Dario Galić
  • Dario Galić, docent

  • Rođen 13.10.1967. Požega, Hrvatska

  • Završen fakultet : Pedagoški fakultet Osijek

  • Magistratura : Elektrotehnički fakultet Osijek

    Tema : Jednokanalna analiza elektrokardiograma metodom karakterističnih točaka

  • Doktorat : Elektrotehnički fakultet Osijek

    Tema: Unaprijeđeni postupci filtriranja i vrednovanja EKG-a zasnovani na određivanju svojstvenih točaka

Biografija

Sudjeluje u nastavi kao docent na Medicinskom Fakultetu Osijek na studiju medicine i na studiju sestrinstva na predmetima iz računarstva. Ranije je sudjelovao u nastavi kao asistent na Medicinskom Fakultetu Osijek na poslijediplomskom studiju, na studiju medicine i studiju sestrinska na vjeţbama iz računarskih predmeta. Također je drţao vjeţbe na Elektrotehničkom Fakultetu Osijek na stručnom studiju i na diplomskom studiju iz računarskih predmeta. Radio je i kao predavač na veleučilištu u Vukovaru na studiju fizioterapije. U suradnji sa EFT-om Osijek je drţao vijeţbe kao sistent u Ţepču na studiju računarstva koji je organiziralo Sveučilište u Mostaru. Osmislio je i razradio uvođenje e-učenja na ETF Osijek.

Bibliografija

Monografije

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

Naučni radovi

1. ŠOLIĆ, K.; GRGIĆ, K.; GALIĆ, D.; A comparative study of the security level among different kind of e-mail Services – pilot study , Tehnical Gazette (Tehnički vjesnik) Vol.17 , No.4 , pp. 489-492 , 2010 2. ŠOLIĆ, K.; ILAKOVAC, V.; GALIĆ, D.; Amount of spam in global gree e-mail services – simulation , Tehnical Gazette (Tehnički vjesnik) Vol.20 , No.2 , pp. 311-313 , 2013 3. MASLE, D.; MARIĆ, P.; GALIĆ, D.; Estimation of wind power density at international airport , JET Journal of Energy Tehnology Vol. 5-2 , pp. 65-75 4. KLEM, N.; VIDAKOVIĆ, D.; GALIĆ, D.; Potrebe i mogućnosti IT u poslovanju građevniskih poduzeća , TECHSTA2010 , 15-17 September 2010 Prag , pp52 5. Šolić, Krešimir; Nenadić, Krešimir; Dario, Galić. Empirical Study on the Correlation between User Awareness and Information Security. // International Journal of Electrical and Computer Engineering Systems. 3 (2012) , 2; 1-5 6. Herceg, Marijan; Ţagar, Drago; Galić, Dario. Multi Pulse Position Amplitude Modulation for ultra-high speed Time-Hopping UWB communication systems over AWGN channel // 4th International Symposium on Communications, Control and Signal Processing (ISCCSP 2010) / Constantinides, Antony ; Mitra, Sanjit (ur.). Limassol : IEEE Press, 2010.

Naučni skupovi, konferencije

7. GALIĆ, D.; Jednokanalna analiza elelektrokardiograma metodom karakterističnoh točaka; MI; Osijek 2009 8. ŠOLIĆ, K.; GALIĆ, D.; ILAKOVAC, V.; Slabosti svjetskih e-mail servisa; MI; Varaţdin 2011 9. GALIĆ, D.; ŠOLIĆ, K.; XML u medicini; MI; Varaţdin 2011

Projekti

Ostalo

1. GALIĆ, D.; GALIĆ, R.; Uvođenje e-learninga , Zbornik radova , Virovitica 2009, Vol 1 , No 1 , 2009. 2. D.Galić, R.Scitovski, Neka geometrijska svojstva balističkih parabola u vakumu, Matematičko-fizički list, 46 (1995-96), 129-133str.