scientific Conference“Anthopological aspects of sports,Physical education and recreation.“(Zbornik radova). 39.Ivanek,V.,Mikić,B.,Ahmetović,O.,Tanović,I.(2010).Uticaj sistema prediktorskih motoriĉkih varijabli na kriterisjke varijable , prenošejne loptica i hexagon.Banja Luka .2th International Scientific Conference.“Anthopological aspects of sports,Physical education and recreation.“(Zbornik radova). 40.Mikić,B.,Ćatić,A.,Mikić,Biljana(2010).Uticaj razliĉitih izvora informacija na uĉenje nove psihomotorne aktivnosti uĉenika V razreda devetogodišnje osnovne škole.Zenica. “International scientific and expert conferece “Teacher education for the future” faculty of education (Zbornik radova) . 41.Zeljković,M.,Mikić,B.,Kostovski,Ţ.,Mehinovoć,J.(2011) Canonical relation between sitaution-motoric skills and elements of judo techniques.Banja Luka. 3th International Sientific Conference “Anthropological aspects of sports , physical education and recreation” (Proceedings). 42.Mikić,B.,Kostovski,Ţ.(2011) . Uticaj antropoloških dimenzija na tehniku izvoĊenja UNMSR- udarac nogom (Mae geri) u metu koja se kreće u sagitalnoj ravni.Bihać. II Internacionalni simpozij ” Sport,turizam i zdravlje” (Zbornik radova) . 43.Damadţić,A.,Maĉković,S.,Biberović,A.,Mikić,B.(2011). Znaĉaj i razvoj brzinskoeksplozivnih svojstava u tenisu.Travnik – Vlašić .IV MeĊunarodni seminar “Uloga sporta u oĉuvanju zdravlja” (Zbornik radova ). 44.Mikić,B.,Mikić,Biljana.,Mijatović,V.,Begović,D.(2011).Promjena ţivotnog stila-osnova unapreĊenja umijeća ţivljenja. Travnik – Vlašić. IV MeĊunarodni seminar “Uloga sporta u oĉuvanju zdravlja” (Zbornik radova). 45.Mikić,B.,Selimović,N.,Tanović,I.,Katanić,N.(2011).Primjena vibracione platforme u sportu i rekreaciji. Travnik – Vlašić .IV MeĊunarodni seminar “Uloga sporta u oĉuvanju zdravlja” (Zbornik radova ). 46.Tanović,I.,Mikić,B.,Alendar,A.,Begović,D.(2011).Transofrmations effects quantative changes of motorical and specifical – motoric statues children with special necessy under influence the programme of sport games-football. Banja Luka 3th International Sientific Conference “Anthropological aspects of sports , physical education and recreation” (Proceedings). 47.Mikić,B.,Korijenić,A.,Alendar,A.,Begović,D.,Jelĉić,M.(2011). Transformation effects of basic motor abilities and morphological characteristic of football players from 16-18 years old. Banja Luka 3th International Sientific Conference “Anthropological aspects of sports , physical education and recreation” (Proceedings) 48.Mikić,B.,Ivanek,V.,Mehinović,J.,Zeljković,D. Canonical correlation between morfohological characteristcs and situational – motoric abilities of cadet level table tennis player.Skoplje International journal of kinesiology and other Related sciences.Vol 19., No 2/2011.Research in Kinesiology (2011) 49.Katanić,N.,Mikić,B.,Avdibašić-Vukadinović,N.,Mijatović,V.(2011). Znaĉaj razlika u transformaciji motoriĉkih sposobnosti i kretni struktrua iz košarke , nogometa i atletike izmeĊu ispitivanih grupa uĉenika.Tuzla.IV MeĊunarodni simpozij “Sport i Zdravlje” (Zbornik radova). 50.Mikić,B.,Biberović,A.,Avdibašić-Vukadinović,N.,Ĉolakhodţić,E.(2011). Kinematiĉko i struktrualno modeliranje brzine trĉanja na 100m. Tuzla.IV MeĊunarodni simpozij “Sport i Zdravlje” (Zbornik radova). 51.Kostovski,Ţ.,Mikić,B.,Kostovski,Z.(2012).UporeĊenje antropoloških dimenzija u multivarijantnom prostoru kod dţudista uzrasta 13-15 godina.Banja Luka.II MeĊunarodna konferencija ” Sportske nauke i zdravlje” (Zbornik radova). 52.Mikić,B.,Zeljković,V.,Horemović,Dţ.,Ilić,M.(2012). Uticaj morfoloških karakteristika i motoriĉkih sposobnosti na izvoĊenje dţudo tehnika „ipon seoi nage“ i „uki-goshi“.Tuzla.V MeĊunarodni simpozij ” Sport i Zdravlje” (Zbornik radova). 53.Mikić,B.,Shala,S.,Zeljković,M.(2012). Kanoniĉki odnos izmeĊu motoriĉkih i specifiĉnih motoriĉkih sposobnosti hrvaĉa. Tuzla.V MeĊunarodni simpozij ” Sport i Zdravlje” (Zbornik radova). 54.Biberović,A.,Mikić,B.,Malović,Z.,Dţibrić,Dţ.,Huremović,T.(2012). Kvantitativne razlike u motoriĉkim sposobnostima izmeĊu uĉenika sportista i nesportista.Travnik-Vlašić. V MeĊunarodna konferencija ” Uloga sporta u oĉuvanju zdravlja ” (Zbornik radova). 55.Mikić,B.,Biberović,A.,Aghbar,S.,Mijatović,V.(2012). Razlike u motoriĉkoj sposobnostigipkost kod ţena od adolescencije do zrele dobi. Travnik-Vlašić. V MeĊunarodna konferencija ” Uloga sporta u oĉuvanju zdravlja ” (Zbornik radova). 56.Đug,M.,Zildţić,S.,Maĉković,S.,Mikić,B.,Zahirović,J.(2012). Principi i specifiĉnosti kondicijske pripreme vrhunskih kick-boksaĉa.Zagreb.10-ta meĊunarodna konferencija “Kondicijska priprema sportaša”.(Zbornik radova) Kineziološki fakultet Sveuĉilišta u Zagrebu. 57.Biberović,A; Damadţić,A; Mikić,B; Kapidţić,A; Huremović,T.(2012). Realacije izmeĊu sistema prediktorskih varijabli za pricjenu neuro-mišićne provodljivosti i kriterijske varijable neizmjeniĉni udarci nogu i ruku i trajanju od 30 sekundi.V MeĊunarodna Konferencija „Uloga sporta u oĉuvanju zdravlja“.Travnik-Vlašić.(Zbornik radova). 58.Mikić,B.,Biberović,A.,Babajić,F. (2012) Vibracijska platforma-obećavajuća sprava.Banja Luka. Druga MeĊunarodna konferencija „Sportke nauke i zdravlje“. (Zbornik radova).Panevropski Univerzitet „APEIRON“. 59.Biberović,A.,Huremović,T.,Mikić,B.,Ćurić,A. (2012) Menadţment u hotelijerstvu. Druga MeĊunarodna konferencija „Sportke nauke i zdravlje“. (Zbornik radova).Panevropski Univerzitet „APEIRON“. 60.Mikić.B.,Šabanović,E.,Katanić.N.,Bratovĉić.V.,Ašĉić.F.,(2013) Statistiĉka znaĉajnost razlika u zastupljenosti deformiteta stopala meĊu spolovima.Banja Luka,Treća MeĊunarodna konferencija „Sportske nauke i zdravlje“ (Zbornik radova). 61.Tanović,I.,Bjeković,G.,Mikić,B. (2013) Promjene u stilu ţivljenja i korištenja slobodnog vremena i njihov uticaj na razvoj sporta a samim tim i na potraţnju u turizmu. Jahorina Druga Nauĉno-struĉna konferencija sa MeĊunarodnim uĉešćem „Jahorinski poslovni dani preduzetništva gastronomije i turizma“ (Zbornik radova). Ekonomski fakultet Istoĉno Sarajevo i Centar za inovativnost i preduzetništvo Univerziteta u Zenici. 62.Mehić,A.,Mikić,B.,Hadţić,A.,Begović,D.,Dautović,A. (2013) Razlike u funkcionalnim sposobnostima kod kvalitetnih kajakaša nakon tromjeseĉnog trenaţnog tretmana.Banja Luka. Treća MeĊunarodna konferencija „Sportske nauke i zdravlje“ (Zbornik radova). 63.Mikić,B.,Pinjuh,A.,Muhibić,A.,Omanović,A.,Muĉibabić,M. (2013) Uloga menadţmenta u suvremenoj organizaciji sporta. Banja Luka.Treća MeĊunarodna konferencija „Sportske nauke i zdravlje“ (Zbornik radova). 64.Mikić,B.,Tanović,I.,Ivanek,P.,Azapagić,E.,Katanić,N. (2013) Lideri promjena.Subotica. VI MeĊunarodna interdicplinarna nauĉno-struĉna konferencija „VASPITNO-OBRAZOVNI I SPORTSKI HORIZONTI“ (Zbornik radova). 65.Tanović,I.,Mikić,B.,Biberović,A.,Dţibrić,Dţ.(2013) Organizacija i upravljanje sportskim aktivnostima u odgojno-obrazovnom sistemu djece i maldih.Subotica. VI MeĊunarodna interdicplinarna nauĉno-struĉna konferencija „VASPITNO-OBRAZOVNI I SPORTSKI HORIZONTI“ (Zbornik radova). 66.Kurtović,N.,Mikić,B.,Hadţić,E.,Bojić,A.,Tunjić,V.(2013) Efekti razliĉitih programa aerobika na globalne kvantitativne promjene fleksibilnosti kod studentica Univerziteta u Bihaću.Tuzla.VI MeĊunarodni simpozijum „Sport i zdravlje“ (Zbornik radova). 67.Mikić,B.,Mehić,A.,Kostovski,Ţ.,Hadţić,E.,Tunjić,V.(2013) Razlike u motoriĉkim sposobnostima kod kvalitetnih kajakaša nakon tromjeseĉnog trenaţnog tretmana.Tetovo.Prvi meĊunarodni simpozij. (Zbornik radova) 68. Kostovski, Ţ.,Mikić, B., Zeljković, M.(2013). Structure of the hand technique attacks in kumite in karate sport.Tuzla.VI MeĊunarodni simpozij „Sport i Zdravlje“.Univerzitet u Tuzli.(Zbornik radova). 69. Stanković,N.,Mikić,B.,Zeljković,M.(2013) RAZLIKE U MOTORIĈKIM SPOSOBNOSTIMA IZMEĐU UĈENIKA I KARATISTA UZRASTA 10-12 GODINA.Tuzla VI. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “SPORT I ZDRAVLJE” (Zbornik radova) 70. Mikić,B.,Bašinac,I.,Risteski,B.(2014). Differences in motor variables and variables for assessment of movement structures for handball and football in high school students.Belgrade.1st International conference „SPORT,HEALTH,ENVIRONMENT“.Facuty of sport University Union „Nikola Tesla“.(Review paper). 71. Bajrić,O.,Mikić,B.,Jovanović,M.(2014). Analysis of the postural status of feet of women different age. Belgrade. 1st International conference“SPORT,HEALTH,ENVIRONMENT“.Faculty of sport University Union „Nikola Tesla“.(Review paper). 72.Ahmić,D.,Mikić,B.,Dogandţić,I.,Alikadić,E.(2014). Analiza posjedovanja sportskih objekata od strane sportskih klubova.Brĉko distrikt.II MeĊunarodni nauĉni skup „Pravo i izazovi XXI vijeka.(Zbornik radova). 73. Mikić,B.,Ašĉić,F.,Kostovski,Ţ.,Mijatović,V.,Pireva,F.(2015). The effects programmed kinesiological treatment on the transformation of some motor skills and postural status pupils IV – VI grade of primary school.Vlašić. 1st International,Sport, Science, Education and Development Conference. 74. Ašĉić,F.,Mikić,B.,Begović,D.,Pireva,F.,Vehapi Sh.(2015). Razlike u deformitetu kiĉmenog stuba – skolioza kod uĉenika i uĉenica II trijade devetogodišnje osnovne škole. Banja Luka. V MeĊunarodna nauĉna konferencija „Sportske nauke i zdravlje“(Zbornik radova).Panevropski Univerzitet „Apeiron“. 75. Ivanek,V.,Mikić,B.,Ćorluka,M.,Brekalo,M.,Ĉerkez,I.(2015). Utjecaj motoriĉkih sposobnosti na natjecateljsku uspješnost u stolnom tenisu.Banja Luka. V MeĊunarodna nauĉna konferencija „Sportske nauke i zdravlje“(Zbornik radova). Panevropski Univerzitet „Apeiron“. 76. Vehapi,Sh.,Pireva,F.,Gashi,B.,Mikić,B.,Haliti,A.,Morina,B.(2015). Differeces between students of the faculty of physical education and regular bodybuilding practitioners in the dimensions of maximal,explosive,repetitive and static strength.Vlašić. 1st International,Sport,Science,Edukation and Development Conference(Review paper). Struĉni radovi objavljeni u domaćim i meĊunarodnim Zbornicima 1.Mikić, B.: Projekcija mogućnosti zadovoljavanja potreba studentske sportske rekreacije u sportskom centru “Mejdan” u Tuzli.Simpozijum o statusu fiziĉke kulture i sporta na Univerzitetu u Tuzli,(Zbornik radova) 1984. godine. 2. Mikić, B.: Osnovni aspekti primjene marketinga u sportu i sportskoj rekreaciji. Zbornik radova meĊunarodnih proljetnih privrednih susreta “PROMO ’96”, Tuzla, 1996. 3.Mikić, B., Noţinović, F., Noţinoić, Z.: Psihološka pitanja taktiĉke pripreme sportista. Zbornik radova (108-117), Filozofski fakultet u Tuzli, Tuzla 1997. 4. Noţinović, F., Noţinović, Z., Mikić, B.: Uĉesće i doprinos sportskih igara u programu odbrane. Zbornik radova (82-85), Filozofski fakultet Tuzla, Tuzla 1997. 5. Noţinović, F., Mikić, B., Noţinović, Z., Biberović, A.: Osnovni aspekti organizacije i razvoja studentskog sporta na Univerzitetu u Tuzli. Zbornik radova (86-89), Filozofski fakultet Tuzla, Tuzla 1997. 6. Mikić, B.: Metodološki pristup razvoju individualne igre u odbrani. Zbornik radova sa simpozijuma rukometnih trenera BiH, RS BiH (26-34), Sarajevo 1997. 7. Mikić, B.: Faktori od kojih zavisi uspjeh u rukometnoj igri. Zbornik radova sa simpozijuma rukometnih trenera BiH, RS BiH (35-42), Sarajevo 1997. 8. Biberović, A., Mikić, B., Maĉković, S.: Biomehaniĉka analiza funkcija mišića u regulaciji skok šuta. Zbornik radova (317-329), br.2, Filozofski fakultet, Tuzla 2000. 9. Mikić, B.: Osnovna filozofija trenera. Zbornik radova (337-345), br.2, Filozofski fakultet, Tuzla 2000. 10.Mikić, B., Damadţić, A., Ţeljković, M.: Biomehaniĉka Analiza pluţnog zavoja (87-89) Zbornik nauĉnih i struĉnih radova. Sarajevo, 2004.Godine 11.Mikić,B.,Mikić,Biljana,Mijatović,V,Begović,D. Promjena ţivotnog stila – osnova unapreĊenja umijeća ţivljenja.Travnik – Vlašić .IV MeĊunarodni seminar ” Uloga sporta u oĉuvanju zdravlja ” (Zbornik radova) (2011) 12.Mikić,B.,Selimović,N.,Tanović,I.,Katanić,N. Primjena vibracione platforme u sportu i rekreaciji. Travnik – Vlašić .IV MeĊunarodni seminar ” Uloga sporta u oĉuvanju zdravlja ” (Zbornik radova) (2011) 13.Biberović,A.,Huremović,T.,Mikić,B.,Ćurić,A. Menadţment u hotelijerstvu . Banja Luka.II MeĊunarodna konferencija “Sportske nauke i zdravlje” (Zbornik radova) (2012) 14.Mikić.B.,Biberović.A.,Radić.G.,Mijatović.V.,(2013).Etiĉki kodeks i profesija.Brĉko Distrikt.Evropski Univerzitet.MeĊunarodni nauĉni skup „Pravo i izazovi XXI.vijeka“.(Zbornik radova) 15. Tanović,I.,Mikić,B.,MeĊedović,S. (2015). Sportska povreda kao neminovnost sporta.Brĉko distrikt.III MeĊunarodni nauĉni skup.(Zbornik radova). Predavaĉ po pozivu na MeĊunarodnim kongresima i simpozijima 1.Mikić,B. Poznavanje antropoloških dimenzija u funkciji uspješnosti izvodenja nastavnog procesa iz predmeta tjelesni i zdravstveni odgoj.Teslić.Regionalni seminar pedagoga tjelesnog i zdravstvenog odgoja.1986. 2.Mikić,B.: Ispitivanje stanja takmiĉarske anksioznosti pomoću upitnika CSAI-2.IX kongresa psihologa Jugoslavije, Vrnjaĉka Banja, 1988. 3.Mikić,B. Osnovni aspekti primjene marketinga u sportu i sportskoj rekreaciji.MeĊunarodni proljetni privredni susreti “PROMO ’96”, Tuzla, 1996. 4.Mikić,B. Zamor i oporavak,Zaostrug 30.WKF Tradicionalni trening i takmiĉarski karate kamp-1.Sportsko edukativna ljetnja škola.Karate savez Bosne i Hercegovine.2001 5.Mikić,B. Faktori uspjeha u karateu,Zaostrug 31.WKF Tradicionalni trening i takmiĉarski karate kamp-2.Sportsko edukativna ljetnja škola.Karate savez Bosne i Hercegovine.2002 6.Mikiĉ,B. Kondicijska priprema karatista.Zaostrug.32.WKF Tradicionalni trening i takmiĉarski karate kamp-3.Sportsko edukativna ljetnja škola.Karate savez Bosne i Hercegovine.2003 7.Mikić,B. Znaĉaj antropoloških dimenzija u stvaranju vrhunskog karatiste.Zaostrug 33.WKF Tradicionalni trening i takmiĉarski karate kamp-4.Sportsko edukativna ljetnja škola.Karate savez Bosne i Hercegovine.2004 8.Mikić,B. Predavaĉ na UEF-a školi za edukaciju i licenciranje nogometnih trenera u organizaciji Evropske fudbalske Federacije.Sarajevo-Jablanica 2004-2006. 9.Mikić,B., Voditelj kursa „Nove tehnologije u sportu“ i „Svijet sporta“ na 9th Internacional Tuzla Summer University.Tuzla 2004 10.Mikić,B. Psihološka priprema karatista.Zaostrug 34.WKF Tradicionalni trening i takmiĉarski karate kamp-5.Sportsko edukativna ljetnja škola.Karate savez Bosne i Hercegovine.2005 11.Mikić,B., Wellness Osnova za novu ţivotni stil.Sarajevo NTS – I th Internacional symposium Of New Tehnologies In Sports.Univerzitet u Sarajevu i Olimpijski komitet BIH.2005 12.Mikić,B. Primjena pulsometrije u testiranju funkcionalnih sposobnosti karatista.Zaostrug 35.WKF Tradicionalni trening i takmiĉarski karate kamp-6.Sportsko edukativna ljetnja škola.Karate savez Bosne i Hercegovine.2006 13.Mikić,B., Valorizaicja edukativnih sadrţaja u nastavi tjelesnog i zdravstvenog odgoja.Zaostrug III MeĊunarodni seminar pedagoga tjelesnog odgoja BIH.Sportski savez BIH i Ministarstvo civilnih poslova.2007 14Mikić,B. Uticaj motoriĉkih i situacino motoriĉkih sposobnosti na uspješnost u karateu.Zaostrug 36.WKF Tradicionalni trening i takmiĉarski karate kamp-7.Sportsko edukativna ljetnja škola.Karate savez Bosne i Hercegovine.2007 15.Mikić,B. Stanje u nastavi tjelesnog i zdravstvenog odgoja u niţim razredima osnovne škole i potreba za uvoĊenjem trećeg ĉasa FTOS.Tuzla 12th Internacional Tuzla Summer University.2007 16.Mikić,B.Uticaj funkcionalnih sposobnosti na takmiĉarsku uspješnost karatista.Zaostrug 37.WKF Tradicionalni trening i takmiĉarski karate kamp-8.Sportsko edukativna ljetnja škola.Karate savez Bosne i Hercegovine.2008 17.Mikić,B. Primjena opto-jump sistema u sportskoj dijagnostici.V Kongres i VI MeĊunarodna nauĉna konferencija.Crnogorske sportske akademije.Tivat 2009. 18.Mikić,B. Kvantitativno kvalitativne promjene motoriĉkih sposobnostsi studentica pod uticajem fittness programa tai-bo.Tuzla II MeĊunarodni simpoziji „Sport i zdravlje“ 2009 19.Mikić,B. Primjena fitnessa u školstvu.Zaostrug V MeĊunarodni seminar pedagoga tjelesnog odgoja i sporta.Sportski savez BIH i Ministarstvo civilnih poslova.2009 20.Mikić,B.Vrijednost psihomotornih sposobnosti i antropometrijskih varijabli na realizaciju borbe na kratkoj distanci.Zaostrug 38.WKF Tradicionalni trening i takmiĉarski karate kamp- 9.Sportsko edukativna ljetnja škola.Karate savez Bosne i Hercegovine.2009 21.Mikić,B.Uticaj kognitivnih sposobnosti i konativnih karakteristika na takmiĉarsku uspješnost karatista.Zaostrug 39.WKF Tradicionalni trening i takmiĉarski karate kamp- 10.Sportsko edukativna ljetnja škola.Karate savez Bosne i Hercegovine.2010 22.Mikić,B.Wellness osnova za promjenu ţivotnog stila.III MeĊunarodna Konferencija „Uloga sporta u oĉuvanju zdravlja“ Travnik-Vlašić 2010. 23.Mikić,B. Stepenice prema uspjehu.Tuzla III MeĊunarodni simpozij „Sport i zdravlje“ 2010. 24.Mikić,B. Uloga zdrave prehrane u oĉuvanju zdravlja.VI Kongres i VII MeĊunarodna nauĉna Konferencija.Crnogorska sportska akademija.Herceg Novi 2010 25.Mikić,B., Uloga nastavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja u stvaranju vrhunskog sportaša.Zaostrug VI MeĊunarodni smeinar pedagoga tjelesnog i zdravstvenog odgoja.Sportski savez BIH Ministarstvo civilnih poslova.2010 26.Mikić,B. Promjena ţivotnog stila-osnova unapreĊenja umjeća ţivljenja. IV MeĊunarodna Konferencija „Uloga sporta u oĉuvanju zdravlja“ Travnik-Vlašić 2011. 27.Mikić,B. Znaĉaj vibracione platforme u sportu i rekreaciji.II MeĊunarodna Konferencija „Sportske nauke i zdravlje“.Pan Evropski Univerzitet „Aperion“ 2011. 28.Mikić,B. Prisutnost i osobnost logiĉko – semantiĉke euristiĉnosti taktiĉko – tehniĉkih dejstava i operacija pri rješavanju igrovnih problemskih situacija rukometaša u fazi odbrane.VII Kongres i VIII MeĊunarodna nauĉna Konferencija.Herceg Novi 2011. 29.Mikić,B., Jednaĉina specifikacije kao faktor uspjeha u rukometu.Ivanova Korita.Drţavni Seminar za rukometne trenere Crne Gore.2011 30.Mikić,B. Razlike u morfološkim dimenzijama,karakteristikama tjelesnog sastava i gipkosti kod ţena od adolescencije do zrele dobi.V MeĊunarodna Konferencija „Uloga sporta u oĉuvanju zdravlja“.Travnik-Vlašić 2012. 31.Mikić,B. Uticaj morfoloških karakteristika i motoriĉkih spobnosti na izvoĊenje situacijskih kretnih struktura Dţudista.VIII Kongres i IX MeĊunarodna nauĉna Konferencija.Herceg Novi 2012. Ĉlan organizacionih i ureĊivaĉkih odbora meĊunarodnih kongresa i simpozijuma 1.Ĉlan redakcijskog odbora II Kongresa i III MeĊunarodne nauĉne konferencije Crnogorske sportske akademije.Podgorica 2006 2.Ĉlan redakcijskog odbora III Kongresa i IV MeĊunarodne nauĉne konferencije Crnogorske sportske akademije.Podgorica 2007 3.Ĉlan redakcijskog odbora IV Kongresa i V MeĊunarodne nauĉne konferencije Crnogorske sportske akademije.Podgorica 2008 4.Ĉlan ureĊivaĉkog odbora 5thInternacional conference „Managment in sport“ (collection of papers).Beograd 2008 5.Predsjednik organizacionog odbora I MeĊunarodnog simpozijuma „Sport i zdravlje“ Tuzla 2008 6.Ĉlan redakcijskog odbora V Kongresa i VI MeĊunarodne nauĉne konferencije Crnogorske sportske akademije.Podgorica 2009 7.Ĉlan ureĊivaĉkog odbora 6th Internacional conference „Managment in sport“ (collection of papers).Beograd 2009 8.Predsjednik organizacionog odbora II MeĊunarodnog simpozijuma „Sport i zdravlje“ Tuzla 2009 9.Ĉlan nauĉnog odbora I MeĊunarodnog nauĉnog kongresa „Antropološki aspekti sporta,fiziĉkog vaspitanja i rekreacije“.Banja Luka 2009 10.Ĉlan redakcijskog odbora VI Kongresa i VII MeĊunarodne nauĉne konferencije Crnogorske sportske akademije.Podgorica 2010 11.Predsjednik organizacionog odbora III MeĊunarodnog simpozijuma „Sport i zdravlje“ Tuzla 2010 12.Ĉlan organizacionog odbora „2ndInternacional Scientific Conference“.Banja luka 2010 13.Ĉlan ureĊivaĉkog odbora 7th Internacional conference „Managment in sport“ (collection of papers).Beograd 2010 14.Ĉlan redakcijskog odbora VII Kongresa i VIII MeĊunarodne nauĉne konferencije Crnogorske sportske akademije.Podgorica 2011 15.Predsjednik organizacionog odbora IV MeĊunarodnog simpozijuma „Sport i zdravlje“ Tuzla 2011 16.Ĉlan redakcijskog odbora VIII Kongresa i IX MeĊunarodne nauĉne konferencije Crnogorske sportske akademije.Podgorica 2012 17.Predsjednik organizacionog odbora V MeĊunarodnog simpozijuma „Sport i zdravlje“ Tuzla 2012 18.Ĉlan redakcijskog odbora II MeĊunarodnog simpozija sportske nauke i zdravlje.Aperion Banja luka 2012 19.Ĉlan Nauĉnog odbora V MeĊunarodnog seminara „Uloga sporta i oĉuvanju zdravlja“ Vlašić-Travnik 2012 Ĉlan ureĊivaĉkih,nauĉnih odbora i recenzent u domaćim i meĊunarodnim nauĉnim ĉasopisima 1.Ĉlan nauĉnog odbora i recenzent nauĉne oblasti Kinantropologija u ĉasopisu: “Sport u teoriji i praksi”, Sarajevo. 2.Ĉlan nauĉnog odbora i ĉlan redakcijskog odbora meĊunarodnog ĉasopisa: “Homo Sporticus”, Fakultet sporta Univerziteta u Sarajevu. 3.Ĉlan redakcijskog odbora meĊunarodnog ĉasopisa za sport,fiziĉko vaspitanje i zdravlje „Sport-Mont“,Crnogorska sportska akademija Podgorica. 4.Ĉlan ureĊivaĉkog odbora meĊunarodnog nauĉnog ĉasopisa iz oblasti sporta i medicinskorehabilitacionih nauka.“SPORTS SCIENCE AND HEALTH“ Panevropski Univerzitet „Aperion“ Banja Luka. 5.Ĉlan ureĊivaĉkog odbora Scientific-Expert Journal of Antropological of Sports,Physical Education and Recreation „Sportlogija“ Banja Luka. 6.Ĉlan nauĉnog odbora i recenzent nauĉne oblasti „Teorija treninga“ internacional scientific journal on kinesiology „ACTA KINESIOLOGICA“.Travnik 7.Ĉlan redakcijskog i recenzentskog odbora meĊunarodnog nauĉnog ĉasopisa „Sportski logos“.Mostar 8.Urednik Internacional Scientific Journal Of Kinesiology „Sport-Scientific And Practical Aspects“.Tuzla 9.Ĉlan nauĉnog odbora Internacional Journal of Scientific Issues in Physical Education,“Sport and Health“.Skoplje