Izet Banda
 • Doc. dr Izet Banda, docent

 • Rođen 10.06.1955. Bijelo Polje, Crna Gora

 • Završen fakultet : VEKŠ Brčko,Univerzitet Tuzla

 • Magistratura : Fakultet za uslužni biznis Novi Sad, univerzitet Educons

  Tema : Uloga eksterne revizije u sprečavanju obmana , prevara i manipulacija- inspirisana zahtjevima povjerilaca

 • Doktorat : Fakultet poslovne ekonomije , univerzitet Educons Novi Sad

  Tema: Državna revizija ključna poluga na relaciji javna odgovornost- javni interes

Biografija

Doc. dr. Izet Banda, docent , za naučnu oblast Društvene nauke , naučno polje Ekonomske nauke , uža naučna oblast Finansije , računovodstvo i revizija , Evropski univerzitet , Ekonomski fakultet Brčko. Rođen , 10.06.1955 god. u Bijelom Polju , od 1966 godine živi u Brčkom, gdje je završio osnovno , srednje i više obrazovanje. Zvanje diplomiranog ekonomiste , magistra ekonomskih nauka (Tema: Uloga eksterne revizije u sprečavanju obmana , prevara i manipulacija- inspirisana zahtjevima povjerilaca) i doktora ekonomskih nauka (Tema: Državna revizija ključna poluga na relaciji javna odgovornost- javni interes ) stekao je na fakultetu Poslovne ekonomije , univerzitet Educons Novi Sad ( Sremska Kamenica ). U toku radne karijere obavljao je čitav niz odgovornih dužnosti , kao šef računovodstva , finansijski direktor , sekretar za društvene djelatnosti , zamjenik šefa odjeljenja za Obrazovanje i vršilac dužnosti šefa Odjeljnja za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta nalogom supervizora za Brčko distrikt BiH, poslanik u dva mandata u Skupštini Brčko distrikta BiH. Obavljao je i dužnost delegata u Vijeću naroda RS. Odlukom Senata br.219-6/2014 od 26.09.2014 godine Evropskog univerziteta Brčko distrikta BiH izabran je u naučnu- nastavno zvanje docenta na Evropskom univerzitetu Brčko distrikta BiH , gdje je i angažovan na predmetu Međunarodna ekonomija. Na osnovu člana 68 stav 2.d) Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona, Naučnonastavno vijeće Ekonomskog fakulteta na sjednici održanoj 31.08.2015 donjelo je Odluku, broj: 3-3/2015 o imenovanju doc. dr Iz

Bibliografija

Monografije

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

Knjiga  REVIZIJA  upravljanja javnim resursima, autor Dr. Izet  Z.  Banda

Izdavač  EVROPSKI  UNIVEZITET BRČKO DISTRIKT BiH, 2015 godine.

(Odlukom Senata Evropskog univerziteta Brčko, broj: 179-6/2015 od  07.06.2015 godine prihvaćena je kao udžbenička literatura)

Naučni radovi

 • 1. Poslovna ekonomija (izdavač Univerzitet EDUCONS Novi Sad) Tema: Mjesto i uloga revizije u konceptu računovodstvrnr prakse. UDK 3:33+336 – 2010 godina
 • 2. Ekonomika, izdavač Ekonomski fakultet Niš, tema: Korparativno upravljanje u uslovima savremene računovodstvene profesije. UDK: 338(497,1), 2010 godina.
 • 3. Zbornik radova (izdavač Univerzitet EDUCONS Novi Sad) Tema: Revizija poslovanja javnog sektora – osnova za aktivan poslovni ambijent. UDK 657,6 336.1/.5:657.6, 2011 god.
 • 4. Zbornik radova (izdavač Univerzitet EDUCONS Novi Sad) Tema: Analiza i revizija poslovanja Javnih kompanija-primarni predmet interesovanja državne revizije. UDK: 338.124.4:330(082), maj 2012 godine.
 • 5. Zbornik radova (izdavač Univerzitet EDUCONS, Sremska Kamenica) Tema; Reformisanje računovodstva i revizije – bitna pretpostavka evropske perspektive tranzicionih zemalja u postkriznom periodu. UDK;338.124.4:330.11, i SBN: 978-86-87785- 45-8; 29. maj 2013 god.
 • 6. Zbornik radova (izdavač Univerzitet EDUCONS Novi Sad) Tema: Due diligence- u funkciji otklanjanja negativnih posljedica neoliberalizma. UDK: 330.11 (82), ISBN: 978-86-87785-52-6. 28.maj 2014. Godine.
 • 7. Poslovna ekonomija ( izdavač Univerzitet EDUCONS Novi Sad) Tema: Uticaj korporatizacije računovodstvene profesije na kvalitet finansijskog izvještavanja. UDK 3:33+336 – 2014 godina . ISSN 1820-6859
 • 8. Zbornik radova (izdavač Evropski univerzitet Brčko ) sa trećeg Međunarodnog naučnog skupa Katastrofe , prevencija i saniranje Posljedica. Tema: Upravljanje rizikom organizacije s ciljem prevencije posljedica štetnih događaja uslijed izloženosti rizicima. – UDC 658.1:005.334 -. 27 i 28 mart 2015 godina
 • 9. Zbornik radova ” FINconsult ” 3. Međunarodi simpozij , 24 i 25. 04. 2015 godine Fojnica. Priprema BiH ekonomije za ulazak u EU. Tema: Računovodstveni konzervatizam u funkciji pripreme računovodstvene profesije u BiH na putu ka EU ( koautor). – 336.1(497.6):(339.926:061.1EU(063)(082)
 • 10. Zbornik radova (izdavač Univerzitet EDUCONS Novi Sad): Štednja ili potošnja- recesija ili oporavak (koautor). Tema : Reafirmisanje računovodstvenog načela opreznosti- u funkciji promovisanja ekonomije realnih vrijednosti. UDK: 338.1 ISBN: 978-86-87785- 65-6 27-28 maj 2015.
 • 11. Poslovna ekonomija ( izdavač Univerzitet EDUCONS Novi Sad) Tema: Upravljanje fiksnim sredstvima ( koautor ). UDK 3:33+336 – 2015 godina . ISSN 1820-6859.
 • 12. Udruženje računovođa i revizora Federacije BiH , ZBORNIK RADOVA 18. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ, “IZAZOVI POSLOVNOG OKRUŽENJA” .God.18,br.1 ISSN 2303-8500. Tema : Računovodstveni konzervatizam i ekonomija realnih vrijednosti – izazov i prioritet BiH poslovnog okruženja, Neum, 17- 19. septembar 2015. godine.
 • 13. Poslovna ekonomija ( izdavač Univerzitet EDUCONS Novi Sad) Tema: Analiza nivoa organizovanosti poslovanja preduzeća. UDK 3:33+336 – 2015 godina . ISSN 1820-6859. UDK :658.56.012 , orginalni naučni rad (koautor), 2015 godine.
 • 14. Zbornik radova (izdavač Evropski univerzitet Brčko,i Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla ) sa četvrtog Međunarodnog naučnog skupa Migracije u XXI vijeku -Uzroci i posljedice – . Tema: EKOLOŠKI DUE DILIGENCE I ODRŽIVI RAZVOJ – PREVENTIVNI OBLICI BORBE PROTIV MIGRACIJA. – UDK 502.131.1:314.15. od 25.03. 2016 godina.
 • 15. Zbornik radova ” FINconsult ” 4. Međunarodi simpozij , 28 i 29. 04. 2016 godine Fojnica. Uloga finansijsko – računovodstvene i menadžerske profesije u izboru i provedbi generalnog koncepta reformisanja BH. privrede . Tema: Uloga poslovne forenzike u izboru adekvatnog koncepta reformisanja BH. privrede. ( koautor). – God. 4, br. 1 (2016) ISSN 2490-239X
 • 16. Zbornik radova (izdavač Univerzitet EDUCONS Novi Sad), sedmi naučni skup: Reforme i razvoj privrede Srbije u uslovima institucionalne krize Evropske unije Tema : Ekonomija drživog razvoja u uslovima institucionalne krize Evropske unije. UDK: 325:338.246(497.11) ISBN : 978-86-87785-71-7 25.maj 2016
 • 17. Poslovna ekonomija ( izdavač Univerzitet EDUCONS Novi Sad) Tema: Upravljanje tekućim sredstvima. UDK 3:33+336 – 2016 godina . ISSN 1820-6859,UDK :336.71 , orginalni naučni rad (koautor), 2016 godine.
 • 18. Udruženje računovođa i revizora Federacije BiH , ZBORNIK RADOVA 19. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ, “IZAZOVI I DILEME U RAČUNOVODSTVU, REVIZIJI I POREZIMA U BiH” .God.19,br.2 ISNN 2303-8500. Tema : Virtuelizacija računovodstva i savremene poslovne prevare- najveći izazovi za računovodstvenu profesiju, Neum, 22-24. septembar 2016. godine.
 • 19. Evropska revija, naučni časopis Evropskog univerziteta Brčko distrikta BiH (ISSN 2303-8020) UDK :0/9, godina II , vol 2, br.2(4) ,2016.Tema: NEOPHODNOST PROMJENA U REVIZIJI U ZEMLJAMA U TRANZICIJI UDK 336.71:339.727.22(4-664) Rad, pregledani. Brčko, oktobar 2016 godine.

Naučni skupovi, konferencije

  • Učestvovao je na IV Međunarodnom naučnom skupu koji je organizovao Univerzitet EDUCONS Novi Sad kao izlagač teme: Realni sektor, finansijske institucije i uloge u globalnoj krizi-mogućnosti oporavka. 2012 godina.
  • Izlagao je temu: GLOBALNA EKONOMSKA KRIZA I POSLOVNA EKONOMIJA- IZAZOVI TEORIJE I PRAKSE, 29.maj 2013.god.
  • Bio je učesnik na V Međunarodnom naučnom skupu u organizaciji Univerziteta EDUCONS, Novi Sad „VELIKA RECESIJA I KRIZA NEOLIBERALNA EKONOMIJA“.
  • Izlagao je temu: Due diligence- u funkciji otklanjanja negativnih posljedica neoliberalizma, 28.maj 2014. godine.
  • Bio je učesnik na III Međunarodnom naučnom skupu Katastrofe , prevencija i saniranje posljedica,u organizaciji Evropskog univerziteta Brčko. Izlagao je Temu: Upravljanje rizikom organizacije s ciljem prevencije posljedica štetnih događaja uslijed izloženosti rizicima. -. 27 i 28 mart 2015 godina.
  • U čestvovao je na 3. Međunrodnom simpoziju , u organizaciji Edukativno – konsultanske kuće ” FINconsult “. Tema: Računovodstveni konzervatizam u funkciji pripreme računovodstvene profesije u BiH na putu ka EU , 24 i 25 april 2015 godine, Fojnica.
  • Učestvovao je na VI Međunarodnom naučnom skupu koji je organizovao Univerzitet EDUCONS Novi Sad : ’’ŠTEDNJA ILI POTROŠNJA – RECESIJA ILI OPORAVAK ” Izlagao je temu : Reafirmisanje računovodstvenog načela opreznosti – u funkciji promovisanja ekonomije realnih vrijednosti 27-28. maj, 2015 godine. Novi Sad
  • Učestvovao na 18. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ ,”IZAZOVI POSLOVNOG OKRUŽENJA” Izlagao je temu: Računovodstveni konzervatizam i ekonomija realnih vrijednosti – izazov i prioritet BiH poslovnog okruženja, Neum, 17-19. septembar 2015. godine.
  • Bio je učesnik na IV Međunarodnom naučnom skupu Migracije u XXI vijeku -Uzroci i posljedice,u organizaciji Evropskog univerziteta Brčko i Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla. Izlagao je Temu: : EKOLOŠKI DUE DILIGENCE I ODRŽIVI RAZVOJ – PREVENTIVNI OBLICI BORBE PROTIV MIGRACIJA. -. 25.03.2016 godina.
  • U čestvovao je na 4. Međunrodnom simpoziju , u organizaciji Edukativno – konsultanske kuće ” FINconsult “. Tema: Uloga poslovne forenzike u izboru adekvatnog koncepta reformisanja BH. privrede, 28 i 29 april 2016 godine, Fojnica.
  • Učestvovao je na VII Međunarodnom naučnom skupu koji je organizovao Univerzitet EDUCONS Novi Sad: ” Reforme i razvoj privrede Srbije u uslovima institucionalne krize Evropske unije. Izlagao je temu : EKONOMIJA ODRŽIVOG RAZVOJA U USLOVIMA INSTITUCIONALNE KRIZE EVROPSKE UNIJE 25. maj, 2016 godine. Novi Sad
  • Učestvovao na 19. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ ,”IZAZOVI I DILEME U RAČUNOVODSTVU, REVIZIJI I POREZIMA U BiH” Izlagao je temu: Virtuelizacija računovodstva i savremene poslovne prevare- najveći izazovi za računovodstvenu profesiju, Neum, 22-24. septembar 2016. godine.

Projekti

Ostalo

Ekonomski fakultet u Brčkom, broj : 02/1-713/02 od 16.12.2002 godine. CERTIFIKAT o pohađanju i uspješnom završetku edukacije za stečajnog i likvidacionog upravnika i upravnika prinudnog poravnanja.

Član organizacionog odbora IV međunarodnog naučnog skupa na Evropskom Univerzitetu Brčko distrikt BiH.

Doktorske disertacije – član komisije -Adis Puška : “Donošenje investicionih odluka u uslovima neizvjesnosti i rizika pomoću metoda , višekriterijske analize”, Doktorska disertacija , Evropski Univerzitet Brčko distrikta BiH , uspješna odbrana ,30.01.2016 godine.

Recenzije

Doc. dr Izet Banda i ostali (2016) Recezent Zbornika Migracije u XXI vijeku – Uzroci i posljedice – na četvrtom Međunarodnom naučnom skupu u organizaciji Evropskog Univerziteta Brčko i Evropsk univerziteta ” Kallos” Tuzla. Brčko, 25.03.2016 godine. 

Doc. dr Izet Banda -2016 Član uređivačkog odbora -Časopisa NAUČNA REVIJA Evropskog univerziteta ” Kallos “Tuzla,za medicinske i tehničke nauke ISSN 2490-3167 UDK : 0/2 GODINA I, VOL 1 BR. 1, 2016

Doc. dr Izet Banda i ostali (2017) Recezent i član naučnog odbora Zbornika – Rad i stvaralaštvo u XXI vijeku – na petom Međunarodnom naučnom skupu u organizaciji Evropskog Univerziteta Brčko Evropskog univerziteta ” Kallos” Tuzla. Brčko, 07.04.2017 godine.