TEHNIČKI FAKULTET OBLAST SAOBRAĆAJA

DRUMSKI SAOBRAĆAJ; BEZBJEDNOST U SAOBRAĆAJU I  MENADŽMENT  U SAOBRAĆAJU

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika

...

05.09.2017.

Utorak

16:00h

 

Osnove saobraćaja i transporta

Prof.dr Zoran Lalić

14.09.2017.

Četvrtak

13:00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor

20.09.2017.

Srijeda

17:00h

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Dženita Demirović

Lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Statističke metode

Prof.dr Dragan N. Stančić

09.09.2017.

Subota

10:00h

 

Tehnička mehanika

Prof.dr Pašaga Muratović

13.09.2017.

Srijeda

13:00h

 

Osnovi elektrotehnike

Prof.dr Halid Žigić

28.09.2017.

Četvrtak

12:00h

 

Izborni predmeti

Poznavanje robe u transportu *

Doc.dr Boro Dakić

30.09.2017.

Subota

13:00h

 

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

22.09.2017.

Petak

12:00h

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.09.2017.

Četvrtak

11:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Menadžment – polažu studenti studijskog programa Drumski saobraćaj i Bezbjednost u saobraćaju

Marketing u saobraćaju – polažu samo studenti studijskog programa Menadžment u saobraćaju

Ekonomika preduzeća – polažu samo studenti studijskog programa Menadžment u saobraćaju

Bezbjednost u saobraćaju  predavanja  slušaju svi studenti  osim studenata studijskog programa Menadžment u saobraćaju

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Inženjersko crtanje

Prof.dr Zoran Lalić

14.09.2017.

Četvrtak

13:00h

 

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

08.09.2017.

Petak

15:30h

 

Marketing u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

22.09.2017.

Petak

10:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor

20.09.2017.

Srijeda

17:00h

 

Strani jezik II Njemački jezik II

Dženita Demirović

Lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

21.09.2017.

Četvrtak

12:00h

 

Projektovanje gradskih saobraćajnica

Prof.dr Mladen Dobrić

23.09.2017.

Subota

11:00h

 

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

22.09.2017.

Petak

10:00h

 

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Boško Nadoveza

28.09.2017.

Četvrtak

10:00h

 

Izborni predmeti

Osnove logistike *

Prof.dr Zoran Lalić

14.09.2017.

Četvrtak

13:00h

 

Osnove drumskih saobraćajnica *

Prof.dr Mladen Dobrić

23.09.2017.

Subota

11:00h

 

Saobraćajna psihologija *

Prof.dr Refik Ćatić

15.09.2017.

Petak

11:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

(III godina studijskog programa Drumski saobraćaj)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

22.09.2017.

Petak

10:00h

 

Osnove drumskog transporta robe

Prof.dr Mladen Dobrić

23.09.2017.

Subota

11:00h

 

Motorna vozila

Prof.dr Zoran Lalić

14.09.2017.

Četvrtak

13:00h

 

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

22.09.2017.

Petak

12:00h

 

Osnove javnog gradskog transporta putnika

Prof.dr Mladen Dobrić

23.09.2017.

Subota

11:00h

 

Eksploatacija i upravljanje putevima

Prof.dr Mladen Dobrić

23.09.2017.

Subota

11:00h

 

Izborni predmeti

Baze podataka *

Prof. dr Gordana Đorđević

23.09.2017.

Subota

10:00h

 

Osnovi mehanizacije pretovara *

Prof.dr Živorad Milošević

26.09.2017.

Utorak

12:00h

 

Saobraćaj i životna sredina *

Prof.dr Živorad Milošević

26.09.2017.

Utorak

12:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

(III godina studijskog programa Bezbjednost u saobraćaju)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

22.09.2017.

Petak

10:00h

 

Analiza bezbjednosti saobraćaja

Doc.dr Boro Dakić

30.09.2017.

Subota

13:00h

 

Motorna vozila

Prof.dr Zoran Lalić

14.09.2017.

Četvrtak

13:00h

 

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

22.09.2017.

Petak

12:00h

 

Bezbjednost saobraćaja-kampanje

Doc.dr Zijad Jagodić

09.09.2017.

Subota

10:00h

 

Prevencije saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

22.09.2017.

Petak

12:00h

 

Izborni predmeti

Baze podataka *

Prof. dr Gordana Đorđević

23.09.2017.

Subota

10:00h

 

Kvalitet usluga u saobraćaju *

Prof.dr Zoran Lalić

14.09.2017.

Četvrtak

13:00h

 

Saobraćaj i životna sredina *

Prof.dr Živorad Milošević

26.09.2017.

Utorak

12:00h

 

 

(III godina studijskog programa Menadžment u saobraćaju)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Saobraćajna sredstva i infrastruktura

Prof.dr Zoran Lalić

14.09.2017.

Četvrtak

13:00h

Metode istraživanja u saobraćaju

Prof.dr Dragan N. Stančić

09.09.2017.

Subota

12:00h

 

Korporativno upravljanje

Prof.dr Hariz Agić

08.09.2017.

Petak

15:30h

 

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

22.09.2017.

Petak

12:00h

 

Projektni menadžment

Doc.dr Šemsudin Dervić

29.09.2017.

Petak

10:00h

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Doc.dr Stevo Stević

16.09.2017.

Subota

09:00h

 

Izborni predmeti

Baze podataka *

Prof. dr Gordana Đorđević

23.09.2017.

Subota

10:00h

 

Kvalitet usluga u saobraćaju *

Prof.dr Zoran Lalić

14.09.2017.

Četvrtak

13:00h

 

Saobraćaj i životna sredina *

Prof.dr Živorad Milošević

26.09.2017.

Utorak

12:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa Drumski saobraćaj)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Zoran Lalić

14.09.2017.

Četvrtak

13:00h

 

Saobraćajno projektovanje (gradska i vangradska mreža)

Prof.dr Mladen Dobrić

23.09.2017.

Subota

11:00h

 

Terminali u drumskom saobraćaju

Doc.dr Zijad Jagodić

09.09.2017.

Subota

10:00h

 

VIII SEMESTAR

Parkiranje i parkirališta

Prof.dr Mladen Dobrić

23.09.2017.

Subota

11:00h

 

Špedicija i agencijsko poslovanje

Doc.dr Stevo Stević

16.09.2017.

Subota

10:00h

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Ekspertni saobraćajni sistemi *

Prof.dr Miodrag Tojagić

22.09.2017.

Petak

14:00h

 

Aplikativni softver *

Prof.dr Halid Žigić

07.09.2017.

Četvrtak

12:00h

 

Saobraćajno pravo *

Prof.dr Nenad Avramović

16.09.2017.

Subota

09:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

(IV godina studijskog programa Bezbjednost u saobraćaju)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Zoran Lalić

14.09.2017.

Četvrtak

13:00h

 

Bezbjednost saobraćaja – uviđaji saobraćajnih nezgoda

Doc.dr Zijad Jagodić

09.09.2017.

Subota

10:00h

 

Bezbjednost saobraćaja – vještačenja u saobraćaju

Doc.dr Boro Dakić

30.09.2017.

Subota

13:00h

 

VIII SEMESTAR

Prevoz opasnog tereta

Prof.dr Mladen Dobrić

23.09.2017.

Subota

11:00h

 

Ekspertiza saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

22.09.2017.

Petak

14:00h

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Ekspertni saobraćajni sistemi *

Prof.dr Miodrag Tojagić

22.09.2017.

Petak

14:00h

 

Aplikativni softver *

Prof.dr Halid Žigić

07.09.2017.

Četvrtak

12:00h

 

Saobraćajno pravo *

Prof.dr Nenad Avramović

16.09.2017.

Subota

09:00h

 

 

(IV godina studijskog programa Menadžment u saobraćaju)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Zoran Lalić

14.09.2017.

Četvrtak

13:00h

 

Strategijski menadžment

Prof.dr Boško Nadoveza

28.09.2017.

Četvrtak

13:00h

 

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

08.09.2017.

Petak

15:30h

 

VIII SEMESTAR

Prevoz opasnog tereta

Prof.dr Mladen Dobrić

23.09.2017.

Subota

11:00h

 

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

22.09.2017.

Petak

10:00h

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni da se obrate , predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Ekspertni saobraćajni sistemi *

Prof.dr Miodrag Tojagić

22.09.2017.

Petak

14:00h

 

Aplikativni softver *

Prof.dr Halid Žigić

07.09.2017.

Četvrtak

12:00h

 

Saobraćajno pravo *

Prof.dr Nenad Avramović

16.09.2017.

Subota

09:00h