RASPORED NASTAVE-STUDIJSKI PROGRAM VASPITAČ PREDŠKOLSKIH USTANOVA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

B/H/S jezici

Prof.dr Drago Tešanović

22.09.2017.

Petak

15:00h

 

Matematika

...

05.09.2017.

Utorak

16:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

20.09.2017.

Srijeda

17:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Dženita Demirović

Lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.09.2017.

Četvrtak

11:00h

 

Opšta pedagogija

Prof.dr Husejn Musić

23.09.2017.

Subota

10:00h

 

Vokalno-instrumentalna nastava

Doc.dr Suzana Kusovac Sladoje

29.09.2017.

Petak

09:00h

 

Izborni predmeti

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

22.09.2017.

Petak

12:00h

 

Higijena *

Prof.dr Mithat Tabaković

12.09.2017.

Utorak

11:00h

 

Opšta lingvistika *

Prof.dr Drago Tešanović

22.09.2017.

Petak

15:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof.dr Refik Ćatić

15.09.2017.

Petak

11:00h

 

Didaktika

Prof.dr Husejn Musić

23.09.2017.

Subota

10:00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

20.09.2017.

Srijeda

17:00h

 

Strani jezik II Njemački jezik II

Dženita Demirović

Lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Književnost

Prof.dr Drago Tešanović

22.09.2017.

Petak

15:00h

 

Pedagoška psihologija

Prof.dr Refik Ćatić

15.09.2017.

Petak

11:00h

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

21.09.2017.

Četvrtak

12:00h

 

Izborni predmeti

Porodična pedagogija *

Prof.dr Esed Karić

09.09.2017.

Subota

10:00h

 

Filmska i TV kultura *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.09.2017.

Četvrtak

11:00h

 

Pedagoška informatika *

Prof.dr Esed Karić

09.09.2017.

Subota

10:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Doc.dr Kojo Simić

23.09.2017.

Subota

11:00h

 

Književnost za djecu

Prof.dr Drago Tešanović

22.09.2017.

Petak

15:00h

 

Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova

...

05.09.2017.

Utorak

16:00h

 

VI SEMESTAR

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama

Prof.dr Šaćira Mešalić

29.09.2017.

Petak

10:00h

 

Metodika nastave fizičke kulture

Prof.dr Izudin Tanović

13.09.2017.

Srijeda

13:00h

 

Kineziologija

Prof.dr Branimir Mikić

12.09.2017.

Utorak

12:00h

 

Izborni predmeti

Rad u cjelodnevnom produženom boravku *

Prof.dr Refik Ćatić

15.09.2017.

Petak

11:00h

 

Metodika početnog čitanja i pisanja *

Doc.dr Kojo Simić

23.09.2017.

Subota

09:00h

 

 

Predškolska pedagogija *

Prof.dr Husejn Musić

23.09.2017.

Subota

10:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metodika nastave muzičke kulture

Doc.dr Suzana Kusovac Sladoje

29.09.2017.

Petak

09:00h

 

Metodika razvoja govora

Prof.dr Refik Ćatić

15.09.2017.

Petak

11:00h

 

Metodika nastave likovne kulture

Doc.dr Petrija Jovičić

22.09.2017.

Petak

11:00h

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

Prof.dr Drago Tešanović

22.09.2017.

Petak

15:00h

 

Metodička praksa

Prof.dr Drago Tešanović

22.09.2017.

Petak

15:00h

 

 

Izborni predmeti

Razvojna psihologija *

Prof.dr Refik Ćatić

15.09.2017.

Petak

11:00h

 

Scenska umjetnost *

Prof.dr Drago Tešanović

22.09.2017.

Petak

15:00h

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju *

Doc.dr Kojo Simić

23.09.2017.

Subota

09:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti