PRAVNI FAKULTET- STUDIJSKI PROGRAM OPŠTI SMJER I BEZBJEDNOST

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Abidović

 

 

 

 

Osnovi ekonomije

Prof.dr Nevenka Nićin

 

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

 

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Rimsko pravo

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

 

Pravna istorija

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Pravna etika*

Prof.dr Brano Miljuš

 

 

 

 

Kancelarijsko poslovanje*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Abidović

 

 

 

 

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

 

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Nasljedno pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

 

 

 

 

Porodično pravo

Doc. dr Blanka Oršolić

 

 

 

 

Izborni predmeti

Međunarodno krivično pravo*

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Ekološko pravo *

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

Ljudska prava*

Prof. dr Kemal Brkić

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Javne finansije

Doc.dr Izet Banda

 

 

 

 

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Doc. dr Albina Abidović

05.11.2018.

Ponedeljak

14.00h

 

Obligaciono pravo

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

 

Ekonomska politika

Prof.dr Nevenka Nićin

 

 

 

 

Kriminalistika

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Izborni predmeti

Kriminologija *

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Pravo osiguranja *

Prof.dr Nenad Avramović

16.11.2018.

Petak

16.00h

 

Retorika *

Prof.dr Brano Miljuš

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

Ekonomska poltika – ispit polažu studenti Opšteg prava

Kriminalistika – ispit polažu studenti Bezbjednosti

Izborni predmeti za studente studijskog programa Bezbjednost

Kriminologija *

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Ekološka bezbjednost *

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

Korporativna bezbjednost *

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

Pravo EU – polažu samo studenti studijskog programa Opšteg smjera

Savremeni sistemi bezbjednosti – polažu samo studenti studijskog programa Bezbjednost

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Građansko procesno pravo

Doc. dr Milomir Čodo

 

 

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

Pravo EU

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

Savremeni sistemi bezbjednosti

Prof. dr Dragan N. Stančić

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Međunarodno privatno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

Radno pravo

Prof. dr Brana Komljenović

 

 

 

 

Izborni predmeti

Kriminalistika *

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Nomotehnika *

Prof. dr Brana Komljenović

 

 

 

 

Pravo intelektualne svojine *

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

Izborni predmeti za studente studijskog programa Bezbjednost

Međunarodno humanitarno pravo *

Prof.dr Brano Miljuš

 

 

 

 

Pravo EU *

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

Međunarodne bezbjedonosne organizacije *

Doc.dr Dragan N. Stančić