1. Statut
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 01.11.2012.godine
 3. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 05.10.2013.godine
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 25.04.2014.godine
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 02.07.2014.godine
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 10.01.2015.godine
 7. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 12.05.2017. godine
 8. Etički kodeks
 9. Poslovnik o radu Upravnog odbora
 10. Poslovnik o radu Senata
 11. Pravilnik o evaluaciji kvaliteta rada Univerziteta, nastavnog procesa…
 12. Pravilnik o samovrednovanju i osiguranju kvaliteta
 13. Pravilnik o registru priznatih domaćih i međunarodnih publikacija
 14. Pravilnik o nostrifikaciji diploma i ekvivalenciji javnih isprava
 15. Pravilnik o radu
 16. Pravilnik o zaštiti na radu 
 17. Pravilnik o zaštiti od požara Univerziteta
 18. Pravilnik o visni naknade za studiranje i cijeni usluga koje se naplaćuju na Univerzitetu
 19. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o visini naknade za studiranje i cijeni usluga koje se naplaćuju na Univerzitetu
 20. Pravila studiranja – I ciklus
 21. Dopuna pravila studiranja
 22. Pravila studiranja – II ciklus
 23. Pravila studiranja – III ciklus
 24. Pravila o izmjenama pravila studiranja na I ciklusu studija
 25. Pravila o izmjenama pravila studiranja na II ciklusu studija
 26. Pravila o izmjenama pravila studiranja na III ciklusu studija
 27. Upisna politika za 2017/18. školsku godinu
 28. Upisna politika za 2016/17. školsku godinu
 29. Upisna politika za 2016/17. školsku godinu – dopuna
 30. Upisna politika za 2015/16. školsku godinu
 31. Upisna politika za 2014/15. školsku godinu
 32. Program razvoja kadra i analiza potreba za nastavnim kadrom
 33. Strategija obezbjeđenja kvaliteta
 34. Nomenklatura polja i užih naučnih oblasti
 35. Godišnji raspored rada za akademsku 2013/14 godinu
 36. Godisnji raspored rada za akademsku 2014/15 godinu
 37. Godisnji raspored rada za akademsku 2015/16 godinu
 38. Godisnji raspored rada za akademsku 2016/17 godinu
 39. Upustvo za prijavu, izradu i odbranu završnog  – diplomskog rada
 40. Program o polaganju grupe predmeta za sticanje osnova pedagoske grupe predmeta
 41. Plan i program obuke iz oblasti menadzmenta u zdravstvu
 42. Odluka o visina školarine za 2017/18. školsku godinu
 43. Odluka o visini školarine za 2016/17. školsku godinu
 44. Odluka o visini školarine za 2015/16. školsku godinu
 45. Odluka o visini školarine za 2014/15. školsku godinu
 46. Odluka o imenovanju Komisije  za popis osnovnih sredstava i inventara
 47. Odluka Senata o usvajanju izvještaja Komisije za popis osnovnih sredstava…
 48. Odluka o obrazovanju Univerzitetskog centra za razvoj vještina i karijere
 49. Odluka o imenovanju komisije za osiguranje kvaliteta
 50. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju komisije kvaliteta
 51. Odluka o izmjenama i dopunama nastavnog plana i programa studijskog programa Farmacija
 52. Odluka o dopuni Odluke utvrđivanju užih naučnih oblasti
 53. Upustvo o sprovođenju stručne prakse
 54. Odluka o oglašavanju ništavnim indeksa broj 097/13-DS
 55. Strategija razvoja Evropskog univerziteta za period od 2016-2020. godine
 56. Akcioni plan za unapređenje resursa za učenje i podršku studentima za period od 2016. do 2020. godine
 57. Plan investiranja u resurse za period od 2016.-2020.godine
 58. Odluka o proglašavanju nevažećom diplome Gabriela Oscaresa