ŽIRO RAČUN UNIVERZITETA

555 003 005 11 429 27

 Nova Banka 

Upis u I godinu

  

 • Ovjerene kopije svih svjedočanstava srednje škole

 • Ovjerena kopija diplome srednje škole

 • Rodni list

 • Uvjerenje o državljanstvu

 • Kopija lične karte

 • 2 fotografije veličine kao za pasoš

 • Uplata

Prepis sa drugog fakulteta

  

 • Ovjerene kopije svih svjedočanstava srednje škole

 • Ovjerena kopija diplome srednje škole

 • Rodni list

 • Uvjerenje o državljanstvu

 • Plan i program fakulteta

 • Kopija lične karte

 • 2 fotografije veličine kao za pasoš

 • Uredno popunjeni upisni formulari

 • Uvjerenje o položenim ispitima

 • Uplata

Upis sa diplomom više i visoke škole

  

 • Ovjerene kopije svih svjedončastava srednje škole

 • Ovjerena kopija diplome srednje škole

 • Ovjerena kopija diplome više škole

 • Original ili ovjerena kopija prepisa ocjena sa više škole

 • Rodni list

 • Uvjerenje o državljanstvu

 • Kopija lične karte

 • 2 fotografije veličine kao za pasoš

 • Uredno popunjeni upisni formulari

 • Plan i program više škole

 • Uplata