PRAVNI FAKULTET- STUDIJSKI PROGRAM OPŠTI SMJER I BEZBJEDNOST

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Uvod u pravo

*

18.09.2017.

26.10.2017.

Ponedeljak

Četvrtak

14:00h

16:00h

 

Osnovi ekonomije

Prof.dr Nevenka Nićin

22.09.2017.

20.10.2017.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

20.09.2017.

20.10.2017.

Srijeda

Petak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

19.09.2017.

10.10.2017.

Utorak

Utorak

13:00h

12:00h

 

II SEMESTAR

Rimsko pravo

Prof.dr Edin Ramić

25.09.2017.

19.10.2017.

Ponedeljak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

Pravna istorija

Prof.dr Edin Ramić

25.09.2017.

19.10.2017.

Ponedeljak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.09.2017.

06.10.2017.

Četvrtak

Petak

11:00h

12:00h

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

21.09.2017.

05.10.2017.

Četvrtak

Četvrtak

12:00h

13:00h

 

Pravna etika*

Prof.dr Brano Miljuš

30.09.2017.

14.10.2017.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Kancelarijsko poslovanje*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.09.2017.

06.10.2017.

Četvrtak

Petak

11:00h

12:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Ustavno pravo

*

18.09.2017.

26.10.2017.

Ponedeljak

Četvrtak

14:00h

16:00h

 

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

06.09.2017.

18.10.2017.

Srijeda

10:00h

12:00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

20.09.2017.

20.10.2017.

Srijeda

Petak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

19.09.2017.

10.10.2017.

Utorak

Utorak

13:00h

12:00h

 

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

07.09.2017.

12.10.2017.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

Nasljedno pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

05.09.2017.

24.10.2017.

Utorak

Utorak

16:00h

16:30h

 

Porodično pravo

Doc. dr Blanka Oršolić

23.09.2017.

13.10.2017.

Subota

Petak

11:00h

16:30h

 

Izborni predmeti

Međunarodno krivično pravo*

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

07.09.2017.

12.10.2017.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

14:00h

 

Ekološko pravo *

07.09.2017.

12.10.2017.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

Ljudska prava*

*

18.09.2017.

26.10.2017.

Ponedeljak

Četvrtak

14:00h

16:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

07.09.2017.

12.10.2017.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

14:00h

 

Javne finansije

Doc.dr Izet Banda

11.09.2017.

09.10.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

14:00h

14:00h

 

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

15.09.2017.

21.10.2017.

Petak

Subota

15:30h

12:00h

 

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Prof. dr Edin Ramić

25.09.2017.

19.10.2017.

Ponedeljak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

Obligaciono pravo

Prof.dr Brana Komljenović

06.09.2017.

18.10.2017.

Srijeda

Srijeda

10:00h

12:00h

 

Ekonomska politika

Prof.dr Nevenka Nićin

22.09.2017.

20.10.2017.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Kriminalistika

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

07.09.2017.

12.10.2017.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

14:00h

 

Izborni predmeti

Kriminologija *

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

07.09.2017.

12.10.2017.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

14:00h

 

Pravo osiguranja *

Prof.dr Nenad Avramović

15.09.2017.

21.10.2017.

Petak

Subota

15:30h

12:00h

 

Retorika *

Prof.dr Brano Miljuš

30.09.2017.

14.10.2017.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

Ekonomska poltika – ispit polažu studenti Opšteg prava

Kriminalistika – ispit polažu studenti Bezbjednosti

Izborni predmeti za studente studijskog programa Bezbjednost

Kriminologija *

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

07.09.2017.

12.10.2017.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

14:00h

 

Ekološka bezbjednost *

07.09.2017.

12.10.2017.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

14:00h

 

Korporativna bezbjednost *

Prof.dr Kemal Brkić

12.09.2017.

23.10.2017.

Utorak

Ponedeljak

12:00h

12:00h

 

VII i VIII SEMESTAR

Pravo EU – polažu samo studenti studijskog programa Opšteg smjera

Savremeni sistemi bezbjednosti – polažu samo studenti studijskog programa Bezbjednost

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Građansko procesno pravo

Prof.dr Brana Komljenović

06.09.2017.

18.10.2017.

Srijeda

Srijeda

10:00h

12:00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

15.09.2017.

21.10.2017.

Petak

Subota

15:30h

12:00h

 

Pravo EU

Prof.dr Nenad Avramović

15.09.2017.

21.10.2017.

Petak

Subota

15:30h

12:00h

 

Savremeni sistemi bezbjednosti

Doc.dr Dragan N. Stančić

09.09.2017.

28.10.2017.

Subota

Subota

13:00h

15:00h

 

VIII SEMESTAR

Međunarodno privatno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

15.09.2017.

21.10.2017.

Petak

Subota

15:30h

12:00h

 

Radno pravo

*

18.09.2017.

26.10.2017.

Ponedeljak

Četvrtak

14:00h

16:00h

 

Izborni predmeti

Kriminalistika *

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

07.09.2017.

12.10.2017.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

14:00h

 

Međunarodno poslovno pravo *

Prof.dr Nenad Avramović

15.09.2017.

21.10.2017.

Petak

Subota

15:30h

12:00h

 

Pravo intelektualne svojine *

Prof.dr Brana Komljenović

06.09.2017.

18.10.2017.

Srijeda

Srijeda

10:00h

12:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

Izborni predmeti za studente studijskog programa Bezbjednost

Međunarodno humanitarno pravo *

Prof.dr Brano Miljuš

30.09.2017.

14.10.2017.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Pravo EU *

Prof.dr Nenad Avramović

16.09.2017.

21.10.2017.

Subota

Subota

15:30h

12:00h

 

Međunarodne bezbjedonosne organizacije *

Doc.dr Dragan N. Stančić

09.09.2017.

28.10.2017.

Subota

Subota

13:00h

15:00h