PRAVNI FAKULTET- STUDIJSKI PROGRAM FORENZIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Prof.dr Faruk Sinanović

18.09.2017.

Ponedeljak

14:00h

 

Osnovi opšte forenzike

Doc.dr Ivana Sinanović

11.09.2017.

Ponedeljak

17:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

20.09.2017.

Srijeda

17:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Dženita Demirović

Lektor

 

 

 

II SEMESTAR

Forenzička hemija i toksikologija

Prof.dr Kadrija Hasanović

25.09.2017.

Ponedeljak

12:00h

 

Forenzička patologija

Doc.dr Mufid Burgić

12.09.2017.

Utorak

11:00h

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.09.2017.

Četvrtak

11:00h

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

21.09.2017.

Četvrtak

12:00h

 

Osnovi fizike u forenzici *

Doc.dr Dario Galić

13.09.2017.

Srijeda

10:00h

 

Osnovi forenzičke biologije *

Doc.dr Ivana Sinanović

11.09.2017.

Ponedeljak

17:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Prof.dr Faruk Sinanović

18.09.2017.

Ponedeljak

14:00h

 

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

Doc.dr Ivana Sinanović

11.09.2017.

Ponedeljak

17:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

20.09.2017.

Srijeda

17:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Dženita Demirović

Lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

07.09.2017.

Četvrtak

14:00h

 

Forenzička genetika

Prof. dr Jasminka Hadžihalilović

25.09.2017.

Ponedeljak

14:00h

 

Kriminalistika

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

07.09.2017.

Četvrtak

14:00h

 

Izborni predmeti

Kriminalistička identifikacija *

Doc.dr Ivana Sinanović

11.09.2017.

Ponedeljak

17:00h

 

Kriminologija *

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

07.09.2017.

Četvrtak

14:00h

 

Forenzička psihologija sa psihijatrijom *

Prof.dr Nikola Ilanković

16.09.2017.

Subota

10:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

07.09.2017.

Četvrtak

14:00h

Sudska toksikologija

Prof.dr Mustafa Burgić

12.09.2017.

Utorak

11:00h

 

Upravljanje s kriminalističkim istragama

Doc.dr Ivana Sinanović

11.09.2017.

Ponedeljak

17:00h

 

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Prof. dr Edin Ramić

25.09.2017.

Ponedeljak

14:00h

 

Forenzičko računovodstvo

Doc.dr Anka Bulatović

19.09.2017.

Utorak

14:00h

 

DNK analiza

Prof. dr Jasminka Hadžihalilović

25.09.2017.

Ponedeljak

14:00h

 

Izborni predmeti

Forenzička fizička hemija *

Prof.dr Kadrija Hasanović

25.09.2017.

Ponedeljak

12:00h

 

Toksikologija hrane *

Prof.dr Mustafa Burgić

12.09.2017.

Utorak

11:00h

 

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa *

Doc.dr Ivana Sinanović

11.09.2017.

Ponedeljak

17:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Etika u forenzici

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.09.2017.

Četvrtak

11:00h

 

Postupanje forenzičara u krivičnom postupku

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

07.09.2017.

Četvrtak

14:00h

 

Forenzička analiza dokumenata

Doc.dr Ivana Sinanović

11.09.2017.

Ponedeljak

17:00h

 

VIII SEMESTAR

Medicinska biohemija

Doc.dr Kadrija Hasanović

25.09.2017.

Ponedeljak

12:00h

 

Forenzička balistika

Doc.dr Ivana Sinanović

11.09.2017.

Ponedeljak

17:00h

 

Izborni predmeti

Forenzička obrada tragova na mjestu zločina *

Doc.dr Ivana Sinanović

11.09.2017.

Ponedeljak

17:00h

 

Forenzička antropologija *

Prof. dr Jasminka Hadžihalilović

25.09.2017.

Ponedeljak

14:00h

 

Forenzička i odštetna odgovornost*

Doc.dr Ivana Sinanović

11.09.2017.

Ponedeljak

17:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti