• Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

 • Rođen 01.10.1958. Tinja, Bosna i Hercegovina

 • Završen fakultet : Pravni fakultet

 • Magistratura : Pravni fakultet

  Tema : Nacionalne manjine kao faktor dobrosusjedskih odnosa

 • Doktorat : Pravni fakultet

  Tema: Otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, s posebnim osvrtom na Republiku Srbiju

  Doktorat : Sportske nauke

  Tema: The impact of applied anthropological dimensions on the situational and competetive efficiency of karateists

Biografija

Prof. dr Nedeljko Stanković rođen je 1. oktobra 1958. godine u Tinji, opština Srebrenik. Osnovnu skolu završio u Tinji, a srednju Elektrotehničku školu završio je u Tuzli. Diplomirani je pravnik. Magistrirao je iz oblasti pravnih nauka na temu Nacionalne manjine kao faktor dobrosusjedskih odnosa. Zvanje doktora pravnih nauka stekao je odbranom doktorske disertacije pod naslovom Otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, s posebnim osvrtom na Republiku Srbiju. Doktorsku disertaciju iz sportskih nauka pod naslovom The impact of applied anthropological dimensions on the situational and competetive efficiency of karateists odbranio je u Kanadi.

Po završetku srednje škole radio je u Titovim rudnicima Kreka Banovići. Od 1982 godine bio je direktor preduzeća Autoprevoz u Tuzli. Početkom ratnih sukoba na prostorima bivše Jugoslavije (1992. god.), preselio se u Austriju. Austrijsko državljanstvo stekao 2003. godine.  U Austriji je 1994. godine osnovao kompaniju Kallos Handels und Bau GembH, koja se bavila izvođenjem gradjevinskih radova i ugostiteljstvom. U Srbiji je 1999. godine osnovao kćerku firmu Kallos doo. koja se bavi izvođenjem građevinskih radova i prometom naftnih derivata. U okviru ove firme postoji lanac benzinskih pumpi, kao i građevinska i transportna mehanizacija. Osnivač je građevinske firme Kallos doo.  u Budvi, u Crnoj Gori, koja je investitor i izvođač radova na  izgradnji apartmanskog naselja u Bečićima.

Profesor Stanković se od 1975. godine bavi sportom. Njegovo sportsko usavršavanje dostiglo je visok nivo – nosilac je zvanja velikog majstora u karate shi soky 9-ky-dan, koje je stekao 2014. godine u Njujorku.  

 Profesor Stanković dobitnik je brojnih evropskih i svjetskih priznanja, od kojih se posebno izdvaja počasni doktorat iz oblasti prava i istorije buda i borilačkih vještina, koji je dobio od Asocijacije svjetskih religija – International Fellowship of Martial Arts – India Branch. Pored toga, dobio je od International Fellowship of Martial Arts – India Branch majstorsko zvanje 9th Dan (Kudan) iz oblasti azijskih borilačkih vještina.

Svjetska karate asocijacija Hachi – O – Kai uručila mu je dana 27.03.2016. godine u Las Vegasu, SAD, diplomu velikog majstora borilačkih vještina Evrope.

Dobitnik je priznanja Grand Master of the year 2015 i Grand Master of the year 2016, koje mu je dodijeljeno u Lisabonu. Profesor Nedeljko Stanković upisan je u Lisabonsku kuću slavnih međunarodnih borilačkih vještina, 9. 05. 2015. godine kao Grand Master of the Year 2015.

 Dr Stanković proglašen je od Humanitarne misije iz Indije svjetskim promoterom mira. Ovo priznanje uslijedilo je na osnovu njegovih naučnih, sportskih i drugih zasluga, koje u sebi sadrže miroljubive i humane poruke.

Evropski pokret u Bosni i Hercegovini, povodom obilježavanja Dana Evrope, dodijelio je dr Nedeljku Stankoviću plaketu za životno djelo – doprinos razvoju nauke, kulture i sporta u Bosni i Hercegovini. Stankoviću je priznanje uručeno na svečanoj akademiji koja je održana u Brčkom, 29.06.2015. godine.

Učesnik je brojnih kongresa i stručnih konferencija nacionalnog i međunarodnog značaja.

Aktuelni je predsjednik GKF Federacije, Karate saveza Austrije i potpredsjednik Karate saveza Evrope.

Član je međunarodne organizacije East West bridge, nezavisne naučne i istraživačke zajednice, koja se bazira na nauci, istraživanja, dijalogu, toleranciji i razumijevanju.

Redovni je član Evropske akademije nauka u Beogradu.

Profesor Stanković trenutno obavlja dužnost rektora Evropskog univerziteta “Kallos“ Tuzla, kao i dekana Pavnog fakulteta Evropskog univerziteta Brčko distrikt.

Bibliografija

Monografije

 • Fitness, (koautor), Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2013, ISBN 978-99955-758-5-4, COBISS.BH-ID 3462424;
 • Karate, knjiga 1, (koautor), Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2013, ISBN 978-99955-775-0-6, COBISS.BH-ID 3860760;
 • Osnovne kategorije i pojmovi u pravnoj i političkoj teoriji, (koautor),Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2013, ISBN 978-99966-775-4-4, COBISS.BH-ID 4018968;
 • Problemi naučnog definisanja manjina, Evropski univerzitet Brčko distrikt,Brčko, 2014, ISBN 978-99976-605-2-7, COBISS:BH-ID 4321560;
 • Terorizam i finansiranje terorizma, Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2014.ISBN 978-99976-605-7-2, COBISS.RS-ID 4704280;
 • Istorija sporta,  Evropski unverzitet Brčko distrikt, Brčko, 2015, ISBN 978-99955-99-03-4, COBISS.RS-ID 5213720;
 • Tehnika i Taktika u sportu, (koautor), Evropski univerzitet Brčko distrikt,Brčko, 2015, ISBN 978-99955-99-07-2, COBISS,RS-ID 5441516;
 • Krivično pravo, Opšti dio, Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2016, ISBN 978-99955-99-12-6, COBISS, RS-ID 5829144;
 • Karate, Knjiga II, Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2016, ISBN 978-99955-99-16-4, COBISS, RS-ID 6201624;
 • Uvodu u Kriminalistiku, Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2016, ISBN 978-99955-99-19-5, COBISS, RS—ID 6256664;
 • Krivično pravo, Posebni dio, Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2017,ISBN,  COBISS-RS-ID

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

Naučni radovi

 • Evropska unija i antiislamizam: pouke za Srbiju, (koautor), Godišnjak Evropskog defendologija centra, Banja Luka 2012, COBISS.BH-ID 3338264, str. 10 – 19, UDK 322:28-67(4);
 • Krivično delo pranja novca u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine, (koautor), Zbornik radova s Međunarodnog naučnog skupa Pravo i izazovi XXI veka, Brčko, 2013, I tom, (str. 1-17.); ISBN 978-99955-765-0-9; COBISS.BH-ID 3566360;
 • Ugrožavanje nacionalne računarske infrastrukture računarskom sabotažom, s osvrtom na Republiku Srbiju, (koautor), Zbornik radova Nove sigurnosne ugroze i kritička nacionalna infrastruktura, Policijska akademija, Visoka policijska škola, Zagreb, 2013, str. 171-182; UDK 681.3;
 • Zloupotreba položaja ili ovlašćenja kao vid korupcije u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine, (koautor), Zbornik radova Pravo i izazovi XXI vijeka, I tom, Evropski univerzitet, Brčko, 2014, str. 1-17; UDK343.352:343.214(497.6);
 • Razlike u motoričkim sposobnostima između učenika i karatista uzrasta 10 do 12 godina, (koautor), Zbornik radova sa međunarodnog simpozijuma Sport i zdravlje, Univerzitet u Tuzli, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Tuzla, 2013, (str. 329-332);
 • The  Infulence of Some Motor Abilities on the Specific Karate Precision with Hand and Leg (koautor), Sport Scientific Practical Aspeckts, International scientific journal of kinesiology, Tuzla, 2013, (str.67-72);
 • Effects of Application Program Sports Games Basketball and Volleyball, the Transformation of Motor Abilities and Motor Skills of Childeren with Special Needs,  (koautor), Zbornik radova sa Međunarodne interdisciplinarne naučno-stručne konferencije, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera Subotica, 2014, (str.251-256);
 • Validity of the Test in Two-Hand Successive Attack Technigues with Top Karate Athletes, (koautor), Tehnich tehnologies education management, Sarajevo, 2014, (str.282-287);
 • Evazija poreza, (koautor), Evropska revija, Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2015, ISSN 2303-8020, UDK;0/9 br.1/2015. god. I, vol. I;
 • Uloga međunarodnih institucija u prevenciji i saniranju posledica katastrofa, (koautor), Zbornik radova s III Međunarodnog naučnog skupa Katastrofe – prevencija i saniranje posljedica, Brčko, 2015, I tom, (str. 5-18.); ISBN 978-99955-99-00-3; COBISS.BH-ID 4922648; UDK 504.4:341.1/8(082);
 • Međunarodnopravni  okvir za upravljanje migracijama, (koautor), Zbornik radova s IV Međunarodnog naučnog skupa Migracije u XXI vijeku – uzroci i posljedice, Brčko, 2016, I tom, (str. 1-17.); ISBN 978-99955-99-09-6; COBISS.BH-ID 5758232; UDK 314.15:341.4
 • Ustavno-pravni položaj Kosova i Metohije od 1945. do 2015. (koautor), Tematski zbornik s Nacionalnog naučnog skupa sa Međunarodnim učešćem,  Kosovo i Metohija u kontekstu balkanskih naroda i država, Leposavić, 2016, ISBN 978-86-89025-25-5, COBIS. SR-ID 222626316.
 • Efekti kinezioloških aktivnosti na transformaciju morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti žena različite životne dobi, (koautor), Časopis,  Sports Sceance and Health 6, Travnik
 • The effects of programmed kinesiological treatment on the transformation of some motor skills and postural  status pupils IV – VI grade of primary school, (koautor), Časopis Sports Sceance and Health 6, Travnik 

Naučni skupovi, konferencije

Projekti

Ostalo