FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – SANITARNI INŽENJERING

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Anatomija

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

14.04.2017.

28.04.2017.

Petak

Petak

14:00h

14:00h

 

Fizika sa biofizikom

Doc.dr. Dario Galić

04.04.2017.

18.04.2017.

Utorak

Utorak

10:00h

10:00h

 

Opšta hemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

11.04.2017.

25.04.2017.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

10.04.2017.

24.04.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Dženita Demirović

Lektor

11.04.2017.

25.04.2017.

Utorak

Utorak

13:00h

13:00h

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr J.H.H

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Medicinska biohemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Organska hemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Ekologija i zaštita životne sredine

Doc.dr Miro Maksimović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija *

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Medicinska etika *

Prof.dr Sanda Pribić

08.04.2017.

25.04.2017.

Subota

Utorak

10:00h

12:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

25.03.2017.

29.04.2017.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka Hadžihalilović

22.03.2017.

04.04.2017.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

Urgentna medicina

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

14.04.2017.

28.04.2017.

Petak

Petak

14:00h

14:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

10.04.2017.

24.04.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Dženita Demirović

Lektor

11.04.2017.

25.04.2017.

Utorak

Utorak

13:00h

13:00h

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof.dr M.A.

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi patologije

Doc.dr Suad Keranović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Prehrambeni aditivi i kontaminenti

Doc.dr Senka Samardžić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Upravljanje i zaštita voda

Doc.dr Miro Maksimović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Menadžment *

Prof.dr Hariz Agić

15.04.2017.

28.04.2017.

Subota

Petak

10:00h

16:00h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

-*-

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Zdravstveno pravo *

Prof.dr Mirko Kulić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Upravljanje otpadom

Doc.dr Senka Samardžić

06.04.2017.

Četvrtak

13:00h

 

Fizičko-hemijska analiza vode i namirnica

Prof.dr Amer Čustović

08.04.2017.

22.04.2017.

Subota

Subota

13:00h

10:00h

 

Tehnologija vode za piće i čuvanja namirnica

Prof.dr Mustafa Burgić

04.04.2017.

18.04.2017.

Utorak

Utorak

15:00h

15:00h

 

Stručna praksa I

Član Akademije HAMZ

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Doc.dr Munevera Osmić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Mikrobiološka analiza vode i namirnica

Prof.dr Mustafa Burgić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Ekološko-sanitarno zakonodavstvo i nadzor

Doc.dr Senka Samardžić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa II

Član Akademije HAMZ

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Organizacija zdravstvenih ustanova *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

14.04.2017.

28.04.2017.

Petak

Petak

14:00h

14:00h

 

Evropski zdravstveni sistemi *

Prof.dr Adi Rifatbegović

13.04.2017.

28.04.2017.

Četvrtak

Petak

17:00h

17:00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof.dr Sanda Pribić

08.04.2017.

25.04.2017.

Subota

Utorak

10:00h

12:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metodologija uzorkovanja u sanitarnom higijenskom nadzoru

Prof.dr Amer Čustović

08.04.2017.

22.04.2017.

Subota

Subota

13:00h

10:00h

 

Analiza, kontrola i zaštita vazduha

Doc.dr Senka Samardžić

06.04.2017.

Četvrtak

13:00h

 

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

Prof.dr Amer Čustović

08.04.2017.

22.04.2017.

Subota

Subota

13:00h

10:00h

 

Neurologija i pridružena njega

Prof.dr Branimir Marjanović

26.04.2017.

Srijeda

11:00h

 

VIII SEMESTAR

Sistem upravljanja kvalitetom i bezbjednošću hrane

Doc.dr Senka Samardžić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Sanitarni inženjering vode za kupanje i rekreaciju

Prof.dr Mustafa Burgić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi biomedicine *

Doc.dr Senka Samardžić

06.04.2017.

Četvrtak

13:00h

 

Epidemiološke metode u medicini *

Doc.dr Munevera Osmić

15.04.2017.

29.04.2017.

Subota

Subota

13:00h

13:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti