Doc. dr Miro Maksimović

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”13825″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]
 • Doc. dr Miro Maksimović, docent
 • Rođen 14.04.1958. Potpeć, BiH
 • Magistratura : Šumarski fakultet;Tema : Efekti biološke rekultivacije bagremom (Robinia pseudoacacia L.) i crnim borom (Pinus nigra Arn.) na odlagalištima površinskog kopa „Bogutovo Selo“ Ugljevik;
 • Doktorat : Šumarski fakultetTema: Biološko-ekološki i ekonomski efekti đubrenja i orezivanja grana u vještački podignutim sastojinama crnog bora na laporovitim deposolima.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Biografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Rođen sam 1958. godine u selu Potpeć, Opština Srebrenik, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu završio sam u Tinji (opština Srebrenik), a srednju graĎevinsko-tehničku školu (smjer: niskogradnja) u Tuzli. Diplomirao sam na šumarskom fakultetu u Beogradu (Univerzitet u Beogradu) i stekao stučni naziv diplomirani inţenjer šumarstva (smjer: vodoprivreda erozionih područja). Na šumarskom fakultetu u Beogradu sam magistrirao (2001. godine) i doktorirao (2011. godine). Radni vijek sam započeo u Opštini Tešanj (referent i inspektor za vodoprivredu), a do rata radio sam u Gradačcu i Srebreniku u oblasti vodoprivrede i šumarstva. Poslije rata sam započeo rad u Bijeljini u republičkoj direkciji za privatizaciji i razvoj, jedno kraće vrijem sam radio u Loparama, te nakon toga više od osam godina u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Bijeljini (u resoru šumarstva). U toku rada u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavio sam četiri studijska putovanja (usavršavanja): Slovenija, 2000. godina (privatizacija u šumarstvu), Njemačka, 2002. godina (marketing i certifikacija u šumarstvu), Njemačka, 2005. godina (marketing, cijene drveta i prodaja visokovrijednih trupaca lišćara i četinara putem submisije) i MaĎarska, 2007. godina (suzbijanje nezakonite/bespravne sječe drveta). Trenutno sam zaposlen u Zavisnom preduzeću „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a. d. Ugljevik, na radnom mjestu vodeći inţenjer ekologije i rekultivacije. Imam poloţen stručni ispit za rad u organima drţavne uprave, te vozački ispit „B“ kategorije. Solidno koristim računarsku tehniku. Stalno sam nastanjen u Bijeljini. Oţenjen sam i imam troje djece.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Bibliografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Monografije

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

Naučni radovi

 • 1. Maksimović, M., Burlica, Č. (2002): Namjenska proizvodnja sadnog materijala za potrebe biološke rekultivacije površinskih kopova i drugih nepovoljnih staništa. “Šuma” časopis društva šumarskih inţenjera i tehničara Republike Srpske, broj 3, Sokolac.
 • 2. Maksimović, M. (2003): Teški metali u zemljištu i prostirci pod kulturama crnog bora i bagrema na odlagalištima površinskog kopa u Ugljeviku. Zbornik radova za Naučni skup sa meĎunarodnim učešćem “Perspektive razvoja šumarstva”, Banja Luka.
 • 3. Maksimović, M. (2005): Istraţivanje fizičkih i hemijskih osobina deposola pod zasadima bagrema (Robinia pseudoacacia L.) i crnog bora (Pinus nigra Arn.).Originalni naučni rad. Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, broj 4. Banja Luka.
 • 4. Maksimović, M. (2007): Spontana prizemna vegetacija kao bioindikator ekoloških faktora u kulturama crnog bora zasnovanim na deposolima rudničkih jalovišta. Savez inţenjera i tehničara rudarske, geološke i metalurške struke Republike Srpske. Zbornik radova “Nove tehnologije i dostignuća u rudarstvu i geologiji”, Knjiga I, IV naučno-stručno savjetovanje, Trebinje, str. 31-36.

Naučni skupovi, konferencije

 • Kongresi
 • 1. Ječmenica, Z., Malović, Z., Maksimović, M., Stojanović, C. (2013): Carbonate rocks from badenian and sarmatian age of Ugljevik area. XV Balkan mineral Processing Congress. Proceedings, Volume I. Department of Mineral Processing and Recycling.
  University of Mining ang Geology “St. Ivan Rilski. Sozopol, Bulgaria.
 • 2. Maksimović, M., Milošević, D. (2013): Possibility of reclamation of the marly substrate in the “Bogutovo Selo” open pit in Ugljevik. Zbornik radova. XIII Kongres Srpskog društva za proučavanje zemljišta. Prvi međunarodni. Institut za zemljište Beograd. Srbija. Beograd.
 • Konferencije
 • 1. Maksimović, M., Nikolić, S. (2003): Evalued of Hydrological functions beech Forests at Area Water Intake in the catchment Areas “Risovac” and “Veselinovac” – Community of Lopare. International Year of Mountainous Conference “Natural and Socio-Economic effects of erosion control in Mountainous Regions. Faculty of Forestry Belgrade University, Belgrade/Vrujci Spa.
 • 2. Maksimović, M., Stojanović, N., Srndović, R. (2006): Turistička valorizacija Nacionalnih parkova “Sutjeska” Tjentište i “Kozara” Prijedor. Zbornik Radova. Naučna Konferencija “Gazdovanje šumskim ekosistemima nacionalnih parkova i drugih zaštićenih područja. “Jahorina” – NP “Sutjeska” Tjentište.
 • 3. Maksimović, M., Letić, LJ., Nikolić, V. (2011): Relationship Between Forest and Water. I International Conference “Ecology of Urban Areas 2011”. University of Novi Sad, Technical Faculty “Mihalo Pupin” Zrenjanin in cooperation with Politechnica University Timisoara, Romania. Ecka-Zrenjanin, Serbia.
 • 4. Maksimović, M., Stojanović, N., Srndović, R. (2006): Turistička valorizacija Nacionalnih parkova “Sutjeska” Tjentište i “Kozara” Prijedor. Zbornik Radova. Naučna Konferencija “Gazdovanje šumskim ekosistemima nacionalnih parkova I drugih zaštićenih područja. “Jahorina” – NP “Sutjeska” Tjentište. Citiran u orginalnom naučnom radu: Čučulović, R., Čučulović, A. (2010): “Turistička valorizacija Opštine Negotin”. Glasnik Srpskog geografskog društva, Sveska XC- br. X 3, Tom HC – N° 3. Beograd.
 • Naučni skupovi
 • 1. Govedar, Z., Maksimović, M., Blagojević, D., Dukić, V., Petrović, D., Zlokapa, B. (2009): Privatno šumarstvo u funkciji ruralnog razvoja i borbe protiv siromaštva. Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa na temu “Društvena kriza i prevazilaženje siromaštva u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Defendologija, Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraţivanja. Banja Luka.
 • 2. Maksimović, M., Milošević, D., Ječmenica, Z., Cvjetković, B. (2012): Forest vegetation in tertiary period and at the present time in the basin Ugljevik. Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry – 20 jears of the faculty of forestry in Banja Luka. Proceedings. International Scientific Meeting. Banja Luka.
 • 3. Maksimović, M., Stojanović, B. (2014): Carbonate sludge from the “Egljevik thermal power plant” as amendment of highly acidic soils in Semberija. Procedind, Planning and land use and landfills in terms of sustainable development and new remediation technologies “Soil 2014”. Association for the development and use soil and landfills. Zrenjanin. Srbija.
 • Simpozijumi
 • 1. Dožić, S., Petković, D., Đukić, M., Maksimović, M. (2002): Biološka rekultivacija arišem na odlagalištu površinskog kopa “Ugljevik”. Sedmi simpozijum o flori Jugoistočne Srbije i susjednih područja. Dimitrovgrad.
 • 2. Maksimović, M., Doţić, S., Đukić, M. (2010): Ekonomsko vrednovanje ekoloških efekata biološke rekultivacije pošumljavanjem Sjevernog odlagališta površinskog kopa “Bogutovo Selo” Ugljevik. Zbornik radova. Peti simpozijum “Reciklaţne tehnologije i odrţivi razvoj”. Soko Banja, Srbija.
 • 3. Maksimović, M., Đorojević, R. (2011): Uputstvo o načinu pošumljavanja na odlagalištima površinskih kopova. Privredna komora Srbije. Zbornik radova. II Simpozijum sa meĎunarodnim učešćem “Rudarstvo 2011 – Stanje i perspective u rudarstvu i odrţivi razvoj. Vrnjačka Banja. Srbija.
 • 4. Maksimović, M., Đorojević, R. (2012): Fitoremedijacija teških metala iz zemljišta na odlagalištima površinskih kopova uglja putem zasnivanja šumskih kultura kratkih ophodnji. Privredna komora Srbije. Zbornik radova. III Simpozijum sa meĎunarodnim učešćem “Rudarstvo 2012”. Zlatibor. Srbija.
 • 5. Maksimović, M., Milošević, D. (2013): Energetski zasadi Paulovnije. Privredna komora Srbije. Zbornik radova, 5. Simpozijum “Deponije pepela, šljake i jalovine u termoelektranama i rudnicima”. Subotica. Srbija.
 • Savjetovanja
 • 1. Maksimović, M., Milošević, D. (2012): Biološka rekultivacija antropogeno oštećenih zemljišta sa stanovišta klasifikacije, načina, pravca i cilja rekultivacije na primjeru površinskog kopa “Bogutovo Selo” Ugljevik. Privredna komora Srbije. Zbornik radova, IV Savjetovanje “Deponije pepela, šljake i jalovine u termoelektranama i rudnicima. Palić. Srbija.
 • 2. Milošević, D., Maksimović, M. (2012): Karakteristike šljake i elektrofilterskog pepela Termoelektrane “Ugljevik”. Privredna komora Srbije. Zbornik radova, I Simpozijum “Odsumporavanje dimnih gasova” i IV Savjetovanje “Deponije pepela, šljake i jalovine u termoelektranama i rudnicima. Palić. Srbija.
 • 3. Maksimović, M., Milošević, D. (2013): Oblici vodne erozije registrovani na Velikom zapadnom odlagalištu površinskog kopa “Bogutovo Selo” Ugljevik. Privredna komora Srbije. Zbornik radova, Savjetovanje sa meĎunarodnim učešćem – Zaštita ţivotne sredine i odrţivi razvoj “Energetika i rudarstvo 2013”. Devengrad, Mećavnik. Srbija.
 • 4. Milošević, D., Maksimović, M. (2013): Optimizacija rada hidrauličnih bagera kašikara za poslove površinskog kopa “Bogutovo Selo” Ugljevik. Privredna komora Srbije. Zbornik radova, Savjetovanje sa međunarodnim učešćem – Zaštita životne sredine i održivi razvoj “Energetika i rudarstvo 2013”. Devengrad, Mećavnik. Srbija.
 • 5. Milošević, D., Maksimović, M. (2014): Tehničko-ekonomski pokazatelji proizvodnje na površinskim kopovima uglja. Drugo Savjetovanje – Zaštita ţivotne sredine i odrţivi razvoj “Energetika i rudarstvo 2014”. Tara. Srbija.
 • Pozivni referati
 • 1. Maksimović, M., Đorojević. R., Stojanović, Ţ., Delić, M. (2003): Strategija izrade nacionalnog šumarskog programa Republike Srpske. Pozivni referat, Zbornik radova za naučni skup sa meĎunarodnim učešćem “Perspektive razvoja šumarstva”. Univerzitet u Banja Luci, Šumarski fakultet. Banja Luka.
 • Citirani radovi
 • 1. Maksimović, M., Stojanović, N., Srndović, R. (2006): Turistička valorizacija Nacionalnih parkova “Sutjeska” Tjentište i “Kozara” Prijedor. Zbornik Radova. Naučna Konferencija “Gazdovanje šumskim ekosistemima nacionalnih parkova I drugih zaštićenih područja. “Jahorina” – NP “Sutjeska” Tjentište. Citiran u orginalnom naučnom radu: Čučulović, R., Čučulović, A. (2010): “Turistička valorizacija Opštine Negotin”. Glasnik Srpskog geografskog društva, Sveska XC- br. X 3, Tom HC – N° 3. Beograd.
 • 2. Dožić, S., Obratov-Petković, D., Đukić, M., Maksimović, M. (2002): Biološka rekultivacija arišem na odlagalištu površinskog kopa Ugljevik. Sedmi Simpozijum o flori Jugoistočne Srbije i susjednih područja, Dimitrovgrad.
 • Stručni radovi
 • 1. Maksimović, M. (1998): Bitni činioci pri izboru vrsta provenijencija za rekultivaciju pošumljavanjem PK “Bogutovo Selo” Ugljevik. Poslovne Novine, glasilo Privredne komore Republike Srpske, godina IV, broj 56. Srpsko Sarajevo.
 • 2. Maksimović, M. (2001): Ekošumarstvo-ekocertifikacija šuma i sistema gazdovanja šumama. Srpske Šume, Informativno-revijalni list JPŠ “Srpske šume” Republike srpske, godina II, broj 3, Sokolac.
 • 3. Maksimović, M. (2001): Licitacije u šumarstvu. Informativno-revijalni list JPŠ “Srpske šume” Republike srpske, godina II, broj 5, Sokolac.
 • 4. Maksimović, M. (2002): Trgovina šumskim drvnim sortimentima. Informativno-revijalni list JPŠ „Srpske šume“ Republike Srpske, godina III, broj 7, Sokolac
 • 5. Maksimović, M. (2002): Marketing u šumarstvu Republike Srpske. Informativno-revijalni list JPŠ “Srpske šume” Republike srpske, godina III, broj 9, Sokolac.
 • 6. Maksimović, M. (2003-2004): Projektovanje melioracionih radova. Informativno-revijalni list JPŠ “Srpske šume” Republike Srpske, godina III, broj 15, Sokolac.
 • 7. Maksimović, M. (2010): Investicioni projekti u šumarstvu u svjetlu meĎunarodnih standarda u oblasti ţivotne sredine. Informativno-stručni časopis “Šume”, godina XI, broj 36. JPŠ “Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac.
 • 8. Milošević, D., Maksimović, M. (2012): Pouzdanost kombinovanih sistema površinske eksploatacije. Zbornik radova, godina IV, No. 6. Tehnički institut Bijeljina. Bosna i Hercegovina.
 • Saopštenja
 • 1. Stojanović, B., Maksimović, M. (2003): Phytoremediations as a potentially efficient Way for Remove metals from soil. Book of Abstracts, Tfird International balkan Botanical Congress “Plant resources in the creation of vew values”. Faculty of Science University of Sarajevo, Sarajevo.
 • 2. Maksimović, M., Blagojević, D. (2007): Uspostavljanje modernog sistema upravljanja u javnom preduzeću šumarstva u Republici Srpskoj. Integralna zaštita šuma – Naučno-tehnološka platforma. Međunarodna naučna konferencija. Beograd.
 • 3. Tošić, R., Maksimović, M. (2007): Mapping of the Erosion in the Drainage Basin of the Vrbanja River. International Conference “Erosion and Torrent Control as a Factor in Sustainable River Basin Management”. Belgrade.
 • 4. Maksimović, M., Milošević, D. (2014): Računovodstveno evidentiranje izvršenih radova na rekultivisanim-pošumljenim površinama. MeĎunarodno Savjetovanje “UreĎenje I korišćenje zemljišta I deponija u funkciji odrţivog razvoja”. Zrenjanin. Srbija.

Projekti

 • 1. Poljko, K., Borović, B., Maksimović, M., Blagojević, B. (2010): Glavni rudarski projekat površinskog kopa tehničko-graĎevinskog kamena Jablangrad. Biološka rekultivacija. AD „Ruding“ Ugljevik. Ugljevik. 2. Stojanović, C., Maksimović, M. (2010): Glavni rudarski projekat. Tehnički projekat rekultivacije površinskog kopa tehničko-graĎevinskog kamena Jablangrad. Biološka rekultivacija. AD „Ruding“ Ugljevik.

Ostalo

Strategije

1. Ušćuplić, M., Hodţić, M., Maksimović, M. (2004): Srednjoročna razvojna strategija BiH-PRSP (2004-2007). Sektorski prioritet – Šumarstvo. Bosna i Hercegovina – Savjet ministara BiH – Vlada Federacije BiH – Vlada Republike Srpske. Sarajevo.

Studije

1. Đorojević, R., Maksimović, M., Ferlin, F. (2001): Studija šumarskog zakonodavstva, institucionalnog razvoja i politike. Aneks 1: Stanje šuma i šumarstva u Republici Srpskoj (sa poduzetim i predloženim mjerama šumskih vlasti). Izvještaji pod-studija (Aneksi). Phare, Technical Assistence to the Implementation of the Bosnia and Herzegovina Forestry Programe. Banja Luka.

2. Đuković, J., Malbašić, V., Gligorić, J., Maksimović, M., V., Jotanović, M., Tomić, M., Pavlović, M., Bošković, Stanić, D., Pejović, B., Krtinić, D., D., Došić, A., Stojanović, B., Smiljanić, S. (2012): Studija uticaja tehničke i biološke rekultivacije na sprečavanje erozionih procesa na odlagalištima površinskog kopa »Bogutovo Selo« Ugljevik. Univerzitet u Istočnom Sarajevu. Tehnološki fakultet. Zvornik.

Programi

1. Program rekultivacije površinskog kopa „Bogutovo Selo“ Ugljevik za period 2008-2013. godina (oktobar, 2008. godine), Program rekultivacije PK „Bogutovo Selo“ Ugljevik za period 2014-2016. godina, (decembar, 2013. godine).

Recenzije projekata

1. Učešće u recenzijama 8 šumskoprivrednih osnova za drţavne šume kao strateškog desetogodišnjeg dokumenta za gazdovanje šumama, i to za šumskoprivredno područje: “Sokolačko”, “Prnjavorsko”, “Nevesinjsko”, “Derventsko-Brodsko”, “Mrkonjičko”, “Srbačko”, “Šipovsko”- aneks i “Romanijsko”, aneks, te recenzijama 13 šumskoprivrednih osnova za privatne šume u Republici Srpskoj, i to za Opštine: Prnjavor, Istočno Novo Sarajevo, Vlasenica, Šamac, Drinić, Istočni Stari Grad, Doboj, Bosanski Brod, Istočna Ilidţa , Šipovo, Bijeljina, Donji Žabari i Ugljevik.

Revizije projekata

1. Uprošćeni rudarski projekt – Tehnički projekat rekultivacije istočne kosine Velikog zapadnog odlagališta na površinskom kopu “Bogutovo Selo” Ugljevik za period 2008. godine. Ugljevik, februar 2008 (Mješoviti holding „Elektroprivreda RS“ Trebinje, Zavisno preduzeće „RiTE Ugljevik“, A.D. Ugljevik).

2. Tehnički projekat rekultivacije degradiranog prostora usljed eksploatacije na P.K.
„Bogutovo Selo“ za period 2009. – 2013. godine, novembar, 2009. godine („Rudprom“ d.o.o. Prijedor).

3. Dopunski rudarski projekat – Tehnički projekat rekultivacije na PK „Bogutovo Selo“ (period 2014-2016. godina), oktobar 2013. godine.

Revizije studija

1. Studija uticaja emitovanih čvrstih čestica (prašine) iz procesa transporta šljake i pepela sa TE Ugljevik na lokalne ekološke uslove i zdravlje ljudi na PK Bogutovo Selo (Univerzitet Istočno Sarajevo-Tehnološki fakultet Zvornik), april, 2014. godine.

Izrada zakona

1. Radna verzija nacrta novog Zakona o šumama (septembar-oktobar 2007. godine).

Izrada podzakonskih akata

1. Uputstvo o proceduri i načinu utroška sredstava prikupljenih po osnovu vraćanja kredita od Hitnog projekta šumarstva BiH za Republiku Srpsku (“Sluţbeni glasnik republike Srpske”, broj: 106/03).

2. Pravilnik o uslovima za izdavanje licence preduzećima koja se bave projektovanjem u šumarstvu (“Sluţbeni glasnik republike Srpske”, broj: 57/03).

3. Pravilnik o minimalnim uslovima koje moraju ispunjavati izvoĎači radova u šumarstvu – prečišćeni tekst (“Sluţbeni glasnik republike Srpske”, broj: 26/06).

Učešće u naučnim i programskim odborima

1. Član Naučnog odbora I Simpozijuma sa meĎunarodnim učešćem „Odrţivi razvoj u teroelektranama i rudnicima« i IV Savjetovanja »Deponija pepela, šljake i jalovine u termoelektrana i rudnicima“, Srbija, Palić, 17. i 18. septembra 2012. godine.

2. Član Programskog odbora na XIII Kongresu Srpskog društva za proučavanje zemljišta (prvi meĎunarodni) „Zemljište – Voda – Biljka“, Srbija, Beograd, 23-26 septembar 2013. godine.

3. Član Naučnog odbora 5. Savjetovanja sa meĎunarodnim učešćem „Deponije pepela, šljake i jalovine u termoelektranama i rudnicima“, Srbija, Subotica, 17-18 septembar 2013. godine.

4. Član Naučnog odbora 2. Savjetovanja sa meĎunarodnim učešćem, Zaštita ţivotne sredine i odrţivi razvoj „Energetika i rudarstvo 2014“, Srbija, Tara, 11-13 mart 2014. godine.

5. Član Programsko-organizacionog odbora, Integrisani skup „Zemljište 2014 godine, I savjetovanje sa meĎunarodnim učešćem „Uređenje i korišćenje zemljišta i deponija u funkciji odrţivog razvoja“ i IV Konferencija sa međunarodnim učešćem „Nove tehnologije remedijacije „Remedijacija 2014. godine“. Srbija, Zrenjanin, 12-14 maja2014. godine.

6. Član Naučnog odbora Integrisanih Savjetovanja sa meĎunarodnim učešćem, 3. Simpozijum „Odsumporavanje dimnih gasova“, 6. Simpozujum „Deponije pepela, šljake i jalovine u termoelektranma i rudnicima“ i 42. Savjetovanje „Zaštita vazduha 2014“, Srbija, Subotica, 15-17 oktobar 2014. godine.

7. Član Naučnog odbora 3. Savjetovanja sa meĎunarodnim učešćem „Zaštita ţivotne
sredine i odrţivi razvoj – Energetika i rudarstvo 2015“ . Srbija, Zlatibor, 3.-5. mart, 2015. godine.

8. Član Programsko organizacionog odbora, Integrisani skup „Zemljište 2015“, II Savjetovanje sa međunarodnim učešćem „Planiranje i upravljanje zemljištem u funkciji odrţivog razvoja“ i V Konferencija sa međunarodnim učešćem „Remedijacija 2015“, Srbija, Sremski Karlovci, 12. I 13. maj 2015. godine.

Učešće u projektima na nivou države i entiteta

1. Prvi projekat šumarstva BiH – za Republiku Srpsku, učešće u procesu praćenja privatizacije nestrateškog kapitala u šumarstvu: Analiza procesa privatizacije u Republici Srpskoj i Studiji šumarskog zakonodavstva, institucionalnog razvoja i politike – Stanje šuma i šumarstva u RS,

2. Projekata – Izrada zakonske regulative iz oblasti zaštite ţivotne sredine u BiH (zaštita vode, zemljišta i vazduha, odlaganje otpadnog materijala), predstavnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske,

3. Projekata – Izrada nacionalnog ekološkog akcionog plana za zaštitu ţivotne sredine u BiH,

4. Srednjoročna razvojna strategija BiH-PRSP (2004-2007), sektorski prioritet: šumarstvo, predstavnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske,

5. Klaster Projekat za šumarstvo i drvnu industriju BiH. Drugi Projekat šumarstva u BiH.

Članstvo u naučnim i stručnim organizacijama i udruženjima

1. World Association of Soil and Water Conservation (WASWC).

2. Član Društva bujičara Srbije.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]