PRAVNI FAKULTET- STUDIJSKI PROGRAM OPŠTI SMJER I BEZBJEDNOST

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Abidović

08.04.2019.

Ponedeljak

15.00h

 

Osnovi ekonomije

Prof.dr Nevenka Nićin

18.04.2019.

Četvrtak

12.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

06.04.2019.

Subota

10.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

09.04.2019.

Utorak

10.00h

 

II SEMESTAR

Rimsko pravo

Prof.dr Edin Ramić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Pravna istorija

Prof.dr Edin Ramić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Pravna etika*

Prof.dr Brano Miljuš

 

 

 

 

Kancelarijsko poslovanje*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

16.04.2019.

Utorak

09.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Abidović

08.04.2019.

Ponedeljak

16.00h

 

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

06.04.2019.

Subota

10.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

09.04.2019.

Utorak

10.00h

 

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Nasljedno pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Porodično pravo

Doc. dr Blanka Oršolić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Međunarodno krivično pravo*

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Ekološko pravo *

Prof.dr Kemal Brkić

13.04.2019.

Subota

12.00h

 

Ljudska prava*

Prof. dr Kemal Brkić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Javne finansije

Doc.dr Izet Banda

08.04.2019.

Ponedeljak

12.00h

 

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

06.04.2019.

Subota

12.00h

 

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Doc. dr Albina Abidović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Obligaciono pravo

Prof.dr Brana Komljenović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Ekonomska politika

Prof.dr Nevenka Nićin

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Kriminalistika

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Kriminologija *

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Pravo osiguranja *

Prof.dr Nenad Avramović

06.04.2019.

Subota

12.00h

 

Retorika *

Prof.dr Brano Miljuš

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

Ekonomska poltika – ispit polažu studenti Opšteg prava

Kriminalistika – ispit polažu studenti Bezbjednosti

Izborni predmeti za studente studijskog programa Bezbjednost

Kriminologija *

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Ekološka bezbjednost *

Prof.dr Kemal Brkić

13.04.2019.

Subota

12.00h

 

Korporativna bezbjednost *

Prof.dr Kemal Brkić

13.04.2019.

Subota

12.00h

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

Pravo EU – polažu samo studenti studijskog programa Opšteg smjera

Savremeni sistemi bezbjednosti – polažu samo studenti studijskog programa Bezbjednost

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Građansko procesno pravo

Doc. dr Milomir Čodo

20.04.2019.

Subota

14.00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

06.04.2019.

Subota

12.00h

 

Pravo EU

Prof.dr Nenad Avramović

06.04.2019.

Subota

12.00h

 

Savremeni sistemi bezbjednosti

Prof. dr Dragan N. Stančić

20.04.2019.

Subota

15.00h

 

VIII SEMESTAR

Međunarodno privatno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Radno pravo

Prof. dr Faruk Sinanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Kriminalistika *

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Nomotehnika *

Prof. dr Brana Komljenović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Pravo intelektualne svojine *

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

Izborni predmeti za studente studijskog programa Bezbjednost

Međunarodno humanitarno pravo *

Prof.dr Brano Miljuš

 

 

 

 

Pravo EU *

Prof.dr Nenad Avramović

06.04.2019.

Subota

12.00h

 

Međunarodne bezbjedonosne organizacije *

Doc.dr Dragan N. Stančić

20.04.2019.

Subota

15.00h