FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – SANITARNI INŽENJERING

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

I I II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

 

 

 

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

01.09.2020.

15.09.2020.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

 

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

08.09.2020.

22.09.2020.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

 

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

04.09.2020.

19.09.2020.

Petak

Subota

16.00h

10.00h

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom gentikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

07.09.2020.

21.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

 

Biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

01.09.2020.

28.09.2020.

Utorak

Ponedeljak

16.30h

16.30h

 

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

08.09.2020.

22.09.2020.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

 

Ekologija i zaštita životne sredine

Doc.dr Miro Maksimović

05.09.2020.

19.05.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Prof. dr Dragan N. Stančić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

01.09.2020.

28.09.2020.

Utorak

Ponedeljak

10.00h

10.00h

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

 

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

07.09.2020.

21.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

10.09.2020.

24.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

14.00h

14.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

 

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

04.09.2020.

19.09.2020.

Petak

Subota

16.00h

10.00h

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof.dr Jasminka Sadadinović

08.09.2020.

22.09.2020.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

 

Patologija

Doc. dr Suad Keranović

05.09.2020.

19.09.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

Prehrambeni aditivi i kontaminenti

Doc. dr Munevera Bećarević

03.09.2020.

25.09.2020.

Četvrtak

Petak

18.00h

18.00h

 

Upravljanje i zaštita voda

Doc. dr Miro

Maksimović

05.09.2020.

19.05.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

07.09.2020.

21.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

15.00h

15.00h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Homeopatija

Doc. dr Munevera Bećarević

03.09.2020.

25.09.2020.

Četvrtak

Petak

18.00h

18.00h

 

Analiza vode

Prof.dr Mustafa Burgić

02.09.2020.

16.09.2020.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

 

Analiza namirnica

Doc. dr Igor Dragičević

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

Stručna praksa I

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

10.09.2020.

24.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

14.00h

14.00h

 

VI SEMESTAR

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Doc. dr Munevera Osmić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Upravljanje otpadom

Prof.dr Mustafa Burgić

02.09.2020.

16.09.2020.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

 

Ekološko-sanitarno zakonodavstvo i nadzor

Doc. dr Munevera Bećarević

03.09.2020.

25.09.2020.

Četvrtak

Petak

18.00h

18.00h

 

Stručna praksa II

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

10.09.2020.

24.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

14.00h

14.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

11.09.2020.

25.09.2020.

Petak

Petak

14.00h

14.00h

 

Mentalno zdravlje *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

11.09.2020.

25.09.2020.

Petak

Petak

14.00h

14.00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Uzorkovanje u sanitarnom higijenskom nadzoru

Doc. dr Igor Dragičević

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

Analiza, kontrola i zaštita vazduha

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

10.09.2020.

24.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

14.00h

14.00h

 

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

Doc. dr Igor Dragičević

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

Sanitarni problemi okoliša

Doc. dr Munevera Bećarević

03.09.2020.

25.09.2020.

Četvrtak

Petak

18.00h

18.00h

 

VIII SEMESTAR

Kvalitet i bezbjednost hrane

 

 

 

 

Sanitarni inženjering vode za kupanje i rekreaciju

Prof. dr Mustafa Burgić

02.09.2020.

16.09.2020.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

03.09.2020.

17.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

 

Osnovi biomedicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Epidemiološke metode u medicine *

Doc. dr Munevera Osmić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h