FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – FIZIOTERAPIJA I RADNA TERAPIJA

 

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Anatomija

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

14.04.2017.

28.04.2017.

Petak

Petak

14:00h

14:00h

 

Fizika sa biofizikom

Doc.dr. Dario Galić

04.04.2017.

18.04.2017.

Utorak

Utorak

10:00h

10:00h

 

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof.dr Vera Ilnaković

25.03.2017.

29.04.2017.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

Strani jezik I-

Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor

10.04.2017.

24.04.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik I-

Njemački jezik I

Dženita Demirović

Lektor

11.04.2017.

25.04.2017.

Utorak

Utorak

13:00h

13:00h

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr J.H.H

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Okupaciona terapija

Prof.dr Vera Ilanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Biomehanika

Prof.dr Branimir Mikić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Kineziologija

Prof.dr Branimir Mikić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija *

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Medicinska etika *

Prof.dr Sanda Pribić

08.04.2017.

25.04.2017.

Subota

Utorak

10:00h

12:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

25.03.2017.

29.04.2017.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

Kinezimetrija

Prof.dr Izudin Tanović

10.04.2017.

24.04.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

15:00h

15:00h

 

Urgentna medicina

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

14.04.2017.

28.04.2017.

Petak

Petak

14:00h

14:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor

10.04.2017.

24.04.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik II -Njemački jezik II

Dženita Demirović

Lektor

11.04.2017.

25.04.2017.

Utorak

Utorak

13:00h

13:00h

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof.dr M.A.

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi patologije u fizikalnoj terapiji

Doc.dr Zoran Petrović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Protetika i ortotika

Prof.dr Vera Ilanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Fizioterapija u reumatologiji

Prof.dr Vera Ilanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Menadžment *

Prof.dr Hariz Agić

15.04.2017.

28.04.2017.

Subota

Petak

10:00h

16:00h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

-*-

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Zdravstveno pravo *

Prof.dr Mirko Kulić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Balneologija

Prof.dr Sanda Pribić

08.04.2017.

25.04.2017.

Subota

Utorak

10:00h

12:00h

 

Fizioterapija u pedijatriji

Prof.dr Vera Ilanković

25.03.2017.

29.04.2017.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

Fizioterapija kod poremećaja muskulature i u neurologiji

Prof.dr Vera Ilanković

25.03.2017.

29.04.2017.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

Manuelna masaža

Prof.dr Vera Ilanković

25.03.2017.

29.04.2017.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

Stručna praksa I

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Fizioterapiji u gerijatriji

Prof.dr Vera Ilanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Zdravstvena njega žena i fizioterapija u ginekologiji

Prof.dr Vera Ilanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Ergonomija i medicina rada

Doc.dr Zoran Petrović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa II

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Organizacija zdravstvenih ustanova *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

14.04.2017.

28.04.2017.

Petak

Petak

14:00h

14:00h

 

Evropski zdravstveni sistemi *

Prof.dr Adi Rifatbegović

13.04.2017.

28.04.2017.

Četvrtak

Petak

17:00h

17:00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof.dr Sanda Pribić

08.04.2017.

25.04.2017.

Subota

Utorak

10:00h

12:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji

Prof.dr Vera Ilanković

25.03.2017.

29.04.2017.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

Fizioterapija u palijativnoj medicini

Prof.dr Vera Ilanković

25.03.2017.

29.04.2017.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

Stručna praksa III

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Neurologija i pridružena njega

Prof.dr Branimir Marjanović

26.04.2017.

Srijeda

11:00h

 

VIII SEMESTAR

Elektroterapija

Prof.dr Vera Ilanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Sportski turizam i wellness

Akdaemik

Prof.dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi biomedicine*

Doc.dr Senka Samardžić

06.04.2017.

Četvrtak

13:00h

 

Epidemiološke metode u medicini *

Doc.dr Munevera Osmić

15.04.2017.

29.04.2017.

Subota

Subota

13:00h

13:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti