TEHNIČKI FAKULTET OBLAST SAOBRAĆAJA

DRUMSKI SAOBRAĆAJ; BEZBJEDNOST U SAOBRAĆAJU I  MENADŽMENT  U SAOBRAĆAJU

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

*Izborni predmeti

 

I i II SEMESTAR

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

I SEMESTAR

Matematika

...

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

Matematika

vježbe

*

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

Osnove saobraćaja i transporta

Prof. dr Mile Milekić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

II SEMESTAR

Statističke metode

Prof.dr Dragan N. Stančić

06.06.2020.

27.06.2020.

Subota

Subota

11.00h

12.00-14.00h

Tehnička mehanika

Doc.dr Budimir Tojagić

06.06.2020.

Subota

Konsultacije

14.30h

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

29.05.2020.

05.06.2020.

Petak

Petak

Konsultacije

10.00-12.00h

IZBORNI PREDMETI

Poznavanje robe u transportu *

Doc.dr Boro Dakić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

Sociologija *

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

III i IV SEMESTAR

 

 

III SEMESTAR

Inženjersko crtanje

Prof.dr Zoran Lalić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

IV SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

28.05.2020.

04.06.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Konsultacije

10.00-12.00h

Projektovanje gradskih saobraćajnica

Prof.dr Mladen Dobrić

04.06.2020.

Četvrtak

Konsultacije

16.00h

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

06.06.2020.

Subota

Konsultacije

12.00h

IZBORNI PREDMETI

Osnove logistike *

Prof.dr Zoran Lalić

06.06.2020.

Subota

Konsultacije

13.00h

Osnove drumskih saobraćajnica *

Prof.dr Mladen Dobrić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

Saobraćajna psihologija *

Prof.dr Refik Ćatić

04.06.2020.

Četvrtak

13.00h

 

V i VI SEMESTAR

(III godina studijskog programa Drumski saobraćaj)

 

V SEMESTAR

Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

Osnove drumskog transporta robe

Prof.dr Mladen Dobrić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

Motorna vozila

Prof.dr Zoran Lalić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

06.06.2020.

Subota

Konsultacije

12.00h

Osnove javnog gradskog transporta putnika

Prof.dr Mladen Dobrić

04.06.2020.

Četvrtak

Konsultacije

16.00h

Eksploatacija i upravljanje putevima

Prof.dr Mladen Dobrić

04.06.2020.

Četvrtak

Konsultacije

16.00h

Izborni predmeti

Baze podataka *

Prof. dr Gordana Đorđević

 

 

 

Osnovi mehanizacije pretovara *

Doc. dr Zlatko Kovačević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

Saobraćaj i životna sredina *

Doc. dr Zlatko Kovačević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

(III godina studijskog programa Bezbjednost u saobraćaju)

 

V SEMESTAR

Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

Analiza bezbjednosti saobraćaja

Doc.dr Boro Dakić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

Motorna vozila

Prof.dr Zoran Lalić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

06.06.2020.

Subota

Konsultacije

12.00h

Bezbjednost saobraćaja-kampanje

Prof.dr Zijad Jagodić

29.05.2020.

Petak

Konsultacije

11.00h

Prevencije saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

06.06.2020.

Subota

Konsultacije

12.00h

Izborni predmeti

Baze podataka *

Prof. dr Gordana Đorđević

 

 

 

Kvalitet usluga u saobraćaju *

Prof.dr Zoran Lalić

06.06.2020.

Subota

Konsultacije

13.00h

Saobraćaj i životna sredina *

Doc. dr Zlatko Kovačević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa Drumski saobraćaj)

 

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Miodrag Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

Saobraćajno projektovanje (gradska i vangradska mreža)

Prof.dr Mladen Dobrić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

Terminali u drumskom saobraćaju

Prof.dr Zijad Jagodić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

VIII SEMESTAR

Parkiranje i parkirališta

Prof.dr Mladen Dobrić

04.06.2020.

Četvrtak

Konsultacije

16.00h

Špedicija i agencijsko poslovanje

Doc.dr Stevo Stević

13.06.2020.

Subota

09.00h

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekspertni saobraćajni sistemi *

Prof.dr Miodrag Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

Aplikativni softver *

Prof.dr Halid Žigić

29.05.2020.

05.06.2020.

Petak

Petak

Konsultacije

16.00h

Saobraćajno pravo *

Prof.dr Nenad Avramović

05.06.2020.

06.06.2020.

Petak

Subota

konsultacije

17.00h

10.00h

 

 (IV godina studijskog programa Bezbjednost u saobraćaju)

 

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Miodrag Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

Bezbjednost saobraćaja – uviđaji saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Zijad Jagodić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

Bezbjednost saobraćaja – vještačenja u saobraćaju

Doc.dr Boro Dakić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

VIII SEMESTAR

Prevoz opasnog tereta

Prof.dr Mile Milekić

06.06.2020.

Subota

Konsultacije

09.00h

Ekspertiza saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

06.06.2020.

Subota

Konsultacije

12.00h

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

Izborni predmeti

Ekspertni saobraćajni sistemi *

Prof.dr Miodrag Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

Aplikativni softver *

Prof.dr Halid Žigić

29.05.2020.

05.06.2020.

Petak

Petak

Konsultacije

16.00h

Saobraćajno pravo *

Prof.dr Nenad Avramović

05.06.2020.

06.06.2020.

Petak

Subota

konsultacije

17.00h

10.00h