Branimir Marjanović
 • Dr Milomir Čodo

 • Rođen 26.10.1975. Sarajevo, BiH

 • Završen fakultet : Pravni fakultet – Univerzitet u Kragujevcu

 • Magistratura : Pravni fakultet – Univerzitet Sinergija Bijeljina

  Tema : „ Posebne istražne radnje kod otkrivanja i dokazivanja pojedinih krivičnih djela u Republici Srpskoj“

 • Doktorat : Pravni fakultet, Evropski univerzitet Brčko

  Tema: Pravni aspekti zelenaških poslova u Bosni i Hercegovini

Biografija

Rođen 26.10.1975.godine u Sarajevu gdje je i završio osnovnu školu, a potom i Srednju školu unutrašnjih poslova kao učenik generacije. Nakon toga upisuje redovne studije na Višoj školi unutrašnjih poslova u Zemunu – Beogradu, te zatim Pravni fakultet u Kragujevcu, koje studije uspješno završava. Kandidat je 20.11.2008.godine položio pravosudni ispit, a dana 03.07.2013.godine je završio akademske studije , II ciklus na studijskom programu, Pravo – opšti smjer i stekao zvanje Magistar prava, na Pravnom fakultetu Univerziteta sinergija u Bijeljini sa prosječnom ocjenom tokom studija 10,00 (deset). Kandidat je završio više domaćih i međunarodnih seminara iz oblasti kriminalistike, krivičnog prava i bezbjednosti. Od kojih se ističe Međunarodna akademija – policijska akademija u Budimpešti „ Internacional Law Enforcement“ Na Pravnom fakultetu Evropski univerzitet Brčko kandidat je izabran na konkursu u naučno zvanje asistent. Imenovani je oženjen i otac je jednog djeteta

Bibliografija

Monografije

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

” Zbornik prečišćenih tekstova zakona krivične i prekršajne oblasti sa komentarom i sudskom praksom“, izdavač Univerzitet Sinergija, 2013 godina.

Naučni radovi

 • 1 „ Dokazivanje Terorizma“, Godišnjak fakulteta pravnih nauka- Aperion Banjaluka, broj časopisa 3,
 • 2. „Uloga policije i tužilaštva u vezi radnje prikriveni istražitelj“, Naučni, stručni i informativni časopis, Glosarijum Beograd, broj 10 oktobar 2012. godine.
 • 3. „Ljudska prava i posebne istražne radnje“, Naučni, stručni i informativni časopis, Glosarijum Beograd, broj 9 septembar 2013. godine.

Naučni skupovi, konferencije

Projekti

Ostalo