Zijad Jagodić
 • Doc. dr Zijad Jagodić, docent

 • Rođen 21.10.1964. Đurđevik, BiH

 • Završen fakultet : Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet / diplomirani inženjer tehnologije prometa

 • Magistratura : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti / mr.specijalista transporta, logistike i menadžmenta

  Tema : Osiguranje robe kao element logističke usluge

 • Doktorat : Evropski univerzitet Brčko Distrikt, Tehnički fakultet / Dr.sc. tehničkih nauka – oblast saobraćaj

  Tema: Prometna politika BiH u funkciji modernizacije prometnog sistema

Biografija

Stalni angažmani:

 • Poslanik u Parlamentarnoj skupštini  2010.-2014.
 • BiH Direktor konsultanske kuće EKO AG Živinice  2005.-2010.
 • Direktor u osiguravajućem društvu B&D Tuzla 2002. – 2005.
 • Tehnički direktor u CP Tuzlaputevi dd Tuzla 2000.-2002.
 • Stručni saradnik Direkciji za prostorno uređnje Živinice 1996.-2000.

Dodatni angažmani

 • Sudski vještak za saobraćaj  1996.-2014.
 • Sudski tumač slovenačkog jezika  2006.-2014.
 • Ekspert UN za BiH u oblasti saobraćaja 2008.-2012.
 • Član NO Agencije za privatizaciju FBiH  2007.-2010.
 • Dobitnik Zlatne plakete Općine Živinice kao i drugih nagrada i pohvala  2011.

Bibliografija

Monografije

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

Naučni radovi

 • Z. Jagodić: Prometna politika Bosne i Hercegovine s osvrtom na logistički značaj riječnog prometa rijekom • Savom, MeĎunarodni kongres Brčko D., Zbornik radova EU Brčko Distrikt,2013.,p-139-146. ISBN 978-86-913953-9-1
 • Z.Jagodić, R.Zuko, V.Hudi: RIVER TRAFFIC THE MAIN FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SISAK-MOSLAVINA COUNTY; Veleučilište Nikola Tesla, Gospić, Oktobar, 2013. (http://konferencija.velegs-nikolatesla.hr/grupe.pdf) ISBN 978-95-35620235
 • Z.Jagodić: Modeliranje faktora rizika prema karakteru objekata u saobraćaju, MeĎunarodni kongres Beograd, Zbornik radova, Agencija geofizičara i ekologa Srbije, 2014., p.82-90. ISBN978-86-80140-00-1

Naučni skupovi, konferencije

 • Regionalna konferencija: O infrastrukturi, logistici i transportu, Zagreb, Mart, 2011.
 • Regionalna konferencija „Izazovi na polju zaštite okoliša i put koji slijedi“, EK RCC, Sarajevo, 2012. http://zijadjagodic.ba/news.aspx?nid=T1nOa+TwZXM
 • Međunarodna konferencija, EU u BiH i BiH u EU, Panevropska unija, Parlamentarna skupština BiH, Sarajevo, Septembar 2012,
 • Međunarodna konferencija o vodama: Saobraćajna politika Bosne i Hercegovine s osvrtom na logistički značaj riječnog prometa rijekom Savom, EU Brčko Distrikt, Juli,2013.
 • Međunarodna konferencija o efektima i prevazilaženju ekonomske krize, Brisel, Novembar, 2013.
 • Međunarodna konferencija: Međunarodna saradnja za energetsku revoluciju, Brisel, Mart, 2013 .
 • Konferencija u organizaciji USAID-a i FIPE: „Strani investitori i sektor pravde i svaranje boljeg poslovnog okruženja kroz otklanjanje prepreka u sektoru pravde“ Sarajevo, April, 2013.
 • Regionalna konferencija: Pokazatelji nezavisnosti regulatornih tijela i stanje u regiji, Tirana, Mart, 2014. (https://us-mg6.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=bicprqv1kh5vb#5387533312)
 • Regionalna konferencija: Unapređenje funkcioniranja Energetske zajednice, Beč, Juli, 2014. • SIE konferencija o prijevozu i logistici, Beč, Septembar, 2014.
 • Međunarodna konferencija: Transparentnost medijskog vlasništva i sprečavanje medijske koncentracije, Vijeće Evrope/ OSCE, Skopje, Septembar, 2014.
 • Međunarodna konferencija: “New Challenges for Islamic Economics and Finance Development” OIC, Sarajevo, Novembar, 2014.

Projekti

 • 2008.-2011. Prvi nacionalni izvještaj Bosne i Hercegovine u skladu s Okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija (Z.Jagodić, ekspert-Saobraćaj), Banja Luka,Oktobar 2009, str. 32-140. (http://www.msb.gov.ba/onama/struktura/zastita_ spasavanje/ publika cije /defa ult.aspx?id=7288&langTag=bs-BA)
 • 2010.-2013. Drugi nacionalni izvještaj Bosne i Hercegovine u skladu s Okvirnom konvencijom Ujedinjenih Nacija (Z.Jagodić,ekspert-Saobraćaj), Sarajevo, Juni 2013, str.29-132. (http://www.un.ba/upload/documents/BiH_SNCBiH_BHS-L.pdf), (http://www.unfccc.ba/ba/eksperti)

Ostalo