PRAVNI FAKULTET- STUDIJSKI PROGRAM OPŠTI SMJER I BEZBJEDNOST

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Fazlović

15.09.2020.

29.09.2020.

Utorak

Utorak

13.00h

13.00h

 

Osnovi ekonomije

Prof. dr Nevenka Nićin

02.09.2020.

30.09.2020.

Srijeda

Srijeda

12.00h

12.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

 

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

04.09.2020.

19.09.2020.

Petak

Subota

16.00h

10.00h

 

II SEMESTAR

Rimsko pravo

Prof. dr Edin Ramić

 

 

 

 

Pravna istorija

Prof. dr Edin Ramić

 

 

 

 

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

01.09.2020.

28.09.2020.

Utorak

Ponedeljak

10.00h

10.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

03.09.2020.

17.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

 

Pravna etika *

Prof. dr Brano Miljuš

 

 

 

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

01.09.2020.

28.09.2020.

Utorak

Ponedeljak

10.00h

10.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Fazlović

15.09.2020.

29.09.2020.

Utorak

Utorak

13.00h

13.00h

 

Građansko pravo

Prof. dr Brana Komljenović

02.09.2020.

16.09.2020.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

 

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

04.09.2020.

19.09.2020.

Petak

Subota

16.00h

10.00h

 

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Nasljedno pravo

Doc. dr Jovan Stojanović

 

 

 

 

Porodično pravo

Doc. dr Blanka Oršolić

09.09.2020.

23.09.2020.

Srijeda

Srijeda

17.00h

17.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Međunarodno krivično pravo *

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Ekološko pravo *

Prof. dr Miroslav Baljak

03.09.2020.

25.09.2020.

Četvrtak

Petak

18.00h

18.00h

 

Ljudska prava *

Prof.dr Kemal Brkić

14.09.2020.

28.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

11.00h

11.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

07.09.2020.

28.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

 

Međunarodno javno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

04.09.2020.

26.09.2020.

Petak

Subota

16.00h

10.00h

 

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Doc. dr Albina Fazlović

15.09.2020.

29.09.2020.

Utorak

Utorak

13.00h

13.00h

 

Obligaciono pravo

Prof. dr Brana Komljenović

02.09.2020.

16.09.2020.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

 

Ekonomska politika

Prof.dr Nevenka Nićin

02.09.2020.

30.09.2020.

Srijeda

Srijeda

12.00h

12.00h

 

Kriminalistika

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Kriminologija *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Pravo osiguranja *

Prof.dr Nenad Avramović

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

09.00h

10.00h

 

Komunikacijske vještine *

Prof. dr Brano Miljuš

 

 

 

 

Ekonomska poltika – ispit polažu studenti Opšteg prava

Kriminalistika – ispit polažu studenti Bezbjednosti

Izborni predmeti za studente studijskog programa Bezbjednost

 

Kriminologija *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Ekološka bezbjednost *

Prof. dr Kemal Brkić

14.09.2020.

28.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

11.00h

11.00h

 

Korporativna bezbjednost *

Prof. dr Kemal Brkić

14.09.2020.

28.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

11.00h

11.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

Pravo EU – polažu samo studenti studijskog programa Opšteg smjera

Savremeni sistemi bezbjednosti – polažu samo studenti studijskog programa Bezbjednost

 

 

VII SEMESTAR

Građansko procesno pravo

Doc. dr Milomir Čodo

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

16.00h

16.00h

 

Poslovno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

04.09.2020.

26.09.2020.

Petak

Subota

16.00h

10.00h

 

Pravo EU

Prof. dr Nenad Avramović

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

09.00h

10.00h

 

Savremeni sistemi bezbjednosti

Prof.dr Dragan N. Stančić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

13.00h

13.00h

 

VIII SEMESTAR

Međunarodno privatno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

09.00h

10.00h

 

Radno pravo

Prof. dr Faruk Sinanović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistika *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Nomotehnika *

Prof. dr Brana Komljenović

02.09.2020.

16.09.2020.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

 

Pravo intelektualne svojine *

Prof. dr Brana Komljenović

02.09.2020.

16.09.2020.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

 

Izborni predmeti za studente studijskog programa Bezbjednost

Međunarodno humanitarno pravo *

Prof. dr Brano Miljuš

 

 

 

 

Pravo EU *

Prof.dr Nenad Avramović

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

09.00h

10.00h

 

Međunarodne bezbjedonosne organizacije *

Doc.dr Dragan N. Stančić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

13.00h

13.00h